1966 – A liturgikus megújulás kezdete, magyar nyelvű szentmise

 

1966 – A liturgikus megújulás kezdete, magyar nyelvű szentmise

január 1. Hamvas érsek újévi körlevéli köszöntőjében az elmúlt év eseményeire emlékezve megemlíti, hogy betegsége miatt sajnos a tervezett bérmálásokat sem tudta maga megtartani, ill. a zsinatról is hamarabb haza kellett jönnie, végül a szilveszteri hálaadást is szobájában, magányosan végezte. A Zsinat jelentősége kapcsán kifejtette, hogy az Egyház új hangot talált a hívő néppel, a nemzeti nyelv használatát, mely kihangsúlyozza Isten népének szerepét és méltóságát, amellyel részese lesz a naponta megújuló legszentebb áldozatnak. Az új szemlélet eredménye a püspöki kollegialitás kimondása és ennek eredményeként a püspöki Synodus létrehozása. Új hangot talált az Egyház a keresztények nagy táborához is és keresi az utat, mely közelebb hozza a várt és remélt „egységet”. Volt és van szava a nem keresztényekhez, minden emberhez az emberiség egészét érintő kérdésekben. Ez vitte a Szentatyát az ENSZ-be, annak 20 éves fennállásakor. Ez a hang a békéért kiáltó, békét sürgető hang, mely szinte nap-mint nap újra hangzik Krisztus földi helytartójának ajkáról. Az egyházmegyei eseményekre térve: 1964-ben tovább folytatódott a Főszékesegyház vörösrézlemezzel való átfedése, mely teljesen 1965-ben fejeződött be. Ezzel a Főszékesegyház külsejében teljesen megújult. 1964-ben indult a kaskantyúi emeletes templom-plébánia építése, az épület az elmúlt évben tető alá került, és Szent József a Munkás tiszteletére történt megáldása óta a hívek is használják. Csikérián a templom 1964-ben történt belső felújítása után a plébániának vásárolt ház kibővítése is megtörtént. Homokmégyen a templom és plébánia külsejében újult meg. Kunbaján hosszú évek után megépült a torony és teljes külső tatarozást kapott a templom. Dávodon elkészült a templom teljes belső felújítása és részbeni átrendezése. Tatarozások, felújítási munkák történtek még: Kelebián templom és plébánia, Dusnokon templomtető és toronysisak, Bócsa-Szent Margiton templomtorony és sisak, Nemesnádudvaron vihartól megrongált templomtető, toronysisak és plébánia tető, Tompa-Szent János és Tompa-Szent Anna plébániákon templomtetők. (100/66. Körl.)

január 17. Hamvas érsek körlevelében meghirdette a jubileumi szentévet, mely a Szentatya szándéka szerint május 29-ig, pünkösd ünnepéig tart, és célja a II. Vatikáni Zsinat határozatainak ismertetése-terjesztése. A februári papi rekollekciók alkalmával ezzel kapcsolatban Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó 3-3 előadást vállalt, melyek a későbbi triduumok alapjául szolgáltak, amelyeket a plébániatemplomokban tartottak. (3523/65. Körl.)

január 17. Hamvas érsek a Kalocsai Főegyházmegyében is bevezette a püspöki kar által előző évben elfogadott szabályzatot a róm. kat. kántorok munkaviszonyáról. A szabályzat szövegét a körlevélben közölték. (156/66. Körl.)

január 19. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisés Szommer Károly tb. főkönyvtáros, ny. magyarkanizsai plébános, ezüstmisések: Jánoshegyi István h. esperes, madarasi plébános, Kókai József bogyiszlói plébános, Dr. Ipolyi László teol. tanár, Dr. Várkonyi Imre c. prépost, őrkanonok, az A.C. országos igazgatója. (228/66. Körl.)

január 22. Hamvas érsek körlevelében közölte a bérmálások tervezett időrendjét. Április-október hónapokban, a kiskőrösi, keceli és hajósi kerületekben, 11 napon, összesen 21 helyen tervezett bérmálást és kánoni vizitációt. (175/66. Körl.)

február 7. A Szentszék jóváhagyta a szentmise állandó részeinek magyar nyelvű fordítását. (B-L)

február 16. Hamvas érsek körlevelében jelezte, hogy a jubileumi szentévvel kapcsolatos zsintai triduumok kapcsán a főpapi misékre rossz egészségi állapota miatt püspöktársait kérte fel a következők szerint: Kalocsán március 20-án Ijjas József püspök, csanádi apostoli kormányzó, nagycsütörtökön és húsvét vasárnap (április 7, 10.) Dr. Winkler József szombathelyi segédpüspök, Baján március 27-én Dr. Cserháti József püspök, pécsi apostoli kormányzó, Kiskőrösön március 20-án Dr. Szabó Imre püspök, apostoli kormányzó helynök tartott ünnepélyes szentmisét. (576/66. Körl.)

február 21. Hamvas érsek körlevelében a következő témákat jelölte ki a tavaszi espereskerületi ülésekre: 1.) A pap működése és élete a zsinat tanításának fényében. 2.) A II. Vatikáni Zsinat tanítása a békéről. (643/66. Körl.)

február 27. VI. Pál pápa „Poenitemini” kezdetű apostoli konstitúciója elrendelte a böjt korszerűsítését. 14 év felett a híveknek tartózkodniuk kell a hústól péntekenként, és két szigorú böjti nap maradt a 21-60 év közötti korosztálynak, hamvazószerda és nagypéntek. Ezeken a napokon háromszori étkezés közül csak egyszer szabad jóllakni. (SzK)

március 20. A kalocsai és szegedi székesegyházakban ünnepi szentmisét mutattak be a II. Vatikáni Zsinat befejezésére meghirdetett rendkívüli szentév alkalmából, melynek fő célja a zsinati megújulás előmozdítása. A példát más templomok is követték. (SzK)

március 24. Hamvas érsek körlevelében hirdette meg a papi hivatások világnapját, melyre az Apostoli Szentszék a Jó Pásztor vasárnapját jelölte ki. Az érsek kitartó imát kért a hivatásokért, kifejezte reményét, hogy a zsinat tanításából a hivatások ügyének szolgálata új színt kap és új életre kel. Kérte papságát a világnap megtartására és sikerének előmozdítására. (893/66. Körl.)

április 10. Elhunyt Csiszár Géza tb. főesperes, a mélykúti kerület esperese, Mélykút-beltéri plébános. A körlevéli méltatás megjegyzi róla, hogy azok közé tartozott, akik kezdettől fogva becsületesen munkálkodtak az Egyház és az Állam közötti jóviszony kialakításán. A templom kriptájába temették el. (1412/66. Körl.)

május 7. Hamvas érsek körlevelében közölte a koncelebrálás (együttmisézés) szabályait, az öt oldalas dokumentum részletesen kitért a szentmise valamennyi fontosabb mozzanatára. (1414/66. Körl.)

május 9. Anyagiak. Hamvas érsek körlevelében jelezte, hogy az egyházi építkezésekhez és egyéb műszaki munkákhoz külön építési utasítás készült, melynek egy példányát a kivitelezői megbízólevélhez csatolandó melléklettel együtt a körlevél mellékleteként megküldte. (1092/66. Körl.)

május 10. Hamvas érsek körlevelében jelezte a gyóntatói joghatóság országos kiterjesztését. A magyar püspökök ui. kölcsönösen megadták a gyóntatási engedélyt egyházmegyéik területére. Aki tehát saját egyházmegyéjében szabályos gyóntatási joghatósággal rendelkezik, azzal az ország egész területén élhet. Ismeretlen személytől azonban megkívánhatják joghatósága igazolását. (1194/66. Körl.)

május 23. Személyi változások. Csiszár Géza tb. főesperes halálával megüresedett Mélykút-Beltér plébánia vezetője, annak betöltéséig Medgyesi József hitoktató-káplán lett, vicarius oeconomusként. Molnár G. Pált, dunapataji esperes plébánost június elsejével mélykút-beltéri plébánossá nevezték ki. Bácsszőlősi plébánosi kinevezést kapott Jánoshegyi József. Dr. Drozdik Ágostont szabadságra küldték, vaskúti plébánia vezetését Hrubányi Endre káplánra bízták, vicarius adiutor minőségben. Dr. Huszár Ernő könyvtáros kisegítő lett Vaskúton. (1443/66. Körl.)

június 5. Életének 79., papságának 56. évében elhunyt Horváth Károly tb. kanonok, kiérd. esperes, nyugalmazott géderlaki plébános. (2124/66. Körl.)

június 8. A püspökkari konferencián életbe lépett az új püspökkari szabályzat. (BM-GJ)

július 12. Életének 72., papságának 49. évében, Budapesten, a Széher úti kórházban elhunyt Vorák Lajos nyug. soltszentimrei plébános. Soltszentimrén temették el július 19-én. (2124/66. Körl.)

július 16. Hamvas érsek körlevélben kéri a papság javaslatait az egyházi törvénykönyv meghirdetett revíziója kapcsán. Kéri, hogy szeptember 30-ig küldjék meg észrevételeiket a régi Codex szövegével kapcsolatban, hogy a püspöki kar összegezhesse a javaslatokat és megtehesse saját indítványait. (1691/66. Körl.)

július 25. Hamvas érsek körlevélben közölte a szentszéki rendelkezés szövegét a vegyesházasságokról. Az Egyház továbbra is éberen őrködik a házasság méltósága felett, vegyes házasságoknál a katolikus félnek továbbra is írásos ígéretet kell tennie gyermekei katolikus nevelésére, s a nemkatolikus félnek ezt írásban tudomásul kell vennie. Reverzálist tehát nem kell a nemkatolikus félnek aláírnia, de el kell fogadnia katolikus házastársa hasonló igéretét. Ha nem teljesíti a katolikus fél az ígéretét, kiközösítésbe esik. A körlevél tudósít a tiltott könyvek (ún. index) használatával kapcsolatos változásokról is, eszerint a tiltott könyvek olvasásával kapcsolatos kiközösítés megszűnt, de a hitre és jó erkölcsökre káros könyvek olvasása továbbra is tilos, erre a lelkipásztoroknak és gyóntatóknak fel kell hívniuk a figyelmet. (1692, 2063/66. Körl.)

augusztus 3. Hamvas érsek körlevelében gyűjtést hirdetett a vietnámi háborús károsultak megsegítésére. A vasárnapi gyűjtéssel a hívek az Országos Béketanács kezdeményezéséhez csatlakoztak, mely egy lebombázott kórház és iskola felépítésére vállalkozott Vietnámban. (2136/66. Körl.)

augusztus 10. Személyi változások. Dr. Drozdik Ágoston dunapataji, Zimándi Zoltán pedig vaskúti plébános lett. Tóth János Kisszállásra, Király András pedig Tabdira került, mint vicarius oeconomus. Érsekhartára Süveges Jenő kapott kinevezést vicarius oeconomusként. Áthelyezett káplánok: Deli Imre betegszabadságról Tompa-Szent Jánosra, Engert Jakab Hercegszántóról Katymárra, Ferencz István Miskéről Császártöltésre, Gelányi Ferenc Bátyáról Miskére, Illés Ferenc Baja-Szent Istvánról Felsőszentivánra, Kerekes János dr. Akasztóról Dunapatajra, Kovács Jenő Dunapatajról Kelebiára, Krix István Felsőszentivánról Bácsalmásra, Lőw Frigyes Nagybaracskáról Bátyára, Nagy Ferenc Nemesnádudvarról Hercegszántóra, Nemes Vilmos Borotáról Nagybaracskára, Őszi István Soltvadkertről Akasztóra, Tajdina József Császártöltésről Borotára, Tamás Péter dr. Katymárról Baja-Szent Antalba, Tarjányi Béla dr. újmisés Nemesnádudvarra, Udvardy Elek Kelebiáról Soltvadkertre, Varga Imre pedig Baja Szent Antalból Baja-Szent Istvánra. (2192/66. Körl.)

szeptember 1. Püspökkari körlevél rendelkezése szerint minden miseszöveg magyarul is végezhető a pap által mondott csendes imák kivételével (ekkor még a kánon is az volt). hamarosan megjelent „A hívek egyetemes könyörgése” első kötete, mely 52 egyetemes könyörgést tartalmazott vasárnapokra és ünnepekre. (SzK)

szeptember 1. Körlevélben jelenik meg, hogy Tarjányi Béla, a budapesti Hittudományi Akadémia volt növendéke, nemesnádudvari káplán tanulmányai befejeztével doktori fokozatot nyert. (2606/66. Körl.)

szeptember 9. Személyi változás. Hamvas érsek körlevelében szomorúan jelzi, hogy Deli Imre Tompa-Szent János káplánját engedetlensége miatt papi hivatalából felfüggesztette. (2515/66. Körl.)

szeptember 28. Hamvas érsek a következő témákat jelöli ki az őszi espereskerületi ülésekre: 1.) A vegyesházasságra vonatkozó új rendelkezések és az ebből adódó lelkipásztori feladatok. 2.) A „historia domus” és a „liber de statu animarum” vezetésének kötelezettsége és módja. (2556/66. Körl.)

szeptember Az Új Ember engedélyezett példányszáma 67 ezer, a Vilgiláé 11.200. (BM-GJ)

október 1. Hamvas érsek körlevelében részletesen ismertette és mellékelte a magyar püspöki kar liturgikus rendelkezéseit. Elkészült a szentmise állandó részeinek egységes, magyar nyelvű fordítása. Advent első vasárnapjától, november 27-től kötelező a népnyelv használata a hívekkel együtt bemutatott szentmisén. A rendelkezések részletesen kitérnek a szentmisék fajtáira, az oltárra, a hívek szerepére és a lektor, kántor, valamint a kórus közreműködésére is. A rendelet figyelmeztet arra is, hogy a szembemisézés körülményeinek kialakítása, az oltár és az ambó, ill. a papi szék új elhelyezése kapcsán a régi templomok főoltárait, történelmi és művészeti értékeit ne bontsák szét. (25724/66. Körl.)

október 3. Körlevélben ajánlják Dr. Szörényi Andor kalocsai főegyházmegyés pap, a Hittudományi Akadémia tanárának könyvét „A biblia világa” címmel. A könyv az Újszövetségi Szentírást a modern szentírástudományi eredmények fényében mutatja be. (2522/66. Körl.)

október 3. Személyi változások. Csiszár Géza halálával mélykúti esperessé nevezték ki Molnár G. Pál mélykút-beltéri plébánost. Szentmihályi Ferenc c. apát, bácsalmási plébános felmentésével bácsalmási esperes kerület vezetője Jánoshegyi István madarasi plébános lett. Molnár G. Pált felmentették géderlaki esperesi tiszte alól, a kerület esperesévé Szabolcs Ferenc dunaszentbenedeki plébánost nevezték ki. Espereskerületi jegyzői kinevezést kaptak: a keceli kerületben Bene László tázlár-boldogasszonyi plébános, a csátaljai kerületben Dr. Hegedűs Antal hercegszántói plébános, a bátyai kerületben Vörös István fajszi plébános. Tölgyes Ferencet vicarius oeconomusként Érsekhartára helyezték. Süveges Jenőt kápláni minőségben Csengődre, Sz. Tóth Imre Kecel-Beltérre lett áthelyezve káplánként. Dr. Huszár Ernő s. könyvtáros kisegítő lelkész lett Tompa-Szent Jánoson. (2610/66. Körl.)

október 4. Hamvas érsek körlevelében ismerteti VI. Pál pápa „Christi Matri” kezdetű enciklikáját, mely októberre, a Rózsafűzér Királynőjének hónapjára a békéért kér imákat-könyörgéseket, és figyelmeztet a Kelet-ázsiai háború kiterjedésének veszélyére. (2609/66. Körl.)

november 27. Advent első vasárnapjától püspökkari határozat alapján a hívekkel együtt bemutatott szentmiséket magyarul mondhatják. Ordináriusi engedéllyel szembemiséző oltárt is lehet állítani. (BM-GJ)

november 28-december 3. Az MSZMP IX. kongresszusa határozatban rögzítette, hogy az állam és az egyház közötti viszony normális, megfelel az állam és az állampolgárok érdekeinek. Az egyházak hivatalos vezetése és a papság többsége elismeri a szocialista államrendet, lehetségesnek és szükségesnek tartja az együttműködést a szocialista állammal. (BM-GJ)

december 14. Hosszabb betegeskedés után, életének 66., papságának 43. évében a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt Marjai Dezső nyugdíjas kalocsai főegyházmegyés pap. (3230/66. Körl.)

december 15. Anyagiak. Hamvas érsek körlevelében ajánlásokat tesz az egyházközségi költségvetések összeállításához. Megjegyzéseinek célja az egyházközségek anyagi működőképességének biztosítása, figyelembe véve növekvő terheiket (emelkedő személyi járandóságok, központi járulék tervezett emelése, állami támogatás várható csökkenése miatt). Örömmel veszi tudomásul, hogy az előző évben az egyházközségek 80 %-a több-kevesebb tartalékkal is rendelkezett, az egyházi adó mértékét az országos példák alapján családonként évi 50-100 Ft közötti nagyságrendben javasolja megszabni. Az egyházi szolgálat teljes megtagadását az adót nem fizetők esetében ugyan nem javasolja, de ilyen esetben érhető, ha csak minimális szintű (ünnepélyes külsőségektől mentes) az egyházi szolgáltatás. (3177/66. Körl.)

december 17. Hamvas érsek körlevelében szomorúan jegyzi meg, hogy korábbi felhívására, melyben papi hivatással rendelkező gimnazista ifjak jelentkezését kérte (katolikus gimnáziumokban való elhelyezés céljából) egyetlen visszajelzést sem kapott. Ha valóban nincsen egyetlen jelentkező sem, akkor ez a szomorú tény indítsa a papságot fokozott buzgóságra a papi utánpótlás biztosítása, a hivatások védelme érdekében. (3236/66. Körl.)

december 24. Papságának 68. évében elhunyt Horváth Gyula tb. kanonok, ny. bezdáni plébános (Bácska) (184/67. Körl.)

december 31. A szilveszteri hálaadásokon felolvassák a püspöki kar hívekhez intézett körlevelét, melyben az évet a zsinati tanítás terjedése fényében megszenteltnek és örvendetesnek nevezik. A fájdalmas események között említik a földrengéseket és árvizeket, ill. a vietnámi háború kapcsán fokozódó veszélyt. A püspökök nagyra értékelték a társadalmi- és közéleti fórumokon elhangzott megjegyzéseket az egyház és az állam viszonyára vonatkozóan, s a jó szó hallatán maguk is kifejezték szándékukat a nemzeti egység további munkálására, a közös ügyek türelmes megbeszélésére. Örömhírként értékelték az újabb előrelépéseket a szociális gondoskodás terén, az édesanyák és kisgyermekek együttlétének biztosítását a kisdedek legzsengébb korában. Bíznak benne, hogy az intézkedés melegebbé teszi a családi tűzhelyet és előmozdítja a kívánt gyermekáldást és a magyar népszaporulatot. A mezőgazdasági dolgozók nyugellátásának rendezését is jelentős sikerként értékelik. A püspökök végezetül kérték a híveket, hogy készségesen és áldozatosan szolgálják a közérdekű célkitűzéseket. (sz.n./66. Körl.)

december 31. Életének 72., papságának 49. évében, Budapesten elhunyt Dr. Erdey Ferenc c. apát, tb. kanonok, a Hittudományi Akadémia ny. r. tanára, a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének birtokosa. A körlevéli életrajz megjegyzi, hogy dicséretes és követendő példát mutatott abban is, hogy egyike volt azoknak, akik őszintén keresték és munkálták az egyház és az állam között kialakult és erősödő jóviszonyt. (3358/66. Körl.)

Az év során számos szerzetes és szerzetesnő került börtönbe. Megkezdődött a zsinat dokumentumainak kiadása, önálló füzetekben, hiányosan. (B-L)