1978 – A Szent Korona újra Magyarországon. Lengyel pápa Rómában

 

1978 – A Szent Korona újra Magyarországon. Lengyel pápa Rómában

január 3. Életének 77., papságának 55. évében elhunyt Kovács Ferenc bácsi kisprépost-kanonok. Kalocsán, a papi kriptában temették el. (111/78. Körl.)

január 5. Amerikai küldöttség különrepülőgépen hazahozta a magyar Szent Koronát és a koronázási ékszereket. (BM-GJ)

január: Ijjas érsek újévi köszöntőjében megemlékezett a Szent Korona hazatéréséről. Beszámolt az előző évi templomépítési munkákról: külső tatarozás történt Baja-Szent Jánosban, Csátalján, Dusnokon, Hajóson és Kecel-Beltéren. Belső tatarozás történt Akasztón, Bátmonostoron, Dunapatajon, Hajóson és Tataházán. Tetőzetet javítottak Baja-Szent Józsefben, Bácsborsódon, Bócsa-Szent Margitban, Hajóson és Mélykút-Beltéren. Új liturgikus teret alakítottak ki népoltár építésével Akasztón, Baja-Szent Józsefben, Bátmonostoron és Sükösdön. Templomi padok villamos fűtését szerelték be Baja-Belvárosban és Baja-Szent Istvánon. Orgonát újítottak fel Bátyán és Sükösdön. Szélfogó ajtót létesítettek a templom belső terében Kalocsa-Szent Imrén. Plébániát korszerűsítettek: Baja-Szent Istvánon (központi fűtés), Baja-Szent Józsefben és Rémen (fürdőszoba). Harangozó házát újították fel Baja-Szent Antalhoz tartozó Máriakönnyén és Baja-Szent Jánosban. Új raktárhelyiséget építettek Dusnokon. (100/78. Körl.)

január 28. A püspöki kar körlevélben fordult a hívekhez a katolikus iskolákkal kapcsolatban. Kiemelte fontosságukat, működésükhöz támogatást kért és gyűjtést hirdetett. (sz.n./78. Körl.) Az év eleji körlevél és gyűjtés a katolikus iskolák javára rendszeressé vált.

január: Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy április-május hónapokban 6 napon, összesen 10 helyszínen tervez bérmálást és kánoni vizitációt. (123/78. Körl.) Tájékoztatott a papi továbbképzés rendjéről, melynek témája a Krisztológia (dogmatika), a tételek előterjesztője Dr. Gál Ferenc, a Hittudományi Akadémia professzora. (193/78. Körl.) Az érsek javaslatai a tavaszi- és őszi espereskerületi ülések témájául: Hazánk nemzeti ereklyéinek vallásos tisztelete, valamint Magyar szentjeink példája nemzetünk történelmében. (101/78. Körl.)

január: Ijjas érsek körlevelében adott hírt az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT) irodájának megnyitásáról, mely a budavári Nagyboldogasszony templom egyik helyiségében kapott helyet, a sekrestyén át közelíthető meg. Szívesen adnak szaktanácsadást liturgikus-művészeti témában. (119/78. Körl.) Megnyílt a Hitoktatási Konzultációs Iroda is a budapesti Központi Papnevelő épületében, ahol az Országos Hitoktatási Bizottság szakértő munkatársai várják az érdeklődőket. Az irodában készséggel adnak tanácsot hitoktatási kiadványok használatával kapcsolatban, vállalják bemutatott tanmenetek, óratervek szakszerű kritikáját, hitoktatási segédeszközöket mutatnak be és bibliográfiai tájékoztatást adnak kutatásokhoz. Az irodán csak személyes tanácsadásra vállalkoztak, írásban csak kivételesen intéztek ügyeket. (138/78. Körl.)

február 1. Ijjas érsek körlevelében tájékoztat arról, hogy a püspöki kar egy újszerű szertartás bevezetését hirdette meg, a „Bűnbocsánat szertartásának” kiadásával. Nagyböjtben történő használata különösen aktuális. (230/78. Körl.)

február 20. Életének 81., papságának 57. évében elhunyt Mátrai Sándor tb. kanonok, ny. nemesnádudvari plébános, aki közel 40 éven át volt Nemesnádudvar plébánosa, és nyugdíjas éveit is ott töltötte. (450/78. Körl.)

március: Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisés: Gajdos István esperes, borotai plébános. Ezüstmisések: Ivó József miskei plébános, Nemes Vilmos tabdi plébános, Szentgyörgyi József esperes, akasztói plébános. (102/78. Körl.)

nagycsütörtökön: A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevélben fordult a hívekhez az Eukarisztia méltó és gyümölcsöző megünneplésével kapcsolatban, részletesen kifejtve a liturgikus megújulás tapasztalatait, további feladatait, a szentmise ünneplésének módját. (sz.n./78. Körl.)

május 17. Címek, kitüntetések. Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy Dr. Csanád Béla hittud. akadémiai tanárnak kasári címzetes apátságot adományozott. (530/78. Körl.)

június 5-6. Országos ünnepségeket rendeztek abból az alkalomból, hogy Szent István koronája, Magyarország szabadságának és egységének szimbóluma visszakerült az országba. (B-L)

június 10. Életének 73., papságának 48. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Dr. Forgács Ferenc c. prépost, ny. kiskőrösi esperes-plébános, aki a kalocsai Papi Otthon lakója volt. (1023/78. Körl.)

június 10. Életének 68., papságának 42. évében, a budapesti Ferenc kórházban elhunyt Fényi János Kalocsa-Szent Péter plébánosa. Kalocsán temették el a papi kriptában. (1022/78. Körl.)

június 24. Papszentelés. Ijjas érsek Kalocsán, a főszékesegyházban áldozópappá szentelte Lei Jánost. (590/78. Körl.)

július12-15. Pedro Arrupe jezsuita generális Magyarországon járt Lékai bíboros meghívására. Útja során Makkosmárián találkozott kb. 70 magyar jezsuitával. A generálist a reptéren az ÁEH képviselője is köszöntötte. (Mészáros III.B. 87.)

július 23. Életének 60., papságának 36. évében, a székesfehérvári kórházban elhunyt Dr. Papp Imre akit súlyos betegsége 52 évesen rokkantsági nyugdíjba kényszerített. (1266/78. Körl.)

július hónapban: a püspöki kar körlevélben fordult a hívekhez az élet védelméről. 10 évvel a „Humanae vitae” után a még meg nem született élet védelméről, az erőszakos cselekményekről (terrorcselekményekről) és a tömegpusztító fegyverek (neutronbomba) veszélyéről írtak a püspökök. (sz.n./78. Körl.) A körlevél hátterében állt az is, hogy megdöbbentő méreteket öltött az abortusz. (Mészáros III.B. 36.)

augusztus 6. 81 éves korában, Castel Gandolfóban elhunyt VI. Pál pápa. (BM-GJ) Temetésére a magyar kormány hivatalos küldöttséget delegált. (B-L)

augusztus 26. Albino Luciani velencei pátriárka személyében megválasztották az új pápát, aki az I. János Pál nevet vette föl. Ő volt az első pápa, aki lemondott a tiaráról és eltörölte a koronázási szertartást. (BM-GJ)

szeptember 8. Megindult a Hittudományi Akadémia 3 éves Levelező Tagozatán a képzés, az első évfolyamban 141 hallgató kezdte meg tanulmányait. (BM-GJ) Az első évfolyam három éves képzésen vett részt, az 1980-81-es tanévtől kezdve női hallgatókat is felvettek. Világiakként azonban egyelőre nem tudtak elhelyezkedni egyházi szolgálatban. (Mészáros III.B. 36.)

szeptember 29. Szívinfarktusban elhunyt I. János Pál pápa. (BM-GJ)

október 2. A püspöki kar körlevélben ismertette a megújított temetési szertartást, melyet november 1-től kezdődően vezettek be. A „Libera” szertartás helyébe a „Végső ajánlás és búcsúvétel” szertartása lépett. Koporsós szentmise nem végezhető, helyette a halottért mondott szentmise után a húsvéti gyertyával történő szertartás (Lucernárium) mondható. (sz.n./78. Körl.)

október 10. Személyi változás. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy engedelmesség megtagadása miatt felfüggesztette Horváth József dávodi lelkészt. (1582/78. Körl.)

október 10. Személyi változások. Bálind Antal segédlelkészt augusztus 15-i hatállyal nyugállományba helyezték. Tanári kinevezés: Dr. Benyik György Kalocsa-Szent Imre káplánt Dr. Udvardy József csanádi megyéspüspök a Szegedi Egyházmegyeközi Hittudományi Főiskola teológiai tanárává, valamint a Papnevelőintézet prefektusává nevezte ki. Plébánosi kinevezések: Fényi János h. esperes, plébános halálával megüresedett Kalocsa-Szent Péter plébániára Kövesi István rémi plébánost nevezték ki vicaius oeconomussá. Rémre Bergmann János Kalocsa-belvárosi káplánt, Kelebiára Udvary Elek kaskantyúi plébánost, Kaskantyúra Tóth János Mélykút-Szent Erzsébet-i plébánost, Mélykút-Szent Erzsébetre Tóth István tázlári plébánost, Tázlárra Tölgyes Ferenc kelebiai plébánost nevezték ki plébánossá. Dusnokon Kistamás István, Fajszra pedig Kovács Jenő kapott vicaius adiutori kinevezést. Augusztus 1-vel a következő káplánok kaptak áthelyezést: Horváth József Baja-Belvárosból Dávodra, Lei János újmisés Hercegszántóra, Lőw Frigyes Dávodról Jánoshalmára, Mityók János Jánoshalmáról Mélykút-Beltérre, Moró László Hercegszántóról Baja-Belvárosba, Szeghalmi Ambrus Mélykút-Beltérről Kalocsa-Belvárosba került. Április 14-i hatállyal áthelyezték Székely László madarasi káplánt Akasztóra az autóbalesetet szenvedett Gubik Mihály helyére, akit május 1-vel rokkantsági nyugdíjba küldtek. (Baja-Szent Antalba, Kalocsa-Szent Imrébe és Madarasra nem tudtak senkit küldeni.) (1585/78. Körl.)

október 10. Ijjas érsek körlevelében kérte, hogy a világszerte szaporodó betörések és bűntények miatt a templomok-plébániák fokozottan védjék értékeiket, bánjanak körültekintően műkincseikkel. (1391/78. Körl.)

október 10. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy a kalocsai Papi Otthon telefont kapott, száma 656. (1365/78. Körl.)

október 16. Karol Wojtyla krakkói bíboros érsek személyében megválasztották az új pápát, aki a II. János Pál nevet vette föl. Utoljára 1522-ben került nem olasz a pápai trónra. Wojtyla az első lengyel, az első kelet-európai és az első szláv a pápai méltóságban. (BM-GJ) II. János Pál pápa megválasztásakor az erkélyről a „Ne féljetek!” után azonnal hozzátette: „Nincs többé hallgató egyház! Majd a pápa beszél a nevében.” (Bozsóky-Lukács 1995. 106, 109.)

október 31. Életének 49., papságának 19. évében, váratlanul elhunyt Udvary Elek kelebiai plébános. November 4-én temették Siklóson. (1714/78. Körl.)

november 29. A püspöki kar körlevélben fordult a lelkipásztorkodó papsághoz a lelkipásztori munka korszerű elmélyítésének előmozdítására. A püspökök kiemelték a papi továbbképző kurzusok fontosságát, és II. János Pál témával kapcsolatos megnyilvánulásait idézték, a papi hűség gondolati tartalmát fejtegetve. (sz.n./78. Körl.)

december 2. II. János Pál pápa a magyar egyház és a magyar nép iránti különleges szeretetének és gondoskodásának adott hangot a magyarokhoz intézett levelében. (BM-GJ)

december 9. Életének 79., papságának 55. évében, Bácsalmáson elhunyt Gärtner János ny. kunbajai plébános, aki 1944-ben menekült át a Délvidékről. December 14-én temették el Bácsalmáson, a Kálvária temetőkápolna kriptájában. (1908/78. Körl.)

december 14. Személyi változások. Udvary Elek halálával megüresedett kelebiai plébániára Nagy Ferenc alsómégyi id. lelkészt nevezték ki plébánossá november 8-i hatállyal. Az alsómégyi plébánia vezetésével Nagygyörgy László érseki irodaigazgatót bízták meg vicarius oeconomusként, eddigi beosztása meghagyásával. Raffai Alfonz dusnoki plébánost december 1-i hatállyal nyugállományba helyezték, és Baja-Szent Antal plébániára küldték kisegítőnek. A megüresedett dusnoki plébánia vezetését december 1-vel Kistamás István dusnoki vicarius adiutorra bízták, mint viacius oeconomus. Kápláni áthelyezést kapott december 1-vel Dr. Pribitek László Baja-Szent Szívből Baja-Belvárosba, Moró László pedig Baja-Belvárosból Dusnokra. (1796/78. Körl.)