1981 – Szent Erzsébet évforduló. Merénylet II. János Pál pápa ellen

 

1981 – Szent Erzsébet évforduló. Merénylet II. János Pál pápa ellen

január 1. Anyagiak. Életbe lépett az országos Egységes Stóladíjszabás. (BM-GJ)

január: Ijjas érsek újévi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a magyar egyház fejlődéséhez bőséggel adnak megerősítést és programot II. János Pál pápa megnyilatkozásai. A buzdítás kézenfekvő jelei voltak az előző évben a Szent Gellért ünnepségek, valamint a Magyarok Nagyasszonya kápolna szentelése Rómában. Beszámoló az előző évi építési munkákról: új népoltár létesült Baja-Belvárosban. Templomok fűtését rendezték Alsómégyen, Bócsán, Soltvadkerten és Tabdin. Belső festés volt Baja-Szent Istvánon és Érsekcsanádon. Külső tatarozás történt Garán, Kunbaján, Soltvadkerten és Vaskúton. A plébánia-épületeken végeztek nagyobb munkákat Hercegszántón és Vaskúton. Mátételkén rendbehozták a toronysisakot villámhárítóval együtt, és tatarozták a homlokzatot. Tataházán a temetőkápolnát hozták rendbe. Soltvadkerten teljesen felújították az orgonát. Vaskúton villamosították a harangokat, védőrácsokat szereltek a templomablakokra és új ablakok kerültek a toronyra. A kálvária kápolnát belülről festették. Fajszon a plébánia, Szeremlén pedig a templom villanyhálózatát újították fel. Hartán új plébánia épült. Kecel-Újfaluban befejezés előtt áll az új templom építése. Kalocsán megkezdődtek a főszékesegyház teljes belső és külső felújítási munkái. (100/81. Körl.)

január 14. Életének 66., szerzetesi fogadalmának 44., papságának 42. évében, Baján elhunyt Bálind Antal ny. lelkész. Ferences szerzetes volt, és korábban a bajai Szent Antal templomban szolgált, 1978-tól Kalocsán, a Papi Otthonban élt nyugdíjasként. Baján temették el. (143/81. Körl.)

feburár 11. Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy április-június, valamint szeptember-október hónapokban, 14 napon, összesen 26 helyszínen tervez bérmálást és kánoni vizitációt. Az irányelvként meghatározott életkor a bérmálásokhoz általános iskola 6-8. osztály. (218/81. Körl.)

február 11. Papi jubileumok körlevéli közlése. Ezüstmisések: András Tibor sükösdi plébános és Nagygyörgy László érseki irodaigazgató. (147/1981. Körl.)

február 11. Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy a húsvét IV. vasárnapján tartott Hivatások világnapján készséggel hozzájárul a szemináriumban tanuló kispapok személyes közreműködéséhez, amint az már az elmúlt évben is történt, de kéri, hogy hasonló igényeiket előzetesen jelentsék be a plébániák. (155/81. Körl.) A kispapok hasonló közreműködése a következő években rendszeressé vált.

február 11. Ijjas érsek körlevelében az esperesi koronák témájául II. János Pál pápa „Redemptor Hominis” enciklikájának ismertetését tűzte ki, melynek magyar nyelven kiadott változatát minden plébániának megküldte. (150/81. Körl.)

február 11. Címek, kitüntetések. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy Mons. Anisich Jenő karirász igazgatót, a főegyházmegye Bregenzben (Ausztria) élő papját a Főszékesegyházi Káptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezte ki. (1660/81. Körl.)

április 13. Életének 72., papságának 48. évében elhunyt Bánhalmi István érsekcsanádi plébános, aki tekintettel a paphiányra, nyugdíjasként vállalt újra szolgálatot. Április 22-én temették el Baján, a Szent Rókus temetőben. (672/81. Körl.)

május 13. A római Szent Péter téren Mehmed Ali Agca török terrorista merényletet követett el II. János Pál pápa ellen. A merénylet háttere máig tisztázatlan, Agca bolgár kapcsolatairól vallott. (BM-GJ)

június 3. Ijjas érsek körlevelében közölte a papi továbbképző kurzusok és lelkigyakorlatok időpontjait. A továbbképzést és lelkigyakorlatokat összevonva tartották Baján és Kalocsán 3-3 napon, délelőtt lelkigyakorlatos, délután pedig továbbképzős jelleggel, 2-2 előadással. (534/81. Körl.)

június 3. Anyagiak. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy a Pénzügyminisztérium állásfoglalása szerint a társasági adó összegét az egyházi intézmények esetében 40 %-ról 20 %-ra mérsékelték. (784/81. Körl.)

június 20. Papszentelés. Ijjas érsek Jánoshalmán áldozópappá szentelte Csorba Benedeket és Szűcs Jánost. (1564/81. Körl.)

június 21. Papszentelés. Ijjas érsek Hajóson áldozópappá szentelte Pécsi Ferencet. (1564/81. Körl.)

június 23. Megtörtént az első diplomaosztás a levelező teológiai tanfolyam hallgatói számára. (B-L)

július 29. Lékai László bíboros megnyitja Budapesten a XXIII. János pápáról elnevezett szeretetotthont. (B-L)

augusztus 22. Hajóson a búcsú alkalmával tartott szentmisén a meghívott Kovács László budapesti káplán a katonai szolgálat megtagadása mellett szólt. Szeptember 6-án Lékai bíboros prédikációjában elítélte azon „túlzásra hajlamos” papjait, akik a katonaköteles ifjúságot a katonai szolgálat megtagadására buzdítják. (BM-GJ)

szeptember 23. Papságának 58. évében, a bajai kórházban elhunyt Tóth Tivadar c. apát, nagybaracskai plébános. Három nyelvű hitoktató és szónok volt (magyar, német, délszláv), 40 éven át volt Nagybaracska plébánosa. (1292/81. Körl.)

október 26. II. János Pál pápa személyesen fogadta Ijjas József érseket, aki hűségéről biztosította a pápát, és örömét fejezte ki felépülésével kapcsolatban. A merénylet után fél évvel tért vissza hivatalába a pápa a kórházból. (100/82. Körl.)

november 5. A főszékesegyházban megünnepelték Ijjas József érsek 80. születésnapját a püspöki kar tagjainak, az egyházmegye papjainak, ill. az egyházközségek képviselőinek jelenlétében. (1640/81. Körl.)

november 12. II. János Pál pápa külön levélben fordult a Magyar Katolikus Egyházhoz Szent Erzsébet halálának 750. évfordulója alkalmából. Az évfordulóról a püspöki kar is külön körlevélben emlékezett meg. (sz.n./81. Körl.) A pápa levelét Luigi Poggi érsek adta át a sárospataki ünnepségen. (B-L)

november 22. Ijjas érsek megáldotta Kecel-Újfalu Szent Család tiszteletére épült templomát és az új lelkészlakot. (100/82. Körl.)

novemberben: A püspöki kar külön körlevélben fordul a papsághoz a katolikus iskolákkal kapcsolatban. Hálásan köszönik az elmúlt négy évben sikeresen lezajlott gyűjtések eredményeit, melyet azért határoztak el a püspökök, hogy így segítsenek a 8 intézmény felújítási- állagmegóvási munkáiban, és támogathassák a rászoruló diákokat. A körlevél kifejti, hogy a katolikus gimnáziumokban ugyan az állami tankönyveket tanítják, de kifejtik a katolikus álláspontot is. Arra kérik a papságot, hogy csak gimnáziumi képességű gyermekeket küldjenek, a szakmunkásképzésre egyházi iskolák keretein belül sajnos nincs lehetőség, a gyengébb képességűek nehéz helyzetbe kerülhetnek. Kifejtik, hogy 1980-ban és 1981-ben jelentősen megnövekedett az érdeklődés a katolikus iskolák iránt, ezért előzetes felvételi vizsgákat tartanak még az első félévekben, vagyis az egyházi gimnáziumokba jelentkezőknek már a 8. osztály elején, ősszel jelentkezniük kell. E gimnáziumok jelentősek a hivatásgondozás, a hivatások ébredése szempontjából is, emiatt érdemes odairányítani szorgalmas ministránsokat is. (sz.n./81. Körl.)

december 5. Lékai bíboros kihallgatásra hívta Bulányi György piarista szerzetest, aki a Bokor kisközösségek szervezésével váltotta ki a világi és egyházi hatóságok ellenzését. Bulányi teológiai kérdésekre nem válaszolt, kérte, hogy erről írásban folytassanak dialógust. (BM-GJ)

december: Kanonoki kinevezések. Ijjas érsek körlevelében közli a káptalanban eszközölt előléptetéseket-kinevezéseket: Dr. Mészáros Károly bácsi kisprépost, Antal Géza főszékesegyházi főesperes, Nagygyörgy László bodrogi főesperes, Vág Imre bácsi főesperes lett. Az idősebb mesterkanonoki stallumot Széll János homokmégyi plébános kapta. (1568/81. Körl.)

december: Címek, kitüntetések. Ijjas József érsek körlevelében jelezte, hogy 80. születésnapja alkalmából érseki tanácsosi kinevezéseket eszközölt, és az érintetteket feljogosította a vörös öv viselésére. A névsor: András Tibor ezüstmisés sükösdi plébános, Bauer Ferenc Baja-Szent József esperes-plébánosa, Bergmann János rémi plébános, Ivó József miskei plébános, Katona Lajos bócsai plébános, Dr. Kerekes János Károly teológiai tanár, Király András soltvadkerti plébános, Kiss Ernő kiskőrösi plébános, Medgyesi József érd. esperes, bajaszentistváni plébános, Nagyházi Sándor Kecel-újfalusi lelkész, Rosenthal Imre nagybaracskai plébános, Dr. Scharpf Egon tataházi plébános és Utry Zoltán bátmonostori plébános. (840, 1570/81. Körl.)

december: Kinevezés. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy Dombay Ernő érseki irodai iktatót érseki titkárrá nevezte ki. (1333/81. Körl.)

december: Személyi változások. Kopasz János garai plébánost és Makra Gyula érd. esperes dávodi plébánost egészségi állapotukra való tekintettel felmentették plébánosi tisztük alól és nyugállományba helyezték őket. Plébánosi kinevezést kapott Németh Lajos Érsekcsanádra, Tajdina József Dávodra. Vicarius oeconomus lett: Boromisza Péter Garán és Bácsszentgyörgyön, Moró László Kecel-beltéri káplán Öregcsertőn, Németh Lajos érsekcsanádi plébános Érsekhartán. Kápláni áthelyezések és kinevezések: Kopasz Károly Garáról Bácsalmásra, Mityók János Mélykút-Beltérről Garára, Lei János Bátyáról Mélykút-Beltérre, Csorba Benedek újmisés Bátyára, Szűcs János újmisés Dusnokra, Moró László Dusnokról Kecel-Beltérre, Pécsi Ferenc újmisés Jánoshalmára, Cselik László Kecel-Beltérről Baja-Belvárosba, Dr. Pribitek László Baja-Belvárosból Kecel-Beltérre került. Dombay Ernő bácsszentgyörgyi plébánost központi szolgálatra hívták be, és az érseki irodába iktatónak nevezték ki. November 1-jével egészségi állapotára való tekintettel, saját kérelmére Rábai András Kecel-Beltér kisegítő lelkészt nyugállományba helyezték. (1565/1981. Körl.)

december 26. A püspöki kar körlevélben fordult a papsághoz és a szülőkhöz a hitoktatással kapcsolatban. A hitoktatásban résztvevők csökkenő száma ellenére lelkes munkát kért a hitoktatóktól és lelkes fogadtatást a szülőktől. Arra kért minden hívőt, hogy emelkedjenek felül az anyagiakba merült világ közömbösségén. A jó módszerek és segédeszközök alkalmazása mellett valójában a legfontosabb magának a hitoktatónak a személye-hitelessége. (sz.n./81. Körl.)