1984 – Hitoktató termek a plébániákon. Az első ministránstalálkozók

 

1984 – Hitoktató termek a plébániákon. Az első ministránstalálkozók.

január: Újévi köszöntőjében Ijjas érsek a szentév folytatására és méltó befejezésére helyezte a hangsúlyt. Kiemelte az 1983 novemberében hatályba lépett új Egyházi Törvénykönyv fontosságát, mely egyben alapos ismerkedést-tanulmányozást is kíván a papság részéről, ezt kezdték meg az elmúlt évi papi továbbképzők alkalmával. Az előző évi építési munkák: Baja-Belvárosban a plébánia épületét újították meg kívülről. Baja-Szent Antalban a templomtetőt javították. Bácsszőlősön a templomon külső tatarozást végeztek. Császártöltésen a templom falszigetelését fejezték be. Csávolyon a temetőkápolna tetőfelújítását végezték el. Dunapatajon és Jánoshalmán kívülről tatarozták a templomot. Kecel-Újfalun a templomot bővítették, s így új plébániaépületet hoztak létre. Kalocsán a főszékesegyházban befejeződött a belső festés és felújítás. Kalocsa-Szent Imrén az új liturgikus tér berendezése gazdagodott. Kunbaján a plébánia külső tatarozása fejeződött be. Mélykút-Beltéren a templom szentélye és főhajója márvány burkolást kapott. Soltvadkerten a templomot belül festették. Vaskúton a kálvária, a hősök síremléke, a szobrok és a ravatalozó felújítása történt meg. (100/84. Körl.)

január 14. Mikós Imre államtitkár, az ÁEH elnöke a Magyar Hírlapnak úgy nyilatkozott, hogy nem tartja rendellenesnek a vallások és az egyházak iránt megnövekedett érdeklődést. (BM-GJ) Nyilatkozatát sokan úgy értékelték, hogy azzal elismerte a vallásos kisközösségek létjogosultságát és hasznosságát. (Mészáros III.B. 74.)

január 15. Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy február 1-től az Érseki Hivatal szombatonként szünnapot tart, hivatalos fogadóórák csak hétfőtől-péntekig lesznek. (100/84. Körl.)

január 15. Személyi változások. Szabolcs Ferenc érd. esperes, dunaszentbenedeki plébánost korára és egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezték. Névváltoztatás: Kovács Jenő hivatalos állami engedéllyel Lokszai Jenő nevet vette fel. Lokszai Jenőt, aki eddig veszprémi egyházmegyében teljesített szolgálatot, visszahívták és Dunaszentbenedekre helyezték át plébános-helyettesi minőségbe. (136/84. Körl.)

január 15. Ijjas érsek körlevelében a tavaszi korónák témájául az új Egyházi Törvénykönyv házasságjogi rendelkezéseinek áttekintését javasolta. Az előadó minden kerületben Dr. Scharpf Egon Kecel-beltéri plébános volt, aki előző ősszel jogi tanfolyamon vett részt Rómában. (142/84. Körl.)

január 15. Papi jubileumok körlevéli közlése. Gyémántmisés: Tóth Ferenc tb. kanonok, ny. soltvadkerti plébános. Aranymisések: Dr. Belon Gellért pécsi segédpüspök jánoshalmi plébános és Dr. Drozdik Ágoston ny. dunapataji plébános. Ezüstmisés: Gelányi Ferenc kisszállási plébános. (144/84. Körl.)

január 18. Nyíri Tamás teológia professzor megvédte a filozófiai tudományok doktora cím elnyeréséért benyújtott disszertációját az Magyar Tudományos Akadémián. (BM-GJ)

február: Az Új ember szerkesztősége párbeszédet kezdett a História szerkesztőségével az egyháztörténet-írás megújításának lehetőségeiről, és általában az egyház történelmi szerepének újraértékeléséről. Egy év múlva a két lap közös egyháztörténeti szimpóziumot tartott Esztergomban, három napos rendezvény keretében, számos történész és érdeklődő részvételével. (BM-GJ)

február 27. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy az év során április-június hónapokban 7 napon, összesen 23 helyszínen tervez bérmálást. A bérmálásokat Paskai László koadjutor-érsek, valamint Belon Gellért püspök végezték, Ijjas érsek kérésére. (116/84. Körl.)

február 27. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy a főegyházmegye számára öt, egyenként 4-5 napos lelkigyakorlat számára van fenntartott idő-hely a leányfalui lelkigyakorlatos házban. (273/84. Körl.)

február 28-március 1. Az MTA Filozófiai Intézete nemzetközi tanácskozást tartott Budapesten Az ember felelőssége a mai világban címmel. Az előadók között volt Karl Rahner jezsuita hittudós. (B-L)

máricus 24. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmából Kalocsán a főszékesegyházban szentévi liturgia keretében, ünnepélyesen mondták el az egybegyűlt zarándokok a Szentatya ez alkalomból megfogalmazott felajánló imáját. (375/84. Körl.)

március 30. Lékai bíboros közölte a püspökökkel, hogy az ÁEH engedélye alapján lehetőség nyílik a plébánia épületekben is hitoktató-termek létrehozására, így bővülhetnek az 1975-től engedélyezett templomi hitoktatás lehetőségei. (Mészáros III.B. 57.) Az iskolai hitoktatásban résztvevők száma összességében tovább csökkent, 1980 táján kb. 4 %, 1987-ben már alig több mint 3 % volt az iskolai hittanos diákok aránya. Egy másik megközelítésben: 1985-ben a katolikusnak keresztelt diákok közül a 7-10 éves korcsoport 15 %-a, a 11-14 éves korcsoport 11 %-a járt templomi-plébániai hitoktatásra. (Mészáros III.B. 58.)

május 2. Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy a hivatások ébresztése-fejlesztése céljából Hivatásgondozó Bizottságot hozott létre, melynek vezetője Bergmann János rémi plébános, munkatársai pedig Szeghalmi Ambrus fajszi plébános és Szűcs János dusnoki káplán. (600/84. Körl.)

május 2. Ijjas érsek körlevelében jelezte a papi továbbképzések időpontját-témáját: A keresztény nevelés időszerű kérdései a „Gravissimum educationis” zsinati tanítás tükrében. (546/84. Körl.)

május 2. Személyi változások. Lokszai (Kovács) Jenő Ferenc dunaszentbenedeki h. plébánost egészségi állapotára való tekintettel felmentették tiszte alól. A plébánia vezetését ideiglenesen Cselik László bátyai id. lelkészre bízták vicarius parochialis minőségben. (547/84. Körl.)

május 4-12. Luigi Poggi utazó nuncius látogatást tett a magyar püspököknél és az állami hatóságoknál. (B-L)

május 24. Fülöp Elemér szobrászművész Prohászka-szobrát, amely eredetileg a Károlyi-kertben állt, majd 1947-ben ledöntötték, restaurálás után a székesfehérvári Prohászka-templom kertjében helyezték el. (BM-GJ)

június 9. Ministránstalálkozót tartottak Kalocsán, az előző évi szentévi kalocsai zarándoklat hasonló programjának folytatásaként. A program előkészítője Kistamás István dusnoki plébános volt. (601/84. Körl.)

június 16. Papszentelés. Kalocsán a főszékesegyházban áldozópappá szentelték Schindler Mátyást és Szabó Józsefet. (599/84. Körl.)

július 14. Horváth Alajos nagyprépost, a főegyházmegye nesztora ezen a napon ünnepelte pappá szentelésének 70. évfordulóját. Egészségi állapota miatt csak a szűk családi körben ünnepelt, de Ijjas érsek körlevelében külön köszöntötte. (598/84. Körl.)

augusztus 27. Életének 70., papságának 45. évében elhunyt Varga Imre ny. öregcsertői plébános. 1973-ban agyvérzés kényszerítette ideiglenesen nyugdíjba, melyet részleges bénulás követett, de mégis végzett lelkipásztori munkát egészen haláláig. Szeptember 3-án temették el Baján, a józsefvárosi temető ravatalozójának kriptájában. (1302/84. Körl.)

szeptember 22. Első alkalommal tartottak regionális ministránstalálkozót Szombathelyen. (B-L)

október 22. Paskai László koadjutor-érsek külön körlevélben, meleg szavakkal köszöntötte a püspökké szentelésének 20. évfordulóját ünneplő Ijjas József érseket. A köszöntéshez csatlakoztak, és személyes megjelenésükkel tisztelték meg az érseket Dr. Lékai László bíboros, prímás, érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke, Msgr. Luigi Poggi c. érsek, különleges ügyekkel megbízott pápai nuncius Rómából, valamint Miklós Imre államtitkár, az ÁEH elnöke. (1069/84. Körl.)

október 28. Címek, kitüntetések. Ijjas érsek püspökké szentelésének 20. évfordulója alkalmából adott kitüntetések-elismerések körlevéli közlése. A Szentlélekről elnevezett Bátmonostori apáti címet, melyről Dr. Belon Gellért püspökké szentelése után lemondott, Msgr. Grieser János pápai prelátus, ny. insbrucki hittanár kapta, aki korábban kalocsai egyházmegyés pap volt, és a főegyházmegyét intenciók juttatásával segítette. Tiszteletbeli kanonoki kinevezést kaptak: Dombay Ernő érseki titkár és Ivó József miskei esperes-plébános. (1284/84. Körl.) Tiszteletbeli főesperesek lettek: Bene László, Jánoshegyi István és Jávor Ferenc. Címzetes esperes lett: Greksa József. Érseki tanácsosok lettek: Kistamás István, Nagy Ferenc, Raffai István, Szeghalmi Ambrus, Tajdina József és Tóth Imre. (1285/84. Körl.)

november: Ijjas érsek körlevelében az új Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően plébánossá nyilvánította azokat a személyeket, akik tartósan plébániák vezetésével lettek megbízva, így pl. a korábbi vicarius oeconomusokat. (1236/84. Körl.)

november: Ijjas érsek körlevelében közli, hogy a szentmisékben a jövőben fakultatív módon imádkozható az Apostoli Hitvallás a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás helyett. (1279/84. Körl.)

november: Kanonoki kinevezések. Ijjas érsek körlevelében közölte, hogy a Kalocsai Főszékeskáptalanban előléptetéseket, ill. kinevezéseket eszközölt: Antal Géza őrkanonok, Nagygyörgy László bácsi kisprépost, Széll János főszékesegyházi főesperes, Molnár G. Pál bácsi főesperes, Dr. Ipolyi László bodrogi főesperes, Dr. Csanád Béla idősebb mesterkanonok lett. Az ifjabb mesterkanonoki stallumot Mentés László tb. kanonok, szakmári esperes-plébános kapta. (1283/84. Körl.)

november: Pápai kitüntetés közlése. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy Burger Miklós, a főegyházmegye Villingendorfban (NSZK) élő papja pápai kápláni kitüntetést kapott, mely feljogosítja őt a Monsignor cím használatára. (1292/84. Körl.)

november: Értékes műtárgyak védelme. Ijjas érsek körlevelében kérte a plébániákat, hogy a templomi betörések számának növekedése miatt fényképeztessék le értékes műtárgyaikat, és azok felvételeit-negatívját a plébánia irattárában őrizzék. Az espereseket arra kérte az érsek, hogy ezen rendelkezésének végrehajtását ellenőrizzék. (1301/84. Körl.)

november 28. II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadta Miklós Imre államtitkárt, az ÁEH elnökét az Apostoli Szentszék és a Magyar Népköztársaság közötti egyezmény 20. évfordulója alkalmából. (BM-GJ)

december: Személyi változások. Soproni János Baja-Szent Szív plébánosát és Szakál István csengődi plébánost saját kérésükre, egészségi állapotukra való tekintettel nyugállományba helyezték. Széll János kanonok homokmégyi plébánost felmentették tiszte alól és az érseki székház és az egyházmegye gondnokává nevezték ki. Nagygyörgy László kanonok érseki irodaigazgatót az Érseki Hatóságnál betöltött többrétű beosztása miatt szintén felmentették az alsómégyi plébánia vezetése alól. Plébánosi kinevezést kaptak: Kereskedő Zoltán Baja-Szent Szívbe, Lei János Mélykút-Szent Erzsébetre, Moró László Homokmégyre (Alsómégy oldallagos ellátásával), Nagyházi Sándor Bácsbokodra, Nemes Vilmos Csengődre (Tabdi oldallagos ellátásával), Dr. Pribitek László Hartára (Dunatetétlen oldallagos ellátásával). Lelkészi kinevezést kapott: Gubik Mihály Kecel-Újfaluba (Imrehegy oldallagos ellátásával). Kápláni dispozíciók: Pécsi Ferenc jánoshalmi káplán Kecel-Beltérre, Schindler Mátyás újmisés Mélykút-Beltérre, Szabó József újmisés Jánoshalmára kapott áthelyezést ill. kinevezést. Szűcs János dusnoki káplán egészségi állapotára való tekintettel soron kívül kapott kápláni áthelyezést Baja-Szent István plébániára. (1293/84. Körl.)

december 8. Főszékesegyház felújítása. Ijjas érsek körlevelében külön fejezetet szentel a kalocsai főszékesegyház külső felújításának. Emlékeztet rá, hogy a templommal kapcsolatos felújítási munkák lényegében 12 évvel korábban, az új liturgikus tér kialakításával megkezdődtek. Az idők során megkopott belső most eredeti formában és színeiben látható, és folyamatban van a hazai viszonylatban is kiemelkedő orgona letisztítása, felújítása, modernizálása. Hátra van még a felújítási terv utolsó szakasza, a külső renoválás. Ezt a munkát 1985-ben kezdik el, és előre láthatólag két évig tart majd. A korábbi költségeket állami támogatásból, külföldi segélyekből és az egyházmegye pénztartalékaiból finanszírozták, de a befejező szakaszhoz az érsek most már kénytelen a hívek anyagi támogatását kérni. Ennek javasolt formája: az egyházi hozzájárulás családonkénti éves 300 Ft-os összegét 400 Ft-ra emelni, az egyedülállóktól pedig évi 200 Ft-ot kérnének. Az így többletként befizetett egyházi hozzájárulástól az érsek a költségek egyharmadának biztosítását remélte. (1417/84. Körl.)

december 8. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy a Szent István Társulat kiadásában megjelent a Magyar Katolikus Almanach, amely ismerteti a magyar katolikus egyház intézményrendszerét, plébániáinak és papjainak névsorát, valamint történeti adatokat is tartalmaz. (1420/84. Körl.)

december 31. A következő évtől az ÁEH egy összegben folyósította az államsegélyt az egyházmegyéknek. Korábban személyre szólóan kezelték és küldték pl. a kongruát. (BM-GJ) A kifizetések tehát ezután az Érseki Hatóság számlájáról történtek, és így több lehetőség nyílt a különféle járandóságok mérlegelésére, az egyes plébániák szükségleteinek és lehetőségeinek figyelembevételére, az összegek korrekciójára. A kongrua kiutalásának módjáról a főegyházmegyei körlevél tájékoztatott. (1418/84. Körl.)