1985 – Az ifjúság éve. Kiadvány-csúcs az egyházi kiadóknál

 

1985 – Az ifjúság éve. Kiadvány-csúcs az egyházi kiadóknál

január 1. Életbe lépett A magyarországi katolikus egyházközségek általános szervezeti szabályzata. (BM-GJ) A szabályzatot Ijjas érsek április 8-án kelt körlevelében ismertette, kiemelve, hogy a szabályzat a II. Vatikáni Zsinat tanításának megfelelően, a hívek aktivitására, tevékeny közreműködésére számítva készült. Mivel nyomdai okokból a szabályzat szövegének terjesztése jelentősen késett, a kalocsai főegyházmegyében bevezetését július 1-vel rendelte el Ijjas érsek. (577/85. Körl.)

január: Ijjas érsek újévi köszöntőjében megemlékezett róla, hogy az esztendőt az ENSZ az ifjúság évének nyilvánította. Ennek fényében, és a pápai üzeneteknek megfelelően a lelkipásztorkodás terén is az ifjúságra kell koncentálni, figyelembe véve sajátos igényeiket. Kis létszámú csoportjaik a „kovászt” jelenthetik az egyház nagyobb közössége számára, ha komolyan foglalkoznak velük. Az imaközösségek, ifjúsági közösségek terén vannak szép kezdeményezések a főegyházmegyében, ezeket kell erősíteni, ill. jó példájukat terjeszteni. Az előző év építési munkái: Baja-Belvárosban a templomnál sekrestye felújítás, tetőjavítás és világítás-fűtés korszerűsítés, valamint vízvezeték-bevezetés történt. A plébániát a belső felújítás befejezéseként bekötötték a szennyvízhálózatba. Baja-Szent Istvánon a templom fennállásának 175. évfordulójára felújítási munkákat végeztek. Baja-Szent Jánosban a templom tatarozása befejeződött. Baja-Szent Szívben a templom és a plébánia felújítási munkálatai megkezdődtek. Csátalján a templomtetőt javították, és az orgonát is felújították. Csengődön megkezdték a plébániaépület korszerűsítését. Dávodon új templomi székeket szereztek be, és megkezdték a templom belső festését. Érsekcsanádon a templom külső tatarozását fejezték be. Géderlakon a templom belső festése elkészült. Homokmégyen a templomtornyot javították, újrafestették. Jánoshalmán a templomtetőt javították, bevezették a vizet a templomba és a plébániaépületet kívülről tatarozták. Hercegszántón a plébániaépület külső és belső tatarozása befejeződött. Kalocsán megtörtént a papi sírok rendezése, az elhunyt papok maradványait exhumálással áthelyezték a papi kriptába. Kalocsa-Belvárosban a plébániaépület felújításába fogtak. Kalocsa-Szent Imrén a templomtornyot festették, a villámhárítót felújították, és a plébánián központi fűtést szereltek be. Kelebián a templom és a plébánia külső felújítása befejeződött. Madarason a templomban a hangerősítést fejlesztették, a plébánián csatornát cseréltek. Mélykút-Beltéren a templomtetőt javították-festették, a templom új toronyórát és harangállványokat kapott, a plébánia tetőjét is javították. Nagybaracskán és Soltszentimrén a templom ünnepélyes megáldásával befejeződött a teljes külső és belső felújítás. Tázlár-Boldogasszonynál a templomsisak megújult, orgonát vásároltak. Vaskúton kisebb javítások mellett a templom körül betonjárdát építettek. (100/85. Körl.)

január 19. Egyházszervezés. Esperesi és kánoni látogatások rendje. Ijjas érsek körlevelében jelzi, hogy az új Egyházi Törvénykönyv  figyelembevételével előkészítették az évenkénti esperesi látogatások vizsgálati szempontjait, melyeket egy űrlapon összegeztek. Ezeket az űrlapokat az esperesek előre fogják küldeni az egyes plébániáknak kitöltésre. A vizsgálatokhoz hozzátartozik a Historia Domus bejegyzéseinek ellenőrzése, így ahol az hiányzik, feltétlenül pótolják. (136/85. Körl.) A főpásztor vagy képviselőjének kánoni látogatásait az új Törvénykönyv is megkívánja, legalább ötévenkénti gyakorisággal. Az esperesek javaslatait figyelembe véve az érsek úgy határozott, a jövőben a kánoni látogatásokat nem a bérmálások napján, hanem egy azutáni hétköznapon tartják. A kánoni vizitációk tehát általában három évente lesznek, azokban a kerületekben, ahol a bérmálás történik. (137/85. Körl.)

január 19. Papi jubileumok körlevéli közlése. Gyémántmisések: Dr. Ijjas József, Dr. Angeli Ottó, Flach András, Szekulity István. Aranymisés: Jávor Ferenc. Ezüstmisések: Virágh József, Bergmann János, Leányfalusi Vilmos és Tölgyes Ferenc. (139/84. Körl.)

január 19. Személyi változások. P. Barotai György Urbán ny. ferences tanárt saját kérelmére és a ferences tartományfőnök engedélyével három évre átvették a főegyházmegye keretébe és kisegítőként Dusnokra küldték. (141/85. Körl.)

január 19. Ijjas érsek tájékoztatott róla, hogy az évben két 5 napos lelkigyakorlatra van fenntartott helye a főegyházmegyének a leányfalui Szent Gellért lelkigyakorlatos házban, mellyel kapcsolatban igen pozitív tapasztalatok vannak, a korábbi két évben kétszázan vettek részt lelkigyakorlatokon, elsősorban Jánoshalmáról és Kalocsáról. (146/85. Körl.)

január 19. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy április-június hónapokban 9 napon, összesen 18 helyen tervez bérmálást, a bajai és hajósi esperesi kerületekben. (154/85. Körl.)

február: Esztergomban 3 napos egyháztörténeti konferenciát tartottak az Új Ember és a História szervezésében, a cél az egyháztörténet-írás újraélesztése. Bevezetőt Lékai bíboros mondott. (Mészáros III.B. 47.)

március 11. Az esztergomi főegyházmegyében két vasárnap alkalmával végzett felmérés szerint a hívek 12,47 %-a vesz részt vasárnap szentmisén. (BM-GJ)

március 24. Az ország templomaiban felolvasták a püspöki kar körlevelét hazánk felszabadulásának 40. évfordulója alkalmából. A püspökök a négy évtizedre visszatekintve a társadalmi élet harmonikus fejlődéséről számoltak be, melyet nemzetközi szinten is elismernek-megbecsülnek. Az elért eredmények bőséges gyümölcseit sokat tapasztalják. „Szocialista társadalmi rendünk építésébe és célkitűzéseibe egyházunk is bekapcsolódott. Nem volt könnyű a harmonikus kapcsolat megtalálása. Sok előítéletet, félreértést kellett leküzdeni, amely adódott a világnézeti különbségekből is, de egyházunk működésének új helyzetéből is… Négy évtized tapasztalata megmutatta, hogy kölcsönös jóakarattal és a kölcsönös előnyök figyelembevételével a problémák konstruktív módon rendezhetők. Így történhetett meg, hogy a kezdeti gyanakvás és szembenállás feloldódott, kialakult az építő együttműködés légköre.” A püspökök az egyház konkrét feladatát az erkölcsi értékek tanításában látták, mely a társadalom egésze szempontjából fontos és hasznos tevékenység. (sz.n./85. Körl.)

április 2. 60 tagú magyar középiskolás küldöttség járt Rómában a virágvasárnapi ifjúsági találkozón, s a Magyarok Nagyasszonya kápolnában velük misézett Kada Lajos érsek és Dankó László prelátus, a PMI rektora, valamint néhány római magyar pap. (BM-GJ)

április 8. Ijjas érsek körlevelében közölte a papi továbbképzések időpontját és témáját: Keresztény életünk mai megújítása Jézus Krisztusban. (578/85. Körl.)

április 17. Életének 69., papságának 27. évében, Budapesten elhunyt Lezák Gyula császártöltési plébános. Április 24-én temették el Kalocsán, a papi kriptában. (651/85. Körl.)

április 24. Kalocsán, a főszékesegyházban lelki napot tartottak az egyházmegye kántorai számára. (169/85. Körl.)

május 18. Ministránstalálkozót rendeztek Kalocsán. (576/85. Körl.)

május 23. Marosi Izidor váci segédpüspök elnökletével először tartott közgyűlést 1977 óta az Országos Hitoktatási Bizottság. Megállapították a hitoktatás fogyatékosságait. (BM-GJ) Szóvá tették, hogy nincs kapcsolat a szülőkkel, hiányzik a továbbképzés, nincsenek megfelelő hittankönyvek-segédeszközök, és nem elegendő a hitoktatók létszáma. (B-L)

június 16. A vasárnapi szentmiséken az egyházmegye templomaiban megemlékeztek Ijjas József érsek pappászentelésének 60. évfordulójáról. Ezt az ünnepet az érsek visszavonultan, csendben ülte meg, az alkalomból a káptalan külön körlevélben köszöntötte. (sz.n./85. Körl.)

június 19. Életének 80., papságának 55. évében elhunyt Szabolcs Ferenc érd. esperes, ny. dunaszentbenedeki plébános. A kalocsai Papi Otthon lakójaként halt meg, június 25-én temették el Kalocsán, a papi kriptában. (895/85. Körl.)

június 27-július 1. Magyarországra látogatott Peter-Hans Kolvenbach, a jezsuita rend generálisa, hogy magyar rendtársaival találkozzon. A találkozó létrejöhetett, de a jezsuiták működése továbbra is be volt tiltva hazánkban. (B-L)

július 31. Életének 61., papságának 35. évében, Madarason elhunyt Jánoshegyi József. Szülőfalujában, Dusnokon temették el. (1035/85. Körl.)

augusztusban: Megjelent a Kalocsai Főegyházmegyei Névtár. A főegyházmegye 72 plébániát, 5 lelkészséget és 22 filiát gondozott, 110 működő és 22 nyugdíjas papja mellett 26 pap külföldön élt. (BM-GJ) Előzőleg 1942-ben jelent meg egyházmegyei sematizmus, az 1950-ben elkészült változat már kéziratban maradt. Az 1975-ös névtár történeti bevezetőt is tartalmazott, és az intézményes adatokon túl ismertette a papság életrajzát.

augusztus 22. Éltének 72., papságának 49. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Kopasz János ny. garai plébános. Augusztus 28-án temették el Garán. (1213/85. Körl.)

szeptember 10-14. Leányfalun, a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban közös lelkigyakorlaton vett részt a kalocsai főegyházmegye kántorainak egy csoportja. (146/85. Körl.)

szeptember 20. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar megállapodást kötött a világi személyek lelkipásztori munkában történő részvételéről. (BM-GJ)

szeptember 28. Életének 67., papságának 42. évében, Budapesten elhunyt Krix István c. apát, bácsalmási plébános. Szülőfalujában, Vaskúton temették el. (1227/85. Körl.)

szeptember 29. Életének 84., papságának 61. évében, a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt Szekulity István ny. lelkész. Székesfehérváron, a Szentháromság temető papi sírkertjében temették el. (1228/85. Körl.)

szeptember 29. A szentmiséken a püspöki kar rendelkezésére az augusztusban történt dunántúli földrengés alkalmával károsodott egyházközségek javára gyűjtöttek országszerte. (sz.n./85. Körl.)

október 8. Az MTA Történettudományi Intézetében Katus László egyetemi docens elnökletével megtartotta alakuló ülését a Magyar Történészek Egyháztörténeti Albizottsága. (BM-GJ)

december 21. Életének 85., papságának 61. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Tóth Ferenc tb. kanonok, ny. soltvadkerti plébános. 1986. január 2-án, Soltvadkerten temették el. (1517/85. Körl.)

decemberben: Közel tíz évi munka eredményeképpen megjelent az Éneklő Egyház a Szent István Társulat kiadásában. (BM-GJ) A két katolikus könyvkiadó, a Szent István Társulat és az Ecclesia ebben az évben 56 művet adott ki, s ez a szám jóval nagyobb volt minden korábbinál.

az év során: tavasszal a püspöki kar felkérte Paskai László koadjutor érseket, hogy elnökhelyettesként vezesse a két katolikus békeszervezetet. 1969-től mindkét katolikus békeszerv elnöke Ijjas József kalocsai érsek volt. Betegsége élete végén nem tette lehetővé a részvételt, de elnöki tisztétől nem akarták megfosztani. 1987 őszén aztán az új kalocsai érseket Dankó Lászlót bízták meg az Opus Pacis és a Béketanács katolikus békepap-bizottsága elnöki tisztének ellátásával. (Mészáros III.B. 149-150.)