1990 – A rendszerváltás éve

 

1990 – A rendszerváltás éve

január 7. Megszűnt a Katolikus Szó című lap, a papi békemozgalom kiadványa. (B-L)

január 8. Dankó érsek újévi köszöntőjében felsorolta az előző év építési munkálatait: Akasztón a templom belső lábazati felújításait végezték el. Baja-Belváros a bajai Rókuskápolna teljes felújítását fejezték be, felszentelése július 16-án volt. Baja-Szent Antal a templom külső felújítására került sor, megáldására májusban kerület sor. Bogyiszlón a templomot kívülről felújították, belül pedig újra festették. Csátalján a templom belső festésének felújítása történt meg. Dusnokon a templom külső tatarozást kapott. Érsekhalmán elkészült az új templom, augusztusban volt a műszaki átvétel és 19-én a felszentelési ünnep. Jánoshalmán zárda és hittantermek építését kezdték meg. Kalocsa-Főszékesegyházban a körfolyosót újították fel a kincstári bejáratnál, a padlóburkolat felújítása történt meg. Kalocsa-Szent Józsefnél a volt zárdatemplom külső felújítása fejeződött be, megáldása június 18-án volt. Kalocsa-Könyvtár az OMF és a Megyei Tanács segélyéből kapott részbeni belső felújítást. Kalocsán a jezsuita atyáknak kértek és kaptak vissza 3 szobát a régi rendházból és átalakították, hogy a lakhatási célnak megfeleljen. Katymáron a templomtető rézlemezzel fedése fejeződött be, műszaki átvétele év végén lesz. Kelebián a templom fűtésszerelése és annak átvétele történt meg. Nagybaracskán a templom előtti kőkeresztet újították fel és látták el emléktáblával a háborús halottak emlékére. Soltvadkerten a kápolnakerítést készítették el. (122/1990. Körl.)

január 8. Papi jubileumok körlevéli közlése. Vasmisés: Dr. Angeli Ottó nagyprépost. Gyémántmisés: Rózsa Ernő ny. lelkész. Ezüstmisés: Dr. Tarjányi Béla professzor. (131/1990. Körl.)

január 8. Személyi változások. András Tibor Sükösdről Nagybaracskára került plébánosnak. Szeghalmi Ambrus lett az új sükösdi plébános. Lei János Fajszra került plébánosnak. Kozma Gábort kinevezték Kisszállásra plébániai kormányzónak. (154/1990. Körl.)

január 8. Kinevezések. Szentgyörgyi József Baja-Belváros plébánosát és Tajdina József jánoshalmi plébánost tanácsos-plébánossá nevezték ki. Az Egyházművészeti Tanács tagjaivá nevezték ki Széll Jánost és Schindler Mátyást. A Hivatásgondozó Bizottság új tagja Rónaszéki Gábor lett. A Cenzúra Bizottság tagjai: Dr. Tarjányi Béla és Dr. Benyik György. Az Ökumenikus Bizottságban Nemes Vilmost és Király Andrást nevezték ki. Megalakult a Cigányok Lelkigondozási Bizottsága, elnökévé Rónaszéki Gábort nevezték ki, tagjai: Kövesi István és Lei János. A Pasztorális Tanács tagjai Antal Géza, Bauer Ferenc, Kereskedő Zoltán és Kistamás István. A Katechetikai Bizottság tagjai: Szabó József mint helyettes elnök, referens, az esperesek hivatalból, Bergman János, Schindler Mátyás, Rónaszéki Gábor, Pap József hitoktató és Kistamás Imre hitoktató. (155/1990. Körl.)

január 11. A pornográfia és az erőszakkultusz ellen tiltakozó iratot 86 ezer aláírással Várszegi Asztrik püspök átadta az Országgyűlés elnökének. (BM-GJ)

január 19. A MTV Napzárta című adásában került először nyilvánosságra, hogy a belügyminisztériumi titkosszolgálat által megfigyelt személyek között voltak egyháziak is. (BM-GJ)

január 24. Az Országgyűlés 304 igen, 11 tartózkodás és 1 nem mellett megszavazta az 1990:IV. törvényt A lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról. A vallásszabadság határa az alkotmány betartása, az egyház az államtól elválasztva működik. Megszüntették a felekezetek közötti különbségeket, és felszámoltak számos régi rendeletet, melyek az egyházak működését korlátozták. (BM-GJ)

január 31. E napig 59 katolikus férfi és női szerzetesrendet jegyeztek be Magyarországon. (BM-GJ)

február 6. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia felbontja az 1950. augusztus 30-án létrejött megállapodást. (B-L)

február 9. Németh Miklós miniszterelnök és Casaroli bíboros, vatikáni államtitkár megállapodást írtak alá a megszakadt diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról. Előző este Esztergomban ünnepélyes gyászmise keretében emlékeztek meg a katolikus egyház és a magyar állam vezetői Mindszenty József bíboros érsekről. A prímási palota előtti teret Mindszenty hercegprímás terének nevezték el. (BM-GJ)

március 1. Az országgyűlés elfogadta az oktatási törvény módosítását. A törvény kimondta a világnézetileg semleges oktatást, eltörölte az állam iskolaalapítási monopóliumát, szabályozta a felekezeti iskolák állami támogatásának rendszerét, és rendelkezett az állami iskolákban folyó felekezeti oktatásról. (BM-GJ)

április 1. A püspöki kar állásfoglalást adott ki a katolikus iskolákról. Eszerint az egyház jelen kíván lenni az oktatás és nevelés minden szintjén, az óvodáktól az egyetemi szintig. Katolikus diákotthonok létesítését is szorgalmazták. (BM-GJ)

április 27. Rendelet teszi lehetővé, hogy májustól a büntetés-végrehajtási intézetekben a fogvatartottak gyakorolhassák vallásukat. (BM-GJ)

május 7. A Magyar Televízióban megindul a vallási, köztük a katolikus műsorok rendszeres sugárzása. (B-L)

május 22. Grősz József kalocsai érsek ítélete ügyében a Legfelsőbb Bíróság kimondta a semmisséget. (BM-GJ)

május 28. Pápai kinevezés. II. János Pál pápa 1990. február 3-án a Pápai Egyházművészeti és Történeti Bizottság konzultorává nevezte ki Dr. Dankó Lászlót. A kinevezés 5 évre szól. (659/1990. Körl.)

május 28. Diakónus szentelés. Április 12-én az olajszentelési mise keretében diakonussá szentelték Ritter Nándor és Polyák László IV. éves kispapokat. Május 5-én Rómában Mons. Ender E. c. érsek szentelte diakonussá Menyhárt Sándor V. éves kispapot. (661/1990. Körl.)

május 28. Papszentelés. Június 16-án pappá szentelték Faa Béla és Szűcs Tibor diakonusokat. (662/1990. Körl.)

június 15. Megállapodás az iskolai hitoktatásról. (B-L)

június 18. Megérkezett Budapestre Angelo Acerbi c. érsek, a Szentszék által Magyarországra kinevezett apostoli nuncius. Június 21-én adta át megbízó levelét Göncz Árpád köztársasági elnöknek. (BM-GJ)

július 23-26. A pápa látogatására készülve megrendezték a Kiskunhalasi Ifjúsági Napokat. Az eseményen részt vett Lustiger bíboros, párizsi érsek és a pápa néhány közeli barátja, valamint Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. (BM-GJ)

augusztus 28. Halálozás. A Bajai Kórházban elhunyt Jánoshegyi István tb. főesperes, madarasi plébános. 1916-ban született Dusnokon, 1941-ben szentelték pappá Kalocsán. Temetésére Dusnokon került sor szeptember 4-én. (1172/1990. Körl.)szeptember 3. A püspöki kar rendkívüli ülésén az új működési szabályzat értelmében új vezetőséget választottak. Elnök: Seregély István egri érsek, alelnök Gyulai Endre szeged-csanádi püspök, az elnökség tagjai Paskai László prímás, esztergomi érsek, valamint a konferencia titkára, Várszegi Asztrik segédpüspök. (BM-GJ) Ugyanezen a napon Antall József miniszterelnök fogadta a püspöki kar tagjait. (B-L)

szeptember 17. Antall József miniszterelnök magánkihallgatáson jelent meg II. János Pál pápánál. (BM-GJ)

szeptember 21. Göncz Árpád köztársasági elnök látogatást tett Esztergomban, találkozott Paskai László bíboros, esztergomi érsekkel. (BM-GJ)

szeptember 30. Személyi változások. Kinevezések – felmentések: Dr. Angeli Ottót saját kérésére felmentették nagypréposti tisztsége alól, ugyanakkor kinevezték a Főkáptalan kiérdemesült nagyprépostjává. Utódjául Kováts Géza helynököt nevezték ki nagyprépostnak, és egyben felmentették eddigi helynöki tiszte alól. A Kalocsai Főegyházmegye általános helynökévé Kühner János nemesnádudvari plébánost nevezték ki, plébánosi megbízatása mellett. Széll János irodaigazgatót eddigi beosztása mellett kinevezték a Kalocsai Főegyházmegye provikáriusává. Dombay Ernő érseki titkárt felmentették tiszte alól és az Érseki Hivatal irodaigazgató-helyettesévé nevezték ki. Rónaszéki Gábort pedig érseki titkárrá, nevezték ki, meghagyva szertartói beosztásában is. (1165/1990. Körl.)

szeptember 30. Személyi változások (dispozíciók). A megüresedett akasztói plébániára Gelányi Ferencet nevezték ki plébánosnak. Rém és Borota Szalontai Károly személyében kapott új plébánost. Érsekcsanádra Gál Jenő kapott plébániai kormányzói kinevezést. Kozma Gábort Hercegszántóra nevezték ki plébániai kormányzónak. Kisszállást nem tudták betölteni, ezért Mélykúthoz csatolták, kinevezték Tóth Imre esperest plébániai kormányzóvá. Az elhunyt Jánoshegyi István helyére Madarasra Reusz Józsefet helyezték plébániai kormányzónak. Bátya lelkipásztori ellátásával Katona Lajos nyugdíjas papot bízták meg. (1167/1990.)

1990. november 1. Életének 67., szerzetesi fogadalmainak 44., papi szolgálatának 39. évében elhunyt Dr. Kákonyi Imre fr. Asztrik kalocsai születésű művész-pap. 1990. december 17-én meghalt Mentés László kanonok a Kalocsai Esperesi Kerület esperese, szakmári plébános. Baján született 1925. április 29-én, 1952-ben szentelték pappá. A Főszentszéknél is tevékenykedett 1967-től ügyvédi, 1988-tól pegig bírói megbízással. Temetésére december 21-én került sor Szakmáron. (30/1991. Körl.)

november 15. Megindult a Magyar Karitász Mozgalom. (BM-GJ)