1991

 

1991

január 5. Legjelentősebb munkák az elmúlt évben a Főegyházmegyében: Baja-Belváros plébánián a templom külső felújítását végzik. Baja-Szent Antalnál a templom villanyhálózat felújítása és belső festés felújítása történt meg. Baja-Szent József plébánián a templomtető csatornarendszerét újították fel. Bácsbokodon a temető-kápolnába szereltek be Aquapol falszárító berendezést. Bátmonostoron a plébánia belső festésfelújítása és a vízvezeték rendszer felújítása történt meg. Csengődön a templom belső festés felújítása készült el. Csikérián a templomtető rézlemezzel fedése jelentős részben elkészült. Csátalján a plébánia külső tatarozási munkáit fejezték be. Császártöltésen új egyházközségi termet építettek. Dávodon a püspökpusztai templom felújítás utáni műszaki átvétele történt meg. Dusnokon a templomi kórus bővítését fejezték be. Fajszon a temető kápolna külső felújítása, falszárító Aquapol betelepítése, majd a templom előtti Szentháromság szobor felújítása van folyamatban. Érsekcsanádon ravatalozót építettek. Géderlakon a templom villanyhálózatot újították fel. Hajóson a hitoktató épület készület el. Hercegszántón a plébánia belső épületeit festették újra. Homokmégyen a templom és plébániaépület vízelvezető csatornáit újították fel. Imrehegyen új templom építése van folyamatban. Jánoshalmán zárdaépület készült a növérek számára. Kalocsán a Papi Otthon külső felújítása történt meg, az Érseki Kastély könyvtár felőli főfalat megerősítése, gazdasági épületetek, kabinet-szoba felújítása valamint külső tatarozás folytatása. Főszékesegyháznál a könyvesbolt berendezése készült el. Szent-Imre templomnál külső felújítás, belső festés felújítás történt meg. Kelebián templom belső újrafestése és a szentélybővítés készült el. Kisszálláson a plébánia külső-belső felújítása történt meg. Kunbaján a templom mellett hősi emlékművet építettek. Nagybaracskán az orgona felújítása készült el. Nemesnádudvaron a templom külső tatarozása folyik. Soltvadkerten a templomtető rézlemezzel fedése történik. Tompán temetőrendezés, templomtető újrafedése, templom és plébánia villanyfűtése történt meg. Vaskúton plébánia alakítása, felújítása és a temetői kápolna tornyának javítása készült el. (1/1991. Körl.)

január 5. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisések: P. Csörgi István, Dr. Ipolyi László bácsi főesperes, c. apát és Kókai József c. esperes bogyiszlói plébános. (10/1991. Körl.)

január 5. Avatások, jelölések. 1990. december 1-én Gyulay Endre megyéspüspök felavatta lektori szolgálatra: Jánosity Istvánt, akolitusi szolgálatra Bolvári Jánost. A diakonusok közé felvételt nyert: Binszki József, Hesz István és Polyák Imre. (13/1991. Körl.)

január 5. Nyugdíjazás. Greksa József c. esperes, soltszentimrei plébánost egészségi állapota miatt nyugállományba helyezték. Müller Antal bácsborsódi plébánost szintén egészségi állapotára való tekintettel nyugállományba helyezték. (25/1991. Körl.)

január 5. Személyi változások (dispozíciók). A megüresedett soltszentimrei plébánia ellátását csak oldallagos megoldással tudták biztosítani, ezért Soltszentimrét Akasztóhoz csatolták, és plébániai kormányzóvá Gelányi Ferenc akasztói plébánost nevezték ki. A megüresedett bácsborsódi plébánia lelkipásztori ellátását Kovács Sándor bácsbokodi plébánosra bízták, mint plébániai kormányzó, és a plébániát Bácsbokodhoz csatolták. (26/1991. Körl.)

január 13. Meghalt Müller Antal bácsborsódi plébános. 1917-ben Bácsszentgyörgyön született, Kalocsán szentelték pappá 1942-ben. Gubik Mihály kecel-újfalui plébános húsvétkor halt meg. Kecelen született 1949-ben, 1972-ben szentelték pappá. Temetésére április 8-án Kecelen került sor. (427/1991. Körl.)január 14. A Legfelsőbb bíróság újratárgyalja a Regnum Marianum papi közösség tagjai ellen 1961-ben és 1965-ben folytatott pert, és megállapítja, hogy az ítéletek még az akkori alkotmány alapján is törvénysértőek voltak. (B-L)

február 15. Megalakult a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. (BM-GJ)

máricus 15. Eltemették hazai földbe, a bajai Rókus kápolnába Mészáros Lázár altábornagyot, az első független magyar kormány hadügyminiszterét. Baja város felkérésére az egyházi szertartást Dr. Dankó László végezte. (428/1991. Körl.)

április 3. Kinevezések. Mentes László kanonok esperes halálával megüresedett Kalocsai Esperesi Kerület ellátásával Szabó István dunapataji plébánost, a kerület eddigi helyettes-esperesét bízták meg. Katona Lajos bátyai lelkészt főszentszéki bíróvá nevezték ki, az elhunyt Mentés László kanonok helyébe. (412/1991. Körl.)

április 3. Személyi változások (dispozíciók). Cselik László Pécsről a pálos rendből visszatért az egyházmegyébe, plébániai kormányzóvá nevezték ki Szakmárra. (413/1991. Körl.)

április 3. Diakonus szentelés. A Kalocsai Főszékesegyházban március 28-án Binszki József és Hesz István szegedi teológusokat diakonussá szentelték. Polyák Imre szentelését későbbi időre halasztották. (418/1991. Körl.)

április 3. Papszentelés. Június 15-én szentelték pappá Binszki József és Ritter Nándor diakonusokat. Július 6-án Soltvadkerten pedig Rómában tanuló Menyhárt Sándor diakonust. (419/1991. Körl.)

április 3. Avatás. Dr. Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspök rektor az egyetemi templomban Törjék Norbert központista kispapot az akolitusi szolgálatra avatta március 17-én. (420/1991. Körl.)

április 24. Szabadkán elhunyt Zvekanović Mátyás nyugalmazott Szabadkai püspök. Temetése a szabadkai székesegyházban volt. (540/1991. Körl.)

április 30. Személyi változások. Reusz József madarasi plébániai kormányzót egy éves betegszabadságra engedték, külföldön lelkiségi tanulmányokat folytasson. Madarast Bácsalmáshoz csatolták oldallagos ellátásra. Mátrai Dénes plébánost Csátaljáról Madarasra helyezték át plébánosnak. Csátalja lelkipásztori ellátását Kozma Gábor hercegszántói plébániai kormányzóra bízták. P. Nemesszeghy Ervin a magyar jezsuiták provinciálisa P. Beöthy Tamást Kalocsáról Budapestre rendelte. Helyébe P. Pesti József atyát küldte, aki hosszú éveket töltött Argentínában. (533/1991.)

május 4. Mindszenty József bíboros földi maradványai exhumálás után az esztergomi bazilika kriptájában, a fő nyughelyre helyezték el. A gyászmisén mintegy 50 ezer hívő, miniszterek és európai közéleti személyiségek vettek részt. Beszédet mondott többek között Antall József miniszterelnök, Habsburg Ottó, valamint Opilio Rossi bíboros, a pápa küldötte. (BM-GJ)

június 7. Kinevezések. A kalocsai kerület új esperese Szabó István dunapataji plébános lett. A bajai kerületben Kereskedő Zoltán plébános lett a kerületi jegyző és helyettes esperes. Kecel-Újfalut az új plébános kinevezéséig Kecel-Beltér látja el. (701/1991. Körl.)

június 7. Halálozás. Pünkösd vasárnap halt meg Rómában P. Alszeghy Zoltán S.J. atya, a neves magyar teológus. (707/1991. Körl.)

június 14. Törvényesen nyilvántartásba vették a Magyar Karitász – Caritas Hungarica elnevezésű szervezetet. (BM-GJ)

június 19. Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg Kalocsán. (BM-GJ)

július 22. Kihirdették az országgyűlés által július 10-én elfogadott 1991:XXXII. törvényt a vol egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. A törvény az egyházaktól 1948. január 1-je után, kártalanítás nélkül állami tulajdonba került, beépített ingatlanokra vonatkozik. (BM-GJ)

augusztus 6. Életének 78., papságának 58. évében elhunyt a kalocsai kórházban Greksa József c. esperes, ny. soltszentimrei plébános. Öregcsertői temetőben helyezték örök nyugalomra. Július 17-én elhunyt P. Csörgi István atya, szoc. otthoni lelkész. (974/1991. Körl.)augusztus 10. Papszentelések. Június 15-án a kalocsai Főszékesegyházban szentelték pappá Ritter Nándor diakonust. Ugyanekkor részesült a diakonátus szentségében Polyák Imre tázlári kispap. Binszki József diakonus kérte, hogy még egy évig diakonus maradhasson. Július 6-án a soltvadkerti templomban nyerte el a papság kegyelmét Menyhárt Sándor Rómában tanuló diakonus, aki szentelés után visszatér a Pápai Német-Magyar Kollégiumba. (956/1991. Körl.)

augusztus 10. Kispapfelvétel. A következő személyek nyertek felvételt a Kalocsai Főegyházmegye kispapjai közé: Balotai Attila (Tompa), Blazsanik István (Baja), Burányi Roland (Baja), Daám Tibor (Bácsalmás). (960/1991. Körl.)

augusztus 10. Személyi változások (dispozíciók). Nagy Ferenc atyát elöljárója visszahívta a Szalézi rendbe. A megüresedett kelebiai plébániára Szalontai Károly került plébániai kormányzó minőségben, aki eddig Rém és Borota lelkipásztora volt. Csávolyra Hegedűs János eddigi bácsalmási káplánt küldték plébániai kormányzónak. Borsa Bertalan c. esp. felsőszentiváni plébános és Faa Béla baja-belvárosi káplán szolgálatát megköszönték, akik korábban Csávolyt ellátták. Rémet Csávolyhoz, Borotát pedig Jánoshalmához csatolták oldallagos ellátásra. Ritter Nándor újmisést Bácsalmásra küldték káplánnak. Szabó József kalocsa-belvárosi káplán felvételt nyert a jezsuita rendbe, felmentették az egyházmegyei beosztásai alól. Kalocsa-Belváros plébánián az ifjúsági lelkipásztor Rónaszéki Gábor lett, eddigi beosztásai megtartásával. Szintén ő veszi át egyházmegyei referensként a hitoktatással kapcsolatos ügyeket is. Binszki József diakónust egy évre Baja-Szent Antal plébániára küldték hitoktatni, Baja-Belvárosban pedig diakónusi szolgálatra. (964/1991. Körl.)

augusztus 10. Kitüntetés. Dr. Csanád Béla főszékesegyházi kanonok, professzor felmajánlotta lemondását a kasári c. apátságról. A kasári apátsággal egyházmegye külföldön élő papját, Dr. Bisztyó József professzort tüntették ki. Az új apát Akasztón született, Kalocsán végezte középiskolai tanulmányait, a Pápai Német-Magyar Kollégium növendéke volt, pappá Rómában szentelték. Később Kanadába került a Sascatoon-i egyetemre. (966/1991. Körl.)

augusztus 16. Délelőtt 11 órakor Magyarországra érkezett II. János Pál pápa. Látogatásának gazdag programja augusztus 20. délután fejeződött be, 17.15 órakor repülőgépével visszaindult Rómába. (BM-GJ)

szeptember 4. Szegeden megalakult a Magyar Börtönpasztorációs Társaság. (BM-GJ)

szeptember 14. Puskás Lajos mélykúti lelkipászotori kisegítőt nevezték ki a Főegyházmegye caritas vezetőjévé. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyházmegyei vezetője továbbra is Rónaszéki Gábor maradt. Anisich Jenő apostoli protonotarius helyi megbízottja külföldi ügyekben Ivó József esperes lett. (1117/1991. Körl.)

szeptember 14. Személyi változások (dispozíciók). Borotára is kinevezték plébániai kormányzóvá Hegedűs János csávolyi plébániai kormányzót, ő látja el Rémet is. Arnold Fülöp lelkipásztori kisegítői megbízást kapott Borotára. Reusz Józsefet Kecel-Újfalu és Imrehegy lelkipásztorává nevezték ki, aki eddig betegszabadságon volt. (1118/1991. Körl.)

november 19. Személyi változások (dispozíciók). Moró László homokmégyi plébános helyettes esperesi kinevezést kapott a Kalocsai Esperesi Kerületben. Bene László tb. főesperes ny. plébános a székesfehérvári Papi Otthon lakója lett. (1337/1991. Körl.)

november 19. Halálozás. Szeptember 19-én a kalocsai kórházban 85 évesen meghalt Nagy Abonyi Vilmos ordasi lelkész. Bécsben 1929. június 29-én Piffl kardinális szentelte fel. Ordason temették el. Utry Zoltán ny. császártöltési plébános 59 évesen a bajai kórházban hunyt el. Szegeden szentelték pappá 1955. június 19-én. A kalocsai papi kriptában helyezték örök nyugalomra. Dr. Angeli Ottó kiérdemesült nagyprépost, teológiai tanár, a Zárdatemplom volt igazgatója október 21-én halt meg. Kalocsán szentelték pappá 1925. június 25-én. A papi kriptában temették el október 28-án. Dr. Sághy Elek szentfülöpi apát, szombathelyi székesegyházi kanonok, főesperes, életének 85., papságának 61. évében október 28-án hunyt el. Grősz József munkatársaként a Kalocsai Főegyházmegyében is tevékenykedett. Temetése november 4-én volt a szombathelyi székesegyházban. (1349/1991. Körl.)

december 27. A taizé-i ökumenikus közösség Roger Schütz perjel vezetésével több napos, nemzetközi ifjúsági találkozót tartott Budapesten, összesen 75 ezer fiatal gyűlt össze. (BM-GJ)