1993 – Az egyházmegyék területének átrendezése. A Kalocsa-Kecskeméti Érsekség születése

 

1993 – Az egyházmegyék területének átrendezése. A Kalocsa-Kecskeméti Érsekség születése

január 3. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkákról. Borotán a torony és templomtető felújítása történt meg. Baja-Szent Antal plébánián a templom belső festése és felújítása fejeződött be. A ferences rendház részleges felújítását is elvégezték. Baja-Szent Szív: a plébánia vendégszobáját újították fel. Baja-Szent Istvánon a templomtorony és tetőfedés felújítását készítették elő. Császártöltésen a torony felújítása és toronyfedése készült el. Csávolyon a templom külső tatarozását, valamint a templomtorony és tetőfedés felújítását kezdték meg. Érsekcsanádon a templomtető és torony felújítása után a templomkert és a kántorlakás felújítása fejeződött be. Jánoshalmán a zárdaépület készült el és a templomtető felújítását készítették elő. Kalocsa-Szent Imrén a templom utcai kerítésének helyreállítását csinálták meg. Katymáron a templom homlokzati felújítását fejezték be. Madarason a templomtető és fedés felújítását valósították meg. Nagybaracskán a templom homlokzati felújítását és újrafestését készítették el. Rémen a toronyfedés felújítása volt az idei munka. Soltszentimrén két jelentős munka volt, a templomtorony és tető-felújítási munkák kezdődtek el, ez várhatóan jövő évre is áthajlik. A másik pedig a plébánia belső felújításának legszükségesebb munkái voltak. Sükösdön új egyházközségi épület kialakításán dolgoztak. Újteleken toronyépítés és toronyfedés, valamint a templom homlokzati felújítását csinálták meg. Vaskúton a torony és a templomtető felújítása történt meg, valamint bevezették a gázt a templomba és a plébániára. Az Érseki Kastélyban belső felújítási munkák folytak. (7/1993. Körl.)

január 3. Papi jubileumok körlevéli közlése. Gyémántmisések: Szakál István tb. főesperes ny. plébános, Tassi Ferenc Kolos. Aranymisések: Borsa Bertalan c. esperes plébános, Szabó András tb. kanonok ny. plébános, Tóth János c. esperes ny. plébános. (106/1993. Körl.)

január 3. Személyi változások (dispozíciók). Szentgyörgyi József c. prépost Baja-belvárosi plébános nyugdíjazását kérte, hivatalából felmentették és a kalocsai Papi Otthon új igazgatójává nevezték ki Molnár G. Pál kanonok betegsége miatt. Baja-Belváros plébániára plébánosnak Nagyházi Sándor vaskúti plébánost helyezték, Vaskútra pedig Schindler Mátyás került Hajósról. Hajósra két verbita atya érkezett P. Halász Lajos, akit plébánosi teendőekkel bíztak meg és P. Bellér Lajos. Gregus Tamás halálával megüresedett foktői plébániát oldallagos ellátásra Géderlakhoz csatolták. Láng Pál szatmári egyházmegyés áldozópapot kisegítő lelkésznek átvették incardinálás nélkül és Soltvadkertre küldték. Király András tb. kanonok plébános a Főszentszéknél bírói kinevezést kapott. Kozma Gábornak további betegszabadságot engedélyeztek. (21/1993. Körl.)

január 3. Avatások, jelölések. Gyulay Endre püspök december 17-én Jánosity Istvánt felvette a diakónusjelöltek közé. Ugyanezen a napon Tamaskó Csabát lektorrá avatták. (22/1993. Körl.)

január 3. Halálozás. November 6-án halt meg Gregus Tamás foktői plébános. 1917. január 23-án Tázláron született, 1942. márciusában szentelték pappá. Tázláron temették el. December 12-án váratlanul elhunyt Szokolay Győző, az Érseki Kastély portása. (26/1993. Körl.)

január 22. A püspöki kar ad limina látogatásra utazik Rómába. (B-L)

február 22. Folyó évben a papszentelés idejét június 19-re tűzték ki. Ezen a napon szentelték pappá Bolvári János és Törjék Norbert diakónusokat. (373/1993. Körl.)

február 22. Kitüntetések. Nagyházi Sándor Baja-Belváros plébánost a Szentlélekről nevezett Bátmonostori címzetes Apátság adományozásával tüntették ki. Sábics Antal csikériai plébánost tiszteletbeli főesperessé nevezték ki. Érseki tanácsosi kinevezést kaptak: Boromisza Péter császártöltési plébános, Gál Jenő érsekcsanádi plébániai kormányzó, Kamen Ferenc dávodi plébános, Kereskedő Zoltán Baja-Szent Szív plébánosa, Kovács Sándor bácsbokodi plébános, Lei János fajszi plébános és Rónaszéki Gábor érseki titkár. (380/1993. Körl.)

február 22. Halálozás. Kegyelettel emlékeznek meg a küllödi születésű, Szabadkán 1937. június 29-én szentelt és a háborúval Ausztriába távozó Mons. Grieser Johann apostoli protonotarius, bátmonostori c. apát november 21-i haláláról, mely Hallban (Tirol) következett be. (384/1993. Körl.)

május 15. Április 8-án állandó diakónussá szentelték Jagicza Józsefet (Dusnok), Puskás Lajost (Mélykút) és Szántó Ambrust (Dunapataj). (833/1993. Körl.)

május 15. Személyi változások. Léber Miklós (veszprémi egyházmegyés), aki Soltszentimrén teljesített szolgálatot, tartós betegszabadságra távozott. Soltszentimrét oldallagosan Havris György látta el Kaskantyúról. Láng Pál szatmári egyházmegyés lelkész, aki Soltvadkerten és Bócsán teljesített lelkipásztori szolgálatot, elhagyta az egyházmegyét. Knezevic Antun diakovói egyházmegyés pap, aki ideiglenesen teljesített szolgálatot Baján a horvát hívek körében szintén elhagyta az egyházmegyét. Helyébe Era Ivica Alilovic ferences atya érkezett ideiglenes szolgálatra. (836/1993. Körl.)

május 30. Pünkösd ünnepén II. János Pál pápa „Hungarorum Gens” kezdetű apostoli konstitúciójával megváltoztatja a magyar katolikus egyház szervezeti felépítését, az egyházmegyék határait. A Kalocsai Főegyházmegye neve Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyére változik, területe ezután Bács-Kiskun megye területével azonos. Az új elnevezés Kecskemét város rangját hangsúlyozza, székesegyháza a kalocsai főszékesegyház, társszékesegyháza a kecskeméti főplébánia temploma. A pápai bullát június 19-én hirdették ki a kalocsai főszékesegyházban, a papszentelési mise előtt. Jogilag ettől kezdve létezik a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye. (912/93. Körl., B-L)

június 17-18. Magyar zarándoklat megy Aachenbe, többek között Antall József miniszterelnök és Paskai László bíboros részvételével. (B-L)

június 30. Papszentelés. Június 19-én szentelték pappá Bolvári János (Dusnok) és Törjék Norbert (Dávod) diakónusokat. (1026/1993. Körl.)

június 30. Diakónus szentelés. Június 14-én Kalocsán az érseki kápolnában szentelték állandó diakónussá Dr. Molnár Gyulát (Budapest). Június 19-én Vácott Keszthelyi Ferenc püspök szentelte diakónussá a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szolgálatára Finta József (Helvécia) kispapot. Július 10-én Kalocsán a Szent Sebestyén kápolnában Kéri Vencel (Kiskunfélegyháza) kispapot szentelték diakónussá. (1027/1993. Körl.)

június 30. Személyi változások (dispozíciók). Bolvári János újmisést Bácsalmásra helyezték káplánnak, Törjék Norbert újmisést visszaküldték Budapestre tanulmányainak folytatására. Jávorka Lajost kinevezték a kecskeméti Szent Erzsébet templom lelkészévé, a kecskeméti Főplébániára káplánnak Ritter Nándor eddigi bácsalmási káplánt küldték. Rónaszéki Gábor érseki titkárt, eddigi beosztását megtartva Foktőre nevezték ki plébániai kormányzónak. (1029/1993. Körl.)

június 30. Oldallagos ellátások. Az egyházmegyei határok rendezése miatt az oldallagos ellátásokkal kapcsolatban a következőket rendelték el: Balotaszállást Kiskunahalas-Alsóváros, Csólyospálost Kiskunmajsa, Ladánybenét Lajosmizse, Kunpeszért és Tasst pedig Kunszentmiklós látja el. (1030/1993. Körl.)

június 30. Kitüntetések. Áldozatos papi munkájuk elismeréseképpen tiszteletbeli főesperessé nevezték ki Kókai József, Raffai Alfonz és Soproni János nyugállományban lévő atyákat. (1032/1993. Körl.)

június 30. Nyugdíjazás. Kókai József bogyiszlói plébánost megromlott egészségi állapotára való tekintettel nyugdíjazták és kérésére a Székesfehérvári Papi Otthonban biztosítottak helyet neki. (1033/1993. Körl.)

július 4. Visszakerül a katolikus egyház tulajdonába a zsámbéki és az esztergomi tanítóképző főiskola. (B-L)

augusztus 24. Személyi változás (dispozíció). Plébániai kormányzónak nevezték ki Pálmonostorára Zarioiu Christea Iuliu temesvári egyházmegyés atyát, akit püspöke néhány évre átengedett. Ezzel egyidejűleg felmentették a pálos atyákat Pálmonostora ellátása alól. (1277/1993. Körl.)

augusztus 24. Halálozás. 1993. július 30-án meghalt a Kalocsai Papi Otthonban Szentgyörgyi József c. prépost, igazgató. 1969-ben érseki szertartó, gondnok. Baján temették el a Szent-Rókus temetőben. Augusztus 1-én meghalt Molnár G. Pál kanonok. 1913. január 1-én született a Zenta melletti kis községben, Felsőhegyen. Szentelése már a püspökséggé vált Szabadkán volt 1938-ban. A kalocsai papi kriptában helyezték örök nyugalomra. (1286/1993. Körl.)

október 8. Kinevezések a Főszékesegyházi Káptalanban. Molnár G. Pál kanonok halála miatt a Főszékesegyházi Káptalanban a következő előléptetésekre került sor: Dr. Ipolyi László bácsi kisprépost, Dr. Csanád Béla főszékesegyházi főesperes, Kühner János bácsi főesperes, Anisich Jenő bodrogi főesperes, Kövesi István idősebb mesterkanonok lett. Farkas László irodaigazgatót ifjabb mesterkanonokká, Szeghalmi Ambrus sükösdi plébánost tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. (1553/1993. Körl.)

október 8. A Főegyházmegye új nyugdíjasai. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyétől kapta a nyugdíjat 9 váci egyházmegyés nyugdíjas atya: Borsiczky Tibor, Csellár András, György Gyula, Kiss Béla, Kovács Imre dr., Major István, Muszély Viktor, Ónody János, Stolek Aladár. (1555/1993. Körl.)

október 8. Személyi változások (dispozíció). P. Halász Lajos SVD. atyát hajósi plébánost tartományfőnöke visszahívta, helyébe P. Szabó Alajos SVD. atyát küldték, őt bízták meg a hajósi plébánia vezetésével. (1558/1993. Körl.)

október 8. Halálozás. Szent Máté apostol napján érkezett a hír a kölni magyar lelkészségtől, hogy az 1910-ben született Dr. Drozdik Ágoston szeptember 21-én elhunyt. Bécsben jogból doktorált, 1934-ben szentelték pappá. 1976-ban Németországba távozott, ahol tovább szolgált nyugdíjazásáig. Október 8-án hunyt el a kecskeméti kórházban Molnár István püspöki tanácsos, váci egyházmegyés nyugalmazott plébános, aki plébániai kormányzói minőségben látta el Kunadacs és Kunbaracs plébániákat. (1569/1993. Körl.)

november 17. Dobogókőn megnyílik a jezsuiták új lelkiségi központja, a Manréza. A provincia a hajdani zugligeti Manréza helyett kapta ezt az épületegyüttest. (B-L)

december 15. Kinevezések, oldallagos ellátások. A Kiskunmajsai Szivárvány Katolikus Óvoda vezetőjévé Horváth Jenőnét nevezték ki. Molnár István halála után ellátatlanul maradt Kunadacs plébániát oldallagos ellátás céljából Kerekegyházához csatolom. Kunfehértó filiát Kiskunhalas-Alsóvárosi plébániától átvette a Kiskunhalas-Felsővárosi plébánia. (1890/1993. Körl.)

december 15. Halálozás. Németországból érkezett a hír, hogy Fernbach Péter ez év augusztus 19-én elhunyt. Az apatini 1915-ös születésű papunk, akit Szabadkán szenteltek 1939-ben, 1941-től tartozott egyházmegyénkbe.1947-ben Ausztriába, majd Bajorországba távozott. Október 15-én hunyt el György Gyula püspöki tanácsos, váci egyházmegyés nyugalmazott plébános, aki lelkipásztori kisegítést vállalt Lakitelken. Elhunyt P. Kézdy Antal jezsuita atya november 19-én a győri kórházban. Eperjesen született 1914-ben, a pannonhalmi jezsuita parcellában temették el. (1898/1993. Körl.)