1994

 

1994

január 15. A Katolikus Iskolák Főhatósága országos nagygyűlést rendez. A változások óta évente átlagban 10-15 katolikus iskola nyitotta meg kapuit. Ez a katolikus iskolák első nagy seregszemléje. (B-L)

február 2. Beszámoló az elmúlt évben végzett munkákról. Baja-Belvárosban hitoktató épület építése. Baja-Szent Antal plébánia rendház részbeni felújítása. Baja-Szent István plébánia új toronysisak építése. Baja-Szent János plébánia harangozóház építése. Bácsalmáson templomfestés, szentély átépítése, padlózat cseréje, világítás felújítása készült el. Bátyán a volt zárdaépület felújítására került sor. Csávolyon templomtető felújítása, lindáb-fedés, torony tatarozása készült el. Csikérián torony lemez fedése történt meg. Dusnokon templomfestés készült el. Érsekhalmán oltárkép készítése és beépítése történt meg. Foktőn a plébániát teljesen felújították, ifjúsági termet alakítottak ki, templom világítását is felújították. Kalocsa-Érseki Kastélynál kerítések felújítására, utak építésére került sor. Kalocsán felújították a papi kriptát. Kalocsa-Zárdatemplom homlokzati festését újították fel. Kalocsa-Szent József templomban a falnedvesedéseket javították ki. Kalocsa-Papi Otthonban a festés részbeni felújítása történt meg. Lajosmizsén a templom fémlemeztetőt festették le. Öregcsertőn a templomtetőt felújították, rézlemezzel fedték be. Ordason megtörtént a misézőépület belső felújítása. Szankon hitoktató épület építése van folyamatban. Soltszentimrén torony és sekrestye lindáb fedése készület el. Újteleken a plébánia részbeni festése készült el. (171/1994. Körl.)

február 2. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisések: Asztalos József tb. kanonok c. esperes, Bittmann Zsigmond SVD., Kapocs Nándor c. esperes, tanácsos plébános, Dr. Kerekes J. Károly OCIST. apát, Kövesi István kanonok plébános, Raffai István ny. plébános. Ezüstmisések: Cselik László plébános, Temesvári Károly OSPPE. (182/1994. Körl.)

február 2. A papszentelések ebbe az évben június 18-ára Kalocsán és június 25-ére Kecskemétre lett meghirdetve. (183/1994. Körl.)

február 2. Halálozás. Németországból érkezett a hír, hogy január 11-én elhunyt Csóti Gerő Alkenben, a trieri egyházmegyében. Öregcsertőn született 1914-ben, 1938-ban Kalocsán szentelték pappá, 1942-ben tábori lelkésznek hívták be, Nagyváradon a tüzér hadapród iskolában tanított. 1945-ben került ki Németországba, 1947-től lett trieri egyházmegyés adminisztrátor, majd plébános. Január 20-án halt meg Raffai Alfonz a székesfehérvári Papi Otthonban életének 83., papságának 58. évében. Kalocsán 1936-ban szentelték pappá, 1949-től börtönbe került 1957-es rehabilitációjáig. Székesfehérváron temették el. (190/1994. Körl.)

március 3-6. II. Alekszij pátriárka Magyarországra látogat. Pannonhalmán Várszegi Asztrik főapát meghívja 1996-ra, a főapátság ezeréves jubileumára. (B-L)

március 8-10. A püspöki kar tavaszi konferenciáján részt vesz Pio Laghi bíboros, a Nevelésügyi Kongregáció prefektusa. Főleg a papnevelésről és a szemináriumok helyzetéről tárgyalnak. (B-L)

április 15. Diakónusok szentelése. Március 31-én diakónussá szentelték Jánosity István bátyai papnövendéket és állandó diakónussá Dr. Czár János. (705/1994. Körl.)

április 15. Személyi változások (dispozíciók). P. Rédei János Béla OSPPE (pálos) atyát Petőfiszállásra káplánnak nevezték ki. (707/1994. Körl.)

április 25. II. János Pál pápa április 18-án, Bíró László pécsi kanonok, székesegyházi plébános személyében új segédpüspököt nevezett ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye szolgálatára. Bíró László c. Castra di Galba-i püspök 1950. október 31-én született Szekszárdon, 1974-ben szentelték pappá. A pécsi Székesegyház plébánosa és 1991-től a Pécsi Hittudományi Főiskola tanára. Szentelésére május 21-én Kecskeméten, a Társszékesegyházban került sor. (776/1994. Körl.)

április 25. Kinevezés. Kapocs Nándor szeremlei plébánost főszentszéki bírói minőségének teljes meghagyása mellett megbízták a házassági kötelékvédő teendők ellátásával. (779/1994. Körl.)

április 25. Papszentelés. Április 17-én pappá szentelték Vízhányó Zsolt piarista diakónus tanárt. (780/1994. Körl.)

május 21. A kecskeméti társszékesegyházban püspökké szentelik Bíró László korábbi pécsi plébánost, aki ezentúl a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye segédpüspöke lett. (B-L)

június 11. Magyarországra érkezik a fatimai kegyszobor. Száz nap alatt száz templomban mutatják be. (B-L)

július 3. Esztergomban megkezdődik az egy hétig tartó egyházmegyei zsinat, mely az első hasonló rendezvény a II. világháború óta. (B-L)

július 11. Diakónus és papszentelések. Június 18-án a kalocsai Főszékesegyházban pappá szentelték Jánosity István diakónust és Viszmeg Bernardin kármelita szerzetest. Július 25-én a kecskeméti Társszékesegyházban diakónussá szentelték Bárkányi Ernőt. Pappá szentelték Finta József és Kéri Vencel diakónusokat. (1206/1994. Körl.)

július 11. Változások a központi szolgálatban. Kühner János kanonokot saját kérésére felmentették érseki helynöki tiszte alól, maradt továbbra is nemzetiségi és kisebbségi helynök. Széll János általános gondnokot kinevezték a kalocsai Papi Otthon igazgatójává. Rónaszéki Gábor érseki tanácsost felmentették központi beosztásai alól. Menyhárt Sándort érseki titkárrá nevezték ki. (1207/1994. Körl.)

július 11. Személyi változások (dispozíciók). Kovács János géderlaki plébánost elengedték katona lelkészi szolgálatra. Utóda Nyírő Ferenc, aki Dunaszentbenedeket és Uszódot is ellátja. Rónaszéki Gábort foktői plébánossá nevezték ki, beosztása megtartása mellett elengedték a veszprémi szeminárium prefektusi szolgálatára. Tóth Imrét felmentették a mélykúti plébánia vezetése alól és Kelebiára helyezték át plébánosnak. Mélykút plébánosává Dr. Pribitek László volt hartai plébánost nevezték ki. Hartára plébánosnak Szalontai Károlyt volt kelebiai plébánost helyezték. Dr. Ipoly Ottó teológiai tanár hazatért külföldről és Kecskemét-Szent Erzsébet templom lelkésze lett. Jávorka Lajost felmentették helvéciai szolgálat és Kecskemét-Szent Erzsébet templom vezetése alól. Megbízást kapott Kecskemét-Széchenyi városban létesítendő lelkészség és építendő templom munkálatainak irányítására. Helvéciát oldallagosan Jakabszálláshoz csatolták. Hegedűs Jánost felmentették a csávolyi plébánia vezetése alól. Csávoly plébánosa Cselik László lett, aki Rémet és Borotát is ellátja. Hercegszántóra Polyák Imre került, mint plébániai kormányzó, Csátalját és Homorúdot is ellátja. Nagybaracskára Szűcs Tibor lett kinevezve, mint plébániai kormányzó, ellátja Dunafalvát is. Tarjányi Ferenc szabadszállási plébánost elöljárója visszahívta a Szalézi Rendbe és Budapesten lett plébános. Utóda Szabaszálláson Keserű István, akit a Szeged-Csanád egyházmegyéből vettek át. Fülöpszállást is ellátja. Lajozsmizsei plébánossá Süveges Istvánt nevezték ki, akit a váci egyházmegyéből vettek át. Gergely Ottó lajosmizsei káplán kiskunmajsai káplán beosztást kapott. Dóka Tamás tiszakécskei segédlelkészt elbocsátották a váci egyházmegyébe kérésére, helyére Kormos Miklós kiskunmajsai káplánt küldték kápláni szolgálatra. Finta József újmisést Kalocsa-Szent Imre plébániára, Kéri Vendel újmisést pedig Jánoshalmára helyezték káplánnak. Hesz István Baja-belvárosi káplánt kinevezték bátmonostori plébániai kormányzóvá kápláni beosztása megtartása mellett. (1028/1994. Körl.)

július 11. Nyugdíjazások. Asztalos József tb. kanonok lajosmizsei plébánost és András Tibor nagybaracskai plébánost saját kérésére nyugállományba helyezték. (1209/1994. Körl.)

július 11. Kinevezések – Szentszék. Puskás Mihályt, Hesz Istvánt, Váczi Józsefet szentszéki bíróvá nevezték ki. (1210/1994. Körl.)

július 11. Kitüntetések. Aranymiséje alkalmából Kapocs Nándor szeremlei plébánost c. dézsi préposttá nevezték ki. Asztalos József tb. kanonok aranymiséje alkalmából tb. főesperes kitűntető címet kapta. (1211/1994. Körl.)

július 11. Halálozás. Éppen 80 évesen, papságának 57. évében, május 12-én a bajai kórházban autóbaleset következtében meghalt Makra Gyula ny. plébános, kiérd. esperes, a bajai kántorképző tanára. 1914-ben született Horgoson, Szabadkán szentelték pappá 1937. június 29-én. (1230/1994. Körl.)

szeptember 30. Vatikáni kinevezés. II. János Pál pápa a Pápai Egyházművészeti és Műemléki Tanács tagjává nevezte ki újabb 5 évre Dr. Dankó Lászlót. (1532/1994. Körl.)

szeptember 30. Személyi változások (dispozíció). A megürült Kalocsa-Szent Imre plébániára Farkas László volt kiskunmajsai kanonok plébánost, irodaigazgatót helyezték. A kiskunmajsai plébániára Hajagos Gyula kerekegyházi plébános kapott plébánosi kinevezést. Kerekegyházára Kovács József Kecskemét-Főplébánia káplánját küldték plébániai kormányzónak. A kiskunmajsai esperes kerület új esperesévé Vangel Imre kiskunhalasi plébánost nevezték ki. Bárkányi Ernő újmisés Kalocsa-Főszékesegyház káplánja lett. Velencei Tamást főpásztora hozzájárulásával átvették a bánáti egyházmegyéből és megbízták a szertartói teendők ellátásával és alkalmi egyházmegyei kisegítésekkel. P. Rédey János Béla pálos atyát rendfőnöke áthelyezte Petőfiszállásról Budapestre. (1539/1994. Körl.)

szeptember 30. Halálozás. Július 26-án életének 66., papságának 40. évében elhunyt Antal Géza kanonok, Kalocsa-Szent Imre plébánosa. 1954-ben szentelték pappá. A Papi Kriptában helyezték örök nyugalomra. Csellár András váci egyházmegyés áldozópap Tiszaalpáron hunyt el szeptember 23-án életének 65., papságának 30. évében. A Kalocsai-Kecskeméti Főegyházmegye nyugdíjasa lett az egyházmegyei határok rendezése után. (1554/1994. Körl.)

december 15. Pápai kitüntetések. II. János Pál pápa kinevezte tiszteletbeli pápai prelátussá Kühner János nemednádudvari plébánost és Farkas László Kalocsa-Szent Imre plébánosát. Dr. Benyik György teológiai tanárt pedig tiszteletbeli pápai káplánná. (1795/1994. Körl.)

december 15. Főszékesegyházi Káptalan. Antal Géza olvasókanonok halála miatt bekövetkezett promóciók után a Főszékesegyházi Káptalan tagjai a következők: Nagyprépost: Kováts Géza, Olvasókanonok: Nagygyörgy László, Éneklőkanonok: Széll János, Őrkanonok: Dr. Ipolyi László, Bácsi kisprépost: mons. dr. Csanád Béla, Főszékesegyházi főesperes: mons. Kühner János, Bácsi főesperes: mons. Anisich Jenő, Bodrogi főesperes: Kövesi István, Idősebb mesterkanonok: mons. Farkas László. Ifjabb mesterkanonoknak Szlanka József tb. főesperes, ker. esperes, hetényegyházi plábánost nevezték ki. Tiszteletbeli kanonokká nevezték ki Dr. Ferencz István apostagi esperes-plébánost, Gábor Imre Kiskunfélegyháza-Óplébánia esperes-plébánosát, Mityók János tataházi esperes-plébánost, Vangel Imre Kiskunahalas-alsóvárosi esperes-plébánost. (1796/1994. Körl.)

december 15. Kitüntetések. Címzetes gédermonostori préposttá mons. Burger Miklós pápai prelátus, villingendorfi plébánost, tiszteletbeli főesperessé Dr. Pribitek László mélykúti plébánost, tiszteletbeli esperessé Süveges István lajosmizsei plébánost nevezték ki. (1797/1994. Körl.)

december 15. Kinevezés. A Szent István Diakónuskör eddigi moderátorát Széll János kanonokot felmentik, és Bíró László segédpüspök általános helynököt bízzák meg ezzel a feladattal. (1799/1994. Körl.)