1995

 

1995

január 10. Felújítási munkák az elmúlt évben. Akasztón új harang készült a templomnak, és új orgonát vásároltak. Bátmonostoron templomtető felújítása van folyamatban. Ballószögön új templom építése befejezés előtt áll. Bátyán a zárdaépület felújítása készült el. Csátalján a toronysisak rézlemezzel való fedése és templom felújítási munkák készültek el. Csávolyon felújították a templomkülsőt. Csengődön a plébániára bekötötték a gázt. Dávodon felújíották a templomtetőt. Érsekhalmán új oltárkép készült a Munkás Szent Józsefről, a tabernákulum pedig mozaikajtós megoldást kapott. Foktőn bekötötték a gázt, megtörtént a plébánia belső felújítása, a templom belső kivilágításának és a temetői vízvezeték rendszer felújítása. Hajóson az orgona felújítására került sor. Homokmégyen bekötötték a gázt. Jánoshalmán a templomtető felújítása van folyamatban. Kalocsa-Érseki Kastélyban a gázbekötés és lift-rendszer kiépítése történt meg. Kalocsa-Főszékesegyházban bekötötték a gázt. Kalocsa-Belváorsban a Hunyadi u. 2. sz. alatti egyházközségi épületben felújítások történtek, illetve gázbekötés. Kalocsa-Szent Imre, Kalocsa-Szent Péter plébániákra is bekötötték a gázt. Kecskemét-Főplébánián a társszékesegyáház tetőzetének felújítása készült el. Kecskemét-Helynökségnél lakás kialakítás volt a Kossuth tér. 3. sz. épületben. Kecskemét-Széchenyivárosban egyházközségi épület és plébánia kialakítására került sor. Kiskunfélegyháza-Óplébánián a templom belső világításának felújítása készült el. Kiskunfélegyháza-Újplébánián a templom belső festésének részbeni felújítására került sor. Kiskunmajsán orgona felújítás és megáldása volt a múlt évben. Kunszentmiklóson új oltárkő megáldására került sor. Kunbaracson templom felújítás, Miskén felújították a plébánia épületét. Nagybaracskán bekötötték a gázt, Nemesnádudvaron pedig új orgona megáldására került sor. Soltszentimrén befejeződött a templom tető felújítása. Tompa-Szent Jánoson templom homlokzati felújítása készült el. (44/1995. Körl.)

január 10. Szentszéki kinevezések. Dr. Ipolyi László apát-kanonok, ny. teológiai tanár, bírósági helynököt felmentették az officiálisi tisztsége alól. Helyette a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye bírósági helynökévé Menyhárt Sándor érseki titkárt nevezték ki, és egyben felmentették az eddigi főszentszéki jegyzői tisztsége alól. (64/1995. Körl.)

január 10. Személyi változások (dispozíciók). Szalontai Károly hartai plébániai kormányzót felmentették megbízatása alól és berendelték a kalocsai Papi Otthonba. Helyette Velencei Tamás mb. szertartót nevezték ki Hartára kisegítő lelkésznek. (65/1995. Körl.)

január 10. Oldallagos ellátás. Dunatetétlen egyházközséget Harta helyett Akasztó látja el oldallagosan. (66/1995. Körl.)

január 10. Papi jubileumok körlevéli közlése. Vasmisés: Rózsa Ernő. Gyémántmisés: Jávor Ferenc. Aranymisés: Kopasz Károly. Ezüstmisések: Kereskedő Zoltán és Podmaniczki Imre. (72/1995. Körl.)

február 9. Göncz Árpádot magánkihallgatáson fogadta a pápa. A találkozón megerősítették a Szentatya meghívását Magyarországra 1996-ra. (B-L)

március 25. Avatások. Főegyházmegye papnövendékei közül Gyulay Endre püspök 1994. november 12-én Szegeden Burányi Rolandot, Fancsali Leventét, Gyöngyösi Róbertet és Kosik Sándort akolitussá avatta. 1995. március 5-én lektorrá avatták Szabó László, Odrobina Sándor, Rasztik Tibor, Torma József világi híveket. (422/1995. Körl.)

március 25. Diakónusok szentelése. Április 13-án szentelték diakónussá Hozdik Zsolt és Kis József papnövendékeket Kalocsán a Főszékesegyházban. (423/1995. Körl.)

március 25. Kinevezések. A Főszentszék munkájának megkönnyítése érdekében kötelékvédővé Farkas László és Katona Lajos atyákat, főszentszéki jegyzővé pedig Finta Józsefet nevezték ki. A Hitoktatási Bizottság elnökévé és egyházmegyei média felelőssé Menyhárt Sándort nevezték ki. Egyházmegye új mérnöke Éber András lett. (424/1995. Körl.)

március 25. Személyi változások (dispozíciók). Jánosity Istvánt felmentették soltvadkerti segédlelkészi beosztása alól és kinevezték hartai plébániai kormányzóvá, Dunatetétlen oldallagos ellátásával. Hegedűs Gyulát felmentették a Baja-Szent János lelkészség vezetése alól és a lelkészséget oldallagosan Baja-Belvároshoz csatolták. Sábics Antalt nyugdíjba vonulása miatt felmentették a csikériai plébánia vezetése alól és oldallagos ellátásra Bácsalmáshoz csatolták. Pálfi János, aki nyugdíjasként tartózkodik főegyházmegye területén Németországból megbízást kap, hogy Hajóson vasárnaponként németül misézzen. (425/1995. Körl.)

május 25. Halálozás. Kókai József ny. plébános, tb. főesperes életének 78., papságának 54. évében 1995. április 2-án a Székesfehárvári Papi Otthonban elhunyt. 1941-ben szentelték pappá. (761/1995. Körl.)

június 27. Kalocsán megnyitják az 1993 karácsonyán meghirdetett egyházmegyei zsinatot, amely 2000-ig évente 4-4 témát dolgoz fel. (B-L)

július 18. Személyi változások (dispozíciók). Bíró Lászlót megválasztották a Budapesti Központi Papnevelő Intézet rektorává és az Egyetemi Templom igazgatójává, ezért felmentették általános érseki helynöki tisztsége alól. A Főegyházmegye segédpüspöke maradt. Mons. Farkas László prelátus, kanonok, irodaigazgatót kinevezték általános érseki helynökké valamint a Kecskeméti Főplébániára plébánosnak és egyúttal felmentették érseki irodaigazgatói megbízásából, illetve a Kalocsa-Szent Imre plébánia vezetése alól. Fejes László apát-plébánost felmentették a Kecskeméti Főplébánia vezetése alól és kinevezték plébánossá a Kalocsa-Szent Imre plébániára, valamint érseki irodaigazgatóvá. Kövesi István kanonok plébános nyugdíjba vonult, ezért felmentették a Kalocsa-Szent Péter plébánia vezetése alól. Helyére Velencei Tamást nevezték ki plébániai kormányzónak, ő látja el Negyvenszállást is. Velencei Tamást felmentették a Kalocsa-Belváros kisegítő és érseki szertartói szolgálat alól. Finta József Kalocsa-Szent Imre káplánját megbízták Kalocsa város területén, Binszki József Baja-Szent Antal káplánját pedig Baja város területén a hitoktatás és az ifjúsági lelkipásztori munka összefogásával. Sági Lajost eddigi beosztása mellett kinevezték Csólyospálosra plébániai kormányzónak. Hesz Istvánt elengedték a Jezsuita Rendbe, ezért felmentették az egyházmegye területén betöltött beosztásai alól. Hozdik Zsolt VI. éves diakónust lelkipásztori szolgálatra Kiskunhalas-Alsóváros plébániára, Kis Józsefet pedig Soltvadkertre helyezték. (1107/1995. Körl.)

július 18. Filia átcsatolás. Az eddig Kiskunmajsához tartózó Kömpöc filiát területileg Csólyospálos plébániához csatolták. (1108/1995. Körl.)

július 18. Oldallagos ellátás. Zsanát Kiskunmajsa-Kígyós, Szankot Bodoglárral együtt Kiskunmajsa, Dunafalvát és Sárhátot Nagybaracska, Csátalját Dávod, Homorúdot és a hozzátartozó Riha-Élesdet és Sárost Hercegszántó látja el. Bátmonostor plébániánt Vaskúthoz csatolták. (1109/1995. Körl.)

július 18. Kitüntetések. Rózsa Ernő nyugdíjas atyát vasmiséje alkalmából c. esperesi címmel tüntették ki. Podmaniczki Imre izsáki plébánost ezüstmiséje alkalmából érseki tanácsossá nevezték ki. (1110/1995. Körl.)

július 18. Nyugdíjazások. Gila György szanki plébániai kormányzót és Kövesi István kanonok Kalocsa-Szent Péter plébánosát nyugdíjba helyezték. (1111/1995. Körl.)

július 18. Kinevezés. Hamvas Józsefet a Kalocsai Érseki Levéltár vezetőjét saját kérelmére felmentették, és Lakatos Andort nevezték ki a Levéltár vezetőjévé. (1112/1995. Körl.)

október 7. Kinevezés. Szigeti István aacheni magyar lelkészt tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. Mons. Farkas László pápai prelátus, általános érseki helynök, plébánost a Kecskeméti Szent Miklós Leánykollégium mb. igazgatójává nevezték ki. (1434/1995. Körl.)

október 7. Személyi változások (dispozíciók). Dr. Pribitek Lászlót saját kérésére felmentették a Mélykút-Beltér plébánia vezetése alól és plébániai kormányzónak nevezték ki Borota, Csávoly és Rém egyházközségekbe. Menyhárt Sándor érseki titkárt felmentették titkári beosztása alól és Mélykút-Beltérre nevezték ki plébánosnak. Ellátja Mélykút-Szent Erzsébetet és Kisszállást is. Nagygyörgy László kanonok Baja-Szent István-i plábnos a ciszterci rendben kezdi meg noviciátusát. Helyére Cselik Lászlót nevezték ki plébániai kormányzónak. Illés Ferenc katymári plébánost Madarasra helyezték plébániai kormányzónak. (1435/1995. Körl.)

október 7. Nyugdíjazás. Mártai Dénes madarasi plébánost nyugállományba helyezték, egy évig kisegítő lelkészként Madarason maradt. Madaras ellátása oldallagosan Katymárról történik. (1436/1995. Körl.)

november 30. Oldallagos ellátás. Tóth Imre kiérdemesült esperes halálával a megüresedett kelebiaia plébániát átmenetileg Bácsalmáshoz csatolták. (1616/1995. Körl.)

november 30. Halálozás. Tóth Imre kiérdemesült esperes, kelebiai plébános november 11-én életének 56., papságának 31. évében plébániáján váratlanul elhunyt. 1964-ben szentelték pappá, a család temetkezési helyén Szegeden a Dugonics-temetőben került végső nyugvóhelyére. (1622/1995. Körl.)