BAPTISMUS

1731-1991, 0,65 ifm
Névváltozatok, rokonság: Conversio, a 20. században a Baptismus + helynév iktatás is gyakori Keresőszavak: keresztség, elkeresztelés, vegyesvallásúak gyermekei, áttérés, megtérés, izraeliták, konvertiták, szentségek
Nyelv: magyar, 1880-as évek előtt latin
A sorozat ismertetése: A keresztség szentsége nemcsak elvont teológiai munkáknak adott témát, hanem a mindennapi életben, gyakorlati kérdésekben is sok fejtörést okozott papoknak, főpapoknak, politikusoknak egyaránt. Felvételének szabályozása, gyakorlata pápai útmutatások, főpapi utasítások tárgya volt, de igényt formáltak a beleszólásra a világi hatóságok, a helytartótanács, később a vallás- és közoktatásügyi miniszter is. Részben formai követelményekről esett szó, ilyen volt pl. az anyakönyvvezetés mikéntje. Az igazi nehézségeket azonban a társadalom szempontjából kényesebb megítélésű ügyek, pl. a vegyesvallású házaspárok gyermekeinek keresztelései, az ún. elkeresztelések vagy a zsidók áttérése okozták. Az említett kényes kérdések, a vegyesvallású házasok gyermekeinek keresztelése, a zsidó vallás egyenjogúsítása országgyűléseknek is témája volt, megtalálhatók ezzel kapcsolatban Haynald Lajos főrendiházi beszédei és bővebben kifejtett álláspontja, jegyzetei 1868-ból, azután 1890-ből az elkeresztelési vita további fejleményei, az április 12-én e témában tartott püspökkari ülés jegyzőkönyve, Hornig Károly veszprémi püspök és Samassa József egri érsek vitája, és végül a folyamatokat ismertető, értékelő sajtó részletei.
A "különleges" esetekhez: nazarénusok, izraeliták vagy egyáltalán csak felnőtt megtérők, egyszóval konvertiták kereszteléséhez a plébánosok engedélyt, ún. fakultást kértek az egyházmegye központjából. Ezek az iratok alkotják a sorozat jelentős részét. Számos esetben megtalálhatók a keresztséget kérők levelei, akik alkalmanként magát az érseket (pl. Haynaldot sok esetben) kérték keresztapának, de ezeket a kéréseket csak ritkán teljesítették.
A sorozat nagy részét a 20. sz-i iratok adják, azon belül érdekes módon a 30-as évek iratai hiányoznak. 1940-44 között a politikai változások eredményeképpen jelentősen megnőtt az izraelita áttérések száma és iratanyaga. 1945 után főleg a 80-as évtizedtől kezdődően gyarapodik az anyag, melyet ekkoriban már elsősorban a felnőttkeresztelések engedélyei s a használatos magyar nyelvű szertartáskönyvek ismertetései tesznek ki.
Az anyag terjedelmi megoszlása: 1731, 1742-1866, 0,15 ifm - 1867-1944, 0,26 ifm - 1945-1991, 0,24 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: