BIBLIOGRÁFIA - A FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM JEGYZÉKE

(A káptalan történetéhez, az iratok ismertetéséhez és a kanonoki életrajzok összeállítása során használt szakirodalom jegyzéke)

BÁNK József: A káptalani dignitas fogalma. In: Theologia 1944. 4. szám 348-367.
BÁNK József: Káptalani méltóságok Magyarországon. Budapest, 1945.
BEDY Vince: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938.
BEKE Margit: Esztergomi kanonokok 1900-1985. 1989
DANIELIK József: Magyar írók I-II. Pest, 1856-1858.
DÓKA Klára: A kalocsai érsekség birtokai a 18-19. században. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1995/1-2. (Szerk.: Zombori István) 89-152.
DÓKA Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században. Budapest, 1997.
ECKHART Ferenc: A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia korától 1918-ig. Budapest, 1935.
Az egyházi törvénykönyv (Szerk.: ERDŐ Péter) Budapest, 1985.
ERDŐ Péter: A káptalanok szerepe az új egyházi jogban. Vigília 45. (1980) 410-413.
FORSTER Gyula: Adalékok a káptalanok történetéhez. Budapest, 1925.
FRAKNÓI Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. Budapest, 1895.
GERGELY Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. Budapest, 1997.
GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái I-XVII. Budapest, 1939-1995.
HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973.
HETÉNYI VARGA Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vöröscsillag árnyékában II. Abaliget, 1994.
KARÁCSONYI János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Nagyvárad, 1915.
Katolikus Lexikon I-IV. (Szerk.: BANGHA Béla SJ) Budapest, 1931-1933.
KATONA István: Historia Metropolitanae Colocensis Ecclesiae. Pars II. Colocae, 1800.
KISS Mária: Káptalani levéltárak, levéltári rendszerek. (kézirat)
KOLLÁNYI Ferencz: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Esztergom, 1900.
Magyar Életrajzi Lexikon I-II. és a kiegészítő kötet. Budapest, 1967-1981.
Magyar Katolikus Lexikon I-II. (Szerk.: Diós István). Budapest
NAGY Lajos: A Székesfehérvári Püspökség Levéltára. Budapest, 1958.
NAGY Lajos (Szerk.): A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei 1. rész. Érsekségek, Püspökségek, káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Budapest, 1983.
A Pallas Nagy Lexikona I-XVIII. Budapest, 1893-1900.
PAPP László: A hiteleshelyek története és működése az újkorban. Budapest. 1936.
PETRIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. I-IV. Budapest, 1888-1892.
Révai Nagy Lexikon I-XXI. Budapest, 1911-1935.
Schematismus Cleri Archi-Dioecesis Colocensis... Kalocsa, 1777-1996 közötti évfolyamok Schematismus primus Dioecesis Suboticanae ad annum Domini 1968. Suboticae, 1968.
SOÓS Imre: Az Egri Érsekség Levéltára. Budapest, 1957.
SOÓS Imre: Az egri káptalan magánlevéltára. In: Levéltári Szemle 1966/2. 460-474.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Budapest, 1891-1914.
UDVARDY József: A Kalocsai Főszékeskáptalan története a középkorban. Budapest, 1992.
ÚJVÁRY Géza: A kalocsai székesfőkáptalan erdőgazdaságának leírása. Kalocsa, 1940.
VAGNER József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nyitra, 1896.
WINKLER Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935.