Boromisza TiborBoromisza Tibor: (Kalocsa, 1840. július 18. - Szatmárnémeti, 1928. július 9.) Szülei: Boromisza József érs. uradalmi intéző és Kremmer Teréz. Középiskolák: Kalocsa, Baja. Teológia: Kalocsa, Róma. Rómában bölcsészdoktori címet kapott. 1863. június 26.: szent. Kulán, majd Kalocsán káplán. 1869: tanár és hitoktató a kalocsai tanítónőképzőben, majd jánoshalmi pléb. 1881: egyházmegyei tanfelügyelő. 1887: espereskerületi jegyző. 1889: esperes. 1890: heővizi (hévizi) apát. 1893: a kalocsai nagyszeminárium rektora, az idős és beteg papok intézetének elöljárója, a Szent Család Társulat igazgatója, a kalocsai tanítónőképző felügyelője. 1898: a nagyszeminárium prodirektora, a középiskolai hittanárokat felügyelő bizottság elnöke, a Kalocsai Katolikus Kör elnöke. 1901: pápai prelátus. 1902: általános helynök, érs. jószágkormányzó. 1906. június 3.: a király szatmári püspökké nevezte ki, június 20.: megerősítették, szeptember 30.: Samassa bíboros szatmári püspökké szentelte., október 7.: beiktatták székébe. Tagja lett a főrendiháznak. 1918: valóságos belső titkos tanácsosi címet kapott. Alelnöke volt az Orsz. Kat. Szövetségnek. Káptalani tisztségei: 1893. augusztus 21.: ifj. mester. 1895. április 17.: tiszai főesp. 1897. augusztus 15.: bácsi főesp. 1902. január 30.: székesegyh. főesp. 1902. április 29.: bácsi kisprépost. 1903. április 15.: őr. 1906. július 10.: olvasó. Munkái: Az alázatosság gyakorlása. írta: XIII. Leó. (olaszból ford., Kalocsa, 1888.) – Körlevél ... az új egyházjogi kódex rendelkezéseinek végrehajtásáról. (Szatmár, 1927.) – Vergruysse elmélkedéseinek egy részét lefordította spanyolból. Bibliográfia: Petrik: Magyar Könyvészet 1886-1900. – Kincses Kalendáriom 1908. 181. – Bács-Bodrog vm. II. 494. – Sturm: Országgyűlési almanach 1910. 31. – Révai III. 564. , XX. 37. – Schem. Szatm. 1913. 1. –Egyh. Közl. 1913. 486. arck. – Népnevelő 1913. 385. – Tolnai IV. – Krükken-Parlagi I. (Wien-Leipzig, 1918.) – Budapesti Hírlap 1928. VII. 11. – Osvát (Nagyvárad, 1928.) – Erdélyi Lexikon 1928. 40. – EMB. (Kolozsvár, 1929) – Gutenberg VI. (Budapest, 1931., Huszár E.) – Gulyás III. 946. – Salacz 1975. 65. – Magyar Katolikus Lexikon I. 938. (Kanonokok-1998)

Boromisza Tiburtius, nat. 1840. Jul. 18. Coloczae, ord. 1863. Jul. 26. Cooperator. 1869. Catecheta et Profess. in Praeparandia puellar. Coloczae, mox Paroch. in Jánoshalma, 1881. Visitator Schol., 1887. Notar Distr., 1889. V.-A.-Diac., 1890. Abbas de Heőviz, 1893. M. E. Coloc. Canonicus, Magister Junior, Rector Seminarii Majoris, Praefectus Instituti Sacerdotum emerit. et Deficient., Moderator Consociationis S. Familiae, Inspector Praeparandiarum Coloc. immed., 1895. Archi-Diaconus Tibi-scanus, 1897. Archi-Diaconus Bacsiensis, 1898. Pro-Director Lycaei Archi-Episcopalis, Praeses Comissionis Examinatoriae Professorum Doctr. Rel. in Schol. Med. Applic., Circuli Catholici Colocensis Praes., 1901. Praelatus Suae Sanctitatis Domesticus, Archi-Diaconus Cathedralis, 1902. Praep. S. Pauli de Bács, 1903. Canonicus Custos, 1904. Sororum Charitatis S. Vincentii a Paulo Colocensium Director. Phil. Doctor. (Schem. 1905)

Boromisza Tiburtius 30, 33, 39, 48, 82, 86, 87, 96, 97, 98, 109, 122, 133, 210, 211, 214 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: