FOGALOMTÁR - AZ ELŐFORDULÓ SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

(A Főszékesegyházi Káptalan honlapján előforduló egyházi- és levéltáros szakkifejezések magyarázata)

actuarius: lásd a tényleges kanonok címszót
adminisztrátor: plébános helyettes, a plébánia vezetésével ideiglenesen, ill. nem teljes joghatósággal megbízott személy
ágens: ügynök, megbízott
állag: ld. a levéltári egységek címszónál
archidiaconus bacsiensis: ld. bácsi főesperes
archidiaconus cathedralis: ld. székesegyházi főesperes
archidiaconus tybiscanus: ld. tiszai főesperes
bácsi főesperes: (lat. archidiaconus bacsiensis) a tíz fős káptalani testület hetedik tagja. A tisztséget a káptalan 1776-os újjászervezésekor hozták létre. Az általános kanonoki kötelmeken túl felülvizsgálja esperesi kerületének számadásait, birtokukba vezeti az újonnan kinevezett plébánosokat és helyettesével együtt időnként látogatja őket. Kerületében megfelelő megbízással az érseket is helyettesítheti.
bácsi kisprépost: (lat. praepositus de Bács) a tíz fős káptalani testület ötödik tagja. A tisztséget 1764-ben Batthyány József érsek hozta létre az középkori bácsi káptalan emlékére.
birétum: négyszögletű, középen bojttal díszített papi fejfedő.
bodrogi főesperes: a tiszai főesperesi stallum helyett, annak 1979-ben történt megszűnésekor jött létre.
breve: a XV. sz. óta használatos, kevésbé ünnepélyes pápai leirat (lat. litterae breves), melynek nyelve latin, a pápa nevében fogalmazzák, de általában a bíboros titkár írja alá, s a pápai halászgyűrűvel (annulus piscatoris) hitelesítik.
breviárium: zsolozsmáskönyv, átvitt értelemben a zsolozsma imádságait is jelenti
bulla: ünnepélyes formában kibocsátott ólompecsétes pápai irat. Anyaga pergamen, ólompecsétje selyem- vagy kenderzsinóron függ, stílusa, írásmódja szigorú szabályokhoz kötött.
canonicus theologus: ld. teológus kanonok
cantor: ld. éneklőkanonok
cappa magna: felső részén hermelinnel borított, hosszú vállköpeny. cassa communis: a káptalan közös kasszájának egyik latin névváltozata.
cassa nemonis: a káptalan közös kasszájának másik névváltozata.
chirographált oklevél: egy pergamenre írt oklevél két példánya, melyet a közéjük rajzolt ábrával, ill. annak elvágásával hitelesítettek. A két példány hitelessége utólag összeillesztéssel volt látható ill. igazolható.
Crux Tolosana: 1779-ben Mária Terézia adományozta ezt a kereszt alakú rendjelet a káptalannak, ünnepélyes alkalmakkor viselték a kanonokok. Az oklevél festett rendjel-ábrázolása a borító hátlapján látható.
custos: ld. őrkanonok
decanus: ld. dékán kanonok
dékán kanonok: a káptalani uradalom működésének felügyeletével, a gazdálkodás irányításával megbízott kanonok.
dékáni hivatal: a dékán kanonok munkájának segítésére szervezett káptalani hivatal
deputatum: fajárandóság, a természetbeni ellátás, javadalmazás része volt.
dignitas: a lat. szó jelentése méltóság, a nagyprépostnak, a káptalan oszlopos tagjainak (olvasó, éneklő, őr) és a bácsi kisprépostnak volt a megkülönböztető jelzője, de a kifejezés pontos jogi tartalma vitatott, s az idők során változott. (Mást értett alatta pl. az egyetemes egyházjog és a magyar káptalanokban használatos helyi jog.)
elenchus: jegyzék, tartalomjegyzék, tartalmi összeírás.
éneklőkanonok: (lat. canonicus cantor) a káptalan 3. méltósága. A székesegyház liturgikus rendjének (ének- és zenekar, karkáplánok, harangozók) felügyelője. Ő iktatja be az új kanonokokat, őrzi az alapítványi misék lajstromát.
faizás: (lat. lignatio) a tűzi- és épületfa vágásának joga. Az erdőhasználat földesúri jog volt a feudalizmus idején. Az 1767. évi úrbéri rendelet jogilag újraszabályozta az erdőhasználatot, s bérfizetés mellett biztosította azt a jobbágyoknak. 1853 után a jobbágytelkek és földesúri használatban maradt birtokok arányának megfelelően osztották szét az erdőket.
fassio: bevallás, írásban rögzített vallomás
fiskus: királyi kincstár, államkincstár
fond, fondjegyzék, fondképző, gyűjteményes fond: ld. levéltári egységek
főszékesegyházi főesperes: (lat. archidiaconus cathedralis) a hatodik tagja a káptalannak. Az általános kanonoki kötelmeken túl felülvizsgálja esperesi kerületének számadásait, birtokukba vezeti az újonnan kinevezett plébánosokat és helyettesével együtt időnként látogatja őket. Kerületében megfelelő megbízással az érseket is helyettesítheti.
fundus instructus: a káptalan birtokának 1834-ben kapott fölszerelése, ingóságai, mely azután gyarapodásnak indult.
gradualis promotio: fokozatos előrelépés. A káptalan tagjai az egyik stallum üresedése esetén egy-egy hellyel előbbre léptek. Újabb tisztükre természetesen újra ki kellett nevezni, ill. be kellett iktatni őket. A káptalani szokásjog alapján a gradualis promotio lett a kinevezésekkel kapcsolatos alapeljárás ill. követelmény. Megszegését, be nem tartását a káptalan általában sérelmezte.
hiteleshely: (lat. loca credibilia, loca authentica) 1874 előtt a közjegyzői hivatalt helyettesítő, hatósági utasításokat végrehajtásánál közreműködő, ill. jogi cselekményeket tanúsító egyházi szervek (általában székes- és társaskáptalanok, szerzetesi konventek), amelyek közhitelű pecséttel bírtak, tanúságukat, okelveleiket az állami hatóságok is elismerték. A hiteleshelyek intézménye középkori eredetű, jelentőségük az újkorban egyre csökkent.
idősebb mesterkanonok: (lat. canonicus magister senior) A káptalan testületének kilencedik tagja. Általános kanonoki kötelezettségei mellett jellemző, hogy gyakran a kalocsa-belvárosi plébános viselte ezt a címet. A stallum egyébként már 1738-ban létezett és be is töltötték.
ifjabb mesterkanonok: (lat. canonicus magister junior) A káptalan testületének tizedik helyét 1776-ban szervezték. Az idősebb mesterkanonoki stallumhoz hasonlóan jellegzetessége, hogy általában a kalocsa-belvárosi plébánosok viselték.
installáció: az a szertartás, amelyen ünnepélyesen befogadja új tagját a káptalan. Az esemény kapcsán az új kanonokot a káptalan illetékes tagja, tiszténél fogva általában az éneklőkanonok bevezeti stallumába, az új tag pedig a székesegyház szentélyében levő díszesen faragott székét elfoglalva jogainak birtokába kerül. Régen ettől a pillanattól élvezték a kanonokok javadalmukat, s ez a szertartás fejezte be a kinevezési folyamatot (érseki jelölés, királyi kinevezés, káptalani jóváhagyás, eskü), mely gyakran hónapokig eltartott.
ispánság: a feudális kori káptalani uradalom jellegzetes gazdálkodási területi egysége, elnevezését az élén álló felelős személyről (ispán) kapta. Az ispánságokat a káptanlani birtokok alig több mint másfél évtizedes feudális korszakában is többször átszervezték.
ispotály: a kórház régies kifejezése kasznárság: a feudális kori káptalani birtok központi gazdasági irányító szerve, élén a kasznár állt.
kateszter: a múlt század közepén adóztatási céllal bevezetett földnyilvántartó rendszer, összeírás. Térképszerű ábrázolásai a kateszteri birtokívek.
kolumnáris kanonok: (lat. canonici columnares) szó szerinti fordításban oszlopos kanonokot jelent a latin kifejezés. Az "oszlopos tagok" közé hagyományosan a vezető nagyprépost személyén túl az olvasó-, éneklő- és őrkanonokot sorolták. A megkülönböztetés alapja vitatott, de mindenképpen a középkorból ered.
kompletórium: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma esti záróimádsága.
kongrua: a szegényebb papok, lelkészek jövedelmének kiegészítésére szolgáló pénzalap, melynek egyik forrása volt az egyházi nagyjavadalmasoktól beszedett hozzájárulás.
konventmise: a káptalan reggelenkénti közös miséje.
konviktus: kollégium konzisztórium: a szó tanácskozást, ülést jelent, így nevezték a káptalan heti rendszerességgel tartott döntéshozó találkozásait, de más gyűlési alkalmakat (pl. szentszéki, érseki tanácsadói) is.
kórusima: lásd a zsolozsma címszót
laudes: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma reggeli imádsága.
lector: ld. olvasókanonok
levéltári egységek: a levéltári anyag alapvető, legfontosabb egysége a fond, mely egyben a tagolás legszilárdabb pillére. Az egységes eredetű (azaz provenienciájú), egy iratképző szervtől, pl. hivataltól származó iratok szerves (azaz regisztratúra jellegű) fondot alkotnak. A vegyes eredetű, gyűjtemény jellegű iratokat szervetlen, azaz gyűjteményes fondokba soroljuk. Az alapvető levéltári egységet, a fondot a továbbiakban intézményes vagy tárgyi (azaz pertinenciális) tagolás alapján állagokra, az állagokat pedig rendszerint az iratok formai jellemzői alapján sorozatokra bontjuk. A sorozatokon belül tételeket, ügyiratokat különböztethetünk meg. A levéltárak alapvető segédlete a fondok és állagok jegyzéke.
liturgia: egyházi szertartásrend
magister junior: ld. ifjabb mesterkanonok
magister senior: ld. idősebb mesterkanonok
massa: ált. hagyatéki tömeget ill. iratanyagot értettek alatta.
matutinum: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma hajnali imádsága.
micétum: v. mozetta viola színű, karing felett viselt, könyökig érő, elöl gombolható gallér. A kanonokok egyik jellegzetes megkülönböztető ruhadarabja.
nagyprépost: (lat. praepositus major) Az első méltóság a káptalanban. Az érsek távollétében ő mondja az érseki miséket, végzi a szenteléseket, vezeti a körmeneteket. A káptalan fejeként annak ügyeit vezeti, jogait védi, s a szabályok ellen vétőket meginti. (Az intésen túl a büntetés már testületi döntésen múlott, azaz a káptalan tagjainak közösen gyakorolt joga volt.) A nagyprépost gondoskodik a jegyzőkönyvek, szabályzatok megőrzéséről. Nála van a káptalani kisebb pecsét (sigillum capitulare usuale minus) és az uradalmi pecsét (sig. dominale) is. A káptalan tagjai engedelmességgel tartoznak neki.
nona: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma egyik imaórája.
officium: naponta kötelezően mondott papi imádság, zsolozsma.
olvasókanonok: Az második méltóság. Szükség esetén ő helyettesíti a nagyprépostot. Őrzi a kanonokok teljes névsorát. A hiteleshelyi levéltár (ún. országos levéltár) ügyei hozzá tartoznak, a levéltár kulcsait kezeli, kiadványait szerkeszti és egy társával együtt aláírja. Ő a nagypecsét (sig. maior, ti. a hiteleshelyi pecsét) őre.
osztályos szerződés: örökösödéssel kapcsolatos vagyonmegosztási szerződés.
őrkanonok: A negyedik méltóság. A székesegyház anyagi javainak (belső fölszerelés, kincstár, szent edények, gyertyák, olajok, lámpák, ruhák) gondviselője. Ügyel a templom karbantartására, tisztaságára, irányítja az ezzel foglalkozó személyzetet. Az Alapítványkezelő Hivatal megalakulása előtt ő volt a pénztárak (így pl. a nagyobb egyházmegyei Kollonitz-pénztár) kezelője is.
patronatus: egyházi kegyúri jog
perszonális anyag: személyes tárgyú iratanyag
pertinencia: az iratok tartalmát előnyben részesítő levéltári rendezési elv, eljárás. Ld. még levéltári egységek.
poenitentiarius: v. penitenciárius: káptalani gyóntató. Tisztét még a káptalan pápai alapító bullája előírta. A bűnbocsánat szentségével kapcsolatos külön jogosítványai voltak.
praebenda: bizonyos káptalani célra hosszú távra biztosított jövedelem, megbízatás. Ilyen volt pl. a székesegyház ellátásával kapcsolatos hitszónoki, előénekesi állás, de bizonyos szemináriumi feladatokkal kapcsolatban is volt példa hasonló esetre. A javadalmat élvező személy a praebendatus.
praepositus de Bács: ld. bácsi kisprépost.
praepositus major: ld. nagyprépost.
prima: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma egyik imaórája.
protocollum: jegyzőkönyv
proveniencia: az iratok eredetét vizsgáló levéltári rendezési elv, eljárás. Ld. még levéltári egységek.
recitálás: énekbeszéd
regeszta: rövid tartalmi kivonat, ismertető leírás
regiszter: mutató
regnicolaris eskü: az uralkodó iránt megkövetelt hűségeskü
rénes forint: rajnai forint, a tallér kétharmad része, 60 krajcár.
requiem: gyászmise
rescriptum: leirat
rezerváció: megőrzés, jogi értelemben jogfenntartás, kiváltságok, jogok őrzése.
sacrum: istentisztelet, szentmise
sexta: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma egyik imaórája.
sigillum capitulare usuale minus: káptalani kisebb pecsét (a káptalan ügyeiben általában használatos)
sigillum dominale: uradalmi pecsét
sigillum maior, sig. authenticum: káptalani nagyobb pecsét, másnéven hiteleshelyi pecsét. Közjogi jelentőségű, országos ügyekben volt használatos.
sorozat: ld. levéltári egységek
stallum: tárgyi értelemben a kanonokok díszesen faragott ülőhelye, mely a főszékesegyház szentélyében található. Átvitt értelemben jelenti az ülőhelyhez tartozó beosztást, azaz káptalani méltóságot is.
statutum, statuta privata: szabályzat, a káptalan saját v. belső szabályzata. Az egyetemes egyházjog előírásain túl nagy jelentősége volt az egyes káptalanok helyi szabályzatainak, melyek általában sokkal részletesebbek voltak az egyetemes jogszabályoknál.
succentor: előénekes, a kórusima segítésével, a konventmise végzésével megbízott áldozópap, akinek ellátását praebenda biztosította.
surrogatus lector: az olvasókanonok helyettese, elsősorban a hiteleshelyi tevékenység miatt volt rá szükség.
székesegyházi főesperes: övé a hatodik hely a kórusban. Az általános kanonoki kötelmeken túl felülvizsgálja esperesi kerületének számadásait, birtokukba vezeti az újonnan kinevezett plébánosokat és helyettesével együtt időnként látogatja őket. Kerületében megfelelő megbízással az érseket is helyettesítheti.
teológus kanonok: (lat. canonicus theologus) a papképzés körüli feladatokkal, a szemináriumi felügyelettel megbízott kanonok, aki olykor maga is tanított, esetleg fizetett egy-egy szemináriumi tanárt. Tisztsége nem volt stallumhoz kötve.
tertia: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma egyik imaórája.
tényleges kanonok: a káptalan valóságos tagja, aki stallummal is bír.
tiszai főesperes: a nyolcadik személy a káptalan testületében. Az általános kanonoki kötelmeken túl felülvizsgálja esperesi kerületének számadásait, birtokukba vezeti az újonnan kinevezett plébánosokat és helyettesével együtt időnként látogatja őket. Kerületében megfelelő megbízással az érseket is helyettesítheti.
tiszttartó: a káptalani uradalmi központ vezetőjének megnevezése, másként ritkábban jószágigazgatónak, jószágkormányzónak is nevezték. Hivatala a tiszttartóság volt, itt készültek a káptalani uradalom éves számadásai.
transsumptum: átirat
vacat: üres, betöltetlen stallum ill. tisztség
vesperás: a káptalanban naponta közösen mondott papi imádság, a zsolozsma esti imaórája.
vigília: virrasztás, a nagyobb ünnepeket megelőző nap estéjén tartott szertartás.
votivum: fogadalom
Xenodochium: a régi ispotály (kórház) latin megfelelője.
zsolozsma: a nap meghatározott időpontjaiban végzendő papi imádság, melyet a kanonokok közösen, kórusban mondtak. A kórusimára egyébként naponta két alkalommal gyűltek össze: reggel a káptalan konventmiséjének keretében mondták el a prima, tertia, sexta és a nona (azaz az első, harmadik, hatodik, kilencedik óra) imádságait, délután három órakor pedig a vesperást és kompletóriumot (esti és éjszakai ima) végezték, s ekkor hangzott el a következő nap matutinuma és laudese (hajnali ima, reggeli dícséret) is.