Vajkovics Imre

Vajkovics Imre: (Nagyvárad, 1715. július 25. - Kalocsa, 1798. november 28.) 1731: belépett a jezsuita rendbe. 1750-1751: Kassán bölcsletet tanított. Majd Nagyszombatban 1755: bibliai nyelveket, 1756-1758: bibliai szónoklatot, 1760: szentírásmagyarázatot, később Győrben és Budán ágazatos hittant tanított. 1759: a nagyszombati egyetemen kánonjogi tanár, a gimnáziumi osztályok elöljárója. 1760: a bölcsészkar dékánja. 1759. november 30.: a hittudományok doktora. Budán a felsőbb osztályok felügyelője. Igazgatta a rend házait Pécsen, Nagyváradon. 1767: Pozsonyban a helytartótanácsnál könyvvizsgáló. 1776: a jezsuita rend feloszlatása után Patachich Ádámmal a kalocsai főegyházmegyébe került. 1790: vál. almisai püspök. Káptalani tisztségei: 1776. november 4.: ifj. mester. 1776. december 21.: tiszai főesp. 1780. október 1.: bácsi főesp. 1781. május 26.: őr. 1789. október 19.: éneklő. 1790. május 18.: nagyprépost. Munkái: Elementa arithmeticae ... (Kassa, 1753.) – Cels. ac Rev. S. R. I. princeps Nicolaus e comitibus Csáky de Keresztszegh, ..., laudatione funebris celebratus, ... (Nagyszombat, 1757.) – Oratio gratulatoria ... (Bécs, 1788.) – Decas dissertationum ecclesiastico-politicarum de censoria librorum disciplina, ... (Pest, 1791.) – Dissertatio de censura librorum perniciosorum, ... (Kalocsa, 1791.) – Dissertatio de potestate principum saecularium in censuram librorum. (Kalocsa, 1791.) – Quaestio prodroma de voto, ... (Kalocsa, 1792.) Censura religionario-politica libelli, ... (h.n., 1792.) – Cura superfluorum ... (Pest, 1792.) De censoria librorum disciplina libri duo. (Kalocsa, 1795.) – Iconismus orationis sacrae praetice ... (Nagyszombat, 1756., Kalocsa, 1796.) – Systema de origine sacrae regni Hung. coronae. (2 kötet, Kalocsa, é. n.) Bibliográfia: Magyar Kurir 1798. II. 47. sz. 745. – Pressburger Zeitung 1798. 102. – Magyar Hirmondó 1798. II. 47. sz. – Magyar Könyvház XIII. 361. – Stoeger: Scriptores 375. – Magyar Akadémiai Értesítő. Philos. T. T. Közlöny IV. 1864. 34. – Pauler Tivadar: Adalékok 81. – Szinnyei: Könyvészet – Ballagi Géza: Politikai irodalom 844. – Petrik: Bibl. III. 737. – Sommervogel: Bibliotheque-Bibl. VIII. 369. – Szinnyei XIV. 781. (Kanonokok-1998)
VAJKOVICS Emericus Tiszai főesperes 1777-1780, Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal helynök helyettes 1777-1784, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola igazgató helyettes 1778-1784, Bácsi főesperes, Archi-Episcopi Colocensis in Spiritualibus Pro-Vicarius, uti et Studii Archi-Episcopalis Colocensis Pro-Director 1781, éneklőkanonok 1790, nagyprépost, Electus Episcopus Almisiensis, Metr. Eccl. Colocensis Infulatus Praepositus Major et Canonicus, SS. Theologiae Doctor 1791-1798. 22, 26, 28, 37, 40, 69, 82 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: