A Főegyházmegye történetének válogatott irodalma

Korszakokon átívelő, összefoglaló történeti munkák

 • IPOLYI László: A Kalocsai Érsekség története. In: A Kalocsai Főegyházmegye schematismusa 1975. Kalocsa, 1975. 13-34.o.
 • KATONA István: A kalocsai érseki egyház története. I. rész. Fordította TAKÁCS József, a fordítást ellenőrizte, sajtó alá rendezte, az előszót és a kiegészítő jegyzeteket írta: THOROCZKAY Gábor. Szerk.: Romsics Imre, Kalocsa, 2001. 303 o.
 • KATONA István: A kalocsai érseki egyház története. II. rész. Fordította TAKÁCS József, a fordítást ellenőrizte, sajtó alá rendezte, az előszót és a kiegészítő jegyzeteket írta: TÓTH Gergely. Szerk.: ROMSICS Imre - THOROCZKAY Gábor, Kalocsa, 2003. 376 pp.
 • KATONA, Stephanus: Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae I-II. Colocae 1800. (A fentebb említett fordítások alapjául szolgáló mű, latin eredetiben.)
 • TÖRÖK József - LEGEZA László: A Kalocsai Érsekség évezrede. Mikes Kiadó, Budapest, 1999. 7-38.o.

Egyes korokra és témákra vonatkozó tanulmányok, munkák

 • DÓKA Klára: A kalocsai érsekség birtokai a 18-19. században. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Regnum, 1995/1-2. METEM, Budapest, 1995. 89-152.
 • A kalocsai érsekség és főkáptalan birtokainak ismertetése. In: DÓKA Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18-19. században. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 1997. (METEM Könyvek 19.) 140-176.o.
 • GYETVAI Péter: Egyházi szervezés főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén. Görres Gesellschaft, München, 1987.  (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae VII.) 400 o.
 • GYETVAI Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete I-III. (tanulmány-adattár-függelék) Kalocsa, 1992.
 • Kalocsa történetéből. Szerk.: KOSZTA László, Kalocsa, 2000. (A tanulmánykötet a magyar államiság millenniumának ünnepére jelent meg.) 438 o.
 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerk.: LAKATOS Andor, Kalocsa, 2002. 486 o. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.
 • A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009). A Kalocsa-Bácsi Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig. Kiadó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 2009. Nyomdai előkészítés: Remény Kiadó, Pozsony. 552 o. I. rész: LAKATOS Andor: A változások évszázada - fejezetek a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéből 1909-1999. 5-464.o.
 • LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). Kalocsa, 1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések 4.) Történeti bevezető: 9-32.o.
 • LAKATOS Andor: Haynald Lajos közéleti és politikai tevékenysége. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Regnum, 1995/3-4. METEM, Budapest, 1995. 97-150.o.
 • Mária-enciklopédia, Kalocsa, 1950. Forráskiadvány és adattár. Szerk.: LAKATOS Andor, Kalocsa, 2015-2016. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 11.) 455 o.
 • Patachich Ádám érsek emléke. Zajezdai báró Patachich Ádám kalocsai érsek (1776-1884) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve. Kalocsa, 2004. november 17. Szerkesztette: LAKATOS Adél, Kalocsa, 2005. 126 o. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 4.
 • SZABÓ Csaba: A Grősz-per előkészítése. Osiris-Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2001.
 • TÓTH Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733-1784). Budapest-Kalocsa, 2014. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 8.) 494 o.
 • TÖRÖK József: Grősz József. Újvidék, 1994.
 • UDVARDY József: A kalocsai érsekek életrajza (1000-1526). Görres Gesellschaft, Köln, 1991. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae XI.) 500 o.
 • UDVARDY József: A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban. Budapest, 1992.