Az egyházmegye 18-20. századi intézményei és névtára

 

A KALOCSA-­BÁCSI FŐEGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI SEMATIZMUSA

A Főegyházmegye 18-20. századi archontológiája és történeti névtára

SCHEMATISMUS HISTORICUS CLERI
ARCHIDIOECESIS COLOCENSIS
ET BACSIENSIS

A történeti sematizmus segítségével áttekinthető az érsekség hivatali szervezete, nyomon követhetőek tisztségviselői, és fontos életrajzi információk nyerhetők a főegyházmegye papságáról. A közölt anyag reményeink szerint alapvető tájékozódási lehetőséget nyújt, és hasznos "iránytűnek" bizonyul majd az egyházmegyénkkel kapcsolatos történeti kutatások esetében.
A történeti sematizmus adatbázisa a következő kiadványaink tartalmára épült, összegezve és továbbfejlesztve azok információit:

  • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923. Szerk.: LAKATOS ANDOR. Kalocsa, 2002. [2003] (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 3.) 486 o. A könyv teljes egészében feldolgozásra került, tartalma az összegzés vázát alkotja. Rövidítése életrajzi hivatkozásoknál: (Történeti Sematizmus-2002)
  • LAKATOS ANDOR: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (Repertórium). Kalocsa, 1998. (Kalocsai Múzeumi Értekezések 4.) 174 o. Az összegzés a kötet kanonoki életrajzait hasznosította (oldalszám?), rövidítése életrajzi hivatkozásoknál: (Kanonokok-1998)
  • A Kalocsai Érseki Levéltár. Levéltárismertető. Szerk.: LAKATOS ADÉL, LAKATOS ANDOR, SZABÓ ATTILA. Kalocsa, 2002. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 2.) 341 o. Az összegzés a kötet perszonális iratokat ismertető részét hasznosította (oldalszám?), rövidítése életrajzi hivatkozásoknál: (Personalia-2002)
  • A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009). A Kalocsa-Bácsi Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig. Kiadó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 2009. Nyomdai előkészítés: Remény Kiadó, Pozsony. 552 o. I. rész: LAKATOS ANDOR: A változások évszázada - fejezetek a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéből 1909-1999. 5-464.o. Az összegzés a kötet kronológiai részét hasznosította (oldalszám?), rövidítése életrajzi hivatkozásoknál: (Kronológia-2009)

A feldolgozás legfontosabb forrásai a főegyházmegye évkönyvei, azaz sematizmusai, rövidítésük életrajzi hivatkozásoknál: (Schem. + évszám). A történeti sematizmus részeként megjelenő tartalmakban a zárójeles évszámok önmagukban is egy-egy hivatkozást jelentenek a sematizmusok azon évfolyamaira-köteteire, ahol a közölt információk előfordultak. A tartalom összeállítása ezen kívül az egyházmegyei körlevelek, ill. néhány egyéb történeti kiadvány segítségével történt, a levéltári források közül elsősorban az anyakönyvek (jezsuita gimnázium, teológia, szentelések) feldolgozására koncentrálunk a továbbakban. A plébániai anyakönyvezés vizsgálata pedig több szempontból, életrajzi és hivataltörténeti szempontból is fontos lehet, segítségével feltérképezhető a lelkészkedő papság a 18. század első felében, a sematizmusok kiadását megelőző időkben is.

Az adatbázis létrehozása, a tartalom közlése az Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiumának támogatásával valósult meg.