EGYESÜLETEK

1750-1992, 2,44 ifm
Névváltozatok, rokonság: 1867 előtt Confraternitas, Consociatio, Sodalitas, utána Egyletek, Társulatok, Diversa, Disciplina Fidelium, Circulares, Symbolae, de sok iktatás nélküli, ill. konkrét egyesületek nevére iktatott anyag is
Keresőszavak: Confraternitas, Sodalitas, Szent László Társulat, Katolikus Kör, Olvasókör, Vöröskereszt Egylet, Mária-Kongregáció, Congregatio Mariana, Legényegyletek, Kalocsai Szent Vince Egylet, Magyar Országos Eszperantó Egyesület, Cserkészet, Leventék, Oltáregylet, Kalocsai Földmíves Ifjúsági Egyesület, Népművészeti Szövetkezet, Kalocsai népművészet, Országos Kat. Szanatórium Egyesület, Nőegyletek, Pestmegyei Sárközi Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat, Keresztényszocialista egyesületek, Katolikus Népszövetség, Szociális Misszió Társulat, Rerum Novarum Emlékkönyv, Opus Vocationum, Unio Apostolica Sacerdotum
Nyelv: magyar, kevés latin (részletesebben ld. a tételeknél)
A sorozat ismertetése: A feudális kor vallásos társulatai, az ún. konfraternitások és sodalitasok után a polgári kor sok-sok egyesületével kapcsolatosak a sorozat iratai. A 18. sz-ban főként Nepomuki Szent János, Szűz Mária, Szent István tiszteletére alakultak társulatok, később az egyesületek tevékenysége, profilja meghatározhatatlanul sokfélévé vált. A népszerű könyvek terjesztésétől a budai alagúton, gőzhajózáson át a nőegyletek, katolikus körök, legényegyletek és sportegyesületek világáig számos társadalmi és egyházi szervezet kért támogatást működéséhez, küldte el beszámolóit, meghívóit, kérte alapszabályának jóváhagyását, illetve ajánlotta programjait.
Az iratok mennyisége a 19-20. sz. fordulójától duzzad fel láthatóan, és ezután előfordult, hogy a nagyobb ügyforgalmú egyesületek nevét tárgyszóként, az Egyesületek cím mellett, vagy esetenként annak elhagyásával is feltüntették. Az iktatás egyébként is következetlen volt ebben az iratanyagban, láthatóan sok olyan iratot megőriztek, amelyet nem tartottak érdemesnek az iktatásra. Mindez sajnos az anyag állapotán is tükröződik. Változatos helyeken, valószínűleg nem irattári körülmények között tárolhatták, s a költözések során sok sérülést szenvedett, illetve részben el is veszhetett. Külön gondot jelentett az olyan egyházi egyesületek iratainak iktatása, amelyek egyházközségenként, elterjedten működtek. Ebben az esetben az iratok egyforma eséllyel kerülhettek a plébániák, vagy az egyházkormányzati iratok egyesületi tárgyszava alá. Az iratok sorában jelentősebb hiányok tapasztalhatók a 19. sz. első felében, majd a 20. sz. hetvenes-nyolcvanas éveiben is, utóbbi esetben nyilvánvalóan azért, mert nem is működtek vallásos egyesületek. A külön gyűjtött egyesületek iratait az alsorozatok között ismertetjük részletesebben.
További tagolódás, tételek:

    · Vegyes iratok 1750, 1761-1796, 1847-1974, 1989-1992, 0,85 ifm 1860-as évektől magyar, előtte kevés latin (1750-1858, 0,06 ifm - 1867-1944, 0,58 ifm - 1945-1992, 0,21 ifm)
    · Szent László Társulat 1861-1915, 1936-1938, 0,17 ifm 1860-as évekből latin, utána magyar. Az iratanyag jelzi a tevékenység intenzitását: az 1860-as évek anyaga több, mint a teljes utána következő anyag együttvéve. Főleg a Társulat támogatására tartott gyűjtések ívei, iratai találhatók meg, így meglehetős az átfedés a Symbolae címszóval.
    · Katolikus Körök 1903-1911, 1927-1944, 0,10 ifm magyar. A századfordulótól a szabadidő eltöltésére alakuló olvasókörök plébániánként általában külön helyiséggel, kiskönyvtárral stb. rendelkeztek. Alapszabályaikat benyújtották jóváhagyásra, működésükről éves jelentéseket írtak. Érthetően nagy az átfedés a plébániai iratanyaggal.
    · Vöröskereszt Egylet 1887-1914, 0,03 ifm magyar. Az egylet a sebesült magyar katonák ellátásáról, befogadásáról, ápolásáról próbált meg gondoskodni háború esetén, tevékenysége sajnálatosan aktuálissá vált. Felajánlásokat lehetett tenni az ellátásra vállalt személyek számáról, az érseki kórház húsz helyet ajánlott.
    · Mária-Kongregáció (Congregatio Mariana) 1882-1905, 1920-1944, 1949. 0,03 ifm magyar. Főleg iskolákban szervezett, Mária tiszteletét szorgalmazó társulat.
    · Legényegyletek 1889-1948, 0,25 ifm magyar. Szintén településenként alakult, elterjedt volt. Az országos szövetség iratai is megtalálhatóak, elnöki-, alelnöki-, kápláni kinevezések, az egyesület alapszabályának, vagyonának, házának kérdései. Tanfolyamok, népfőiskolák, segélykérések, végül a feloszlatás iratai is megvannak. A legényegyletek gyűjtőnév alatt számos névváltozat szerepel: ifjúsági egyesület, kath. ifj. egyesület, Országos Központi Kath. Legényegylet, KALOT.
    · Kalocsai Szent Vince Egylet 1899-1904, 0,02 ifm magyar. A városi szegénygondozás, alamizsna, jótékonyság volt a feladata, érseki segítséggel végezte.
    · Magyar Országos Eszperantó Egyesület 1928-1938, 0,03 ifm magyar. Zichy Gyula érsek volt az egyesület fővédnöke. Ezért érkeztek ide a programtervezetek, ajánlás kérések, meghívók és jókívánságok.
    · Cserkészet 1922-1937, 0,02 ifm magyar. Jelentőségéhez képest kevés anyag maradt fenn a cserkészettel kapcsolatosan. Minden bizonnyal több volt, nagyrészt elveszhetett. A meglévő iratok között megtalálhatók a Magyar Cserkészszövetséghez köthető és a kalocsai csapattal kapcsolatos anyag is, pl. a táborokról készített, kézzel festett prospektusok a 30-as évekből.
    · Leventék 1927-1944, 0,21 ifm magyar. A leventemozgalommal kapcsolatos jelentések szintén plébániánként érkeztek. Témájuk a létszám, a programok jelzésén túl a lelkigyakorlatok szervezése, misehallgatásuk biztosítása, illetve levente oktatók ügyei voltak.
    · Oltáregylet 1895, 1909-1962, 0,10 ifm magyar. A szentségimádással kapcsolatos vallásos áhitat gyakorlása és terjesztése volt az oltáregyletek tevékenysége. Egyik érdekessége, hogy 1950 után is működhetett, de ez bizonyos fokig érthető, hiszen a templom falain belül maradt. Általában jelentések találhatók az egyes plébániákról.
    · Kalocsai Földmíves Ifjúsági Egylet (Népművészeti Szövetkezet) 1933-1936, 1946-1951, 0,12 ifm magyar. Az egylet Kujáni Ferenc kanonok vezetésével népművészettel, hímzéssel, festéssel stb. foglalkozott. Nagyrészt Kujáni iktatás nélküli iratai alkotják 1933-36-ból, ezek általában kiállítások, vásárok szervezése, rendezése kapcsán születtek, és érintik Gábor Lajos, a népművészeti ház igazgatójának tevékenységét is. 1945 után a feloszlatással kapcsolatos iratok már hatósági, iktatott akták.
    · Országos Szent Imre Katolikus Szanatórium Egyesület 1925-1942, 0,07 ifm magyar. Egy katolikus kórház létrehozására irányult Budapesten, de a fenti időszakban csupán megvalósulatlan tervek születtek. Gyűjtések történtek, s a leendő személyi állományt is elkezdte szervezni Dr. Domokos Géza orvos, a tervezett intézmény igazgatója.
    · Nőegyletek 1908-1948, 0,09 ifm magyar. Különféle nővédelmi egyesületek iratai, benne nagyobb mennyiségben: Katolikus Lányok Országos Szövetsége (KLOSZ), Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, Kalász.
    · Pestmegyei Sárközi Ármentesítő és Belvízlevezető Társulat 1912-1942, 0,02 ifm magyar. Az ország harmadik legnagyobb árvízvédelmi társulata volt, tevékenysége az egyházi földbirtokok fekvése miatt az érsekséget, a káptalant is érintette.
    · Keresztényszocialista egyesületek 1931-1944, 0,06 ifm magyar. Többféle mozgalom támogatást, ajánlást kérő iratai, programismertetői. · Katolikus Népszövetség 1918-1950, 0,11 ifm magyar
    · Szociális Misszió Társulat 1926-1949, 0,05 ifm magyar
    · Rerum Novarum Emlékkönyv 1941-42. 0,03 ifm magyar. Az enciklika kiadásának 50. évfordulójára tervezett könyv iratai.
    · Opus Vocationum 1944. 0,03 ifm magyar. Benne jelentés plébániánként az egyes településekről származó papok névsoráról.
    · Unio Apostolica Sacerdotum/Cleri (Union Apostolique de Clerge) 1969-1976, 0,05 ifm olasz, latin, francia, magyar. Nemzetközi papi szervezet iratai.

 

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: