Girk György

Girk György: (Baja, Bács vm., 1793. április 22. - Buda, 1868. november 24.) Szülei Girk Márton halászmester és Pintér Anna. Gimnázium első négy osztálya: Baján, az V. és VI. osztály pedig 1807-ben Katona István kanonok pártfogásával Kalocsán. Bölcselet: Győr. 1809: kalocsai nagyszeminárium. 1811: a pesti papnevelő intézetbe küldték. 1815. augusztus 21.: a budapesti egyetemen teológiai doktorrá avatták. 1815. október 29.: szent. Káplán Bikityen, Ókanizsán. 1816: a kalocsai papnövendékek felügyelője, helyettes teológiai tanár. 1819: a történelem és az egyházjog rendes tanára. 1838. február 15.: adrasi fölszentelt püspök. 1839: érs. helynök. 1852. szeptember 4.: pécsi püspök. 1863: egyházmegyei zsinatot tartott, a király valóságos belső titkos tanácsossá és a vaskoronarend I. oszt. lovagjává nevezte ki, IX. Piustól pedig római grófi rangot kapott. Pécsen kisszemináriumot alapított. Letelepítette a Szt. Vincéről nev. irgalmas nővéreket (más néven szürke nénéket). Szentbeszédeket adott ki magyar és latin nyelven. Élete utolsó éveiben betegeskedése miatt a budai ferencesek rendházában tartózkodott. Káptalani tisztségei: 1828. február 25.: ifj. mester. 1830. január 30.: tiszai főesp. 1831. december 23.: bácsi főesp. 1837. augusztus 30.: székesegyh. főesp. 1838. február 15.: bácsi kisprépost. 1840. július 1.: éneklő. 1843. március 2.: olvasó. 1848. október 16.: nagyprépost. Munkái: Egyházi beszéd, melyet Girk György ... püspöki székének elfoglalásakor ... mondott június 1. 1853. (Pécs, 1853.) – Manuale sacerdotum. (Pécs, 1863.) – Szent beszédek, melyeket a pécsi székesegyházban Isten dicsőségére és a hívek lelki épülésére mondott. (kiadta Troll Ferenc, Pécs, 1869.) – Sermones latini. (kiadta Troll Ferenc és Pál, Pécs, 1875.) Bibliográfia: Hazai s Külf. Tudósítások 1835. I. 30. sz. – Thewrewk József: Magyarok Születésnapjai 42. – Ország Tükre 1863. 26. sz. arck. (neve hibásan Girk Jánosnak írva) – Brüsztle: Recensio I. 523. – Catalogus Bibl. Joannis Card. Simor 494. – Petrik: Bibl. I. 902. – Pallas: VIII. 33. – Szinnyei III. 1219. – Katolikus Lexikon II. 202. – Gulyás X. 914. (Kanonokok-1998)
Girk György kanonok, püspök (Baja, 1793. ápr. 22. – Buda, 1868. nov. 24.) 1815-1851, 0,01 ifm /Tan. Központi Szeminárium, Pest 1815. /Tud. Teol. tanár Kalocsán 1817-18. /Inf. 1822. /Kérvény a nagypréposti stallumért 1848. /Tisztázó irat az 1848-as szerepről 1851, 1852-től pécsi püspök (Personalia-2002)
GIRK Georgius 14, 23, 25, 27, 32, 35, 38, 41, 46, 58, 69, 70, 71, 75, 76, 79, 82, 83, 107, 238 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: