Kubinszky Mihály

Kubinszky Mihály: (Dunapataj, 1824. augusztus 1. - Baja, 1881. február 23.) Szülei Kubinszky Mátyás seborvos és Kröwik Erzsébet. Tanulmányok: Baja, Kalocsa, Szeged, Eger. 1844: kalocsai papnövendék. A pesti Központi Szemináriumba küldték. Hittudományok: a pesti egyetemen. 1848. július 5.: szent. Káplán Bikityen. 1849: további tanulmányok a bécsi Augustineumban. 1851: u.o. teológiai doktori címet szerzett, majd a kalocsai nagyszeminárium lelkiigazgatója. 1852: teológiai tanár u.o. 1856: tiszteletbeli udvari káplán. 1860: teológus kanonok, a nagyszeminárium igazgatója. 1865: apát. 1867: a budapesti Központi Szeminárium igazgatója. 1869: pápai káplán. 1873: érs. főtanfelügyelő. 1875: a kalocsai nagyszeminárium prodirektora. 1876: részt vett a kalocsai Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek polgári iskolai tanítónőképzőjének megalapításában, 1878-ban pedig óvónőképzőjük felállításában. 1876: tinini felszent. püspök, a kalocsai érsek helyettese (in Pontificalibus). Haláláig tanára a kalocsai nagyszemináriumnak. A tanítóképzőben nevelés- és módszertant tanított. Utazást tett Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban, Hollandiában és Németországban, hol a papnevelést, a szemináriumokat tanulmányozta. A Szt. László Társulat elnökeként sokat tett a csángókért. Kétszer járt Moldvában, hogy helyzetüket személyesen tanulmányozza. Káptalani tisztségei: 1860. augusztus 2.: tiszai főesp. 1865. augusztus 30. (képv.): bácsi főesp. 1866. október 15.: székesegyh. főesp. 1868. november 16.: bácsi kisprépost. 1869. szeptember 29.: éneklő. 1875. június 5.: olvasó. Munkái: cikkei megjelentek a Munkálatokban (1846.), Religioban (1850-es években), a Magyar Államban (1870.), szerkesztette és kiadta Kalocsán 1867. július: a Társulati Értesítő mint Jézus szent szive Hirnöke c. két hetente, majd havonta megjelenő folyóiratot, 1868-ban a Fasciculi Ecclesiasticit Művei: Memoriale Sacrorum Exercitiorum in alma dioecesi Csanadiensi asservatorum. (Kalocsa, 1859.) – Szentek élete. (Vogel Máté után ford., Kalocsa, 1865.) – Allocutio ad alumnos seminarii centr. Pestiensis dum regimen eiusdem capesseret. (Pest, 1867.) – Két korszerű kérdés: a.) Mire való az apácza a földön? b.) Mire valók az iskola-nénék Szabadkán? (Kalocsa, 1871.) – Tanügyi tapasztalatok, egybe állítva nehány Kalocsa-főmegyei paptanító által. (Szulik Józseffel együtt, Kalocsa, 1873.) – A tökéletességnek és keresztény erényeknek gyakorlása. (3 kötet, Rodriguez Alfonz után Jáky Ferenc és Tóth Mike ford., Kalocsa, 1874.) Bibliográfia: Népiskolai tanügy 1881. 7. sz. (Szulik), 1882. 20. sz. (Keletéri) – Religio 1881. 12. sz. – Szinnyei VII. 367. – Petrik: Magyar Könyvészet 1860-1875. 206. – Gulyás XVII. – Rapcsányi 292. (Kanonokok-1998)
Kubinszky Michael, nat. 1824 Aug. 1. D.-Pataj, ord. 1848. Jul. 5. Coop. 1849 in Subl. Inst. Vien. 1851 Spir. Cleri Jun. 1852. Prof. Theol. 1855 C. R. Capell. aul. ad hon. 1859 Praepar. Colocens. Catech. 1860 Canon. Theol. una Rect. Semin. 1865 Praepos. 1866 A.-Diac. Cathedr. 1867 Rect. in Semin. Pest. 1868 Praep. S. Pauli de Bács. 1869 Cantor et S. Sanctit. Prael. Domest. 1873 Sup. Schol. Inspect. 1875 Lector et Lycei A.-Eppalis Pro-Director. 1876 Consecr. Episc. Tinnin., Suae Excellentiae A.-Eppalis in Pon- tificalibus Suffraganeus. SS. Theologiae Doctor Colleg. (Schem. 1881)
Kubinszky Mihály dr. kanonok, püspök (Dunapataj, 1824. aug. 1. – Baja, 1881. febr. 23.) 1843-1884, 0,06 ifm /Szül. akv-i kiv. 1843. /Tan. Központi Szeminárium, Augustinum, Bécs 1846-51. /Cs. kir. udvari káplán 1855. /Végr. 1872. /Tanfelügyelői tanulmányutak külföldön elemi-, ipari iskolákban (Belgium, Németo.) 1878-80. /Obitus /Massa /Emlékkő állítás Baján 1882. (Personalia-2002)
KUBINSZKY Michael 19, 25, 27, 33, 35, 39, 42, 80, 82, 84, 86, 87, 94, 96, 104, 108, 109, 326, 327, 328 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: