LATIN KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK GYŰJTEMÉNYE

Az alábbi gyűjtemény összeállítása nem a szótáralkotási elvek szerint, hanem a sematizmusokban használatos kifejezési formák megtartásával történt. A NAGYBETŰS kifejezések-tisztségek a történeti sematizmus megfelelő részének egy-egy önálló pontjaként-fejezeteként is előfordulnak.

 

a. (anno) – év, évben

AA. LL. et Philosophiae Doctor (artium liberalium et philosophiae doctor) – a szabad művészetek és a bölcsészet doktora

ABBAS – APÁT

ABBAS B. M. V. BELLI FONTIS DE VALLE IN VUTA VEL UNTA – BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁRÓL NEVEZETT VUTA- VAGY UNTAVÖLGYI BÉLAKÚTI APÁT

ABBAS B. M. V. DE ABRAN SEU ABRAHAM – SZŰZ MÁRIÁRÓL NEVEZETT ÁBRAHÁMI APÁT

Abbas B. M. V. de Babolcha – Szűz Máriáról nevezett babócsai apát

Abbas B. M. V. de Candelis alias Schavnik – Szűz Máriáról nevezett savniki apát

Abbas B. M. V. de Dextera S. Stephani Regis seu de Szent-Jobb – Szűz Máriáról nevezett szentjobbi apát

Abbas B. M. V. de Jásztó – Szűz Máriáról nevezett jásztói apát

Abbas B. M. V. de Koloss – Szűz Máriáról nevezett kolossi apát

Abbas B. M. V. de Pagrány – Szűz Máriáról nevezett pagrányi apát

Abbas B. M. V. de Szászvár – Szűz Máriáról nevezett szászvári apát

Abbas B. M. V. de Thopuszka – Szűz Máriáról nevezett topuszkói apát

Abbas B. M. V. de Tünye – Szűz Máriáról nevezett tünyei apát

Abbas B. M. V. de Ugra (in Dioec. M. Varad) – Szűz Máriáról nevezett biharugrai apát (Nagyváradi Egyházmegye)

Abbas B. M. V. de Zeer-Monostor seu Pusztaszer – Szűz Máriáról nevezett pusztaszeri apát

Abbas B. V. M. de Curru seu Kereki juxta fluvium Körös – Szűz Máriáról nevezett Kőrös parti kereki apát

Abbas de Heővíz – Hévízi apát (másnéven Ákosmonostora, Galgahévíz határában, Váci Egyházmegye)

Abbas de Lekér – Lekéri apát

ABBAS DE SANCTA CRUCE – SZENT KERESZTRŐL NEVEZETT NAGYOLASZI APÁT

Abbas de Sóvár – Sóvári apát

ABBAS S. ABRAHAE DE VALLE EBRON – SZENT ÁBRAHÁMRÓL NEVEZETT HEBRON VÖLGYI APÁT

Abbas S. Aegidi de Simighio – Szent Egyedről nevezett somogyvári apát

Abbas S. Andreae de Saáry alias Saár-Monostra – Szent Andrásról nevezett sármonostori apát

ABBAS S. AUGUSTINI DE COLOCZA – SZENT ÁGOSTONRÓL NEVEZETT KALOCSAI APÁT

Abbas S. Catherinae de Scharengrad (in Dioecesi Diacovarensi) – Szent Katalinról nevezett atyai sarengradi apát (Diakovári Egyházmegye)

Abbas S. Crucis ad Muram alias Keresztúr – Szent Keresztről nevezett murakeresztúri apát

Abbas S. Demetrii de Syrmio – Szent Demeterről nevezett szerémi (szávaszentdemeteri) apát

ABBAS S. GREGORII DE COLOCZA – SZENT GERGELYRŐL NEVEZETT KALOCSAI APÁT

Abbas S. Hypoliti de monte Zobor – Szent Hypolitról nevezett zoborhegyi apát

Abbas S. Jacobi de Heremo – Szent Jakabról nevezett harámi apát (Temes megye, Csanádi Egyházmegye)

ABBAS S. MARGARITAE DE GRAB SEU GARAB – SZENT MARGITRÓL NEVEZETT GARÁBI APÁT

Abbas S. Mariae de Scepusio – Szent Máriáról nevezett szepesi apát

Abbas S. Michaelis de Báta – Szent Mihályról nevezett bátai apát

ABBAS S. PETRI DE BODROG-MONOSTOR – SZENT PÉTERRŐL NEVEZETT BODROGMONOSTORI APÁT

ABBAS S. SPIRITUS DE BÁTH-MONOSTOR, OLIM MONOSTRA – SZENTLÉLEKRŐL NEVEZETT BÁTMONOSTORI APÁT

Abbas SS. Apostolorum Petri et Pauli de Tata – Szent Péter és Pál apostolokról nevezett tatai apát

ABBAS SS. TRINITATIS DE PETRI VARADINO VEL DE MONTE PETRI VARADINI – SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT PÉTERVÁRADI APÁT

Ablegatus in Regni Comitiis – követ (képviselő) az országgyűlésben

Academiae Eruditae Scientiarum Hungaricae Budapestini Dirigens et Ord. Socius – A Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági- és rendes tagja

Academiae Hungaricae Membrum Dirigens – A Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

ad cataractam/ ad cataractas – ld. cataracta

ad Excels. Consilium R. L. H. Consiliarius – a Magyar Királyi Helytartótanács tanácsosa

ad Excelsam Tabulam Septem-Viralem Cojudex – a Hétszemélyes Tábla bírája

ad Excelsum Gubernium Regium Transsylvanicum Consiliarius – az Erdélyi Királyi Kormányzóság tanácsosa

ad trajectum – ld. trajectus

ad viam ferream – ld. via ferrea

ADMINISTRATOR FUNDATIONUM – ALAPÍTVÁNYKEZELŐ

ADVOCATUS PAUPERUM – SZEGÉNYEK ÜGYVÉDJE

Aeppus/ Aeppalis ld. Archi-Episcopus, archi-episcopalis

Aerar. Cameral. Reg. Hung. – Magyar Királyi Államkincstár

allod. dom. (allodium dominale) – majorság, a földesúr saját kezelésében lévő terület

archidiaconus/ archi-diaconus – főesperes

ARCHI-DIACONUS BACSIENSIS – BÁCSI FŐESPERES

ARCHI-DIACONUS CATHEDRALIS – FŐSZÉKESEGYHÁZI FŐESPERES

ARCHI-DIACONUS TIBISCANUS – TISZAI FŐESPERES

Archi-Episcopalis Civitatis Colocensis Parochus – Kalocsa (érseki város) plébánosa

Archi-Episcopus, Archiepiscopus/ Archi-episcopalis – érsek, érseki

ARCHIVARIUS – LEVÉLTÁROS

AULA ECCLESIASTICA ARCHIEPISCOPALIS – ÉRSEKI UDVAR, ÉRSEKI HIVATAL

B. M. V./ B. V. M. (Beata Maria Virgo) – Boldogságos Szűz Mária

Bibliothecae Archi-Episcopalis et Capitularis Custos – az érseki és káptalani könyvtár őre

Bibliothecae Praefectus – könyvtárprefektus

Bonorum Archi-Episcopalium Director – az érseki javak igazgatója, gazdasági igazgató

C. E. Bosniensis seu Diakovariensis Canonicus (Cathedralis Ecclesiae Bosniensis…) – a boszniai vagy diakovári székesegyház kanokoka

C. E. Neosoliensis Canonicus – a besztercebányai székesegyház kanonoka

C. E. Nitriensis Canonicus – a nyitrai székesegyház kanonoka

C. E. Scepusiensis Canonicus – a szepesi székesegyház kanonoka

C. R. Capellanus Aulicus ad Honores – császári és királyi tiszteletbeli udvari káplán

C. R. Financ. Directio per Voivodatum Serbiae et Ban. Temes – Szerb Vajdasági és Temesi Bánsági Császári és Királyi Pénzügyigazgatóság

C. R. Ministerium Bellicum – Császári és Királyi Hadügyminisztérium

C. R. Suprema Armorum Praefectura – Császári és Királyi Legfelsőbb Hadi Iroda

C. R. Univers. Viennensis emeritus Rector Magnif. – Csász. és Kir. Bécsi Egyetem kiérdemesült rektora

CAEREMONIARIUS – SZERTARTÓ

Camerarius Suae Sanctitatis ad honores – őszentsége tiszteletbeli kamarása, pápai kamarás

can. ld. canonicus

Can. Poenitentiarius – káptalani gyóntató kanonok (az ordinárius számára fenntartott esetek feloldozásának általános engedélyével)

Cancellariae Archi-Episcopalis Director – érseki irodaigazgató

CANCELLARIAE DIRECTOR/ CANCELLARIUS – IRODAIGAZGATÓ

CANCELLISTA S. SEDIS – SZENTSZÉKI ÍRNOK

canonicus – kanonok

CANONICUS A LATERE – OLDALKANONOK

Canonicus hon. ld. canonicus honorarius

CANONICUS HONORARIUS – TISZTELETBELI KANONOK

Canonicus Magno-Varadiensis – nagyváradi kanonok

Canonicus Theologus – teológus kanonok

CANTOR – ÉNEKLŐKANONOK, kántorkanonok

capellanus – káplán, segédlelkész

CAPELLANUS CASTRENSIS – TÁBORI LELKÉSZ

cataracta – zsilip,ill. a folyamszabályozással kapcsolatos, csatornák mellett lévő építmény (a szó eredetileg vízesést, ill. vasrácsozatot jelent)

catecheta – hitoktató

catecheta subsidiarius, catecheta supplens – kisegítő, helyettes hitoktató

Cath. Eccl. Jauriensis Canonicus (Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis…) – a győri székesegyház kanonoka

Cath. Ecclesiae Quinque-Ecclesiensis Canonicus – a pécsi székesegyház kanonoka

Cathedr. Ecclesiae Veszprimiensis Canonicus – a veszprémi székesegyház kanonoka

Cathedralis Eccl. Szathmarinensis Canonicus – a szatmári székesegyház kanonoka

Cathedralis Ecclesiae Alba-Regalensis Canonicus – a székesfehérvári székesegyház kanonoka

Cathedralis Ecclesiae Magno-Varadinensis Lat. Rit. Canoncius – a Nagyváradi latin rítusú Székeskáptalan kanonoka

Cathedralis Ecclesiae Rosnaviensis Canonicus – a rozsnyói székesegyház kanonoka

Cathedralis Ecclesiae Sabariensis Canonicus – a szombathelyi székesegyház kanonoka

Cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis Canonicus – a zágrábi székesegyház kanonoka

CAUSARUM AUDITOR GENERALIS – ÁLTALÁNOS ÜGYHALLGATÓ

censor dioecesanus – egyházmegyei cenzor

Christianorum Operariorum Colocensium Unionis Praeses – Kalocsai Keresztény Munkásegylet elnöke

Circuli Catholici Colocensis Praeses – a Kalocsai Katolikus Kör elnöke

Collegiatae Ecclesiae Soproniensis Praepositus Major – a Soproni Társaskáptalan nagyprépostja

Collegii Vien. Pazman. Rector – a bécsi Pázmáneum rektora

Colocensium Christianorum Operariorum Unionis Praeses/Director – Kalocsai Keresztény Munkásegylet elnöke

Comes Romanus – római gróf

Comitatus Comaromiensis Perpetuus Comes – Komárom vármegye örökös ispánja

Comitatus Csanadiensis Supremus Comes – Csanád vármegye főispánja

Comitatus de Berzencze Supremus ac Perpetuus Comes – Berzencze örökös főispánja

Comitatus Varasdinensis Tabulae Judiciariae Assessor – Varasd vármegye táblabírája

Comitiorum Hung. membrum – a magyar országgyűlés tagja

Communitas Catholica – katolikus közösség

Complures Domini Compossessores – több társbirtokos

CONCIONATOR – HITSZÓNOK

CONFESSARIUS – GYÓNTATÓ

Confessarius Sororum Charitatis S. Vincentii a Paulo Coloczae – Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek gyóntatója Kalocsán

cons. episcopus – ld. consecratus episcopus

consecratus episcopus – felszentelt püspök (egyházmegye nélkül)

Consecratus Episcopus Adrasensis – felszentelt adrasi püspök

consecratus episcopus Belgradensis – felszentelt belgrádi püspök

Consecratus Episcopus Bellinensis – felszentelt bellini püspök

Consecratus Episcopus Colophonensis –felszentelt kolofóni püspök

Consecratus Episcopus Tinniniensis ld. EPISCOPUS TINNINIENSIS

Consecratus Episcopus Tipasitanus – felszentelt tipasitani püspök

Consecratus Epsicopus Sionensis – felszentelt sioni püspök

Consilii Regnicolaris Hungarici in Negotio Artium Membrum – a művészetek ügyében létrehozott magyar királyi tanács tagja

Consilium Aulae Bellicum – Udvari Hadi Tanács

Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum – Magyar Királyi Helytartótanács

cooperator – segédlelkész, káplán

Cruce aurea de Piis Meritis decoratus – aranykereszt érdemrenddel kitüntetett

cruce aurea militari „Piis Meritis” decoratus – aranykereszt katonai érdemrenddel kitüntetett

cum popina ld. popina

CURAT VALETUDINEM – BETEGÁLLOMÁNYBAN

curatus – lelkész

custod. (custodia) – szó szerint őrizetet, őrséget jelent, a sematizmusok általában különféle őrházak (erdei, mezőőri stb.) jelölésére használták

CUSTOS – ŐRKANONOK

custos bibliothecae – könyvtárőr

DEFICIENS – NYUGALMAZOTT

Deputatus in Comitiis Hung. – követ (képviselő) a magyar országgyűlésben

Deputatus Pro Autonomico Congressu – követ az autonómia kongresszuson

diaconus – diákónus, szerpap

Dioec. Scholar. Cathol. Inspector supremus – egyházmegyei főtanfelügyelő

Dioecesanus Scholarum Cath. Inspector Supremus – egyházmegyei főtanfelügyelő

director dioecesanus Unionis S. Altaris Coloc – egyházmegyei oltáregyesület igazgatója

director industriae manufactorialis pro conserendis rosariis – a rózsafűzérgyár igazgatója

director Sodalium SS. infantiae Jesu Chr. – a gyermek Jézusról nevezett társulat igazgatója

director spir. Congr. Paup. de Domina Nostra Ludimagistrorum Coloc. – a Kalocsai Iskolanővérek Társulatának lelki igazgatója

distr. ld. districtus

DISTRICTUS – KERÜLET, ESPERESKERÜLET (felsorolásukat ld. a C.1. pont alatt)

dom. (domus) – ház

dom. venat. (domus venatoris) – vadászház

Domus Presbyterorum Deficientium Praefectus – nyugalmazott papok otthonának igazgatója

educillo (cum educillo, in educillo) – ld. educillum

educillum – italmérő hely, kocsma, fogadó

el. episcopus – ld. electus episcopus

electus ep. – ld. electus episcopus

electus episcopus – választott/ címzetes püspök (egyházmegye nélkül). A következő megnevezésekkel fordultak elő: Electus Episcopus Almisiensis/almisi, Arbensis/arbei, Biduaensis/ biduai, Bosoniensis/bosoni, Cathariensis/cattarói, Drivestensis/drivasztói, Dulcinensis/dulcinói, Dulmensis/dulmi, Pharensis/phariai, Scardonensis/scardonai, Sebenicensis/sebenicói, Serbiensis/szerbiai, Zaculmensis

Eloquentiae Sacrae et Rei Liturgicae Prof. – egyházi szónoklat és szertartástan tanára

Eloquentiae Sacrae, Catecheticae et Pedagogiae Sublimioris Prof. – egyházi szónoklat, kateketika és pedagógia tanára

EMERITUS – KIÉRDEMESÜLT, NYUGALMAZOTT

episcopus – püspök

episcopus consecratus ld. consecratus episcopus

episcopus electus ld. electus episcopus

EPISCOPUS TINNINIENSIS – TININI PÜSPÖK

Eppus (Episcopus) – püspök

Eppus in Pontificalibus Auxiliaris – segédpüspök

Eruditae Societatis Hungaricae Membrum ad Honores – A Magyar Tudós Társaság (Akadémia) tiszteletbeli tagja

Eruditae Societatis Hungaricae Membrum Dirigens – A Magyar Tudós Társaság igazgató tagja

ex ord. S. Francisci N. N. – ferences rendből küldött (ismeretlen) személy (a ferencesek részt vettek a pasztorációban, a nevüket viszont gyakran nem jelezték a sematizmusok)

EXAMINATOR SYNODALIS – ZSINATI VIZSGÁZTATÓ

Excellmi Domini Aeppi a Latere Canonicus – érseki oldalkanonok

Excelsa Camera R. H. A. – Magyar Királyi Udvari Kamara

Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici Consiliarius – a Magyar Királyi Helytartótanács tanácsosa

Facultatis Theologicae in Regia Scientiarum Universitate Pesthiensi Membrum Collegiatum – A Pesti Királyi Tudományegyetem teológiai karának tagja

FISCALIS – ügyvéd, ügyész

fugitivus – papi szolgálatát elhagyó személy (szó szerint szökevény)

Fundus Religionis – Vallás Alap

Fundus Studiorum – Tanulmányi Alap

Hermeneuticae utriusque Testamenti, Linguae Hebraicae et Graecae Prof. – hermeneutika, az Ó- és Újszövetség, a héber és görög nyelvek tanára

Hermeneutices – nec non Lingue Hebraicae et Graecae Prof. – a hermeneutika, valamint a héber és görög nyelvek tanára

Hermeneutices, S. Scripturae et Linguarum Orient. Prof. – hermeneutika és a keleti nyelvek tanára

Historiae Eccl. Prof. – egyháztörténet tanára

Hygeniae Pastoralis Prof. – pasztorális egészségtan tanára

I. Collegiatae Ecclesiae Chasmensis Canonicus – Csázmai Társaskáptalan kanonokja

I. Comitatus/II. Comitatuum … Tab. Jud. Assessor/Tabulae Judiciariae Assessor – … vármegye/vármegyék táblabírája, ülnöke. A következő megyenevekkel fordult elő: Albensis/ Fejér, Bács et Bodrogh/ Bács-Bodrog, Bacsiensis/ Bács, Baranyensis/ Baranya, Borsodiensis/ Borsod, Castriferrei/ Vasvár, Csongadiensis/ Csongrád, Hevesiensis/ Heves, Jaurinensis/ Győr, Komárom/ Komárom, Krassoviensis/ Krassó, Litoviensis et Sárosiensis/ Liptó és Sáros, Marmaros/ Máramaros, Neogradiensis/ Beszterce, Pesth, Pilis, et Solth/ Pest-Pilis-Solt, Posegani/ Pozsega, Syrmiensis/ Szerém, Szathmár/ Szatmár, Tolnensis/ Tolna, Torontalensis/ Torontál, Ugocsa/ Ugocsa, Unghvár/ Ungvár, Varasdiensis/ Varasd, Verőczensis/ Verőce, Zagrabiensis/ Zágráb Zala/ Zala, Zempliniensis/ Zemplén

in Pontificalibus Suffraganeus – segédpüspök

in Spiritualibus Vicarius et Causarum Auditor Generalis Capitularis – káptalani általános helynök (lelkiekben) és ügyhallgató

in Studio Archi-Episcopali Colocensi Professor – az érseki iskola (később líceum) tanára

in sylvis – ld. sylva

in vineis – ld. vinea

Ins. Caes. et Regii Ord. Coronae Ferreae I. Classis Eques – császári és királyi Vaskorona rend első osztályának lovagja

Ins. Ord. Francisci Josephi Eques – Ferenc József rend lovagja

Ins. Ord. Leopoldi Imp. Commendator – a Lipót rend középkeresztese

Ins. Ordinis cor. ferr. III. classis eques – a Vaskorona rend harmadik osztályának lovagja

Insign. Ordinis Coronae Ferreae III. Classis Eques – a Vaskorona rend harmadik osztályának lovagja

Insignis Ordinis Coronae Ferreae I. Classis – a Vaskorona rend első osztályának lovagja

Insignis Ordinis Equitum S. Stephani Regis Hungariae Apostolici Magnae Crucis Eques – a Szent István (Magyarország apostoli királyáról nevezett) rend nagykeresztes lovagja

Insignis Ordinis Francisci Josephi I. Mediae Crucis cum Stella Eques – az I. Ferenc József rend csillaggal ékesített középkeresztes lovagja

Insignis Ordinis Leopoldi Imperatoris Eques – a Lipót rend lovagja

Insignis Ordinis Leopoldi Imperatoris Magnae Crucis Eques – a Lipót rend nagykeresztese

Insignis Ordinis S. Stephani Regis Apostolici Commendator – a Szent István lovagrend középkeresztese

Insignium Ordinum Coronae Ferreae Commendator – a Vaskorona rend középkeresztese

Insignium Ordinum S. Sepulchri Hierosolymitani Magnae Crucis Eques – a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend nagykeresztese

INSPECTOR DIOECESANUS – EGYHÁZMEGYEI FŐTANFELÜGYELŐ

Institutionum Theologicarum et Dogmaticae ac Polemicae Theologiae Prof. – a teológiai rendelkezések, a dogmatika és hitvitázó teológia tanára

INSTITUTUM EMERITORUM ET DEFICIENTIUM – KIÉRDEMESÜLT ÉS NYUGALMAZOTT PAPOK INTÉZETE

Jubilatus Sacerdos – jubiláns pap, papságának ötvenedik évfordulóját betöltött személy

juratus causarum Advocatus – ügyvéd

Juratus utriusque Fori Causarum Advocatus – ügyvéd (mindkét jogban, vagyis az egyházi és világi jogban is járatos személy)

Juris Ecclesiastici Doctor – egyházjogi doktor

Juris Ecclesiastici et Theologiae Moralis Prof. – egyházjog és morális tanára

Juris Ecclesiastici Prof. – az egyházjog tanára

L. R. Civitas (Liberae Regiae Civitas) – szabad királyi város

LECTOR – OLVASÓKANONOK

Liberae collationis archiepiscopalis – az érsek szabad rendelkezése

LL. RR. Civitatum … ad Honores Civis – … szabad királyi városok tiszteletbeli polgára, díszpolgára

LYCEUM ARCHI-EPISCOPALE COLOCENSE – ÉRSEKI LÍCEUM, TEOLÓGIAI FŐISKOLA

M. E. C. Canonicus (Metropolitanae Ecclesiae Colocensis Canonicus) – a Kalocsai Főszékeskáptalan kanonokja

M. E. Strigoniensis Canonicus – az Esztergomi Főszékeskáptalan kanonokja

MAGISTER CANONICUS JUNIOR – IFJABB MESTERKANONOK

MAGISTER CANONICUS SENIOR – IDŐSEBB MESTERKANONOK

Medicinae Pastoralis Prof. – a pasztorális egészségtan tanára

Membrum – tag

Membrum Collegiatum – tag, tagtárs (valamely testületben)

Memoriali Aureo Regio Majori Numismate decoratus – királyi nagyobb arany emlékéremmel kitüntetett

Metropolit. Capituli Coloc. Notarius et Fiscalis – káptalani jegyző és ügyész

METROPOLITANA SACRA SEDES CONSISTORIALIS COLOCENSIS – KALOCSAI ÉRSEKI FŐSZENTSZÉK

Metropolitanae Ecclesiae Agriensis Canonicus – az Egri Főszékeskáptalan kanonokja

METROPOLITANUM CAPITULUM COLOCENSIS – KALOCSAI FŐSZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN

METROPOLITANUM OFFICIUM VICARIALE – HELYNÖKI HIVATAL

Moderator Consociationis Sacrae Familiae – a Szent Család Társulat igazgatója

moderator Ephemeridis „Kalocsai Néplap” – a Kalocsai Néplap c. újság igazgatója

Moralis et Pastoralis Prof. – morális és pasztorális teológia tanára

Nestor Dioecesanus – az egyházmegye nesztora, azaz legidősebb papja

nom. Episcopus (nominatus epsicopus) – kinevezett püspök

nosocomium – kórház

not. distr. (notarius districtus, notarius districtualis) – espereskerületi jegyző

NOTARIUS S. SEDIS – SZENTSZÉKI JEGYZŐ

oeconomus – gondnok

oppidum – mezőváros

ord. Francisci Josephi eques – a Ferenc József rend lovagja

Ordinis Hierosolymitani S. Sepulchri Magnae Crucis Eques – a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend nagykeresztese

Ordinis S. Gregorii Eques – a Szent Gergely rend lovagja

orphanotrophium – árvaház

par. (parochus) – plébános

PAROCHUS CONSULTOR – TANÁCSOS PLÉBÁNOS

PHYSICUS DIOECESANUS – EGYHÁZMEGYEI ORVOS

Piarum Fundationum Administrator – alapítványkezelő

Poenitentiarius ld. Can(onicus) Poenitentiarius

popina – kocsma, fogadó

PP. S. ANTONII ARMENI – SZENT ANTAL RENDJÉHEZ TARTOZÓ, ÖRMÉNY RÍTUSÚ ATYÁK

PP. S. FRANCISCI – FERENCES ATYÁK

PP. SHCOLARUM PIARUM – PIARISTA ATYÁK

pr./ praed. (praedium) – puszta ( a szó szinte valamennyi filiaként felsorolt helynév jelzője volt)

PRAEBENDATUS – KARKÁPLÁN

PRAEFECTUS BIBLIOTHECAE – KÖNYVTÁRPREFEKTUS, IGAZGATÓ

PRAEFECTUS SEMINARII – SZEMINÁRIUMI IGAZGATÓ

praep. S. Mariae Magd. alias Magdolin ld. PRAEPOSITUS DE MAGODLIN…

PRAEPARANDIA CATHOLICA DOCENTUM COLOCAE – KALOCSAI TANÍTÓKÉPZŐ

praeparandia docentum – tanítóképző

Praeparandiae Colocensis Director – kalocsai tanítóképző igazgatója

Praeparandiae Sanctimonialium Director – az iskolanővérek tanítónőképzőjének igazgatója

PRAEPOSITUS – PRÉPOST

Praepositus B. M. V. de Hatvan – Szűz Máriáról nevezett hatvani prépost

PRAEPOSITUS B. M. V. DE JÓTH – SZŰZ MÁRIÁRÓL NEVEZETT JÓTHI PRÉPOST

Praepositus B. M. V. de Schlangenmund (in Archi-Dioec. Agriensi) – Szűz Máriáról nevezett schlangenmundi prépost (Egri Főegyházmegye)

PRAEPOSITUS DE DERS – DERSI PRÉPOST

PRAEPOSITUS DE GAJDEL SEU GEDIR – GAJDOBRAI VAGY GÉDERI PRÉPOST

PRAEPOSITUS DE MAGODLIN/MAGDOLIN SEU S. MARIAE MAGDALENAE – SZENT MÁRIA MAGDOLNÁRÓL NEVEZETT MAGODLINI PRÉPOST

PRAEPOSITUS DE ORONT – ORONTI PRÉPOST

Praepositus de Schida, sive Schaidun – szaggyúi prépost (egykor Sagio vagy Sadio néven is említett, feltehetően premontrei apátság Temes megyében, a Csanádi Egyházmegyében, a mai Socco, azaz Karácsonliget település mellett, Romániában)

PRAEPOSITUS MAJOR – NAGYPRÉPOST

PRAEPOSITUS MINOR – (BÁCSI) KISPRÉPOST

Praepositus S. Adalberti Ep. et Mart. de Jaurino – Szent Adalbert püspök és vértanúról nevezett győri prépost

Praepositus S. Crucis de Aszód – Szent Keresztről nevezett aszódi prépost

Praepositus S. Georgii de Viridi Campo Strig. – szentgyörgymezei prépost (esztergomi társaskáptalan)

Praepositus S. Joannis Bapt. de Castro Quinque-Ecclesiis – Keresztelő Szent Jánosról nevezett pécsváradi prépost

PRAEPOSITUS S. LAURENTII DE HAJ SEU HÁJ-SZENT-LŐRINCZ – SZENT LŐRINCRŐL NEVEZETT HÁJSZENTLŐRINCI PRÉPOST

praepositus S. Mariae Magdalenae alias de Magdolin – ld. PRAEPOSITUS DE MAGODLIN…

Praepositus S. Martini de Orod aut Oront ld. PRAEPOSITUS DE ORONT, de az is lehet, hogy az Orod név aradra utal, ebben az esetben az aradi társaskáptalan prépostja.

PRAEPOSITUS S. MAURITII DE BÓTH – SZENT MÓRICRÓL NEVEZETT BÓTHI PRÉPOST

Praepositus S. Michaelis de Insula Leporum – Szent Mihály főangyalról nevezett nyulak szigeti prépost (mai Margitsziget, egykor premontrei prépostság)

PRAEPOSITUS S. PAULI DE BÁCS – BÁCSI KISPRÉPOST

PRAEPOSITUS S. SAPIENTIAE DE TITEL – SZENT BÖLCSESSÉGRŐL NEVEZETT TITELI PRÉPOST

PRAEPOSITUS S. STEPHANI PROTO-MARTYRIS DE KEŐ AD TIBISCUM – SZENT ISTVÁNRÓL NEVEZETT KŐI (SZENTKŐI VAGY BÁNMONOSTORI) PRÉPOST

Praepositus Sanctae Mariae Magdalenae de Felső-Eörs – Szent Mária Magdolnáról nevezett felsőörsi prépost

praeses – elnök

PRAESES CONSISTORII – SZENTSZÉKI ELNÖK

PRAESES EXAMINATORII – ZSINATI VIZSGABIZOTTSÁG ELNÖKE

Pro-Director – igazgató helyettes

Prof. religionis – hittanár

Prof. SS. Canonum et Historiae Ecclesiasticae – kánonjog és egyháztörténet tanára

Prof. Theologiae Dogmaticae Fundamentalis – fundamentális teológia tanára

Prof. Theologiae Moralis – morális teológia tanára

Professor Doctrinae Religionis – középiskolai hittanár

Pro-Synodalis Examinatorii Praeses – zsinati vizsgabizottság elnöke

PROTOCOLLISTA – IKTATÓ, JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ

PROTOCOLLISTA CONSISTORII/S. SEDIS – SZENTSZÉKI IKTATÓ, JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ

Proto-Notarius Apostolicus – apostoli protonotárius

R. Financiarum Directio Hung. – Magyar Királyi Pénzügyigazgatóság

R. Financiarum Ministerium Hung. – Magyar Királyi Pénzügyminisztérium

R. rei agriculturae ministerium Hung. – Földművelésügyi Minisztérium

Redactor Novalium „Kalocsai Néplap” – a Kalocsai Néplap szerkesztője

REGENS – IGAZGATÓ

REGENS CHORI – KARNAGY

Regia Universitate Budensi Senatus Regii Praeses – a budai Királyi Egyetem tanácsának elnöke

Regius Locumtenens – királyi helytartó

S. C. R. A. M. Actualis Intimus Status Consiliarius – császári és királyi apostoli felség tényleges, titkos állami tanácsosa, röviden: királyi tanácsos

S. J. (Societas Jesu) – Jézus Társasága (jezsuiták)

S. R. E. Presbyter Cardinalis – bíboros áldozópap, bíboros

S. Scripturae et Linguarum Orientalium Prof. – a szentírás és a keleti nyelvek tanára

S. SEDIS ASSESSOR – SZENSZÉKI BÍRA, ÜLNÖK

S. Sedis Consistorialis Assessor – ld. S. Sedis Assessor

Sacerdos Jubilaris – jubiláns pap, papságának ötvenedik évfordulóját betöltött személy

Sacrae Sedis Consistorialis Assessor – ld. S. Sedis Assessor

Sacratissimae Caesareae et Regio-Apostolicae Majestatis Inclytae Tabulae Regiae Judiciariae Praelatus – királyi táblai főpap

Sacratissimae Caesereae et Regi-Apostolicae Majestatis Actualis Intimus Status Consiliarius – császári és királyi apostoli felség tényleges, titkos állami tanácsosa, röviden: királyi tanácsos

saecularis – világi

Scholarum Nationalium Inspector – tanfelügyelő

SECRETARIUS S. SEDIS – SZENTSZÉKI TITKÁR

Sectionis scientificae ac litterariae Societatis S. Stephani Membrum – a Szent István Társulat irodalmi és tudományos szekciójának tagja

Sede vacante – széküresedés

Seminarii Centralis Pestinensis Rector – a pesti Központi Szeminárium rektora

Seminarii Majoris Rector – a Nagyszeminárium rektora

SEMINARIUM CLERI JUNIORIS – NAGYSZEMINÁRIUM

SEMINARIUM PUERORUM – KISSZEMINÁRIUM

Societas Compossessorum localium – helyi társbirtokosok társulata

Societas Jesu – Jézus Társasága (jezsuita rend)

Societatis Historic. Hung. Membrum – a Magyar Történelmi Társulat tagja

Societatis Philologicae Budapestinensis Membrum Ordinarium – a Budapesti Nyelvészeti Társulat rendes tagja

Societatis S. Ladislai Sub-Rector – a Szent László Társulat alelnöke

Societatis S. Stephani membrum – a Szent István Társulat tagja

Societatis S. Stephani Sect. Scient. et Litter. Membrum – a Szent István Társulat irodalmi és tudományos szekciójának tagja

Societatis sacerdotum adoratorum Director – szentségimádó papok társulatának elnöke

Sodal. Cath. Unionis Coloc. Praeses – kalocsai katolikus legényegylet elnöke

Sodalitatis S. Ladislai Praeses – Szent László Társulat elnöke

Sodalium unionis Praeses Bajae – bajai legényegylet elnöke

Sororum Charitatis S. Vincentii a Paulo Confessarius – a Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek gyóntatója

Sororum Charitatis S. Vincentii a Paulo Spiritualis Director – a Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek lelki igazgatója

SPIRITUALIS – LELKI IGAZGATÓ

SS. Theologiae Baccalaureus – teológiai baccalaureatussal (alsó tudományos fokozat) rendelkező személy

SS. Theologiae Doctor – teológiai doktorátussal (felső tudományos fokozat) rendelkező személy

SS. Theologiae Licentiatus – teológiai licenciátussal (tanítási jogosultság, a doktorátust megelőző fokozat) rendelkező személy

Status Romano-Catholici Transsilvaniensis Praeses – az Erdélyi Róm. Kat. Státus elnöke

Studii Archi-Episcopalis Colocensis Pro-Director – az érseki iskola (később líceum) igazgató-helyettese

Studii Biblici Novi Foederis Prof. – Újszövetségi Szentírás tanára

Studii Biblici Prof. – szentírástan tanára

STUDIORUM PRAEFECTUS – TANULMÁNYI VEZETŐ

STUDIUM ARCHI-EPISCOPALE COLOCENSE – LD. LYCEUM ARCHI-EPISCOPALE

Suae Majestatis Sacratissimae Capellanus ad honores – őfelsége tiszteletbeli káplánja

Suae Sanctitatis Praelatus Domesticus – őszentsége házi főpapja, pápai prelátus

Suae Sanctitatis Summi Pontificis Camerarius ad Hon. – őszentsége tiszteletbeli kamarása, pápai kamarás

suburbium – külváros

SUCCENTOR – ELŐÉNEKES

SUFFRAGANEUS IN PONTIFICALIBUS – SEGÉDPÜSPÖK

Sup. Dioec. Scholar. Cath. Inspector – főtanfelügyelő

supl. Prof. – helyettes tanár

Suprema C. R. Exercitus Praefectura – Császári és Királyi Legfelsőbb Katonai Iroda

surrogatus – segéd, helyettes

suspensus a divinis – a szentségek kiszolgáltatása alól felmentett személy, felfüggesztett pap

sylva – erdő

Synodalis Examinator – zsinati vizsgáztató

theol.(ogus) absolutus – teológiai tanulmányait befejezett személy, abszolutóriummal rendelkező teológus

Theologiae Dogmaticae ac Polemicae Prof. – a dogmatika és a hitvitázó teológia tanára

Theologiae literariae, Patrologiae ac Institutionum Theologicarum Prof. – a teológiai irodalom, patrológia és teológiai rendelkezések tanára

Theologiae Moralis ac Pastoralis – morális és pasztorális teológia tanára

Titularis Episcopus – címzetes püspök

trajectus – rév, folyami átkelőhely

Tribunalis Matrimonialis Praeses – házassági törvényszék elnöke

Unionis juventutis christianae praeses – keresztény ifjúsági egyesület elnöke

Urbis Romanae Nobilis Civis – római nemes

vacat – üres

v-a-d. (vice-archi-diaconus) – esperes

via ferrea – vasút

Vicarius Capitularis – káptalani helynök

VICARIUS ET CAUSARUM AUDITOR GENERALIS – HELYNÖK ÉS ÁLTALÁNOS ÜGYHALLGATÓ

VICARIUS GENERALIS – ÁLTALÁNOS HELYNÖK

VICE-ARCHI-DIACONI – ESPERESEK

Vice-Archi-Diaconus, Vice-Archidiaconus – esperes

vicepraeses cath. unionis juv. opificum – katolikus munkásegylet alelnöke

VINCULI MATRIMONIALIS ET RELIGIOSAE PROFESSIONIS DEFENSOR – HÁZASSÁGI KÖTELÉKVÉDŐ ÉS SZERZETESI HIVATÁSVÉDŐ

vinea – szőlő, szőlőhegy

Visitator Scholarum – tanfelügyelő

xenodochium – aggház, öregek otthona