Pál Mátyás

Pál Mátyás: (Katymár, 1885. május 13. - Kalocsa, 1938. december 7.) Középiskola: bajai cisztercita gimnázium, majd kalocsai kisszeminárium. Teológia: bécsi Pázmáneum. Fiatal kora miatt nem szentelték fel azonnal, hitoktató és szónok Doroszlón. 1907. szeptember 14.: Katymáron szent. Káplán 1909: Bácsbokodon, 1912: Kalocsán. 1913: hitoktató a kalocsai tanítóképzőben, karkáplán és előénekes. 1916: tanár a Miasszonyunkról nev. Kalocsai Szegény Iskolanővérek polgári tanítónőképzőjében és elemi iskolájában. 1919: a kalocsai iskolanővérek lelki igazgatója. 1927: a zárdai intézetek (ez öt iskolát jelentett) igazgatója. Huszonegy éven át présese az intézetben működő Mária-Kongregációnak. Nagy támogatója volt a missziós munkának. 1921-ben Kalocsán nagyszabású missziós ünnepséget szervezett. Részt vett az aacheni, majd a mődlingi missziós kongresszuson. Megindította a Katolikus Világmisszió c. negyedéves folyóiratot. A lap jövdelméből 10 000 pengőt jutatott a missziók céljaira. Támogatta a nővéreket kínai missziójukban. Teológiai doktor. Halála után a nővérek boldoggá avatási eljárást kezdeményeztek. Káptalani tisztségei: 1931. szeptember 8.: tb. (Kanonokok-1998)
Pál Mathias, nat. 1885. Máj. 13. Katymár, ord. 1907. S pt. 14. in Katymár, Coop. in Doroszló, 1909. in Bácsbokod, 1912. Coloczae, mox prof. relig. ludimagistrorum praep., praebendatus, succentor, sacr. director., ss. theol. doctor. (Schem. 1914)
Pál Mátyás dr. (Katymár, 1885. máj. 13. – Kalocsa, 1938. dec. 7.) 1903-1938, 0,01 ifm /Pázmáneum 1903-1907. /Tan. doktori disszertáció 1910-11. /Missziós kongresszuson küldöttként vesz részt Németországban 1925. /Obitus (Személyéhez a Pál Mátyás Missziós Központ révén levéltárunk egyik külön fondja kapcsolódik. Boldoggá avatását halála után a Kalocsai Iskolanővérek kezdeményezték. (Personalia-2002)
PÁL Mathias teolgóus hallgató a bécsi Pázmáneumban 1904-1907, káplán Doroszlón 1908-1909, Bácsbokodon 1910-1912, Kalocsán 1913, SS. theol. doctor, prof. relig. in praeparandia cath. docentum Coloc. Főszékesegyházi kórus előénekes és hitszónok 1914-1915, Kalocsai Tanítóképző tanára 1914-1923, catecheta in praep. sup. Paup. de Dna Nostra Ludimag. Coloc, Főegyházmegyei és Érseki Tartományi Törvényszéknél szegények ügyvédje 1919, Főegyházmegyei Zsinati Vizsgabizottságnál vizsgáztató 1919-1923, cenzor, könyvbíráló 1919-1923, középiskolai hittanárokat vizsgáztató bizottság tagja 1923. 81, 91, 96, 97, 99, 109, 110, 139, 177, 214 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: