Rausch Ferenc

Rausch Ferenc (de Traubenberg): (Prellenkirchen, Ausztria, 1743. szeptember 13. - Pozsony, 1816. január 26.) Szónoklati osztály: Pozsony. 1761. október 30.: belépett a jezsuita rendbe. Majd a bécsi Tereziánumban tanított. 1773: a jezsuita rend feloszlatásakor esztergomi főegyházmegyés pap. 1777-1800: Budán, majd Pesten tanított az egyetemen alkalmazott felsőbb mennyiségtant. 1786: bölcsészkari dékán. 1792: az egyetem rektora. Szt. Dömötörről nev. szerémi apát. 1800-1803: a pozsonyi akadémia aligazgatója. 1803. január 4.: pozsonyi kanonok, kinevezték a győri tankerület főigazgatójává. Apostoli főjegyző, királyi tanácsos. Bölcsész doktor. Káptalani tisztségei: 1778. október 12.: tb. Munkái: Rede auf den glorreichen Geburtstag Marien Theresien ... (latinból ford., Győr, 1777.) – Elementa Architecturae ad structuras oeconomicas applicatae. (Buda, 1779.) – Praktische Mathematik. (Pozsony, 1788.) – Mathesis practica. (Pozsony, 1788.) – Geometria practica ... (Buda, 1796.) – Arithmetica. (Buda, 1797.) – Compendium geometriae subterraneae. (Buda, 1797.) – Idea specularium monimentorum breviter adumbrata. (Buda, 1797.) – Descriptio brevis construendae fornacis, ... (Buda, 1797.) – Compendium hydrotechnicum cum tab. aen. 6. (Buda, 1797.) – Elementa algebrae. (Pest, 1799.) – Búcsú beszéd a pozsonyi akadémia tanári kara a főigazgatójához. (Pest, 1803.) Bibliográfia: Vereinigte Ofner-Pester Zeitung 1816. 10. sz. – Unterhaltungsblatt 1816. 9. sz. –Katona: Historia Critica XLI. 627. – Fejér: Historia Academiae. 120. , 132. – Pauler Tivadar: Az egyetem rektorai és cancellárjai 18. – Stoeger: Scriptores 293. – Szinnyei Könyvészete – Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főiskola életéből 1884. – Petrik: Bibl. III. 184. – Zelliger Alajos: Egyházi írók Csarnoka 428. – De Backer-Sommervogel: Bibliotheque-Bibl. VI. 1491. – Szinnyei XI. 616. (Kanonokok-1998)
RAUSCH Franciscus de Traubenberg tiszteletbeli kanonok 1779-1802, Proto-Notarius Apostolicus, AA. LL. et Philosophiae Doctor, SS. Theologiae Baccalaureus, Matheseos Sublimioris adplicatae in Regia Universitate Budensi Publicus, Ordinarius Professor 1779, Societatis Aeconomicae Inferioris Austriae Comembrum 1782, Abbas S. Demetrii de Syrmio 1798, per Districtum Posoniensem Studiorum Vice-Director Superior 1802, egyházmegye határain kívül 1778-1803. 49, 104 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: