Statisztikai adatok a 19-20. századból

Az alábbiakban a sematizmusok (az egyházmegye évkönyveinek) adatai alapján készítettünk egy rövid összeállítást az egyházmegye legfontosabb statisztikai adatairól.

A főegyházmegye lakosságáról, a papság létszámáról:

  1821 1875 1905 1927 1975 1997
lakosság (ezer fő) 440 705 927 244 160 588
katolikusok aránya (%) 65 66 67 82 83 75
papság létszáma (fő) 182 187 221 161 139 124

Lelkipásztori nyelvhasználat a plébániákon:

  1830 1881 1927 1942
magyar 39 47 41 105
német 23 20 2 20
délszláv 7 2 - 3
vegyes 30 43 20 72
- magyar más nyelvvel együtt 8 39 19 65
- német más nyelvvel együtt 9 33 13 47
- délszláv más nyelvvel együtt 13 31 15 42
- szlovák más nyelvvel együtt 2 1 - 1
plébániák száma összesen: 99 112 63 200

A főegyházmegye lakosságának vallási megoszlása:

  katolikus görögkeleti evangélikus református zsidó
1881 (%) 65,5 16,8 9,3 5,6 2,8
1927 (%) 82 2 7,7 5,8 2,5

A főegyházmegye földbirtokairól:

  1885 1925 1935
érsekség (kat. hold) 87.433 65.509 59.242
káptalan (kat. hold) 24.025 19.239 16.426

A főegyházmegye katolikus oktatási intézményeiről:

  1881 1927 2000
tanköteles gyermek 75.898 17.620 1.083
elemi/általános iskola 135 52 4
tanító/tanár 520 386 111
polgári iskola 5 4 -
tanítóképző intézet 1 1 -
tanítónőképző intézet 1 1 -
tanárnőképző főiskola - 1 -
óvónőképző intézet - 1 -
kisdedóvó/óvoda - 11 3
kollégium - - 2

A fenti adatok talán további magyarázat, elemzés nélkül is jól érzékeltetik, hogy egyházmegyénk működése Magyarország jelentős területét, számos lakosát érintette. S ez a történet korántsem mondható csupán vallás- vagy egyháztörténetnek: a földbirtokok, iskolák, alapítványok, műemlék épületek; a tudós-, politikus-, mecénás főpapok és papok, a környezetüket építő, társulatokba tömörülő hívek; a sorsfordulók hősei és áldozatai; kitüntetettek és koncepciós perek vádlottjai mind-mind azt jelzik számunkra, hogy egyházmegyénk évszázadai szorosan összefonódtak Magyarország történetével, s annak szerves részévé váltak. A felsorolásból érezhető történeti gazdagságot, sokoldalúságot jól tükrözik a ránk maradt források.