Tematikus segédletek

A LEVÉLTÁR DIGITALIZÁLÁSI MUNKÁK SORÁN KÉSZÜLT, DIGITÁLIS KÉPANYAGHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI SEGÉDLETEI

 

KFL.III. A KALOCSAI ÉRSEKI GAZDASÁGI LEVÉLTÁR DARABSZINTŰ (DOKUMENTUMONKÉNT TÁJÉKOZTATÓ) KUTATÁSI SEGÉDLETEI

A NEFMI 2012 tavaszán 700.000.- Ft-tal támogatta levéltárunkat „A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár kiemelkedő forrásértékű állományainak darabszintű rendezése és kutatási segédletei elkészítése” céljából. (NEFMI 110842/2011. sz.) A támogatás segítségével a levéltár bizonyos állományainak rendezése és képi digitalizálása is megtörtént. Bízunk benne, hogy az elkészült lajstromok és a kapcsolódó digitális képek hatékonyan segíteni fogják a kutatásokat a Gazdasági Levéltárban. A pdf formátumban közölt, kapcsolódó jegyzékek terjedelme több mint ezer oldal, s a forrásokról készült, böngészhető digitalizált képek száma meghaladja a 40 ezret. Bizonyos állományok rendezése-fotózása a pályázati kereteken kívül, továbbra is folyik, így a jegyzékek és a böngészhető tartalom a későbbiekben tovább gyarapodik majd. A képeket a levéltár már bevált e-kutatási rendszerén belül, regisztrált kutatóink számára szolgáltatjuk. A pdf jegyzékek nyomtatott változatát az egyes dokumentumok mellé fotóztuk, a képfelvételek és a segédletek így ránézésre is azonosíthatóak.
A Gazdasági Levéltár következő állományairól készültek darabszintű segédletek és digitális képfelvételek:
KFL.III.2.a. Gazdasági szék (tisztiszék) ülésjegyzőkönyvei és azok segédletei 1779-1862, 3,55 ifm, 86 raktári egység (kötet), 13.020 digitális képfelvétel
Patachich Ádám érsek idején, a 18. sz. derekán rendszeressé váltak a gazdatiszti ülések, melyek jegyzőkönyvei jól dokumentálják az érseki birtok életét, tartalmazzák a központba érkező levelek és számadások rövid tartalmi összefoglalását, majd a hivatal válaszait, intézkedéseit és határozatait. Ezt a központi irányító szerepet a feudális kor végén, az 1850-es évek közepétől a jószágigazgatóság vette át.
KFL.III.3.a. Kalocsai Érsekuradalmi Jószágigazgatóság - Iktatókönyvek, mutatók 1857-1946, 97 raktári egység (kötet), 11.606 digitális képfelvétel
A jószágigazgatóság volt a 19. század közepétől az uradalom központi, irányító szerve. Iktató- és mutatókönyvei segítségével áttekinthető az uradalom kiterjedt levelezése, a legfontosabb döntések-ügyek.
KFL.III.5.a. Birtokjogi iratgyűjtemény, jogbiztosító iratok 1580-1941, 1,56 ifm, 12 raktári egység (10 doboz, 1 kötet, 1 köteg), 770 leírási tétel (dokumentum), 4.505 digitális képfelvétel
A birtokjogi iratgyűjtemény döntő részben feudális kori, feltehetően a 19. század végén egybegyűjtött iratokból áll, melyek az érseki nagybirtok életének legfontosabb eseményeit, birtokviszonyainak változásait dokumentálták. Az eredetileg 769 számozott tételből álló, egységes sorozat ma már sajnos hiányos, eredeti rendje megbomlott, módszeresen kiemelték belőle pl. az urbáriumokat.
KFL.III.5.b. Birtokjogi iratgyűjtemény, urbáriumok gyűjteménye 1743-1854, kb. 1,5 ifm, 10 raktári egység (doboz), 219 dokumentum, 2.668 digitális képfelvétel
Az előző pontban említett birtokjogi iratgyűjteménnyel összefüggésben, annak egyik témájaként létrehozott gyűjtemény. Úrbéri összeírások a levéltár más állományaiban, pl. az Érseki Úriszék irataiban is előfordulnak (KFL.III.6.b.), a tematikus gyűjtemény tehát nem teljes.
KFL.III.6.a. Úriszéki jegyzőkönyvek 1761-1848, 20 raktári egység (kötet), 3.758 digitális képfelvétel
A Kalocsai Érseki Úriszék jegyzőkönyvei 1731-től kezdődően vannak a Gazdasági Levéltárban, a csatolt leírás (és az elkészült digitális képanyag) egyelőre a kötetes formátumú jegyzőkönyvek információit tartalmazza.
KFL.III.7.a. Ügyvédi Hivatal – Iktatókönyvek, mutatók 1828-1934, 47 raktári egység (kötet), 5.294 digitális képfelvétel
Az Ügyvédi Hivatal az érseki gazdaság képviseletének (s a 18. sz. első felében a birtok irányításának) legfontosabb szerve volt. Iratai nemcsak a birtokigazgatás, a jogi képviselet, hanem a helytörténeti kutatások szempontjából is fontosak, hiszen itt található az egyes települések határainak elválasztása-rendezése. A digitalizált iktatók-mutatók segítenek a nagy mennyiségű iratanyag áttekintésében.

 

KFL.I. A KALOCSAI ÉRSEKI LEVÉLTÁR DARABSZINTŰ (DOKUMENTUMONKÉNT TÁJÉKOZTATÓ) KUTATÁSI SEGÉDLETEI

2012 nyarán kezdtük meg az Érseki Levéltár (KFL.I.) kötetes állományának digitalizálását. Október végére KFL-online szolgáltatásunk keretében kutathatóvá vált a szentszéki (konzisztóriumi) jegyzőkönyvek, valamint az Érseki Hivatal iktatóinak digitalizált képanyaga az 1733-1925 közötti időszakból, s a munka a továbbiakban is folyik. Kutatási segédletként a fényképezésnél is használt leíró lapokat közöljük pdf-formátumban, a Gazdasági Levéltárnál alkalmazott formában.

KFL.I.1.e-A. Konzisztóriumi (szenszéki) jegyzőkönyvek, Érseki Hivatal iktatókönyvei 1733-1961 (2012 október végéig digitalizálva az 1733-1925 közötti időszak anyaga, mintegy 25 ezer képfájl terjedelemben)
A feudális korban a konzisztórium, az érseki főszentszék volt az egyházmegye igazgatásának, a hivatali ügyek intézésének legfontosabb fóruma. A polgári korban ebből a szervből vált ki az adminisztratív-egyházkormányzati teendőket ellátó Érseki Hivatal, az iskolaügyeket kezelő Főtanfelügyelőség, valamint a Szentszéki bíróság is. A kiterjedt hatáskörrel rendelkező konzisztórium ülésein általában a Főkáptalan tagjai, a kanonokok, ill. a hivatali-adminisztratív teendőket ellátó személyzet vett részt. A különféle előterjesztésekről a döntéseket az említett ülések alkalmával hozták, s az ülésekről jegyzőkönyv is készült, mely tartalmazta a tárgyalt ügyek rövid összefoglalását, az előterjesztés és a döntés-elintézés ismertetését. A szentszéki-egyházmegyei jegyzőkönyvek stílusa-tartalma az 1860-as évektől változik, meg, ebben az évtizedben alakultak ki a polgári kor fentebb már említett hivatalai, melyek a továbbiakban iktatókönyveket vezettek egyre gyarapodó levelezésükhöz. A jegyzőkönyvek sorozatának folytatását az Érseki Hivatal iktatókönyvei jelentik.

 

RÉGI HONLAPUNK ELÉRHETŐSÉGE, DARABSZINTŰ KUTATÁSI SEGÉDLETEI

További tájékozódásként, darabszintű segédleteink áttekintéséhez ajánljuk régi honlapunk vonatkozó részét, melyet a következő címen talál: http://archivum.asztrik.hu/leveltar

Az információk a Levéltár iratai, fondjegyzéke menüpontban találhatók, az érintett állományoknál, letölthető fájlokban (ált. Excel-táblákban).

Darabszintű leírásaink-segédleteink tartoznak ide, pl. mikrofilmtárunkat ismertető mikrofilmek.xls, feudális kori szentszéki peres irataink aktaszintű ismertetése, a szentszeki_1733-1866.xls stb.