Ujváry Dávid

Ujváry Dávid Uriel: (Lükin, Nyitra vm. 1746. - Kalocsa, 1831. november 27.) Nagyváradról érkezett. 1777: tanár Budán, 1782: Kalocsán. Kánonjogot és morálist tanít. 1785: pléb. Bezdánban. Vál. drivasztói püspök. Káptalani tisztségei: 1776. november 15.: tb. 1808. november 9.: bácsi főesp. 1810. november 19.: székesegyh. főesp. 1813. december 30.: őr. 1821. május 25.: éneklő. 1823. május 1.: olvasó. 1827. július 11.: nagyprépost. Munkája: Theses canonicae decretalibus D. Gregorii Papae IX. et jure Hungarico depromptae, quas ... propugnandas suscepit November 28. 1771. (Nagyvárad, 1771.) Bibliográfia: Szinnyei XIV. 652. (Kanonokok-1998)
Újváry Dávid Uriel kanonok, püspök (Lükin, Nyitra m. 1746. - Kalocsa, 1831. nov. 27.) 1785-1843, 1863, 0,08 ifm /Bezdáni plébánosi kinev. 1785. /Anyagi támogatást kérnek tőle 1811, 1831. /Massa (Personalia-2002)
UJVÁRY David Uriel Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal házassági kötelékvédő és szerzetesi hivatásvédő 1777, tiszteletbeli kanonok 1777-1808, in Studio Archi-Episcopali Colocensi Mathematicarum Disciplinarum Professor, Pauperum Advocatus, Defensor vinculi matrimonialis, S. Sedis Consistorialis Procancellarius, et Assessor 1777, in Regia universitate Budensi Publicus, Regius, Extraordinarius Philosophiae Professor 1778, AA. LL. et Philosophiae Doctor, nec non is Studio Archi-Episcopali Colocensi Juris Ecclesiastici, et Theologiae Moralis Professor 1781-1784, Oppidi Bezdan Parochus 1786, M. E. C. Canonicus, in Regia Universitate Budensi Philosophiae Professor Regius, Publicus, Extraordinarius, Budae 1778-1780, plébános Bezdánban 1786-1808, Bácsi főesperes 1809, Főszékesegyházi főesperes 1811-1813, őrkanonok 1814-1820, Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal helynök és általános ügyhallgató 1819, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola igazgató helyettese 1819-1831, Érsek és Metropolita, Ordinárius 1819-1822, M. E. Colocensis Custos et Canonicus, AA. LL. et Philospohiae Doctor, Sede Archi-Episcopali Vacante, per Archi-Dioecesim Colocensem et Bacsiensem in Spiritualibus Vicarius et Causarum Auditor Generalis Capitularis, nec non Studii Archi-Episcopalis Colocensis Pro-Director 1819, M. E. Colocensis Cantor et Canonicus 1821, éneklőkanonok 1821-1823, olvasókanonok 1824-1827, nagyprépost, Electus Episcopus Drivestensis, S. Sedis Consistorialis Assessor, Domini Petri Klobusiczky de Eadem, Archi-Episcopi Colocensis, per Archi-Dioecesim Colocensem Vicarius, et Causarum Auditor Generalis, nec non Lycei Archi-Episcopalis Pro-Director, et Synodalis Examinator 1828-1831. 13, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 49, 69, 71, 82, 104, 162 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: