1946 - A küzdelem folytatódik, feloszlatott egyesületek

 

1946 – A küzdelem folytatódik, feloszlatott egyesületek

január 2. A magas papírárakra való tekintettel Grősz érsek felmentést adott a plébániai számadások készítése alól. (A papír ára ui. az elszámolt összegeket gyakran meghaladta volna.) Pusztán egy néhány soros főösszesítőt kellett határidőre beküldeni. (138/46. Körl.)

január 9. Életének 55., papságának 31. évében elhunyt Dobler Antal gádori plébános. (Bácska) (310/46. Körl.)

január 16. Iskolaügy. A gazdasági nehézségek, a pénz értéktelenedése miatt Grősz érsek a tanítók természetbeni segélyezésére szólítja fel az egyházmegye híveit, hogy az iskolai munka színvonalas maradhasson. (245/46. Körl.)

január 18. Körlevéli felszólítás a háborús károk jelentésére, a vonatkozó VKM rendelet szerinti adatfelvételi íven. A közművelődési célt szolgáló vagyonban okozott károkat mérték fel az egyházi intézményekben. (240/46. Körl.)

február 14. Személyi változás. Grősz érsek körlevelében jelzi, hogy az előző évben felfüggesztett Marjai Dezső egyházmegyés pap feloldozást kapott. (462/46. Körl.)

február 21. Rómában Mindszenty bíboros XII. Pius pápától átvette a bíbornoki kalapot. (BM-GJ)

február 22. Körlevéli közlés a délszláv nemzetiségű magyar állampolgárok összeírásáról, melyet miniszteri rendeletre, az ország déli határvidékén terveztek megtartani. Tekintettel az összeíráshoz fűződő nemzetiségpolitikai érdekekre, Grősz érsek szükségesnek tartotta, annak lebonyolítását főleg tanárok és tanítók végezzék. Ezért arra kérte az illetékeseket, hogy a községi jegyzőknél és polgármestereknél az összeíró biztosi szerep betöltése végett jelentkezzenek. (1045/46. Körl.)

február 24. A Magyar Rádió ekkortól minden vasárnap 9 órától fél órás katolikus szentbeszédet közvetít. (BM-GJ)

március 1. Személyi változások. Kápláni megbízatást kaptak: Soproni János Madaras, Dr. Várkonyi Imre Bácsalmás, Eisele Ferenc Dunapataj. (637/46. Körl.)

március 7. Életének 85., papságának 61. évében, Kalocsán elhunyt Huber Lipót kanonok. (741/46. Körl.)

március 7. A nehéz közlekedési viszonyokra, a magas papírárakra és postadíjakra való tekintettel az Érseki Irodán a kimenő leveleket csak szerdán és szombaton küldik szét. Grősz érsek kérte környékbeli papjait, hogy ezeken a napokon küldjenek megbízható embereket a posta átvételére. (709/46. Körl.)

március 8. Grősz érsek körlevelében ajánlja a papság figyelmébe Dr. Koszterszitz József tb. kanonok, a pesti Szent Imre Kollégium igazgatójának két újonnan megjelent könyvét, a Lépcsőimát és az Iluskát. (403/46. Körl.)

március 21. Kanonoki kinevezések: Dr. Tantos Gyula nagypréposti, Dr. Kujáni Ferenc olvasó-, Dr. Kőszeghy Mihály éneklő-, Dr. Gonczlik Kálmán őrkanonoki, Dr. Kerner István bácsi kispréposti, Dr. Egerth Jakab pedig főszékesegyházi főesperesi stallumot kapott. (865/46. Körl.)

március 25. Papszentelés. Grősz érsek áldozópappá szentelte Kaiser Józsefet, Kühner Jánost, Lőw Frigyest, Marton Theodort és Medgyesi Józsefet. (1385/46. Körl.)

március 27. Körlevéli közlés a bérmálások rendjéről. Grősz érsek május 2-30. között szinte naponta, az egyházmegye 31 településén tervezett bérmálást, ill. kánoni vizitációt. (890/46. Körl.)

április 6. Egyesületek. Körlevéli közlés a Jézus Szíve Szövetség keretében működő Férfi Szövetség vagy másnéven férfiliga ajánlásáról. A püspöki kar szándéka, hogy az egyházközségekben hitbuzgalmi szervezetek induljanak férfiak számára, hogy a válságos időkben a férfiak vallásossága mélyüljön. (858/46. Körl.)

április 12. Személyi változás. Temes (Temunovics) József, korábban már felfüggesztett egyházmegyés pap letételének (depositio) körlevéli hírüladása. (1039/46. Körl.)

április 14. Egyesületek. Grősz érsek minisztériumi kezdeményezésre adatszolgáltatást kért az egyházmegye egyházi egyesületeinek szabadnevelési munkájáról (kulturális előadások, műsoros délutánok, színielőadások stb.) (1593/46. Körl.)

április 15. Grősz érsek jelentést kért a működésükben akadályoztatott tanítókról, tanügyi alkalmazottakról (pl. fogság, eltűnés, rendőri eljárás, előzetes letartóztatás stb.), melyet a VKM egyik rendelete is előírt. A további vizsgálatok lehetőségéről az érsek külön intézkedést ígért. (1717/46. Körl.)

április 16. Grősz érsek felszólítja papságát, hogy jelezzék a földbirtokrendezés kapcsán elszenvedett sérelmeket, ill. a korábban jelzett sérelmek orvoslásának elmaradását. (1038/46. Körl.)

április 16. Személyi változások. Elemi iskolákba hitoktatói kinevezéseket kaptak: Gregus Tamás Akasztó, Varga Imre Baja-Szent István, Szekulity István és Tiefenbach Rudolf Bácsalmás, Dr. Tamás József Dunapataj, Majer Ferenc és Fr. Papp Imre Jánoshalma, Kandler Mihály és Vörös István Kecel, Dr. Rózsahegyi György Kelebia-Krisztus Király, Czár Menyhért Kalocsa-Szőllők, Soproni János Madaras, Makra Gyula Mélykút. Kápláni kinevezéseket kaptak: Ruszthy Pál Jánoshalma, Faddi József Felsőszentiván, Zimándi Zoltán Mélykút. (1046/46. Körl.)

április 28. A Magyar Államrendőrség Vidéki Politikai Osztálya letartóztatta P. Kiss Szaléz gyöngyösi ferences szerzetest és mintegy 60 főt, elsősorban helyi diákokat, a városban és környékén elkövetett szovjet katonák elleni merényletek és rendőrbiztosságok elleni támadások ürügyén. Kiss Szalézt az év folyamán halálra ítélték és kivégezték. (BM-GJ)

Hasonlóképpen, orosz katonák elleni összeesküvések vádjával Hatvanban P. Lukács Pelbárt ferences hittanárt is letartóztatták. Őt kényszermunkára ítélték és Finn-Karéliába vitték, ahol 1949-ben meghalt. Diák-összeesküvések címén sajtóhadjárat indult az egyházi iskolák és a vallásos egyesületek ellen. „Röpcédula, pisztoly és lőszer a piarista diákoknál…” – írták a korabeli újságok. (SzK)

május 5. Minszenty bíboros vezetésével több mint 100 ezer budapesti férfi zarándokolt Máriaremetére. Délután Rajk László belügyminiszter betiltotta a Rókus-kápolna előtti Mária-szoborhoz tervezett körmenetet. (BM-GJ)

május 6. Iskolaügy. Grősz érsek körlevélben közli, hogy a főegyházmegye rk. iskoláiban nem engedélyezi politikai pártok kiküldötteinek előadásait iskolai órák keretében. Értesíti az illetékeseket, hogy a helyi Nemzeti Bizottságoknak nincs joga közvetlenül szolgálati adatokat bekérni a főhatósága alá tartozó intézetek vezetőitől. (2019/46. Körl.)

május 21. A Világosság c. lap címoldalán számolt be arról, hogy Szombathelyen és Baján „a cserkészek nagyarányú összeesküvését leplezték le”. A hír később alaptalannak bizonyult, ennek ellenére Rajk belügyminiszter július 4-én rendeleti úton föloszlatta a Magyar Cserkészszövetséget. (BM-GJ)

május 30. A Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége első, kalocsai nagygyűlésén Mindszenty József hercegprímás 12 ezer fő előtt beszédet mondott az egyházi iskolák védelmében. (BM-GJ)

június 1. Címek, kitüntetések. Grősz érsek Dr. Forgács Ferenc kiskőrösi és Tóth Ferenc Soltvadkerti plébánosokat érseki tanácsossá nevezte ki. (1381/46. Körl.)

június 5. Grősz érsek hivatkozással korábbi, január végi közlésére, körlevélben rendeli el a Katolikus Szülők Szövetségének megalakítását az egyházmegye iskoláiban, valamint az állami-községi iskolákban a hitoktatásban résztvevő gyermekek szülei számára. Egyben jelentést is kért a megalakult szövetségek létszámáról, megválasztott elnökük nevéről, értekezleteik programjáról. A Szövetség valójában nem különálló szervezetként, hanem az Actio Catholica kulturális szakosztályának egyik alosztályaként alakult meg. (1121,2425/46. Körl.)

június 7. Iskolaügy. Körlevéli közlés a népiskolák háborús kárainak helyreállításáról. A javításokat minisztériumi segéllyel és helyi munkaerő felajánlásával, együttesen végezték. A közlés szerint háborús károk miatt az egyházmegye két iskolájában szünetelt a tanítás az 1945-46-os tanévben. (2255/46. Körl.)

június 12. A Pázmány Védőiroda körlevéli ajánlása. A budapesti iroda központilag próbálta ellátni a katolikus intézmények-személyek jogvédelmét a tapasztalt sajtótámadásokkal, rágalmazásokkal kapcsolatban. Kérték a hasonló esetek jelentését. (1429/46. Körl.)

június 17. Egy fiatalember (Pénzes István) Budapesten egy ház padlásáról tüzet nyitott az utcán haladó szovjet katonákra. Két szovjet tiszt és egy magyar lány meghalt. A gyilkosságot a baloldali politika a katolikus ifjúsági szervezetek elleni támadásra használta föl. (BM-GJ)

Az esettel kapcsolatban a sajtóban is ellentmondásos hírek keringtek, melyek fényében a gyilkosság körülményei tisztázatlannak, bizonytalannak mondhatók (pl. megkérdőjelezhető az elkövető öngyilkossága, lehetséges a tisztek egymás közti vitája stb.) (SzK)

június 20. Budapesten a rendőrség betiltotta az Actio Catholica országos elnöksége által bejelentett útvonalon a hagyományos úrnapi körmenet megtartását. Ez volt a vallásszabadság első nyílt megsértése. (BM-GJ)

július 7. Papszentelés. Grősz érsek áldozópappá szentelte Varsányi Vilmost. (1385/46. Körl.)

július 16. Címek, kitüntetések. Dr. Schopper Antal madarasi plébános a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Alsó-Adorjáni, Szentmihályi Ferenc bácsalmási plébános pedig Kosári vagy Kasári (abbas tit. de Kosár seu Kasár) apáti kinevezést kaptak. (1622/46. Körl.)

július 19. Grősz érsek körlevélben közölte őszi bérmálási tervét, szeptember 23-október 7. között 16 településen tervezett bérmálást. (1735/46. Körl.)

július folyamán Rajk László belügyminiszter több hullámban feloszlatja a katolikus ifjúsági egyesületeket, amely számos szervezetet (Cserkészszövetség, KALOT, KALÁSZ stb.), és több mint ezer helyi csoportot érintett. Mindszenty bíboros hiába tiltakozott a hó végén Nagy Ferenc miniszterelnöknél, jogtalannak nevezve az eljárást. (BM-GJ)

augusztus 9. Életének 46., papságának 21. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt (Dunába fulladt) Szemlics Miklós bácsújlaki vicarius oeconomus. (Bácska) (1385/46. Körl.)

szeptember 1. Grősz érsek körlevelében elrendelte, hogy a püspöki kar kezdeményezéseinek megfelelően a kalocsai főegyházmegyében is I. osztályos korban vezessék első szentáldozáshoz a gyermekeket, a hitoktatást is ennek megfelelően végezzék. (2741/46. Körl.)

szeptember 7. Személyi változások. Dr. Koszterszitz József tb. kanonok lett a Kisszeminárium igazgatója. Sztrilich Károlyt az egyházmegyei Actio Catholica titkári posztján Dr. Mojzes Ferenc bajai hittanár váltotta fel. Schmidt István vicarius oeconomus lett Katymáron. Helyi káplánok lettek: Kandler Mihály Szarkás, Mihályfi István Nagybócsa, Ruszthy Pál Kecel-Újfalu, Szommer Károly Érsekhalma. Porvay János visszatérve a katonai szolgálatból elfoglalta helyét a bajai tanítóképzőnél. Hitoktatói-kápláni kinevezések: Rábai András Baja-Szent József, Dr. Bagó István és Tománovits György Bácsalmás, Dr. Miklós István Jánoshalma. Hitoktatói megbízások: Ipolyi László Baja-Tanítóképző, Kosós Imre és Dr. Papp Imre Kalocsa-Tanítóképző, Berencz Ádám Kalocsa fiú- és lányiskoláiban. Kápláni kinevezést kaptak: Dr. Mészáros Károly Bácsalmás, Borsa Bertalan Bácsbokod, Magyari Géza Kiskőrös, Mihály Ferenc Dunapataj, Putterer Péter Sükösd, Rózsa Ernő Császártöltés, Szekulity István Homokmégy, Tóth János Csengőd, Dr. Vákonyi Imre Jánoshalma, Kühner János újmisés Bátya, Lőw Frigyes újmisés Kunbaja, Marton Teodor újmisés Fajsz, Medgyesi József újmisés Miske. Dr. Bárd János teol. tanár Budapesten kapott megbízatást az Actio Catholica országos főtitkáraként és igazgató helyetteseként. (1717/46. Körl.)

szeptember 8. Mintegy 250 ezer zarándok vett részt Máriapócson a kegykép könnyezésének 250. évfordulójára rendezett ünnepségen. (BM-GJ)

szeptember 24. A 900 esztendővel ezelőtt vértanúságot szenvedett Szent Gellért püspökre emlékeztek országszerte, életéről és tevékenységéről a püspöki kar külön körlevélben emlékezett meg, a katolikus iskolákban tanítási szünet és ünnepség volt. (Körl.)

október 19. Személyi változás. Grősz érsek az egyházmegyébe inkardinálta Dr. Bohner Györgyöt korábbi permontrei szerzetest. (2674/46. Körl.)

október 22. „Csak egy csomagot a pesti éhezőknek!” jeligével újra adakozásra biztat Mindszenty hercegprímás körlevele. Grősz érsek továbbítva a kérést, örömmel jegyzi meg, hogy a kimutatások szerint az előző akció során a legtöbbet a kalocsai főegyházmegye hívei adakoztak, kiemelt köszönet illeti a prónayfalvai híveket. (2404/46. Körl.)

október 26. Életének 76., papságának 49. évében elhunyt Dr. Kőszeghy Mihály pápai prelátus, éneklőkanonok. (2562/46. Körl.)

október 29. Életének 70., papságának 46. évében, Kalocsán elhunyt Tóth István géderi prépost, Kalocsa-Szent Imre plébánosa. (2590/46. Körl.)

október 29. Személyi változás. Marjai Dezső egyházmegyés pap újbóli felfüggesztésének körlevéli hírüladása. Tilos számára az egyházi ruha viselete is. (2673/46. Körl.)

november 12. Személyi változások. Némedi Kovács Vince lett a Nagyszeminárium gondnoka. Dinnyés Gergely vicarius oeconomus lett Kalocsa-Szent Imrén. Mozsár Pál Vaskúton, Gärtner János Györgypusztán lett vicarius oeconomus. Dukay Károly az egyházmegyébe ideiglenesen átvéve, helyi káplán lett Alsómégyen. Áthelyezett káplánok: Putterer Péter Sükösdről Vaskútra, Bene László fogságából visszatért Sükösdre (reversus ex captivitate ad Sükösd). (2659/46. Körl.)

november 14. Egyházszervezés. Grősz érsek megszervezte a dunatetétleni és érsekhalmai lelkészségeket, utóbbi önálló anyakönyvezési jogot is kapott. Az érsek tájékoztatott, hogy szervezés alatt állnak a kecel-újfalui és a szarkási, valamint a nagybócsai lelkészségek is. (2743/46. Körl.)

november 18. Névváltozás. Kelebia Szent Anna plébánia nevét Grősz érsek a megváltozott körülményekre miatt Tompa Szent Annára változtatta. (2779/46. Körl.)

december 9. Körlevéli közlésben Grősz érsek engedélyezi, hogy azokon a helyeken, ahol még nem állt helyre a közbiztonság, vagy más súlyos ok javallja, az éjféli misét hamarabb, a délutáni órákban tartsák. (2999/46. Körl.)

december 17. Személyi változások. Tóth János csengődi hitoktató-káplán helyi lelkész lett Hartán. Dr. Mészáros Károly bácsalmási káplán a kalocsai fiú líceum és tanítóképző tanára lett. Krix István vaskúti káplán Csengődre került hitoktató-káplánnak. Kováts László elbocsátott tábori lelkész bácsalmási káplán lett. Dr. Gaál Gyula hartai helyi káplán tisztsége alól felmentve Kalocsán tartózkodik. (3081/46. Körl.)

december 18. Kinevezés. Dr. Gyetvai Péter érseki titkár, főegyházmegyei tanfelügyelő főegyházmegyei főtanfelügyelői kinevezést kapott, Grősz érsek őt bízta meg a Főtanfelügyelői Hivatal vezetésével. (3108/46. Körl.)

december 20. Kanonoki kinevezések: Dr. Szedlay István bácsi főesperesi, Dr. Koszterszitz József tiszai főesperesi, Dr. Gombos Károly érs. irodaigazgató pedig ifjabb mesterkanonoki kinevezést kapott. Tiszteletbeli kanonokok lettek: Dr. Angeli Ottó teol. tanár és Gyetvai Péter érs. titkár. (3109/46. Körl.)

december 24. A Magyar Rádió nem közvetítette XII. Pius pápa karácsonyi szózatát, amit az Új Ember hetilap a magyar katolicizmus köré húzott vasfüggönynek minősített. (BM-GJ)

december 31. Címek, kitüntetések. Dr. Belon Gellért teol. tanár, Lémájer Béla érseki javak gondnoka, Porvay János bajai hittanár és Sztrilich Károly érseki szertartó érseki tanácsosi kinevezést kapott. (3110/46. Körl.)