III.) A Kalocsai Főegyházmegye kronológiája (1945-1999) 104-460.o.

A Kalocsai Főegyházmegye 1945-1999 közötti kronológiája a Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009) c. kötet 104-460. oldalán jelent meg. A következőkben a szöveg digitális, továbbfejlesztett változatát közöljük azzal a szándékkal, hogy az a későbbiekben online szerkeszthető-bővíthető legyen. Az egyes információk-bejegyzések forrását a bekezdések végén található, zárójeles hivatkozások őrzik. A tartalmat évenkénti tagolásban, külön oldalakon jelenítjük meg.

 

Bevezető a kronológiához

Úgy véljük, hogy a 20. század második felének értékeléséhez alapvető fontosságú az eseménytörténeti áttekintés, vagyis egy főegyházmegyei kronológia elkészítése-közlése, melyre most első alkalommal teszünk kísérletet. Az említett időszakban a kalocsai érsekek igen hosszú időn át voltak a püspöki kar elnökei, és gyakran volt meghatározó szerepük az országos jelentőségű egyházi ügyek intézésében. Tevékenységüknek ez a része így a korszakra vonatkozó egyháztörténeti szakirodalomban már sokféle vonatkozásban előkerült, különösen az utóbbi két évtizedben. Első megközelítésként tehát hasznosnak láttuk a megjelent kiadványok adatainak kronologikus egybegyűjtését, majd ezen túl a Kalocsai Főegyházmegye körleveleinek feldolgozását, s az így összeállított anyagot néhány alapvető fontosságú levéltári forrás információi is kiegészítik. Így született meg az alábbiakban közölt kronológia.

A kronológiát jellegénél fogva tényszerű, rövid közlések jellemzik, de bízunk benne, hogy a korszak iránt érdeklődők számára mégsem lesz „száraz” olvasnivaló. Segít ebben a közölt adatok tartalmának változatossága, és talán az a tudat is, hogy egyházunk – és benne egyházmegyénk – sorsfordító, igen jelentős esztendőiről és eseményeiről találunk itt híreket-beszámolót.

A kronologikus egyházmegyei adatgyűjtés minden bizonnyal folytatható, a tartalom bővítése pl. helytörténeti vonatkozású és egyéb levéltári adatokkal igen hasznos volna. Ehhez további kutatások szükségesek, melyek ösztönzéséhez ezzel az első közlési kísérlettel is szerettünk volna hozzájárulni. Az anyag továbbfejleszthetőségét, későbbi használatát kívánja elősegíteni az is, hogy az egyes közléseknél a zárójelben szereplő rövidítések-hivatkozások segítségével megőriztük az információ eredetét. Bár ez a kronológiák esetében alapvetően nem szokás, a későbbiekben – véleményünk szerint – mégis sokat segíthet a források megjelölése, mely az információt ellenőrizhetővé, az eltérő adatokat összevethetővé teszi.

A forrás megjelölése véleményünk szerint azt is megengedi, hogy megőrizzük az egyes bejegyzések eredeti tartalmát-stílusát, akár érték-ítéleteit is. A különféle források használata miatt így időnként bizonyos ellentmondások vagy ismétlődések is lehetnek. Előfordulhat ugyanis, hogy egy rendszerváltás utáni könyvben pl. Belon Gellért kényszerű eltávolításáról-áthelyezéséről olvasunk, míg a kortárs körlevél ugyanezt az eseményt értelemszerűen másként tálalta, ott Belon önkéntesen mondott le plébániájáról. Egyelőre nem „tüntettük el” szerkesztői megfogalmazásokkal a hasonló különbségeket, így viszont némi továbbgondolást igényelnek. Nem alkotnak tehát egységes olvasmányt a bejegyzések, a történések-megfogalmazások sorában több szintet, több síkot is megkülönböztethetünk. Jellegzetesen más az 1990 utáni irodalom, és más a rendszerváltás előtti egyházmegyei körlevelek témája-stílusa, hiszen teljesen mások voltak a közlés lehetőségei-korlátai.

A vizsgált korszakban a körlevelek jelentették az egyházmegyén belüli hivatalos információáramlás alapvető, talán legjelentősebb fórumát. Minden nehézség és pontatlanság ellenére adatokban gazdag forrást jelentenek, melyekből jól követhető pl. a személyi változások sora abban a korszakban, amikor sematizmusok, egyházmegyei évkönyvek nem, vagy csak alig jelentek meg. Négy évtizeden át évente olvasható bennük az egyházmegyében végzett építési-felújítási munkák ismertetése. Az érsekek rendszeres értékelést adtak egy-egy év főbb eseményeiről, beszámoltak gondjaikról és terveikről. Egy-egy elejtett megjegyzésből megtudhatjuk, hogy hány százalékot kértek jutalékként az egyházi adóból az adószedők, és mikortól jelentek meg a hűtőszekrények a plébániák törzsvagyonában... Az történtek egymás utánisága, bizonyos témák megjelenése, gyakorisága vagy éppen eltűnése elgondolkodtató, az olvasók maguk is észrevehetnek összefüggéseket, vagy feltehetnek érdekes kérdéseket. Ez a műfaj egyik kétségtelen pozitívuma, előnye.

Az alábbi kronológiát abban a reményben közöljük, hogy adatai tájékoztatni fognak, érdeklődést keltenek, és segíteni fogják további összeállítások-adatgyűjtések készítését.

A kronológia összeállítása kapcsán köszönet illeti Csongrádi Gabriellát, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár munkatársát, aki a körlevelek személyi változásainak összegyűjtésében és begépelésében segédkezett.

Az 1990 utáni időszakban a körlevelek terjedelme-információtartalma jelentősen megnőtt. Ennek az időszaknak az eseménytörténetét – részben idő hiányában, részben terjedelmi okokból – nem állt módunkban a korábbi évekhez hasonló részletességgel összeállítani-közölni. Ennek az időszaknak az adatai így elsősorban a személyi változásokra (kinevezésekre, áthelyezésekre, szentelésekre és elhalálozásokra) vonatkoznak.

 

 

BIBLIOGRÁFIA, FORRÁSOK, RÖVIDÍTÉSEK

 

Litterae Circulares – Főegyházmegyei körlevelek (Körlevél + évszám, Körl. + közlés száma)

Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Kronológia. Historia, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1993. História Könyvtár Kronológiák, adattárak 1. (rövidítés kronológiában: BM-GJ)

Bozsóky Pál Gerő – Lukács László: Az elnyomatásból a szabadságba. Az egyház Magyarországon 1945-2001. Vigilia Kiadó, Budapest, 2005. (Bozsóky-Lukács 2005. kronológiában: B-L)

Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom 1890-1986. (Prohászkától Lékaiig) Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. (rövidítés: Gergely 1989. kronológiában: GJ)

Grősz József kalocsai érsek naplója 1944-1946. (Sajtó alá rendezte Török József) Szent István Társulat, Budapest. 360 p. (1995) (Grősz-napló, G.)

Szántó Konrád Dr. OFM: A kommunizmusnak sem sikerült. A magyar katolikus egyház története 1945-1991. Új Misszió Alapítvány, Miskolc (1992?) (rövidítés: Szántó, kronológiában: SzK)

Tóth Tamás: A Bácsi Apostoli Kormányzóság 1941-es visszacsatolása. In: Deliberationes. A Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata. I. évf. 1. szám. 2008/1. 123-138.o. (Tóth 2008. kronológiában: T.T.)

 

Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politikája és Magyarország 1939-1978. A Mindszenty-ügy. Kairosz Kiadó, 2004. (Adriányi 2004.)

Asbóth Miklós – Romsics Imre, Kalocsa Múltja és jelene. Segédkönyv Kalocsa helyismeretének tanításához az általános és a középiskolákban. Kalocsa, 1998. (Asbóth-Romsics 1998.)

Balogh Margit: A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között. Dokumentumok I-II. METEM, Budapest, 2008. (Balogh I-II. 2008)

Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon (1790-1992) Adattár. História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1996. (Balogh-Gergely 1996.)

Balogh Margit – Szabó Csaba: A Grősz-per. Kossuth Kiadó (2002) (Balogh-Szabó 2002.)

Beke Margit: A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között I-II. Aurora, München-Budapest, 1992. Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae XII-XIII. (Beke 1992.)

Bezerédyné Dr. Hertelendy Magdolna – Dr. Hencz Aurél – Dr. Zalányi Sámuel: Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1967. (Bezerédyné 1967.) 

Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. (Csizmadia 1966.) 

Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945. ELTE-Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest, 1997. (Gergely 1997.)

Hámori Péter: Kalocsa szociálpolitikája (1900-1944). In: Kalocsa történetéből. Szerk.: Koszta László, Kalocsa, 2000, 353-383. (Hámori 2000.)

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában II. A Kalocsa-Bácsi, Csanádi, Erdélyi, Nagyváradi Egyházmegyék üldözött papjai. Lámpás Kiadó, Abaliget, 1994. (Hetényi Varga II. 1994.)

Herrmann Ildikó: A kalocsai kórház története a kezdetektől 1943-ig. Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, 2002. (kézirat a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban) (Herrmann 2002.)

Kiszely Gábor: Állambiztonság (1956-1990). Korona Kiadó, Budapest, 2001. (Kiszely 2001.)

Lakatos Andor: Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken (1923-1942). In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk.: Horváth István – Kikindai András. Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány – Pécsi Püspökség, Budapest-Pécs 2007. 111-133.o.

Magyar Katolikus Lexikon kötetei, Főszerkesztő: Dr. Diós István, Szent István Társulat, Budapest (Katolikus Lexikon)

Mészáros István: … Kimaradt tananyag… A diktatúra és az egyház 1957-1975. II. Márton Áron Kiadó (Mészáros II.)

Mészáros István: … Kimaradt tananyag… A diktatúra és az egyház 1975-1990. III.A. A hatalom 1975-1988. Márton Áron Kiadó (Mészáros III.A.)

Mészáros István: … Kimaradt tananyag… A diktatúra és az egyház 1975-1990. III.B. Az egyház 1975-1988. Márton Áron Kiadó (Mészáros III.B.)

Molnárné Nagy Angéla: Dr. Pál Mátyás élete, munkássága 1885-1938. Szakdolgozat, 2003. (kézirat a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban) (Molnárné 2003.)

Népszámlálás 2001. 5. Vallás, felekezet. Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 2002.

Orbán József Gyula: Katolikus papok békemozgalma Magyarországon 1950-1956. Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, METEM Könyvek 33. (Orbán 2001.)

Pál József: Békepapok. Katolikus békepapok Magyarországon (1950-1989). Egyházfórum, 1995. (Pál 1995.)

Pintér Imre: A kalocsai főszékesegyház. Budapest, 1942. (Pintér 1942.)

Salacz Gábor: A Magyar Katolikus Egyház tizenhét esztendeje (1948-1964). Görres Gesellschaft, München, 1988.

Szabó Csaba: A Grősz-per előkészítése 1951. Osiris, Budapest Főváros Levéltára, Bp. 2001. (Szabó 2001.)

Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Szent István Társulat, Magyar Országos Levéltár, 2005. (Szabó 2005.)

Szendi József: Számvetés – Szendi József érsek emlékezései (Kiadó megnevezése nélkül, a szerző előszava Veszprémben kelt, 2002. április 21-én) (Szendi + oldalszám)

Török József – Legeza László: A Kalocsai Érsekség évezrede. Mikes Kiadó, Budapest, 1999. (Török 1999.)

 

Az egyházmegye sematizmusai (Schematismus, Névtár, Almanach) a következő évekből:

Kalocsa-Bács 1909, 1923, 1942

Kalocsa 1927, 1936, 1950 (kéziratban), 1975, 1985, 1990

Bács 1929, 1941

Kalocsa-Kecskemét 2000, 2008

 

Sajtó: Kalocsai Néplap (Kalocsán megjelenő hetilap), Nemzeti Ujság, Pesti Ujság, Új Ember

 

Levéltári források: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL)