1960 - Növekvő építkezések-felújítások, csökkenő népesség és hivatások az egyházmegyében

 

1960 – Növekvő építkezések-felújítások, csökkenő népesség és hivatások az egyházmegyében

január 1. Újévi üzenetében Grősz érsek megemlékezett róla, hogy az előző év kezdetét kórházban töltötte, és operációt is végeztek rajta, székhelyére csak márciusban térhetett vissza. Püspökké szentelésének évfordulóján 130 pap köszöntötte Kalocsán. Folytatódtak a templomépítések Mélykúton és Tabdin, Hartán pedig a bővítési munkálatok. Mélykúton a templomot már használatba is vették, s a karácsonyi éjféli misét Grősz érsek ott mondta. A tíz évvel korábban megáldott érsekhalmi templom új tornyot és előcsarnokot kapott. Az akasztói templom felújításában az állami műemlékvédelmi hivatal is közreműködött, annak régi épületrészei miatt. Részleges külső felújítások történtek Bácsalmáson, Hajóson, Hercegszántón és Vaskúton, a hajósi munkálatokhoz a megye is jelentősen hozzájárult. Kisebb javítások történtek a következő templomokon: Baja-Belváros, Bácsbokod, Bátmonostor, Borota, Foktő, Gara, Kalocsa-Szent Imre, Miske és Szakmár. Bácsszőlősön a templom hajóját festették, Soltvadkerten és Kecelen pedig új színes üvegablakokat szereztek be. A keceli templom szentélyébe hamarosan új képek kerülnek. Dunapatajon és Rémen új, kisebb oltárokat szereltek fel. A lelki programokra térve Grősz érsek visszaemlékezik, hogy nagyböjt és advent időszakában népmissziókat tartottak az egyházmegye következő plébániáin: Baja-Szent István, Bácsbokod, Bátmonostor, Bátya, Dusnok, Fajsz, Kecel, Kecel-Újfalu, Soltvadkert, Szakmár. (100/60. Körl.)

január 2. Grősz érsek körlevelében jelezte, hogy a Levéltárak Országos Központja az Érseki Hatóság hozzájárulásával mikrofilmre veszi az 1895 előtti anyakönyveket, ezzel kapcsolatban kimutatások kitöltését és visszaküldését kérte a plébániáktól, az anyakönyvi állományra vonatkozóan. Az érsek azt is jelezte, hogy a felvételek készítésére várhatóan csak a következő évben kerül majd sor. (237/60. Körl.)

január 10. Életének 75., papságának 51. évében elhunyt Kanyó Lajos érseki tanácsos, nyug. bácskertesi pébános (Bácska). (472/60. Körl.)

január 13. Grősz érsek körlevelében jelezte, hogy május, június és szeptember hónapok folyamán az egyházmegye három espereskerületében (Bátya, Géderlak, Homokmégy), összesen 20 településen tervez bérmálást és kánoni vizitációt, segédpüspöke közreműködésével. (245/60. Körl.)

január 22. Grősz érsek témajavaslatai a tavaszi espereskerületi gyűlésekre: a lelkipásztor tanító tevékenysége a hit erősítésére, valamint a jegyesoktatás célja és módja. (329/60. Körl.)

január 29. Személyi változás. Kiss Ernő bácsalmási káplán Baja-Belvárosba került, ahonnan Rosenthál Imre betegszabadságon lévő vaskúti káplánt is helyettesítette. (407/60. Körl.)

február 5. Egyházszervezés. Grősz érsek február 25-i hatállyal plébániává szervezte át Bócsa-Szent Margit és Tázlár-Boldogasszony lelkészségeket. (446/60. Körl.)

március 1. Az MSZMP Politikai Bizottsága határozatott hozott az állam és a katolikus egyház közötti viszony alakulásának főbb problémáiról. Valójában az egyház elleni küzdelem újabb formáit, aktuális stratégiáját határozták meg. (BM-GJ)

március 15. Grősz érsek módosításokat rendelt el a triennális káplánvizsgák anyagában, körlevelében részletesen közölte az új vizsgaanyag tételeit. (888/60. Körl.)

március 16. Kinevezések. Grősz érsek Mihályfi István Kalocsa-Szent Imre plébánost saját kérésére felmentette főszentszéki rendes házassági kötelékvédői tiszte alól, utódjául Dr. Rózsahegyi Györgyöt, Kalocsa-belvárosi káplánt, eddigi rendkívüli kötelékvédőt nevezte ki. (830/60. Körl.)

március 16. Személyi változások. Az újonnan alapított Bócsa-Szent Margit plébánia első plébánosa Vörös István, a korábbi lelkész, Tázlár-Boldogasszony első plébánosa pedig Bene László, eddigi id. lelkész lett. (885/60. Körl.)

március 20. Életének 56., papságának 32. évében elhunyt Németh Béla Martonos-kispiaci plébános (Bácska). (1008/60. Körl.)

április 18. Életének 71., papságának 46. évében, San Diegoban elhunyt Dr. Kerner István kalocsai őrkanonok, aki szolgálati idejében elsősorban a papnevelésben tevékenykedett. (1167/60. Körl.)

április 19. Grősz érsek körlevelében a szemináriumi felvételi vizsga meghirdetésekor megjegyzi, hogy aggodalommal tekint a papi utánpótlás helyzetére. A teológiai tanulmányaikat végző papnövendékek lassan elfogynak, érettségizett ifjak csak kis számban jelentkeznek felvételre. Az érsek komolyan kérte papjait, hogy tegyenek meg mindent a papi hivatás megkedveltetése érdekében. (1164/60. Körl.)

június 19. Papszentelés. Grősz érsek a kalocsai főszékesegyházban áldozópapokká szentelte Bergmann Jánost, Leányfalusi Vilmost és Tölgyes Ferencet. (1705/60. Körl.)

július 11. Személyi változások. A homokmégyi plébánia vezetését a plébános távollétében Szabó András dávodi káplán kapta vicarius adiutor minőségben. Dávodra Szentgyörgyi József került Borotáról, Borotára pedig Nagygyörgy László Nemesnádudvarról. Áthelyezett káplánok: Jánoshegyi József Kunbajáról Bácsbokodra, Kövesi István Baja-Szent Szívből Kunbajára, Kiss Tibor Sükösdről Baja-Belvárosba, Mátrai Dénes Akasztóról Sükösdre, Katona Lajos Kelebiáról Akasztóra, Nagy Ferenc Miskéről Kelebiára, Nemes Vilmos Baja-Belvárosból Miskére, Szabó István Soltvadkertről Baja-Belvárosba, Iván László Kalocsa-Szent Imréből Soltvadkertre, Rosenthal Imre Vaskútról Kalocsa-Szent Imrébe, Széll János Kartymárról Vaskútra, Illés Ferenc Hercegszántóról Katymárra, Tölgyes Ferenc újmisés Hercegszántóra, Marjai Dezső Tompa-Szent Jánosból Dusnokra, Varga Imre Mélykútról Tompa-Szent Jánosba, Bauer Ferenc Bácsbokodról Mélykútra, Dr. Tamás Péter Jánoshalmáról Bácsbokodra, Varga Somogyi Imre Homokmégyről Jánoshalmára, Bergmann János újmisés Nemesnádudvarra, Hrubiány Endre Kalocsa-Belvárosból Madarasra, Utry Zoltán Nagybaracskáról Kalocsa-Belvárosba, Leányfalusi Vilmos újmisés Nagybaracskára, Gregus Tamás Mélykútról Csengődre, Lezák Gyula Hajósról Mélykútra, Borsa Bertalan Csengődről Hajósra. (1945/60. Körl.)

július 14. Anyagiak. Grősz érsek az egyházi épületek tatarozása kapcsán felajánlja az egyházmegyei építészmérnök (Vándor Ferenc, Veszprém), aki a hónapok második-harmadik hetében végzi kiszállásait. Kiküldését az Érseki Hatóságtól kell kérni, de automatikusan meg fog jelenni azokon a plébániákon, ahol a következő évben bérmálás várható, mert ilyenkor szoktak felújítási munkákat végezni. (1916/60. Körl.)

július 19. Grősz érsek körlevelében kijelölte az őszi espereskerületi gyűlések témáit: az Egyházhoz való tartozás tudatosítása a kegyelmi életen kívül álló hívekben, ill. lelkipásztori feladatok az ifjú házasok lelkigondozásában. (1993/60. Körl.)

augusztus 14. Életének 87., papságának 61. évében, a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt Dr. Kanyó Gyula érseki tanácsos, a főegyházmegye nesztora. (2199/60. Körl.)

szeptember 14. A katolikus békemozgalom 10 éves jubileuma alkalmából magas állami kitüntetéseket kaptak a mozgalom vezetői. A Magyar Népköztársaság zászlórendjének II. fokozatával 25 személyt tüntettek ki. (BM-GJ)

szeptember 27. Egyházszervezés. Grősz érsek 1961. január 1-jei hatállyal megosztotta a mélykúti plébániát, az így létrejött két plébánia elnevezése: Mélykút-Szent Erzsébet és Mélykút-Beltér. (2555/60. Körl.)

szeptemberben: megkezdték azoknak a ferences és piarista diákoknak a begyűjtését, akik az 1956-os forradalom hatására vörös zászlókat dobtak a Dunába és rendszerellenes röplapokat terjesztettek. November 15-ig húsz (nagyrészt már érettségizett) diákot tartóztattak le és egy ferences tanárt is lefogtak. Perükre egyéves kihallgatás után került sor. (SzK)

október 1. Anyagiak. Grősz érsek körlevelében közli a népszámlálás adatait, miszerint az ország lakossága egy évtized alatt 8,4 %-kal növekedett, ugyanakkor a főegyházmegye népessége 4,3 %-kal csökkent. Erre való tekintettel Grősz érsek megszüntette az 1954-ben bevezetett építési alapot, és nem kívánta növelni a plébániák központi járulékait. (2588/60. Körl.)

november 10. Személyi változások. Grősz érsek Tresz Márton csávolyi vicarius adiutort saját kérésére nyugállományba helyezte. Csávolyra Öffenberger József imrehegyi helyi lelkész került vicarius adiutor minőségben. Imrehegyre Kiss Ernő, Baja-Szent Szív káplánja került helyi lelkésznek. Hrubiány Endre madarasi káplán Kecel-Beltérre, András Tibor Baja-belvárosi káplán Baja-Szent Szívbe került át. (3060/60. Körl.)

november 22. Letartóztattak 8 budapesti katolikus lelkipásztort, ifjúsági szervezkedés miatt. (BM-GJ)

december 9. Életének 53., papságának 28. évében elhunyt Lebovics János tavankúti plébános (Bácska). (1017/1961. Körl.)

december 18. Életének 63., papságának 40. évében elhunyt Dr. Dudás István helyettes esperes, dávodi plébános. (3498/60. Körl.)

december 19. Életének 68., papságának 45. évében elhunyt Bertron Ferenc egyházmegyei tanácsos, esperes, palicsi plébános (Bácska). (207/1961. Körl.)

december 21. Személyi változások. A megürült dávodi plébánia vezetését Grősz érsek az ottani káplánra, Szentgyörgyi Józsefre bízta vicarius oeconomus minőségben. Nagy Ferenc kelebiai és Lőw Frigyes császártöltési káplánok helyet cseréltek. (3509/60. Körl.)

december 22. Életének 83., papságának 60. évében, a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt Sallai Emil nyugalmazott plébános. (207/1961. Körl.)