1962 – A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának éve

 

1962 – A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának éve

január 2. Életének 79., papságának 54. évében, Kalocsán elhunyt Dr. Egerth Jakab c. apát, kisprépost-kanonok, a kalocsai Szent József templom igazgatója. (102/62. Körl.)

január 10. Várkonyi Imre káptalani helynök újévi körlevéli üzenetében megemlítette, hogy az előző évben teljes külső templomfelújítás történt a következő helyeken: Bátmonostor, Borota, Csengőd, Érsekcsanád, Dávod, Felsőszentiván, Kecel-Beltér, Szakmár, Tázlár-Szent János, utóbbi helyen a plébánia-épülettel együtt. Torony- és tetőfelújítások történtek: Baja-Szent József, Bácsbokod, Bácsborsód, Dunapataj, Foktő, Géderlak, Kalocsa-Szent István, Kalocsa-Szent József. Belső felújítás, berendezések javítása történt Kélehalmon és Kelebián, utóbbi helyen részleges külső homlokzati felújítással. Külső templomfelújítás történt Császártöltésen, Mátételkén a plébánia épület építésébe fogtak, és külső plébánia-felújítások történtek Dunaszentbenedeken és Foktőn. Grősz érsek áldotta meg Mélykút újonnan épített Szent Erzsébet templomát, a hartai templom-bővítést és Tabdi templomának új tornyát. Várkonyi egyben azt is jelezte, hogy a főszékesegyház külső- és belső felújíását is szükségesnek látja, és néhány éven belül szeretné végrehajtani, hogy a főegyházmegye méltó főtemploma lehessen. (100/62. Körl.)

január 17. Személyi változások. Dr. Egerth Jakab c. apát, kanonok halálával a kalocsai Szent József templom igazgatója Dr. Angeli Ottó tb. pápai káplán, tb. kanonok lett. Angeli felmentést kapott főszékesegyházi gondnoki tiszte alól, erre Kovács Vince tb. pápai káplán, Kalocsa-belvárosi plébános kapott kinevezést. Dr. Huszár Ernő a főszékesegyházi könyvtár segédkönyvtárosa lett. Tóth Mihály érd. esperes, homokmégyi plébános saját kérésére január 1-től nyugdíjba vonult, a homokmégyi plébánia vezetését továbbra is Szabó András látja el, immár vicarius oeconomus minőségben. Áthelyezett káplánok: Varga Somogyi Imre Jánoshalmáról Rémre, Iván László Rémről Akasztóra, Katona Lajos Akasztóról Jánoshalmára került. (237/62. Körl.)

január 17. Könyvajánlásaként szerepel a főegyházmegyei körlevélben Dr. Szörényi Andor, a budapesti hittudományi akadémia tanára, kalocsai főegyházmegyés pap német nyelven megjelent munkája a Szent István Társulat kiadásában, melynek címe: Psalmen und Kult in Alten Testament (Zur Formgeschichte der Psalmen). (139/62. Körl.)

január 19. Anyagiak. Várkonyi Imre káptalani helynök körlevélben fordul az egyházmegye híveihez, melyben az egyház anyagi támogatására hívja fel a figyelmet. Bevezetőként megállapítja, hogy az 1950-es egyezmény értelmében az állam által fizetett hozzájárulásnak fokozatosan csökkennie kellett volna, és jelenleg az 1950-ben megállapított összeg 50 %-ra tarthatna igényt az egyház, de az állam mégis az egykori összeg 90 %-át folyósítja. Ugyanakkor mégis szükség van a hívek nagyobb áldozatvállalására, tekintettel a civilizációs fejlődésre, a templomok és plébániák nagyobb felszerelési igényeire, ill. a szükséges felújításokra, a papság és az egyházi alkalmazottak méltó fizetésére. A katolikus iskolák fenntartása, az idős szerzetesek támogatása is jelentős terhet ró az egyházra. Mindezek fényében az egyházi adót a hívek tekintsék inkább szeretetadománynak, mely a közösségeket szolgálja. (242/62. Körl.)

február 1-2. Dr. Gonczlik Kálmán felmentésével a kalocsai központi Oltáregylet új igazgatója Tassi Ferenc érseki tanácsos, titkár, főszentszéki jegyző lett. A Dr. Egerth Jakab c. apát, kanonok halálával megüresedett zsinati vizsgáztató (examinator prosynodalis) tisztre Dr. Csanád Béla teol. tanár kapott kinevezést, feljogosítva a vörös öv viselésére. (384, 397/62. Körl.)

február 14. Kinevezések. Várkonyi Imre a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályának hozzájárulásával a következő esperes-, ill. helyettes esperes személyeket bízta meg az iskolai hitoktatás kerületenkénti felügyeletével és ellenőrzésével: Kovács Vince, Flach András, Morvai István, Dr. Mészáros Károly, Szöllősy János, Jánoshegyi István, Kandler Mihály, Dr. Rózsahegyi György, Mátrai Sándor, Dr. Ijjas József, Dr. Udvardy József, Dr. Földesdy Antal, Dr. Forgács Ferenc, Csiszár Géza. (478/62. Körl.)

február 14. Arra az időre, míg a tiszai főesperesi stallum betöltése a kánoni előírásoknak megfelelően meg nem történik, Várkonyi Imre káptalani helynök a főesperesi teendők ellátásával, megbízott főesperesi minőségben Dr. Pintér László érseki tanácsost, Baja-Szent Szív plébánosát bízta meg. (471/62. Körl.)

február 16. Várkonyi Imre körlevélben közli a tavaszi espereskerületi ülésekre kiírt témákat: 1.) Az Egyház egy és katolikus. 2.)Az általános és teljes leszerelés a katolikus erkölcstan elvei szerint. (624/62. Körl.)

február 21. A Consilium Administrationis Bonorum (Vagyonügyi Tanács) átszervezése. Az egyházmegyei javak kezelésével megbízott bizottság tagságából Várkonyi Imre felmentette Dr. Belon Gellértet, Szentmihályi Ferencet és Tóth Tivadart. Ugyanakkor kinevezte Dr. Kujáni Ferencet, Dr. Mészáros Károlyt, Mihályfi Istvánt és Dr. Pintér Lászlót. (628/62. Körl.)

február 21. Papi jubileumok. A főegyházmegyei körlevél közölte a jubiláns papok névsorát. Aranymisések: Bökényi Miklós ny. plébános (Kalocsa), Talcsik József ny. lelkész (Székesfehérvár). Ezüstmisések: Dinnyés Gergely géderlaki plébános, Dr. Bagó István érd. esperes, kecskeméti plébános helyettes és Makra Gyula dávodi plébános. (576/62. Körl.)

március 5. Életének 81., papságának 59. évében elhunyt Péchy Béla, Zenta-Szent Szív plébánosa (Bácska). (847/62. Körl.)

március 14. Várkonyi Imre káptalani helynök körlevelében közölte, hogy ebben az évben nagycsütörtökön Kalocsán nem lesz olajszentelés. A szükséges olajat Szegeden szentelik a főegyházmegye számára, és másnap, április 20-án, nagypéntek délelőtt osztják szét az érseki székház portáján. (927/62. Körl.) Ez a megoldás a következő években rendszeressé vált.

március 31. Személyi változások. Varga József érseki tanácsos, csikériai pébános saját kérésére nyugállományba került. Csikéria vezetését vicarius oeconomus minőségben Pesitz József kapta, lemondva dunatetétleni lelkészi állásáról. Borsa Bertalan hajósi káplán vicarius oeconomus lett Dunatetétlenen. Hajósra Scharpf Egon csikériai káplán kapott áthelyezést. (1070/62. Körl.)

május 9. Személyi változások. Szommer Károly érseki tanácsos, főkönyvtáros, Kalocsa-Szent István kisegítő lelkésze saját kérésére nyugállományba került. A Főszékesegyházi Könyvtár főkönyvtárosa Kékesi János érseki tanácsos lett, egyúttal lemondott a kalocsai Szent Péter lelkészségről, és kisegítő lelkész lett Kalocsa-Szent István templomban. Fényi János érseki tanácsos az öregcsertői plébániáról lemondva Kalocsa-Szent Péter lelkészségre került, vicarius oeconomus minőségben. Öregcsertőn Kühner János érseki tanácsos, Kalocsa-belvárosi kisegítő lelkész lett vicarius oeconomus. Süveges Jenő bácsborsódi káplán betegszabadságát befejezve ideiglenes jelleggel Kalocsa-Belvárosba került kisegítő lelkésznek. (1394/62. Körl.)

május 13. Életének 92., papságának 64. évében elhunyt Kaich József bácsújfalui plébános, a főegyházmegye nesztora. (Bácska) (1577/62. Körl.)

május 21. Várkonyi Imre káptalani helynök két nyári papi lelkigyakorlatot hirdetett meg Kalocsára, az érseki székházba. (1524/62. Körl.)

május folyamán eltávolítják bajai plébániájáról Belon Gellértet, akit a Szentszék korábban pécsi segédpüspökké nevezett ki, s az ÁEH a Kalocsa közelében fekvő Miske községbe helyeztette. Az ÁEH ezután felszólította a püspököket, hogy vonják ki a lelkipásztorkodásból az államnak nem tetsző papokat. Miután erre a püspökök nem voltak hajlandóak, a hivatal maga száműzött a lelkipásztori munkából 64 személyt. Az Esztergomi Főegyházmegyét 113 fős felmentési igénylistával kereste meg az ÁEH. Schwartz-Eggenhofer Artúr ezt azért teljesítette, hogy a nevezett személyeket a börtöntől megmentse. (SzK)

június 13. Személyi változások. Várkonyi Imre körlevélben jelezte, hogy elfogadta Dr. Belon Gellért lemondását a Baja-belvárosi plébániáról, és Dr. Ijjas József lemondását a miskei plébániáról. Bajára Ijjas, Miskére pedig Belon került, vicarius oeconomus minőségben. Kühner János öregcsertői id. lelkész felmentést kapott érseki főszentszéki kötelékvédői megbízatása alól. Kékesi János felmentést kapott a Főszentszéknél betöltött szegények ügyvédje megbízatása alól, és kinevezést kapott főszentszéki rendkívüli kötelékvédővé. A szegények ügyvédje Fényi János érseki tanácsos, Kalocsa-Szent Péter id. lelkésze lett. (1752/62. Körl.)

június 20. Életének 81., papságának 55. évében elhunyt Pintz János esperes, apatini plébános (Bácska) (2192/62. Körl.)

június 24. Papszentelés. Dr. Hamvas Endre csanádi püspök a kalocsai főszékesegyházban áldozópappá szentelte Nagyházi Sándort és Tajdina Józsefet. (1908/62. Körl.)

június 30. Várkonyi Imre körlevelet intéz a főegyházmegye híveihez az általános és teljes leszerelés témájában, üdvözölve a moszkvai béke világkongresszust. A körlevelet július 8-án, vasárnap, a szentmiséken olvasták fel az egyházmegye templomaiban. (1834/62. Körl.)

július 2. Személyi változások. Dr. Ijjas József pápai prelátus, Baja-belvárosi vicarius oeconomus a bajai esperesi kerület esperese lett, Szabó András homokmégyi vicarius oeconomus pedig a homokmégyi kerület esperese lett. Kékesi János érseki tanácsos, főkönyvtáros felmentést kapott a kalocsai kerületben betöltött jegyzői megbízatása alól, utóda Fényi János érseki tanácsos, Kalocsa-Szent Péter vicarius oeconomusa lett. Dr. Mojzes Péter Kecel-beltéri kisegítő lelkész huzamosabb időre szabadságot kapott. Áthelyezett káplánok: Nagyházi Sándor újmisés Hercegszántóra, Tölgyes Ferenc Hercegszántóról Csátaljára, Jánoshegyi József Csátaljáról Nagybaracskára, Leányfalusi Vilmos Nagybaracskáról Bácsbokodra, Ivó József Bácsbokodról Baja-Szent Istvánra, Medgyesi József Baja-Szent Istvánról Bácsalmásra, Mentés László Bácsalmásról Kecel-Beltérre, Tadina József újmisés Nemesnádudvarra, Bergmann János Nemesnádudvarról Csengődre, Gregus Tamás Csengődről Madarasra, Deli Imre Madarasról Borotára, Nagygyörgy László Borotáról Kalocsa-Szent Imrére, Őszi István Kalocsa-Szent Imréről Dunapatajra, Udvary Elek Dunapatajról Miskére, Nemes Vilmos Miskéről Bácsborsódra, Kövesi István Kunbajáról Mélykút-Beltérre, Lezák Gyula Mélykút-Beltérről Csávolyra került. (1900/62. Körl.)

augusztus 8. Várkonyi Imre káptalani helynök körlevelében kérte, hogy az esperesek a kerületi ülések időpontját három héttel előbb jelentsék be, hogy azokat Várkonyi időnként meglátogathassa. Kérte a tételek kidolgozóinak előzetes megnevezését is. (2230, 2231/62. Körl.)

augusztus 9. Anyagiak. A főegyházmegyei körlevél tájékoztatja a papságot, hogy az egyházi építkezések-felújítások 10 ezer forint/év összeghatár alatt az egyházközségek saját hatáskörében intézhetők. Ezen összeghatár felett azonban engedélyt kell kérni a megyei egyházügyi főelőadótól, ill. a megyei tanács vb elnökétől. Értékhatárra való tekintet nélkül, minden új egyházi objektum létesítéséhez, vagy a meglévő bővítéséhez engedélyt kellett kérni. Ingatlanok vásárlásához vagy cseréjéhez az ÁEH előzetes engedélye szükséges. Az engedélyek kérelmezését az illetékes hivatalokhoz címezve az Érseki Hatóságnak kellett beadni, továbbítás céljából. Az elvi engedélyek után lehetett megkérni az illetékes szakhatóságok engedélyeit (pl. építési engedély a járási tanácstól), ill. megvásárolni az építőanyagokat. Az Országos Műemléki Felügyelőség által jóváhagyott felújítási tervekkel közvetlenül is lehetett építési engedélyt kérni. (2240, 2592/62. Körl.)

augusztus 10. Várkonyi Imre káptalani helynök körlevelében jelezte, hogy szeptember és október folyamán, hat hétvégi napon, összesen 10 településen tervez bérmálást és kánoni vizitációt. (1997/62. Körl.)

szeptember 6. Várkonyi Imre káptalani helynök Grősz József érsek halálának évfordulójára, október 3-ra ünnepélyes requiemet hirdetett a főszékesegyházba. Az évfordulóra emlékezve Várkonyi megemlíti, hogy Grősz érsek sírjánál halála óta folyamatosan jelen vannak a szeretet virágai, ui. ismeretlen kezek gondoskodnak állandóan a friss virágokról. (2458/62. Körl.)

szeptember 11. A püspöki kar körlevélben fordult a hívekhez az egységes magyar szertartáskönyv és a II. Vatikáni Zsinat kapcsán. Utóbbi jelentőségét hangsúlyozva a püspökök kifejtették, hogy igen komoly feladatok várnak a zsinatra, többek között figyelmet kell fordítania az Egyház és a szocialista országok viszonyára is, ahol katolikusok milliói élnek. A zsinatnak meg kell vizsgálnia az együttélés lehetőségét és módját ezekkel az országokkal a béke érdekében. „Hisz az Egyház a múltban oly különböző világnézetű, társadalmi, politikai és szociális berendezkedésű országokban fejtette ki áldásos működését alkalmazkodva anélkül, hogy lényeges tanaiból egy jottányit is feladott volna.” (2705/62. Körl.)

szeptember 18. Személyi változások. Vorák Lajos soltszentimrei plébános saját kérésére nyugállományba került. Lemondott plébánosok: Bíró László Kéleshalmon, Molnár G. Pál Érsekcsanádon, és Greksa József lelkész Kaskantyún. Újonnan kinevezett vicarius oeconomusok: Sábics Antal Csikérián, Molnár G. Pál Dunapatajon, Bíró László Érsekcsanádon, Pesitz József Kéleshalmon (felmentve Csikériáról), Greksa József Soltszentimrén, Dr. Rózsahegyi György Tompa-Szent Annán (felmentve őt Dunapatajon, ill. esperesi teendőitől). Kiss Ernő imrehegyi helyi lelkész Kaskantyún lett vicarius oeconomus, Imrehegyre pedig Gelányi Ferenc sükösdi káplán került. Mentés László Kecel-beltéri hitoktató-káplán Sükösdre került át ugyanilyen minőségben. (2525/62. Körl.)

szeptember 21. Életének 43., papságának 19. évében elhunyt Dr. Rózsahegyi György Tompa-Szent Anna vicarius oeconomusa. (2625/62. Körl.)

október 3. A püspökkari konferencia a II. Vatikáni Zsinatra Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi püspököket és Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót delegálta. (BM-GJ)

október 11. XXIII. János pápa a római Szent Péter-bazilikában megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot, melynek első ülésszaka december 8-ig tartott. A 2540 zsinati atya elé került öt tervezetet heves viták után visszautalták az előkészítő bizottsághoz átdolgozásra. (BM-GJ)

október 12. Személyi változások. Dr. Rózsa György halálával a főszentszéki rendes házassági kötelékvédői tisztre Kékesi János főkönyvtáros, eddigi rendkívüli kötelékvédő kapott kinevezést. Molnár G. Pál dunapataji id. lelkész lett a géderlaki kerület esperese. Németh Lajos Tompa-Szent János káplánja Tompa-Szent Annán vicarius oeconomus kinevezést kapott. Marjai Dezső csávolyi káplán október 1-től nyugállományba került. (2762, 2769/62. Körl.)

november 19. Egyházszervezés. Tabdi lelkészség e naptól plébánia lett. (2928/62. Körl.)

november 19. Személyi változások. Plébánossá kinevezett id. lelkészek: Sábics Antal Csikérián, Molnár G. Pál Dunapatajon, Bíró László Érsekcsanádon, Szabó András Homokmégyen, Pesitz József Kéleshalmon, Kühner János Öregcsertőn, Greksa József Soltszentimrén. Rosenthal Imre Tompa-Szent János káplánja plébános lett Tompa-Szent Annán. Németh Lajos id. lelkész ezzel vizakerült Tompa-Szent Jánosra káplánnak. Tabdi első plébánosa Tóth János eddigi lelkész lett. Deli Imre borotai és Tölgyes Ferenc csátaljai káplánok helyet cseréltek. (3066/62. Körl.)

december 20. Egyházszervezés, személyi változások. Várkonyi Imre káptalani helynök a mátételkei lelkészséget plébániává, az alsómégyi helyi lelkészséget pedig lelkészséggé szervezte át. (3352/62. Körl.) Az első mátételki plébános Kovács Mihály korábbi lelkész, az első alsómégyi lelkész pedig Dukay Károly korábbi helyi lelkész lett. (3368/62. Körl.)

december 24. Címek, kitüntetések. Karácsonyra Csiszár Géza Mélykút-beltéri esperes plébános és Sztrilich Károly irodaigazgató tb. főesperesi címet kaptak. Főegyházmegyei tanácsosok lettek: Antal Géza személyi titkár, érseki levéltáros, irodai jegyző és iktató, főszentszéki aljegyző, Bakos Ottó kecskési id. lelkész, Bene László Tázlár-Boldogasszony plébános, Dinnyés Gergely géderlaki plébános, Dr. Hegedűs Antal teol. tanár és Kováts Géza szertartó, irodai kezelő. Címzetes esperesek lettek: Bíró László érsekcsanádi plébános, Kapocs Nándor szeremlei plébános, Makra Gyula dávodi plébános, Mihály Ferenc hartai plébános, Zimándi Zoltán kisszállási plébános. (3437/62. Körl.)

december 29. Anyagiak. Körlevéli közlés a templomok önellátó-rendszeréről. Az ostyaszükségletet a kalocsai főegyházmegyében a Főegyházmegyei Ostyasütő (Baja, Tinusz Antal u. 4.) biztosítja. A misebort az egyházmegyei misebor-szőlők biztosítják, beszerezhető az érseki pincészetnél. Az egyházi ruhák előállítása és javítása ezentúl az érseki székházban működő egyházi varrodában történik, mely együttműködik a Központi Oltáregylettel, és egyházi személyek egyéb ruháinak javítását is vállalja. Az új egyházi ruhákat is elsősorban itt kell megrendelni. A máshol történő beszerzéshez az Érseki Hatóság előzetes engedélye szükséges. (3420/62. Körl.)