1987 – Teológiai levelező kurzus Baján. Dankó László érsek Kalocsán

 

1987 – Teológiai levelező kurzus Baján. Dankó László érsek Kalocsán

január 2. Újévi köszöntőjében Ijjas érsek megemlékezett arról, hogy elmúlt évben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján lépett életbe a világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata. A lelkipásztori feladatok végzése a papság számának csökkenése miatt egyre nagyobb gondot jelent. Feltétlenül szükség van képzett, készséges, jólelkű világiak segítségére. A kalocsai főegyházmegyében 12 lelkipásztori segítő dolgozik, legnagyobb részük főfoglalkozásban. Számuk a lelkipásztorkodásban közvetlenül működő papokhoz viszonyítva 16 %-ot tesz ki. Munkájukat buzgón, lelkiismeretesen, a hívek megelégedésére végzik. Nagy szükség van a hasonló világi munkatársak képzésére és megbecsülésére, találkozásaik és lelki programjaik megszervezésére. Az újesztendővel kapcsolatban Ijjas érsek kiemelte, hogy a püspöki kar határozata alapján az év egységes célkitűzése a családpasztoráció, mellyel kapcsolatban gyakorlati útmutató is készül majd. Beszámoló építési munkákról: Baja-Szent Antalban a Kálvária előtti stációkat és a kápolnához vezető lépcsőket újították fel. Bácsborsódon új plébániát építettek. Dávodon a templombelsőt festették. Kalocsa-Szent Istvánban teljes homlokzati felújítást végeztek. Kisszálláson a templomtető munkálatait fejezték be. Miskén a templomtorony, tető és homlokzat felújítását végezték el. Kalocsa-Szent Péterhez tartozó Negyvenszálláson toronybádogozás és homlokzatfelújítás történt. Szeremlén a templom külsejét tatarozták és kerítését készítették el. (100/87. Körl.)

január 2. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisések: Dinnyés Gergely géderlaki plébános, Makra Gyula c. esperes ny. dávodi plébános. Ezüstmisések: Nagyházi Sándor vaskúti plébános és Tajdina József dávodi plébános. (108/87. Körl.)

január 2. Főszékesegyház felújítása. Ijjas érsek körlevelében adott hírt a főszékesegyház külső felújításáról. A munkával szépen haladtak, kétharmad részben elkészült, a tervek szerint nyáron fejeződik be teljesen. (111/87. Körl.)

január 2. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy április-május hónapokban 8 napon, összesen 18 helyen tervez bérmálást a bácsalmási és jánoshalmi kerületekben. A bérmálók Paskai László koadjutor-érsek és Belon Gellért püspök voltak. (112/87. Körl.)

január 2. Címek, kitüntetések. Ijjas érsek 85. születésnapja alkalmából a következő kitüntető kinevezéseket közölte körlevelében: Bergmann János bácsalmási plébános c. tárnoki apáti címet kapott. Szakáll István ny. csengődi plébános tiszteletbeli főesperes lett. Címzetes esperesek: Gregus Tamás foktői és Kókai József bogyiszlói plébános. Érseki tanácsosok lettek: Gelányi Ferenc rémi plébános, Lőw Frigyes jánoshalmi káplán, Mátrai Dénes csátaljai plébános és Nemes Vilmos csengődi plébános. (1501, 1502/86. Körl.)

január 2. Ijjas érsek körlevelében közölte, hogy előző év júniusában az Érseki Hatóság létrehozta a teológiai Levelező Kurzust, amely a bajai Kántorképző Tanfolyammal együtt működik. A Levelező Kurzus igazgatói tisztére Dr. Ipolyi László kanonok, bírósági helynök kapott kinevezést. (1508/86. Körl.)

január 2. Személyi változások. Nagyházi Sándor vaskúti plébános kérelmére és egészségi állapotára való tekintettel felmentést kapott a bátmonostori plébánia oldallagos ellátása alól. A bátmonostori plébánia ellátására Mátrai Dénes csátaljai plébánost nevezték ki. (1509/86. Körl.)

január 8. Életének 75., papságának 50. évében Budapesten, a Kútvölgyi kórházban elhunyt Dinnyés Gergely géderlaki plébános. Szakmáron temették el, január 23-án. (140/87. Körl.)

január 22. Életének 96., papságának 73. évében, a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt Dr. Horváth Alajos, a Kalocsai Főszékeskáptalan nagyprépostja, a főegyházmegye nesztora, „Lojzi bácsi”. Január 29-én temették el Kalocsán, a papi kriptában. (170/87. Körl.)

február 19. II. János Pál pápa audiencián fogadta Lázár György miniszterelnököt. (B-L)

február 21. Életének 64., papságának 41. évében elhunyt Medgyesi József bajaszentistváni plébános. Március 2-án temették el a bajaszentistváni temetőben. (295/87. Körl.)

február 24-25. Keszthelyen a TIT Országos Központja és a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága egyháztörténeti konferenciát rendezett. (BM-GJ)

március 3. II. János Pál pápa Paskai László kalocsai koadjutor érseket esztergomi érsekké, Marosi Izidor váci segédpüspököt váci megyéspüspökké, Dankó Lászlót, a római PMI rektorát kalocsai apostoli kormányzóvá nevezte ki. (BM-GJ) Ijjas érsek körlevelében büszkén jegyezte meg, hogy 74 esztendő után újra Kalocsa ad érseket Esztergomnak. Egyben megköszönte azt a szolgálatot, amelyet a koadjutor-érsek öt éven át mellette és helyette végzett: kezdeményezte a világiak bevonását a lelkipásztori munkába, útjára indította a teológiai kurzust, szorgalmazta a ministráns találkozókat, koordinálta a katolikus gimnáziumokban tanulók támogatását. (387/87. Körl.)

március 19. Ijjas érsek külön körlevélben mutatja be Dr. Dankó László pápai prelátust, a római Pápai Magyar Intézet rektorát, akit II. János Pál a kalocsai főegyházmegye apostoli kormányzójává és midilai c. püspökké nevezett ki, érintetlenül hagyva az érseki szék betöltöttségét (administrator apostolicus sede plena). Ijjas érsek kiemelte, hogy már hosszú ideje jó kapcsolatban állt az új apostoli kormányzóval, ismeretségük még Ijjas szegedi püspök időszakából ered. Melegen ajánlotta őt a papság figyelmébe, és teljes bizalommal adta át neki a főegyházmegye vezetését, a joghatóság ui. a továbbiakban egyedül az apostoli kormányzót illette. (388/87. Körl.)

március 25. Ijjas érsek körlevelében jelezte a nyári papi továbbképző napok programját, a téma: Családpasztorációnk mai feladatai. (428/87. Körl.)

március 25. Ijjas érsek körlevelében közölte, hogy május 23-án Máriakönnyén (Vodicán), június 18-án pedig Kalocsán tartanak ministránstalálkozókat. (340/87. Körl.)

március 25. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy hivatástisztázó-hivatásgondozó lelki napokat tartanak július 27-augusztus 1. között Szarvaskőn, ahol szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését. (445/87. Körl.)

május 2. Kalocsán, a főszékesegyházban püspökké szentelték Dr. Dankó Lászlót. A szentelők Dr. Paskai László, Dr. Udvardy József és Dr. Pataky Kornél voltak, és a pápa küldötteként jelen volt Mons. Francesco Colasuonno érsek. Dankó László főpásztori beköszöntőjében hangsúlyozta, hogy a közösséget építő, a mai körülményeket és igényeket reálisan ismerő lelkipásztorokra van szükség. Régit és újat kell előhozni, az Egyház irányítása mellett, és ha kell, merjünk új utakra is lépni. Éljünk másokért, élő közösségeket építve, az embereket egységbe összegyűjtve. Nem szervezés ez, hanem kegyelmi, üdvösség-szolgálat. Ebben a munkában kíván papjai atyja, testvére és barátja lenni. Szavait Szent Ágostont idézve zárta: „Veletek vagyok keresztény és értetek püspök.” (630/87. Körl.)

május 4. Kinevezés. Dankó László apostoli kormányzó körlevelében jelezte, hogy május 2-án történt püspökké szentelésével és kinevező bullájának kihirdetésével átvette a főegyházmegye kormányzását, és egyidejűleg általános helynökévé nevezte ki az eddigi érseki helynököt, Kováts Gézát. (631/87. Körl.)

május 16. két héttel beiktatása után Paskai László esztergomi érsek szentmisét mutatott be a nagymarosi ifjúsági találkozón. (Mészáros III.B. 78.)

május 23. Életének 76., papságának 53., felszentelt püspökségének 6. évében, hosszú betegség után a pécsi klinikán elhunyt Dr. Belon Gellért c. elidei püspök, ny. pécsi segédpüspök, jánoshalmi plébános. A pécsi székesegyház kriptájában temették el. (660/87. Körl.)

június 4. Dankó László apostoli kormányzó körlevelében csatlakozva a Szentatya szándékához Mária-évet hirdetett a főegyházmegyében, mely pünkösdtől a következő év Nagyboldogasszony ünnepéig tartott. (645/87. Körl.)

június 4. Dankó László apostoli kormányzó körlevelében felhívta a figyelmet a világi hívek teológiai képzésére. Ismertette a Baján elindított Teológiai Levelező Tanfolyamot, ahol három éves képzés zajlik, havi két konzultációval (szombati napokon). Az érsek várta a jelentkezéseket, a felvételi beszélgetés az első őszi konzultáció alkalmával volt. (651/87. Körl.)

június 5. A szentatya elfogadta Ijjas József kalocsai érsek lemondását, és Dankó László apostoli adminisztrátort nevezte ki kalocsai érsekké. (SzK)

június 10. Életének 82., papságának 58. évében elhunyt Porvay János ny. lelkész. Június 15-én, Baján temették el a Rókus temetőben. (699/87. Körl.)

június 27. Dankó László kalocsai érsek személyes kihallgatáson járt II. János Pál pápánál, és megköszönte bizalmát. A kalocsai főegyházmegye 90. érseke a méltóságát jelképező palliumot június 29-én vette át a Szent Péter Bazilikában. (765/87. Körl.)

július 2. A püspöki kar lelkipásztori bizottsága terjedelmes köriratban fordult a papsághoz a családpasztorációról, lelkipásztorok számára. A dokumentum kitér a házasság és a család helyzetére, keresztény értelmezésére, és részletes gyakorlati útmutatásokat is tartalmaz a családtervezés és szexualitás témájában. (sz.n./87. Körl.)

július 12. Érsekhalmán ünnepélyesen elhelyezték az új templom alapkövét. (102/88. Körl.)

július 17. Kinevezések. Dankó László érsek körlevelében jelezte, hogy érseki kinevezésével Kováts Géza általános helynök címe általános érseki helynökre változott. A megüresedett nagypréposti stallumot Dr. Angeli Ottó olvasókanonoknak adományozta. (792, 793/87. Körl.)

augusztus 27. Életének 86., papságának 62. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Flach András Baja-Szent József nyug. plébánosa, a főegyházmegye nesztora. Szeptember elsején temették el Kalocsán, a papi kriptában. (960/87. Körl.)

október 16. Életének 78., papságának 55. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Korsós Imre ny. sükösdi plébános. 1973-ban egy autó elgázolta, melynek következtében 1975-ben nyugállományba kényszerült, de lelkipásztori kisegítő munkát, elsősorban gyóntatást haláláig végzett. (1145/87. Körl.)

október 28. Dankó László érsek körlevelében szorgalmazza a püspöki kar által javasolt törekvést a papi egységre. Örömmel tapasztalta, hogy a paptestvérek időnként közös imára-beszélgetésre gyűlnek össze, javasolja a bekapcsolódást mindenki számára. Közvetíti a püspöki kar javaslatait: 1.) Hetenként egy órás szentségimádás a magyar papi egységért. 2.) Hetenként legalább egy paptestvér meglátogatása. 3.) Kerülni, hogy paptestvéréről valaki rosszat mondjon. Felelőssé, zelátorrá Virág József akasztói plébánost nevezte ki az érsek. (1094/87. Körl.)

október 28. Egyházszervezés. Dankó László körlevelében jelezte, hogy tervezi az Egyházközségek Egyházmegyei Tanácsának létrehozását, az egyes kerületeket képviselő egyházközségi tagok jelölésében kérte az espereskerületi tanácskozások segítségét. (1166/87. Körl.)

október 28. Dankó László érsek az egyházmegye vezetésében bekövetkezett személyi változás miatt kezdeményezte új papi szenátus választását. A titkos szavazás határidejeként december 31-ét jelölte meg. (1168/87. Körl.)

október 28. Hitoktatás, kinevezések. Dankó érsek körlevelében a hitoktatás kapcsán megjegyzi, hogy az iskolai, ill. templomi katekézis mellett lehetőség van a plébániaépületekben is hitoktatni, de ehhez ordináriusi engedélyre van szükség. Ezekre a hitoktatási alkalmakra is vonatkozik a templomi hitoktatásnál előírt bejelentési kötelezettség. Az Országos Kateketikai Bizottság tagjául az érsek Dr. Tarjányi Bélát javasolta, ill. segítőjeként Tajdina József jánoshalmi plébánost. Tajdina egyúttal a Felnőttek Oktatásának Országos Bizottságában is delegált lett. (1169/87. Körl.)

október 28. Személyi változások. Nagygyörgy László kanonok, érseki irodaigazgatót eddigi beosztásaitól felmentették és Baja-Szent Istvánra plébánosnak nevezték ki. Tajdina József dávodi plébánost Jánoshalmára helyezték át hasonló beosztásba. Kamen Ferenc Kecel-beltéri káplánt nevezték ki Dávodra plébánosnak. Pécsi Ferencet saját kérésére két évre átengedték a Váci egyházmegyébe. Géderlakot oldallagos ellátásban Cselik László bátyai plébánosra bízták. A volt könyvtár-prefektus Nagygyörgy László helyére hasonló minőségben Dr. Ipolyi László apát-kanonokot nevezték ki. Ivó József tb. kanonok miskei plébánost kinevezték a Caritas egyházmegyei ügyintézőjévé. Az érseki székház gondnoka világiként Kiss György lett. A könyveléshez Szabó Imréné, az irodához Kókai-Szabó Erzsébet került. (1172/1987. Körl.)

október 28. Dankó érsek a tavaszi espereskerületi ülések témájául a következő tételt javasolta: Lelkipásztori feladataink a Mária évben (a Redemptoris Mater enciklika alapján). (1173/87. Körl.)

október 28. Könyvajánlás. Dankó érsek körlevelében ajánlotta Dr. Gyetrvai Péter újonnan megjelent könyvét: Egyházi szervezés, főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén címmel. A könyvet Adriányi Gábor sorozatszerkesztésében, Münchenben adták ki.

november 9-13. A püspöki kar ad limina látogatáson Rómában tartózkodott. (BM-GJ) A magyar püspökök között már Dankó László érsek képviselte Kalocsát. A pápa ekkor a többek között a papi egységet hangsúlyozta, nyilván a békepepi probléma kapcsán, és elsősorban a püspöki kar egységét kötötte lelkükre, hogy jó példát adjanak. (Mészáros III.B. 50.) Dankó érsek körlevelében megemlítette, hogy a püspökök együtt zarándokoltak el Róma négy főbazilikájába, november 10-én a Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában miséztek, és november 13-án délben voltak közös kihallgatáson II. János Pál pápánál, mely után együtt ebédeltek a Szentatyával. (100/88. Körl.)

november 25. Este 6 órakor Kalocsán a felújított főszékesegyházat és annak újjáépített orgonáját Paskai László prímás, esztergomi érsek áldotta meg, majd ezt követően Francesco Finotti orgonahangversenyében gyönyörködhettek a jelenlévők. (113/88. Körl.)

december 1. Megtartották az MKPK és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa vezetőinek első hivatalos tanácskozását a budapesti Ráday Kollégiumban. (BM-GJ)

december 4. Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront főtitkára megnyitotta az újjáalakított esztergomi Főszékesegyházi Kincstárat. (BM-GJ)

december 21. Életének 83., papságának 59. évében elhunyt Gajdos István borotai plébános. december 28-án temették el Borotán, ahol mintegy 30 éven át szolgált. (1366/87. Körl.)

december 25. Első ízben közvetít éjféli szentmisét a Magyar Televízió, helyszín a budapesti Mátyás-templom. (BM-GJ) A televízióban egyébként 1990-ig nem szólalhatott meg a katolikus egyház. A rádióban az 1957-től kialakult rendszer élt 1990-ig, ennek megfelelően ritkán, 3-4 hetenként, a második adón kapott az egyház félórás lehetőséget, ált. vasárnap, kora reggel. Ekkor is csak imáról, szentbeszédről és énekekről lehetett szó. Az éjféli mise közvetítése az új idők, a változások egyik jele volt. (Mészáros III.B. 51.)

december 25. Dankó László kalocsai érsek az éjféli misét Hartán mutatta be. (102/88. Körl.)

az év során: A békepap-szervezet külföldi útjai közül kiemelkedett 1987 októberében egy egyhetes utazás Kínába, a Kínai Katolikusok Hazafias Társaságának meghívására. Az úton Pataky Kornél püspök, Bíró Imre főtitkár, Bakonyi József országos titkár mellett Kováts Géza kalocsai érseki helynök, megyei békepap-bizottsági alelnök is részt vett. (A kínai meghívó fél, a kommunista párt által engedélyezett egyház egyébként nem tartotta a kapcsolatot Rómával.) (Mészáros III.B. 152.)