DIGNITATES, DISTINCTIONES

1735-1992, 0,78 ifm
Keresőszavak: címek, rangok, méltóságok, kinevezések
Nyelv: latin, 1880-tól nagyrészt magyar
A sorozat ismertetése: Tulajdonképpen két tartalmában nehezen elkülöníthető tárgyszó anyagából alkottuk sorozatunkat. Dignitates címszóval illették eredendően a pápai és királyi kitüntetésekkel kapcsolatos iratanyagot. A jóval később megalkotott Distinctiones tárgyszó alá iktatták az alacsonyabb, egyházmegyés hatáskörön belüli (érseki tanácsosi, címzetes főesperesi stb.), illetve közigazgatási, miniszteriális fórumok kitüntetéseit. Az elválasztás (mármint a királytól és pápától eredő méltóságok külön kezelése) logikus lehetett volna, a valóságban azonban nem működött. Az 1890-es évektől használatba vett Distictiones tárgyszó hamarosan dominált, az apáti és préposti kinevezéseken kívül lényegében átvette a Dignitates anyagát. A megkülönböztetés egyébként is nehézzé vált volna, ha figyelembe vesszük a főkegyúri jog terén 1918 és 1945 után bekövetkezett változásokat.
Kis egyszerűsítéssel úgy is fogalmazhatunk, hogy a különféle rangok és címek adományozásával kapcsolatos iratokat 1890 előtt Dignitates címen iktatták, azután pedig Distinctiones alatt, kivéve egy-két fenntartott ügyet (ezek lettek volna az apáti és préposti kinevezések), de itt is voltak következetlenségek. A fentiek alapján döntöttünk úgy, hogy külön alsorozatokként, de mégis egyetlen sorozatot alkotunk a két címszóból.
A kinevezési, adományozási iratok mellett természetesen megtalálhatók a jelölések (s az ezzel kapcsolatos személyes iratok, méltatások és jellemzések), a köszönőlevelek is, a kinevezések kapcsán fizetett taxák befizetésének igazolásai, apáti áldások és eskütételek stb. Egy-egy középkorban létezett apátság apáti címének elnyerése nem minden esetben jelentett puszta címet, komoly jövedelemmel is járhatott, s így alkalmas lehetett lelkészi állomáshellyel nem rendelkező, pl. szellemi, kutató munkát folytató, vagy egyesületi tevékenységet szervező papok függetlenítésére, egzisztenciájuk megteremtésére. Bizonyos értelemben tehát országos szinten "politizáltak" ezekkel a királyi, pontosabban főkegyúri adományokkal.
Az egyházmegye területén régen létezett apáti, préposti címek adományozása elméleti kérdéseket is fölvetett, fölmerült az igazolhatóság, történeti hitelesség igénye. Okleveles kutatások során próbálták meg egy-egy méltóság létjogosultságát alátámasztani vagy éppen megcáfolni. Utoljára Udvardy József végzett hasonló elemzéseket, s készített egy összegző tanulmányt e kérdésben.
További tagolódás, tételek:

    · Dignitates 1735-1992, 0,49 ifm
    · Distinctiones 1892-1992, 0,29 ifm

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: