KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK

1856-1959, 2,53 ifm
Névváltozatok, rokonság: Kalocsai Iskolanénék, Kalocsai Apácák, Iskolanénék, Moniales, Moniales Colocenses, Claustrum Monialium, Kalocsai Sanatorium, Szent Szív Otthon, A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Társulata, Sanctimoniales Scholae Sororum Coloczae
Keresőszavak: kalocsai iskolanővérek, szerzetesek, oktatás
Nyelv: magyar, latin, német (ld. még a tételeknél)
A sorozat ismertetése: Az iskolanővéreket Kunszt József érsek 1860-ban telepítette le Kalocsán. Az első nővérek Csehországból érkeztek, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációjához tartozó Franz Mária Terézia anya vezetésével. Az érsekség és a nővérek kapcsolata továbbra is szoros maradt, Kunszt érsek utódai is rendházak-iskolák sorát alapították számukra szerte az egyházmegye területén. Az önálló magyar társulatot Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata néven a Szentszék 1907-ben hagyta jóvá. A Társulat a 20. sz-ban is jelentősen fejlődött, 1948-ban közel ezer volt a nővérek száma, házaik már az egyházmegye határain túl is terjedtek, három tanítóképzőt, egy óvónőképzőt, három líceumot, egy mezőgazdasági középiskolát, 11 polgári iskolát, 31 elemi iskolát, 23 óvodát, két főiskolás otthont és egy árvaházat vezettek. Tanítványaik száma 1948-ban kb. 12.500 volt.
A tárgyszó a nővérekkel kapcsolatos iratokat tartalmazza. A terjedelmében is jelentős iratanyag lényegében a feloszlatásig követi figyelemmel a Társulat sorsát, az 1989 után újrakezdett működés dokumentumai már nem kerültek ide. Az iratanyag természetesen az Érsekség és a Társulat kapcsolatát tükrözi. Az egyes intézményekben, rendházakban felhalmozódott iratanyag nagy része az államosítások idején sajnos jórészt elveszett, ill. megmentett részei találhatók más levéltárakban, így pl. a Bács-Kiskum Megyei Önkormányzat Levéltára is őriz nővérekkel kapcsolatos anyagokat. A sorozat részletes ismertetése az alábbiakban, az alsorozatoknál olvasható.
További tagolódás, tételek:

    · Személyi iratok 1860-1950, 0,29 ifm latin, német, 1880-as évektől magyar, latin, német. A nővérek listáin, összeírásain túl megtalálhatók az egyes nővérek rendi életének főbb eseményeivel kapcsolatos iratok: a felvétel ügyei, a fogadalmakkal kapcsolatos engedélyek (felmentések, kortöbbség, korhiány, törvénytelen születés alól), a nővérek elbocsájtása, távozása esetén fogadalmak alóli felmentések, halálesetkor híradás, örökségi, hagyatéki kérdések, és természetesen egyéb ügyek, pl. zárdán kívüli tartózkodás engedélyezése, rítusváltoztatás stb.
    · Az anyaház anyagi ügyei 1859-1946, 0,28 ifm latin, német, 1870-es évektől magyar. Az iratok a zárda 1859-60-as kialakításával, berendezésével kezdődnek. A bővítések, javítások, további beszerzések dokumentumai, számlái később is megtalálhatók. 1871-ben történt nagyobb átalakítás, s a címben említett anyaház megnevezés ez időtől fogva nagyobb épületegyüttest jelent. A templom és az oktatási intézmények fenntartásának, javításának, érseki segélyezésének (tornaterem építésétől a tűzifa biztosításán át egészen a kölcsönökig) iratai is itt találhatók.
    · Vegyes iratok 1856-1951, 1956, 1957. 0,27 ifm latin, német, magyar, 1880-as évektől magyar. A vegyes iratok egyik fő részét a nővérek iskoláinak iratai (növendéklisták, vizsgabeszámolók, felvételi kérelmek, ajánlások, ösztöndíjak, karácsonyi stb. ünnepség) alkotják. Éves jelentések készültek az elemi iskoláról, tanítónőképzőről, átfogó jelentés készült a rend 20 éves működéséről 1880-ban. Megtalálhatók a rend életével kapcsolatos fontosabb események iratai is (alapítólevelek, érseki alapítványok szövegei, főnöknőválasztás, káptalani gyűlés, vizitáció, új házak telepítésének kérelmei, kormányzó tanács tanácskozási jkv-ei 1847 júliusától 1950 májusáig, rendi körlevelek 1947-1948), végül az igazán egyedi témák, pl. Augusta német özvegy császárné ajándékai az intézetnek stb.
    · Beöltözések, fogadalom 1862-1950, 0,24 ifm latin, német, 1880-as évektől magyar, kevés latin. Az ideiglenes- és örök fogadalom előtt álló nővérek kánoni vizsgálatának iratai, a fogadalomtétel időpontjának kitűzése, érseki biztos, főcelebráns kiküldése az eseményre, jelentések a fogadalmak "kivételéről", azaz megtörténtéről, esetleg a fogadalomtételhez kapcsolódó felmentések (pl. hozomány alól).
    · Római jelentések 1912-1948, 0,08 ifm latin, kevés magyar. A Congregatio Religiosisnak küldött Relatio triennalis, majd a 30-as évektől quinquennalis, azaz három- és ötéves jelentések anyaga, illetve az arra kapott válaszok, megjegyzések.
    · Vidéki házak iratai összesen: 1873-1949, 0,32 ifm magyar, latin (Baja 1895-1949, Bácsalmás 1927-1942, Bácsbokod 1932-1944, Bátya 1924-1942, Dávod 1928-1941, Dunapataj 1929-1945, Hajós 1898-1937, Hercegszántó 1929-1939, Jánoshalma 1881-1943, Kecel 1927-1940, Kiskőrös 1928-1941, Kunbaja 1904-1941, Mélykút 1897-1944, Újvidék 1873-1919)
    · Bácskai házak iratai összesen: 1869-1944, 0,58 ifm magyar, latin (Ada 1896-1945, 0,04 ifm /Bács 1892-1942, 0,11 ifm /Bácsszentiván 1907-1920, 0,02 ifm /Hódság 1895-1943, 0,02 ifm /Horgos 1896-1944, 0,01 ifm /Kula 1907-1943, 0,02 ifm /Magyarkanizsa 1901-1944, 0,05 ifm /Martonos 1908-1944, 0,01 ifm /Mohol 1882-1945, 0,04 ifm /Óbecse 1911-1920, 0,01 ifm /Őrszállás 1917-1942, 0,01 ifm /Palánka 1884-1944, 0,06 ifm /Péterréve 1903-1942, 0,01 ifm /Szentfülöp 1903-1943, 0,03 ifm /Szenttamás 1911-1944, 0,06 ifm /Temerin 1879-1942, 0,04 ifm /Topolya 1869-1944, 0,03 ifm /Újvidék 1873-1919, 0,10 ifm)
    · Szabályzat 1869-1933, 1948. 0,16 ifm latin, magyar. A rendi szabályzat (Constitutiones...) változatai, módosítása. Érseki vélemények, római jóváhagyások.
    · A nővérek gyóntatói 1861, 1881-1950, 0,13 ifm magyar, latin. Gyóntatók kinevezése házanként, illetve tartózkodási helyenként.
    · Szent Szív Otthon (Szanatórium) 1909-1950, 1959. 0,06 ifm magyar. Az otthont az idős, beteg nővérek ellátására hozták létre. Lelkipásztori ellátását a kalocsai Szent Imre plébánia végezte. 1945 után iratait Szent Szív Otthon, Kalocsa-Szent Szív Otthon néven külön iktatták, azelőtt az Iskolanővérek címszó alatt találjuk. 1950-ben, a rend feloszlatásakor az intézményt megszüntették. Az iratok az otthon segélyezésével, javításaival; a kápolna, oltáriszentség, búcsúk kérdésével, illetve a miséző atyák biztosításával foglalkoznak.
    · Bácskai provincia 1923-1950, 0,06 ifm magyar, kevés latin. Trianon után a határon kívül került részek (házak, nővérek) személyi stb. ügyeivel, illetve a működési keretek meghatározásával az önálló Bácskai Provinciával kapcsolatosak az iratok.
    · Kínai misszió 1926-1948, 0,02 ifm magyar. Taming volt a kínai misszió helyszíne, a nővérek kiküldésén, segélyek, kiutalások engedélyezésén túl beszámolókat, híradásokat is találhatunk.
    · Igazoló bizottság iratai 1945-1946, 0,04 ifm magyar. Igazolások, nyilatkozatok politikai- és a zsidótörvényekkel kapcsolatos magatartásról, szolgálati hely esetleges elhagyásáról.

KFL.I.1. KALOCSAI ÉRSEKI HIVATAL: