KFL.II.1.e. Úriszéki iratok

1834-1847, 1850, 1,2 ifm (5 doboz) nyelv: magyar

A kezdeti anyagi nehézségek után a káptalan ellátásának végleges megoldását az 1832-es királyi adomány jelentette. Birtokait az érseki uradalomból hasították ki, de csak 1834-ben került sor használatba vételükre. Ettől kezdődően tehát a káptalan földesúri joggal bírt az érintett területeken, azaz Császártöltés, Lak, Szentbenedek, Kecel és Uszód falvakban. Úriszéke 1835-1847 között működött, tevékenysége során főleg a jobbágyok magánjogi természetű peres ügyeiben bíráskodott - pl. örökösödési, hagyatéki ügyek, úrbéri telkek iránti követelések, közszerzeményi vagyon, hozomány visszaadásának megítélése, árvákra és azok vagyonára vonatkozó rendelkezések, adóssági, kártérítési keresetek stb. Büntetőjogi ügyek csak csekély számban fordulnak elő. Néhány esetben fellebbezett ügyeket továbbítottak, vagy fellebbviteli bíróságok ítéleteit hirdették ki. Az úriszék közigazgatási jellegű feladatai közé tartozott a községi adószedők és gyámok számadásainak elbírálása, a jobbágygazdálkodás rendjének felügyelete is. Ez utóbbiak között pl. megállapított nyomásrend szerinti földművelés, elegendő vonósjószág beszerzése, erdőpusztítás, jogtalan foglalások tiltása, robot mulasztása miatti fenyítés szerepelt.
A beérkező ügyeket a káptalan ügyvédje, Szabó Mihály kezelte, s azokat a káptalani birtokok, azaz települések szerinti csoportosításban helyezte el. Az úriszék üléseinek jegyzőkönyvei külön sorozatban gyűltek. Az idő haladtával nehezedett az eligazodás a szaporodó anyagban, így az előzmények fölkutatását, a keresést megkönnyítendő segédlet is készült: egy a peres felek neve szerinti alfabetikus mutató az úriszéki ítéletekről. Ez a füzet tartalmazza a káptalani úriszék ítéleteinek jegyzékét, a név mellett röviden meghatározza a per tárgyát, általában említi az érintett felek lakóhelyét, majd megadja a döntést hozó úriszéki ülés idejét, valamint az ítélet jegyzőkönyvi számát. A mutatót a rendelkezésre álló úriszéki jegyzőkönyvek alapján készítették, s azzal párhuzamosan a jegyzőkönyvi számokat a településenként tárolt peranyagok aktáira is ráírták. Az időrend s e számok szolgáltak a rendezés alapjául. A mutató 1845-ig egy kéz írása, az 1847-es, utolsó év bejegyzéseit már más készítette. Szintén a káptalani ügyvéd által végzett tevékenység során gyűltek össze az adásvételi szerződések elismerései. Ilyen iratok részben a településenként rendezett iratok közé kerültek, nagyobbrészt pedig egy külön füzetbe vezették őket. Ez a formátumában az úriszéki jegyzőkönyvek mutatójához hasonlító füzet az Eladások és vételek jegyzőkönyve. A bejegyzések folyamatosan növekvő sorszám alatt, időrendben, a helység- és személynév kiemelése után a szerződések szövegét tartalmazzák, melyek végén gyakran szerepel a földesúri jóváhagyás tényének, esetleg a jóváhagyó káptalani gazdasági ülés számának megjegyzése.

KFL.II.1.e. 1. A káptalani úriszék ítéleteinek jegyzéke 1835-1847. (füzet, 89 számozott oldallal)
Eladások és vételek jegyzőkönyve 1834-1842. (füzet, benne 215 adásvételi szerződés)
Császártöltés 1835-1847. (Benne külön csomóként nagy terjedelemben Reger Konrád periratai 1816-1847.)
Lak (Géderlak) 1835-1847.
KFL.II.1.e. 2. Szentbenedek (Dunaszentbenedek)1834-1847.
KFL.II.1.e. 3. Dusnok 1835-1847, 1850.
KFL.II.1.e. 4. Kecel 1834-1847. (Benne nagyobb terjedelmű csomókban Antoni-Rácz hagyatéki per 1840-1844; a Haszilló hagyatéki per 1828-1837; Kozmai János perei 1828-1844.)
KFL.II.1.e. 5. Uszód 1834-1847.
Úriszéki jegyzőkönyvek 1835-1847. (A jegyzőkönyvek keltezése a következő: 1835. május 7: Szentbenedek, Dusnok. 1835. május 18: Kecel. 1836. május 25: Kalocsa. 1837. május 8: Szentbenedek, Császártöltés. 1838. október 22: Szentbenedek. 1838. október 29: Kecel. 1839. december 2: Kalocsa. 1841. május 25: Kalocsa. 1842. június 13: Kalocsa. 1843. május 18: Kalocsa. 1844. május 20: Kalocsa. 1845. december 1: Kalocsa. 1847. április 26: Szentbenedek.) Itt találhatóak még a helységekhez be nem sorolható elismervények, följegyzések pl. perek kiadásáról, levelezés Pest vármegyével úriszéki ügyekben. (Csak néhány irat.)