Zombory János

Zombory János: (Zombor, 1788. május 5. - Kalocsa, 1866. február 19.) 1812: szent. Káplán. 1814: a pesti Központi Szeminárium tanulmányi felügyelője. 1817: a kalocsai nagyszeminárium teológiai tanára, házassági kötelékvédő. 1823: szántovai pléb. 1828: esperes. 1840: canonicus teologus 1853: tiszakői prépost. 1862: Vál. szerbiai püspök. Teológiai doktor. Káptalani tisztségei: 1841. február 16.: ifj. mester. 1843. március 2.: id. mester. 1844. december 4.: tiszai főesp. 1848. október 16.: székesegyh. főesp. 1851. január 11.: bácsi kisprépost. 1853. augusztus 10.: éneklő. 1857. június 4.: olvasó. (Kanonokok-1998)
Zombory Joannes 1788 1812 Cooperator. — 1814 Stud. Praef. in gen. Semin. Pest. 1817 Prof. Theol. in Lyceo Coloc. subin Advoc. Paup. et Def. Vinc. Matrim. 1823 Par. in Szántova. 1828 V. A.-Diaconus. 1840 Canon. Theolog. Mag. Jun. 1853 Praep. de Keö ad Tibiscum. 1854 Cantor. 1857 Lector. 1862 Elect. Eppus Serbiensis. (Schem. 1865)
Zombory János (Zombor, 1788. máj. 5. – Kalocsa, 1866. febr. 19.) 1812-1866, 0,02 ifm /Felvételét kéri a kalocsai egyházmegyébe 1812. /Inf. 1822, 1839. /Áthelyezési kérelmek /Ferenc József a Szerbiai püspöki címet adományozta neki 1862-ben /Obitus (Personalia-2002)
ZOMBORI(Y) Joannes teológus hallgató a Központi Szemináriumban 1810-1812, káplán Bácsszentivánon 1813, Bácsalmáson 1814, teológus hallgató a Központi Szemináriumban 1815-1817, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára, SS. Theol. Doctor, Theol. Moralis et Pastoralis, item Eloquentiae Sacrae, Catecheticae et Pedagogiae Sublimioris Prof. 1818-1823, Érseki Főszentszék és Helynöki Hivatal házassági kötelékvédő és szerzetesi hivatásvédő 1819-1823, plébános Hercegszántón 1824-1841, not. distr. 1825, Kalocsai Főesperesség Alsó-Kalocsai Kerület esperese 1829-1841, ifjabb mesterkanonok 1841-1843, Érseki Líceum, Teológiai Főiskola tanára, SS. Theologiae Doctor, Institutionum Theologicarum et Dogamticae ac Polemicae Theologiae Prof. 1842-1853, idősebb mesterkanonok 1844, Tiszai főesperes, II. Cottuum Bács et Bodrogh art. unitorum Tab. Jud., ac S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator 1845-1848, Bácsi kisprépost 1851-1853, SS. Theologiae Doctor, S. Sedis Consistorialis Assessor, et Synodalis Examinator 1851, Canonicus Theologus 1851-1852, in Lyceo A-Eppali Colocensi Institutionum Theologicarum, et Dogmaticae, ac Polemicae Theologiae Prof. P. O. 1852, Érseki és Káptalani Könyvtár könyvtárprefektus 1851-1862, éneklőkanonok 1854-1857, Praepositus S. Stephani de Keő ad Tibiscum, SS. Theologiae Doctor, I. Facultatis Theologicae ad Regiam Scientiarum Universitatem Pestiensem Membrum Collegiatum et Pro-Synodalis Examinator 1854, Bibliothecae Praefectus 1856, Főegyházmegyei Zsinati Vizsgabizottság vizsgáztatója 1853-1865, Szent Istvánról nevezett kői prépost 1854-1866, olvasókanonok 1858-1866, Praepositus S. Stephani de Keő ad Tibiscani, S. Sedis Consistorialis et Arhi-Episcopalis Tribunalis Matrimonialis Assessor, ac Pro-Synodalis Examinator, SS. Theologiae Doctor Collegiatus 1858, Bibliothecae Praefectus 1858-1863, Sacerdos Jubilaris 1863, Electus Episcopus Serbiensis 1864, házassági törvényszék bíró 1858-1866. 25, 27, 32, 41, 44, 47, 64, 71, 80, 83, 84, 92, 96, 107, 120, 137, 147, 203 (Történeti Sematizmus-2002)

Névtár: