1954 - Átmeneti enyhülés, Nagy Imréhez fűződő remények

 

1954 – Átmeneti enyhülés, Nagy Imréhez fűződő remények

január 21. Kujáni Ferenc helynök körlevélben buzdítja a papságot, hogy éljenek a templomi katekézisek lehetőségével, azokat ugyanis tudomása szerint sokhelyütt elhagyták. A papságnak módjában áll a vasárnapi misék alkalmával 15-20 perces katekizmus-magyarázatot tartani, azt is ki lehet hirdetni, hogy ez melyik szentmise alkalmával történik, és kérni lehet a szülőket, hogy erre küldjék el gyermekeiket. A kikérdezéstől és a hiányzók számontartásától viszont tartózkodni kell. (252/54. Körl.)

január 21. Kujáni Ferenc helynök körlevélben közli a kórházi betegek ellátásának rendjét. Ha a beteg fel akarja venni a szentségeket, az ápoló személyzetnél kell jeleznie, akik ezt jelentik a kórház gondnokánál. Az értesítés módjáról a plébánosok a kórházak gondnokaival egyeztessenek, praktikus lehet pl. a porta közvetítése. Hívásra a papok feltétlenül és késlekedés nélkül menjenek, ne foglalkozzanak illetékességi kérdéssel, csak a beteg ellátása után. (251/54. Körl.)

január 29. Életének 70., papságának 47. évében, a hódmezővásárhelyi kórházban elhunyt Lengyel József nyug. kiskőrösi plébános. (340/54. Körl.)

február 9. Kujáni Ferenc helynök körlevelében a szentmisék utáni külön imát kért a súlyosan beteg XII. Pius pápa gyógyulásáért. (398/54. Körl.)

február 18. A püspökkari ajánlásokhoz igazodva Kujáni Ferenc helynök körlevélben rendelte el, hogy a plébániákon a Mária-év alkalmából nagyböjt vagy az elkövetkező advent idején triduumot tartsanak (ezekhez beszéd-vázlatokat is mellékeltek). Kujáni azt is kérte, hogy az egyházmegyében szokásos Mária-búcsúkat (Hajós, Máriakönnye) is fokozottabb buzgósággal szervezzék és tartsák meg. Búcsújárásokat-zarándoklatokat azonban csak vasárnapra szervezhetnek. (442/54. Körl.)

március 21. Papszentelés. Dr. Bárd János segédpüspök a budapesti Központi Szeminárium kápolnájában áldozópappá szentelte Katona Lajost és Scharpf Egont, a főegyházmegye teológus hallgatóit. (890/54. Körl.)

március 31. Körlevéli közlés szerint május és június hónapokban az egyházmegye három espereskerületében (bácsalmási, mélykúti, bácsbokodi), összesen 14 plébánián-lelkészségen terveztek bérmálást és kánoni vizitációt. (948/54. Körl.)

március 31. Személyi változások. Dr. Várkonyi Imre c. prépost, a kánonjog tanára lett múlt ősztől a szegedi egyházmegyeközti szeminárium rektora. Az egyházmegyei javak kezelésének tanácsa (consilium dioecesanum administrationis bonorum) tagjai lettek: Dr. Egerth Jakab c. apát, kanonok, Szentmihályi Ferenc c. apát, bácsalmási plébános, Horváth Károly tb. kanonok, géderlaki plébános, Dr. Bagó István vicarius oeconomus Baja-Szent Antal, espereskerületi jegyző. (947/54. Körl.)

április 7. Személyi változás. (Degradatio) Körlevéli közlés tudatja, hogy Dr. Czirfusz János egyházbegyés pap egyházi tisztségeitől megfosztva laikus státusba került. (600/54. Körl.)

április 17. Életének 86., papságának 62. évében elhunyt Dr. Kovács-Huszka Ferenc nyug. plébános. (1157/54. Körl.)

április 24. Életének 70., papságának 47. évében elhunyt Beretich Marián palonai plébános (Bácska). (1360/54. Körl.)

április 24. Személyi változás. Kujáni helynök körlevélben tudatja, hogy Vlaovits Jakab kunbajai kisegítő lelkész engedély nélkül elhagyta szolgálati helyét, ezért őt papi működésétől felfüggeszti. (1166/54. Körl.)

május 7. Személyi változás. Kujáni helynök körlevélben tudatja, hogy Marjai Dezső kisegítő lelkészt (Kalocsa-Szent István) a 2399. kánon értelmében felfüggeszti papi működéséből. (1419/54. Körl.)

május 25. Kujáni helynök körlevél útján kéri a papság segítségét a székesfehérvári Papi Otthon felszereléséhez. Az intézmény működésének megkezdéséhez pénzadományokat és berendezési tárgyakat kértek. (1441/54. Körl.)

június 18. Kujáni helynök körlevél útján jelzi a papsággal és a hívekkel, hogy a hittan beiratások időpontja június 28-án délután és 29-én délelőtt lesz. A beiratás módja-helye a szokásos, az iskolában, írásos szándéknyilatkozat formájában kérhetik a szülők, mindkét szülő aláírásával és egyikük személyes megjelenésével. Beiratáskor a teremben csak az adminisztráló pedagógus, a szülő és esetleg az állami ellenőrző szerv megbízottja tartózkodhat. A helynök kérte a papságot, hogy hassanak oda, hogy a beiratások nyugodt légkörben folyjanak le. Ha valami panasz merülne fel, a helyi mozgolódást elkerülve telefon útján forduljanak az egyházmegyei hatósághoz. Jól gondolják meg azonban, hogy csak indokolt és bizonyítható esetekben lépjenek fel panaszaikkal. (1831/54. Körl.)

június 30. Az érseki székházban tartott felvételi vizsgán a teológia első évfolyamára felvételt nyertek: Gelányi Ferenc, Nagyházi Sándor, Németh István, Radvánszki László, Suhajda Lajos és Udvari Elek. (2216/54. Körl.)

július 17. Életének 79., papságának 57. évében elhunyt Dr. Aczél Gyula tb. kanonok, kúlai esperes-plébános. (Bácska) (2292/54. Körl.)

július 26. Püspökkari körlevél buzdít az árvízkárosultak megsegítésére, kérve a hívek és a papság adakozását. Ajánlott minimum összegként a havi fizetés 5 %-ának felajánlását várják. (2210/54. Körl.)

július 26. Körlevéli közlés szerint szeptember hónapban az egyházmegye két kerületében (csátaljai, garai), tíz településen terveztek bérmálást és kánoni vizitációt. (2215/54. Körl.)

július 28. Kujáni Ferenc helynök körlevélben közölte XII. Pius pápa latin nyelvű levelét, melyet az árvízzel kapcsolatban írt a magyarokhoz. Kujáni megköszönte a pápa figyelmességét, és megjegyezte, hogy az árvíz sajnos az egyházmegye területét is jelentős részben érintette. (2229/54. Körl.)

augusztus 9. Életének 77., papságának 54. évében elhunyt Mayer Lőrinc kerényi plébános. (Bácska) (2513/54. Körl.)

augusztus 11. Kujáni Ferenc helynök körlevelében jelzi, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár (köznyelven Érseki Könyvtár) májustól újra használhatóvá vált, egyben kéri a papságot a kintlevő, lappangó könyvek visszahozására. A könyvtár bezárására Grősz érsek letartóztatásakor, három évvel korábban került sor. (2217/54. Körl.)

augusztus 15. A főszékesegyház búcsúján, Nagyboldogasszony ünnepén a templom átadásának 200. évfordulójára emlékeztek. (2163/54. Körl.)

augusztus 24. Életének 72., papságának 48. évében elhunyt Hegedűs Benjámin nyug. plébános. (2514/54. Körl.)

szeptember 15. A püspöki kar konferenciája nem ellenezte papok és hívők részvételét a szerveződő Hazafias Népfrontban. (BM-GJ)

szeptember 15. Személyi változások. Dr. Ijjas József Kalocsa-Szent Imre plébániáról Miskére került plébánosként. Plébániák vezetésével megbízott lelkészek: Müller Antal Bácsborsód, Dombay Ernő Bácsszentgyörgy, Molnár G. Pál Borota, Szakál István Csengőd, Kopasz János Gara, Jánoshegyi István Hercegszántó, Mihályfi István Kalocsa-Szent Imre, Gärtner János Kunbaja, Dr. Mészáros Károly Madaras, Szecskő Mihály Mélykút, Kapocs Nándor Szeremle. Fényi János érseki szertartó Kalocsa-Szent István templom igazgatója lett. Kinevezett lelkészek: Harmann Jakab Bácsszőlős, Mihály Ferenc Harta. Kinevezett helyi lelkészek: Nemes Vilmos Hajós-Érsekhalma, Kováts Géza Kecskés, Török Vince Mélykút-Marschalltelep, Pesitz József Ordas, Hegedűs Antal Tázlár-Alsótelep. Segédlelkészi beosztást kaptak: Korsós Imre Akasztó, Antal József Baja-Szent Szív, Markra Gyula Baja-Szent József, Varga Imre Bácsalmás, Kopasz Károly Bácsbokod, Kiss Ernő Borota, Mátrai Dénes Császártöltés, Székely László Csávoly, Putterer Péter Csátalja, Borsa Bertalan Csikéria, Szabó András Dávod, Ivó József Dusnok, Katona Lajos Fajsz, Scharfp Egon Foktő, Mentés László Hajós, Bene László és Raffai Imre Jánoshalma, Anisich Jenő Kecel, Széll János Kunbaja, Marton Tivadar Madaras, Faddy József Nagybaracska, Antal Géza és Rosenthal Imre Sükösd, Király András Soltvadkert, Bakos Ottó Tompa-Szent János. Gregus Tamás Baja-Belvárosba, Tiefenbach Rudolf Bácsalmásra került kántori és kisegítő lelkészi minőségben. Kisegítő lelkészek lettek: Cserháti Gergely Kecel, Szommer Károly Nemesnádudvar. Kühner János érseki irodai kezelő kisegítő lelkészi beosztást kapott Kalocsa-Szent István templomnál. Porvay János bajai hittanár Baja-Szent János lelkészséghez kapott kisegítő beosztást. Iványi Endre segédkönyvtáros lett az érseki könyvtárban. Nyugalomba vonultak: Szőke János miskei esperes-plébános, Wildmann Gyula kunbajai plébános, Majer Ferenc szeremlei plébános és Marjai Dezső kisegítő lelkész. Dr. Gaál Gyula Kalocsa-Szent István templomigazgatót saját kérésére felmentették. Percsich Vince Mélykút-Marschalltelepi helyi lelkészi szolgálata alól felmentést kapott. (2600/54. Körl.)

október 1. Anyagiak. Újabb számviteli utasítás jelenik meg a főegyházmegyei körlevélben, melynek célja az egységes számviteli eljárás biztosítása. Bevezetőjében megemlítik, hogy az 1951. év végén kiadott utasítás sok helyen zavart okozott, ezért volt szükség további szabályozás készítésére. Az utasítás a pénztárak vezetésén kívül kitér a költségvetések és zárszámadások készítésének követelményeire. (2678/54. Körl.)

október 23-24. A Hazafias Népfront Erkel Színházban tartott alakuló kongresszusán Czapik Gyula érsek, a katolikus püspöki kar elnöke is megjelent és beszédet mondott. A Népfront Országos Tanácsába választották Czapik érseket, Hamvas Endre és Dudás Miklós püspököket, Beresztóczy Miklóst és Horváth Richárdot. (BM-GJ)

december 14. Személyi változás. (Suspensio) Körlevéli közlés Dr. Gaál Gyula érseki levéltáros papi tevékenységének felfüggesztéséről. (3338/54. Körl.)

december 16. Kujáni Ferenc érseki helynök körlevelében elrendeli, hogy december hónapban a papság minden szentmisében imádkozzon a beteg XII. Pius pápáért, s a plébániai misék után a hívekkel együtt mondjanak el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát a Szentatya felgyógyulásáért. (3333/54. Körl.)

december 16. Kujáni Ferenc érseki helynök körlevélben ad felmentést a december 24-én és december 31-én esedékes böjt, ill. hústól való megtartóztatás alól. Karácsony vigílája szigorú böjt maradt délután 5 óráig, utána lépett érvénybe a felmentés, december 31-én pedig hasonlóképpen, 5 órától szűnt meg a hústilalom. (3356/54. Körl.)

december 31. Körlevélben közlik, hogy a szegedi teológián megváltozott a tantárgyak beosztása, melyhez igazodva szükségessé vált a kápláni ismétlővizsgák tantárgyainak új beosztása is. Az első káplánvizsga anyaga ágazatos hittan, neveléstan, lelkipásztorkodástan, hitoktatás- és szertartástan, a második vizsga anyaga szentírástudomány és szentírásmagyarázat, a harmadik káplánvizsga anyaga pedig egyháztörténet és egyházjog lett. Az egyes tárgyak tételei az Érseki Hivataltól voltak beszerezhetők. (3456/54. Körl.)

az év folyamán: Továbbra is nehézségek adódtak a hitoktatás körül, minden korábbi ÁEH ígéret ellenére. Öt megyében jóval a tanév befejezése előtt, már április 28-án beszüntették a hitoktatást. Czapik érsek hasztalan kérte, hogy az iskolai beiratkozások alkalmával a gyermekek egyúttal hittanra is jelentkezhessenek. A gyermekeknek külön, később megállapítandó időben, mindkét szülő aláírásával ellátott írással, az egyik szülővel együtt kellett jelentkezni a hitoktatásra. (SzK)