1955 - Rákosi újból nyeregben. Megfélemlítés és engedmények vegyes alkalmazása

 

1955 – Rákosi újból nyeregben. Megfélemlítés és engedmények vegyes alkalmazása

január 1. Egyházszervezés. A kisszállási és kelebiai plébániákhoz tartozó Négyestelep helyi lelkészség önálló anyakönyvezési jogot kapott. (333/55. Körl.)

február 7. Az egyházmegyei körlevélben megjelenik, hogy a Szentatya egészségi állapotában örvendetes javulás történt, s ezzel a betegségének idejére elrendelt külön ima véget ért. (330/55. Körl.)

február 18. Személyi változások. Fényi János érseki szertartót saját kérésére felmentették a Kalocsa-Szent István templom igazgatói tiszte alól, helyére Dr. Mojzes Péter érseki tanácsos, bogyiszlói lelkész került. Kövesi István bácsbokodi lelkészt Bogyiszlóra ideiglenesen vicarius oeconomusnak nevezték ki. (401/55. Körl.)

február 18. Kujáni helynök körlevélben kérte a papságot, hogy az Érseki Hivatalnak a szabvány méretű fél ívnél kisebb papíron felterjesztéseket ne küldjenek, s a különböző ügyeket külön iratokba foglalják. (398/55. Körl.)

március 15. A Püspöki Kar körlevelet adott ki az ország felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából, hálát adva Istennek a megmenekülésért és fejlődésért, ill. kifejezve békevágyát a jövőt illetően. A körlevelet nagyböjt 5. vasárnapján, március 27-én olvasták fel a templomokban. (573/55. Körl.)

március 24. Körlevéli közlés szerint április-júniusban, ill. szeptemberben az egyházmegye három kerületében (géderlaki, homokmégyi, bátyai), összesen 21 településen terveztek bérmálást és kánoni vizitációt. (635/55. Körl.)

április 3. Magyarország felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából széles körű amnesztiát kaptak a politikai foglyok, köztük egyháziak is. (BM-GJ)

április 11. Életének 84., papságának 62. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Schwerer Imre nyug. plébános, aki 1944-ben menekült el Bácskából. (1006/55. Körl.)

április 21. Kujáni Ferenc érseki helynök körlevélben szabta meg a május 1-re eső vasárnap szentmiséinek rendjét. Reggel 9 óráig be kellett fejezni a templomi szolgálatot. Ezen kívül esti misékre adott még engedélyt, de ezek egyeztetését a helyi rendezvényekkel okvetlenül megkívánta. A búzaszentelés szertartását május 8-ra halasztották, a kaszált búzát a templom előcsarnokában kellett megszentelni. A szántóföldekre történő kimenetelt feltétlenül kérte a helyi tanácsoknak bejelenteni, ill. velük engedélyezetetni. (861/55. Körl.)

május 7. Zsinati- és püspökkari határozatokra történő hivatkozással Kujáni Ferenc érseki helynök arra kéri körlevelében a papságot, hogy végrendeleteikbe fogalmazzák bele, hogy tiszta hagyatékuk 15 %-át az egyházmegyei hatóságra hagyják, melyből egyforma részeket kap a papi nyugdíj- és segélypénztár, a papnevelés és az egyházmegyei hatóság. (993/55. Körl.)

május 12. Személyi változások. Müller Antal bácsborsódi lelkész a garai kerület esperese lett, Dr. Mészáros Károly madarasi lelkész a bácsalmási kerület jegyzője és esperes-helyettese, Mozsár Pál vaskúti lelkész a garai kerület jegyzője és esperes-helyettese, Szecskő Mihály plébános a mélykúti kerület jegyzője és esperes-helyettese lett. Németh Lajos mélykúti káplán Borotára, Kiss Ernő borotai káplán hitoktató-káplánként Mélykútra, Prokop Péter hitoktató Mélykútról Felsőszentivánra, Lőw Frigyes káplán Felsőszentivánról Mélykútra került. (997/55. Körl.)

május 16. Bővültek az ajánlott üdülési lehetőségek a papság és az egyházi alkalmazottak számára. A korábbi mátraszentimrei (Stella üdülő) kedvezményes ajánlat mellett most megjelent, és a későbbiekben rendszeressé vált Hajdúszoboszló és Hévíz is. (1028/55. Körl.)

június 11. Az MDP párthatározata szerint „ki kell dolgozni és végre kell hajtani azokat az adminisztratív intézkedéseket, amelyek alkalmasak az egyházak fokozottabb ellenállását visszaszorítani”. (BM-GJ)

június 13. Életének 69., papságának 45. évében elhunyt Quotidian Lajos szilágyi plébános (Bácska). (1319/55. Körl.)

június 17. Életének 62., papságának 38. évében elhunyt Hegyi László bácsgyulafalvai plébános (Bácska). (1320/55. Körl.)

június 23. Czapik Gyula egri érsek latin nyelvű beszédet mondott a Béke Világtanács helsinki világtalálkozóján. (BM-GJ)

július 5. A Sacra Congregatio Officii elítélte a békepapi mozgalom lapjait, A Kereszt c. folyóiratot és annak idegen nyelvű változatait. (BM-GJ)

július 9. Életének 79., papságának 53. évében elhunyt Dr. Tantos Gyula pápai prelátus, a Kalocsai Főszékeskáptalan nagyprépostja. (1706/55. Körl.)

július 17. Mindszenty bíborost egészségi állapotára való tekintettel, felfüggesztve fegyházbüntetését a Pécs melletti Püspökszentlászlóra szállították, ahol egy egyházi épületben jelöltek ki számára kényszerlakhelyet. (BM-GJ)

augusztus 20. Kujáni Ferenc érseki helynök körlevélben emlékezik meg Szent István király és az Alkotmány ünnepéről. A körlevél szövege elsősorban a betakarítással kapcsolatos mezőgazdasági munkákról szól, és állást foglal a szövetkezeti mozgalom mellett, a társas, nagyüzemi gazdálkodás hatékonyságát és fejlettségét emlegetve. A körlevél kísérő utasításában külön felhívta a papság figyelmét, hogy a szöveget az augusztus 21-i misék alkalmával, kellő hangsúllyal olvassák fel. Kifejezte, hogy a termelőszövetkezeti mozgalom támogatása az állam és az egyház között létrejött megegyezésből folyó kötelesség, amit a papoknak komolyan kell venniük. Ehhez a tevékenységükhöz fontos egyházi érdek is fűződik, s emiatt a jövőben Kujáni a maga részéről fokozottabb ellenőrzést ígért. (1632/55. Körl.)

szeptember 28. Életének 75., papságának 51. évében, Kiskunfélegyházán elhunyt idősebb Anisich Jenő volt tábori lelkész. (1920/55. Körl.)

szeptember 30. Személyi változások. Kis Pál c. apát, érseki irodaigazgató a váci egyházmegye kötelékéből a kalocsai főegyházmegyébe visszatérve helynök-helyettesi kinevezést kapott. Esperesi kinevezések: Dr. Bagó István a bajai, Csiszár Géza a keceli, Szecskő Mihály a mélykúti kerületek esperesei lettek. Garai Béla c. apát, Baja-belvárosi plébános és Wetzstein Ádám öregcsertői plébános nyugalomba vonultak. Berta Imre akasztói plébános betegségére való tekintettel tartós szabadságot kapott. Dr. Földesdy Antal c. apát, keceli plébános érseki levéltárosi kinevezést kapott és Kalocsa-Szent István templomnál lett kisegítő. Simon Mátyás császártöltési plébános Dunapatajra került kisegítő-lelkésznek. Plébániák vezetésével megbízott személyek: Csiszár Géza plébános Kecelen, Dr. Rózsahegyi György káplán Császártöltésen, Czár Menyhért lelkész Akasztón, Török Vince h. lelkész Kelebián. Kinevezett lelkészek: Dr. Bagó István Baja-Belváros, Mozsár Pál Baja-Szent Antal, Szekulity István Vaskút. A Kalocsa-Szőlők lelkészségre Kékesi János hitoktató-káplán, Öregcsertőre Faddy József nagybaracskai káplán került, lelkészi minőségben. Homokmégyre Dr. Dudás István vicarius adjutori kinevezést kapott. Lőw Frigyes mélykúti káplánt a marschalltelepi hívek gondozásával bízták meg. Kalocsa-Belvárosba Raffai Alfonz kisegítő lelkész került át Kalocsa-Szent Imréről. Áthelyezett káplánok: Borsa Bertalan Csikériáról Bácsalmásra, Széll János Kunbajáról Csikériára, Varga Imre Bácsalmásról Kunbajára, Raffai Imre Jánoshalmáról Bácsalmásra, Szabó István Kelebiáról Jánoshalmára, Szentgyörgyi József Bátyáról Kelebiára, Katona Lajos Fajszról Bátyára, Dr. Gaál Gyula Kalocsáról Fajszra (kisegítő-lelkésznek), Székely László Csávolyról Hajósra, Tóth István Bácsalmásról Mélykútra, Makra Gyula Baja-Szent Józsefről Baja-Szent Istvánra, Mentés László Hajósról Baja-Szent Józsefre. Dr. Gaál Gyula az érseki levéltárosi tisztség alól felmentést kapott. Iványi Endre érseki könyvtárost betegségére való tekintettel a székesfehérvári egyházmegyébe ideiglenesen elbocsátották. A betegeskedő Marjai Dezső kisegítői megbízatást kapott Nagybaracskán. (1539/55. Körl.)

október 8. Személyi változás. (Suspensio) Körlevélben közlik, hogy Gaál Gyula fajszi kisegítő lelkészt megbízatása alól felmentették és papi szolgálatából felfüggesztették. (2002/55. Körl.)

október 14. Az igazságügyminiszter Czapik érsek kérésére engedélyezte Grősz József érsek börtönbüntetésének megszakítását, s a börtönből Püspökszentlászlóra szállították, ahol három alkalommal találkozhatott Mindszenty bíborossal. November 2-án mindkettőjüket átvitték Felsőpeténybe, a régi Almássy-kastélyba. (BM-GJ)

november 2. Személyi változás. Utry Zoltán újmisés kápláni minőségben Kalocsa-Szent Imre plébániára kapott beosztást. (1539/55. Körl.)

november 20. Életének 84., papságának 62. évében elhunyt Hárs Aladár kishegyesi plébános (Bácska). (2325/55. Körl.)

november 26. Életének 96., papságának 73. évében, Kalocsán elhunyt Posch Ernő, a főegyházmegye nesztora. (2333/55. Körl.)

december 26. Magyarországon a karácsony második napja első alkalommal nem ünnep, de a következő évben már visszaállítják. (BM-GJ)

decemberben: A hónap során rajtaütésszerűen országszerte házkutatásokat tartottak papoknál. Összeesküvés és zughitoktatás után kutattak, és néhány papot le is tartóztattak, akiktől iratokat, könyveket és írógépeket vittek el. (SzK)