1967 – A megújulás impulzusai Rómából: állandó diakonátus, Szent István zarándokház

 

1967 – A megújulás impulzusai Rómából: állandó diakonátus, Szent István zarándokház

január 1. Újévi köszöntőjében Hamvas érsek megemlítette, hogy betegségét és a vele járó szenvedést türelemmel fogadja, de sokszor aggódik amiatt, hogy szobához kötöttsége kárára van a főegyházmegyének és az Egyháznak. Arra kérte papságát, úgy végezzék a rájuk bízott mukát, hogy a hívek ne érezzék, hogy beteg a főpásztor. Az érsek kiemeli az előző év két fontos tanulságát, mely a pápa tanításán keresztül is jól kirajzolódik: az egyik a zsinat szellemének kibontakoztatása, a másik a küzdelem a háború fenyegető réme ellen. A zsinati tanításnak még sok éven át meghatározónak kell maradnia a világegyház életében, míg életté nem válik, fel nem szívódik teljesen az Egyház vérkeringésében. Erre hívta fel a figyelmet a jubileumi szentév is, amely a pünkösdi határidőt meghosszabbítva végül az egész előző évet felölelte. A népnyelvű liturgia kapcsán kérte az érsek, hogy a kezdeti nehézségek ne vegyék el senki kedvét, papoknak és híveknek egyaránt formálniuk kell magukat, sőt a templomokat is formálni kell az új liturgiának megfelelően. Mindezt megfontolva, nem elhamarkodva kell tenni, elsődleges szempont a lélek templomának építése-szépítése. Az egyházmegyei eseményekre térve: Kalocsa-Szent Péterben megindult a kápolna építése, a falak nagyobb része már áll. Kaskantyún az építési munkák csaknem teljes egészében befejeződtek. Tompa-Szent Jánoson, Rémen és Dunapatajon külső templomfelújítás történt. Kisebb javítások történtek: Bócsa-Szent Margit toronysisak horganybádog fedése, Madarason sekrestye új tetőzete, Soltszentimrén toronysisak helyreállítása, új bádogfedése. A Főszékesegyház toronyóráját esténként erős fényű lámpák világítják meg, egyben az óraszerkezetek korszerűsítése-automatizálása is megtörtént. (100/67. Körl.)

január 4. Papságának 66. évében elhunyt Takács Gáspár c. apát, ny. csantavéri plébános (Bácska) (184/67. Körl.)

január 10. Irattári követelmények. Hamvas érsek körlevelében a felterjesztések alaki követelményeire hívja fel a papság figyelmét, Kéri, hogy minden esetben legalább félív nagyságú papírt küldjenek be, még néhány soros előterjesztés esetén is. A különböző tárgyakat külön levelekbe fogalmazzák, különben a központnak kell az ügyeket „szétgépelnie”, a felterjesztéshez ne másoló géppapírt használjanak, hanem olyan minőségű papírt, melyen nem folyik szét a tinta és nem üt át az írás. Írógép használatakor ügyeljenek a szalag cseréjére, mert a már halványan beküldött írás egy-két éven belül olvashatatlan lesz. (188/67. Körl.)

január 21. Hamvas érsek körlevelében jelezte, hogy április-június hónapokban hét napon, összesen 11 helyszínen tervez bérmálást és kánoni vizitációt a bácsbokodi és jánoshalmi espereskerületekben. (271/67. Körl.)

január 21. Papi jubileumok körlevéli közlése: ezüstmisések Gregus Tamás alsómégyi lelkész, Müller Antal h. esperes, bácsborsódi plébános, Prokop Péter Rómában élő pap, Schönberger József négyestelepi lelkész, Tóth István kelebiai plébános, Zimándi Zoltán c. esperes, vaskúti plébános, Dr. Papp Imre zsinati vizsgáztató, baja-belvárosi káplán és Anisich Jenő bregenzi magyar lelkész. (286/67. Körl.)

január 25. Főszentszéki kinevezések. Tíz év elmúltával lejárt a prosynodalis bírák megbízatása, a következő tíz éves időszakra kinevezést kaptak: Dr. Horváth Alajos, Dr. Koszterszitz József, Kovács Ferenc, Kováts Géza, Dr. Gyetvai Péter, Morvai István, Dr. Udvardy József, Fényi János, Kékesi János. Fölmentve a szentszék korábbi tisztségviselőit, főegyházmegyei ügyészi kinevezést kapott Kékesi János, kötelékvédő lett Antal Géza, másodjegyző Nagygyörgy László, a szegények ügyvédje pedig Mentés László. (808/67. Körl.)

január 30. Életének 37., papságának 9. évében váratlanul elhunyt Süveges Jenő csengődi káplán, akinek papi működését állandó keresztként kísérte végig betegsége. (352/67. Körl.)

március 4. Hamvas érsek körlevelében közölte a nagyheti szertartások népnyelven történő végzésének tudnivalóit. Mivel a szertartások egységes magyar szövege és dallama véglegesen még nem készült el, azt javasolta, hogy az olvasmányok (szentleckék, evangéliumok, passiók stb.) nyelve legyen magyar, a zsoltárok és zsoltárszerű énekrészek (antifonák, responsoriumok, canticumok) mondhatók latinul is. A nagycsütörtöki olajszentelést az érsek kérésére Ijjas József püspök végezte Szegeden, a szentelt olajokat nagypénteken délelőtt osztották ki Kalocsán, az érseki székház portáján. (799, 806/67. Körl.)

március 6. Hamvas érsek körlevelében teljes terjedelmében, latin nyelven közölte az Egyház búcsúkról szóló tanítását összefoglaló Apostoli Konstitúciót. (809/67. Körl.)

március 7. Hamvas érsek körlevelében a következő témákat javasolta a tavaszi espereskerületi gyűlésekre: 1.) A búcsúkra vonatkozó új előírások az „Indulgentiarum doctrina” apostoli konstitució alapján. 2.) A szentmisék időpontjának és számának lelkipásztori értékelése, különös tekintettel az esti misékre. (803/67. Körl.)

március 15. Személyi változások. Medgyesi József Tataházán vicarius adiutor lett a betegeskedő plébános mellett, ugyancsak vicarius adiutor megbízatást kapott Kövesi István is Tompa-Szent Jánoson. Tóth Mihály érd. esperes, ny. plébános Rémen vicarius substitutusi minőségben látja el a kórházban tartózkodó plébános helyettesítését.

Iványi Endre Baja-Belvárosba került kisegítő lelkésznek, Suhajda Lajos Rémről Mélykút-Beltérre kapott kápláni áthelyezést. (809/67. Körl.)

március 17. A püspöki kar felállította az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanácsot (OEMT). (BM-GJ)

március 17. Anyagiak. Hamvas érsek körlevelében engedélyezte, hogy a plébániák alapfelszerelésének részeként villany hűtőszekrényeket szerezzenek be, melyek karbantartása és javítása a mindenkori javadalmas terhe és kötelessége. (929/67. Körl.)

március 26. VI. Pál „Populorum progressio” kezdetű enciklikája a fejlődésben elmaradt népek boldogulását az egyház szociális tanításának segítségével kívánta előmozdítani, és a társadalmi haladás fontosságára hívta fel az emberek figyelmét. (SzK)

március 30. A magyar püspöki kar körlevélben fordult a hívekhez a papi hivatások világnapjára, melyet április 9-én, a Jó Pásztor vasárnapján olvastak fel a szentmiséken. (sz.n. Körl.) A témában hamarosan megérkezett a Szentatya levele is, melyet a rákövetkező vasárnapon olvastak fel. Mindkét írás hangsúlyozta, milyen nagy szükség van a papság szolgálatára, és mindkettő súlyos gondként értékelte a hivatások csekély számát. (1015/67. Körl.)

április 2. Gitáros énekkel kísért katolikus szentmisét mutattak be Abonyban. (BM-GJ)

április 28. Papszentelés. Dr. Ijjas József püspök Hamvas érsek felkérésére a kalocsai Főszékesegyházban áldozópappá szentelte Kistamás Istvánt. (1353/67. Körl.)

május 31. Életének 62., papságának 38. évében elhunyt Nagy Zámbó Ferenc felsőszentiváni plébános. (1711/67. Körl.)

június 5. Anyagiak. Hamvas érsek körlevelében ír a plébániákon beépített felszerelési tárgyakról. Örömmel jegyzi meg, hogy ez elmúlt hónapok felmérései alapján az egyházmegyében az említett felszerelési tárgyak túlnyomórészt megvannak, és jól használható állapotban vannak. Az érsek megállapítja, hogy a beépített felszerelés (tűzhelyek, villany- és vízszolgáltatási berendezések üzemképes állapotáról a javadalmas plébános köteles gondoskodni, ha ezt elmulasztaná, a megfelelő állapot helyreállításának költségével akár személyi vagyona is megterhelhető. Az érsek problémaként jegyzi meg, hogy a személyes használati tárgyként terjedő olajkályha használata nem teszi feleslegessé a korábbi, beépített fűtési lehetőséget, annak működőképességéről továbbra is gondoskodni kell, különben az olajkályhát tekintik a plébánia javadalmához tartozó eszköznek. A terjedő villanytűzhelyek mellett az érsek más konyhai tűzhelyek biztosítását-megőrzését is javasolja, hogy üzemzavar vagy szolgáltatási hiba esetén egymással helyettesíthetők legyenek. Hasonlóképpen őrizzék meg a vízvezetékekhez kapcsolódó régi felszereléseket, pl. házi szivattyúkat, viszont kerüljék költözéskor a világító eszközök leszerelését-cseréjét. (1708/67. Körl.)

június 12. Személyi változások. Szentmihályi Ferenc c. apát, bácsalmási plébános 1867. június 1-jével nyugállományba vonult, a megüresedett bácsalmási plébánia vezetésével Krix Istvánt lett megbízva plébánosként. Gärtner János kunbajai plébános 1867. június 1-jével történt nyugállományba helyezésével kunbajai plébánossá Schönberger Józsefet nevezték ki. Schönberger József áthelyezésével megüresedett Kisszállás-négyestelepi lelkészség vezetését Marton Tivadarra bízták vicarius oeconomusként. Az ott működő ideiglenes lelkészeket plébánosokká nevezték ki: Tóth János c. esperest Kisszálláson, Király Andrást Tabdin. Az érsekhartai lelkészséget ideiglenesen vezető Tölgyes Ferenc ugyanott lelkészi kinevezést kapott. Ivó József Bácsalmásról Csengődre került káplánként. (1610/67. Körl.)

június 16. A szentatya bevezette a latin egyházban az állandó diakonátus intézményét. Az állandó diakónusok ellátásáról egyházmegyéiknek kell gondoskodnia, ha polgári állásuk van, családjukat ebből tartják el. Nős diakónusok özvegységük esetén jogképtelenek az újabb házasságra. (SzK)

június 30. Hamvas érsek körlevelében közli, hogy VI. Pál június 29-től Szent Péter és Pál vértanúsága 19. centenáriuma alkalmából a „hit évét” hirdette meg, melynek célja az apostoli hitvallás magyarázata, gondolatvilágának kifejtése és felelevenítése, a hitvallás megújításával. (2206/67. Körl.)

július 5. Éltének 68., papságának 44. évében, Kalocsán elhunyt Dr. Pintér László c. tárnoki apát, általános helynök, Kalocsa-belvárosi kanonok-plébános. Halála váratlanul érte a híveket és munkatársait. Életútja méltatásának részeként a körlevéli közlés megjegyezte, hogy tevékeny részt vállalt a papi békemozgalomban, és így munkálkodott az Egyház és az Állam közötti jóviszony kialakításán. 1965 tavaszától általános helynökként egyre nagyobb szerepet vállalt az egyházmegye kormányzatában, Hamvas érsek betegsége miatt ő vett részt a püspökkari konferenciákon és ő végezte a bérmálásokat. A bajai Szent Rókus temetőben temették el édesanyja mellé, július 7-én. (2000/67. Körl.)

július 8. Dr. Pintér László halála után az általános helynöki teendők végzésével Dr. Horváth Alajos c. apát, nagyprépostot bízta meg Hamvas érsek, megadva számára a szükséges kánoni felhatalmazásokat. (2170/67. Körl.)

július 9. Életének 77., papságának 53. évében a székesfehérvári Papi Otthonban elhunyt Borsai István nyugdíjas szeremlei plébános, aki 1944-ben, agyvérzés miatt volt kénytelen abbahagyni az aktív lelkipásztorkodást. (2031/67. Körl.)

augusztus 9. Hamvas érsek körlevelében az őszi espereskerületi ülések témájául a következőket javasolja: 1.) Teendők a II. Vatikáni Zsinat egységtörekvésekről szóló határozata fényében. 2.) A hívek bekapcsolása az egyházközség életébe a II. Vatikáni Zsinat világiak apostolkodásáról szóló határozata szellemében. (2252/67. Körl.)

augusztus 20. Rómában fölavatták a Szent István magyar katolikus zarándokházat. (BM-GJ)

augusztus 21. Személyi változások. Nagy Zámbó Ferenc halálával megüresedett Felsőszentiván plébánosává Borsa Bertalan dunatetétleni lelkészt lett kinevezve. Rosenthal Imre lemondását a Tompa-Szent Anna plébániáról elfogadták és Dunatetétlenre ideiglenes lelkésznek nevezeték ki. Állomás helyét engedély nélkül elhagyó és a 2388. kánon értelmében kiközösített Marton Tivadar helyett Mátrai Dénest nevezték ki Négyestelepre ideiglenes lelkésszé. Illés Ferenc Felsőszentivánról Vaskútra, Hrubiány Endre Vaskútról Bácsbokodra, Nagyházi Sándor Bácsbokodról Nemesnádudvarra, Katona Lajos Hajósról Kecel-Beltérre, Tassi László Kecel-Beltérről Jánoshalmára, dr. Iván László Jánoshalmáról Bátyára, Lőw Frigyes Bátyáról Hajósra, dr. Huszár Ernő Tompa-Szent Jánosról Kelebiára, Kovács Ernő Kelebiáról Dávodra, Székely László pedig Dávodról Baja-Szent Szívbe kapott segédlelkészi áthelyezést. Az újmisés Kistamás István Hercegszántóra kapott segédlelkészi kinevezést. Dr. Tarjányi Béla nemesnádudvari segédlelkészt Rómába küldték szentírástudományi tanulmányokra, a Pápai Magyar Intézet növendéke lett. (2251/67. Körl.)

szeptember 13. A püspöki kar négy dokumentumot ad ki az új liturgikus rendelkezésekkel kapcsolatban, melyek a körlevelek mellékleteként jelennek meg. (sz.n./67. Körl.)

szeptember 27. Hamvas érsek körlevelében közölte, hogy a püspöki kar állásfoglalása értelmében az elhamvasztott holttestek a jövőben hamvasztás előtt és után is beszentelhetők. A temetési szertartás tehát a ravatalozóban, a hamvak jelenlétében is elvégezhető, és az úrnafülke a sírhoz hasonló módon megáldható. (2096/67. Körl.)

szeptember 29. Személyi változás. Hamvas érsek körlevelében jelezte Marton Tivadar egyházmegyés pap degradációját, papi szolgálat alóli felmentését és laikus státusba helyezését. (2847/67. Körl.)

október 5. Személyi változások. Szöllősy János c. prépost, esperes, tataházi plébánost kérelmére október hó 1-ével nyugállományba helyezték. A bácsbokodi kerület esperesévé és tataházi plébánossá Medgyesi Józsefet nevezték ki. (2744/67. Körl)

október 20. Hamvas érsek körlevélben jelezte, hogy továbbképzést indít az egyházmegye kántorai számára, mivel az egyházi zene jelentőségét az új liturgikus instrukciók is hangsúlyozzák, és a magyar Ordinárium éneklése és betanítása is nagyobb felkészültséget kíván. Az állapotok felmérése céljából a körlevél 11 pontos kérdőívet is tartalmazott a kántori tevékenységgel kapcsolatosan, melynek megválaszolását kérték valamennyi szolgálati helyről. (2856/67. Körl.)

október Az Actio Catholica kiadásában megjelent a Teológia című negyedévi folyóirat első száma 4 ezer példányban. (BM-GJ) Szerkesztője Radó Polikárp bencés szerzetes, teológiai tanár volt. (B-L)

november 25. 78 éves korában elhunyt Pétery József váci püspök, az utolsó internált magyar főpap. A következő hónapban Shvoy Lajos székesfehérvári püspök halt meg, így a püspöki kar két idős tagja távozott el. (B-L)

december 24. A püspöki kar körlevélben fordul a hívekhez az újév kapcsán, melynek egyik fő témája a béke, annak kiemelésével, hogy VI. Pál pápa az év első napját a béke világnapjául rendelte. A püspökök üdvözölték a Szentatya kezdeményezését, és csatlakoztak szándékához. A körlevél másik része az ország fejlődésére koncentrál, utalva a gazdasági élet terén induló reformokra. Az eredmények számbavételeként a püspökök az utóbbi két évtized kapcsán felsorolják, hogy rendeződtek az életkörülmények, megszűnt a népbetegség, a nyomor, a munkanélküliség és a bizonytalan holnaptól való félelem. Számos szociális vívmány és létesítmény segíti az emberek életét. Ez a visszatekintő felmérés minden elfogulatlan szemlélőt bizalommal tölt el – fogalmaz a körlevél, és bizalommal tekint a gazdasági reformintézkedések elébe. A püspökök kérik a híveket, hogy ki-ki erejéhez mérten vegye ki részét a munkából. A körlevél harmadik része a család jelentőségét-szerepét hangsúlyozza. A körlevelet újév napján olvasták fel a szentmiséken. (sz.n./67. Körl.)