1998

 

1998

január 6. Munkálatok az elmúlt évben. Akasztón a torony és templomtető javítása volt folyamatban. Alsómégyen bekötötték a gázt a templomba és a plébánia épületébe. Bugacon villámhárító rendszer építettek. Császártöltésen felújították a templomtetőt és a tornyot. Csengődön korszerűsítették a templomfűtését. Dunafalván felújították a templomtetőt. Dunapatajon bevezették a gázfűtést. Felsőszentivánon felújították a templomtornyot. Foktőn a plébánia, Fülöpjakabon a templom belső felújítására került sor. Hartán bevezették a gázt a templomba. Iszákon felújították a templomtornyot. Jánoshalmán a templom belső festését kezdték el. Kalocsán felújították a temető kápolnát. Kalocsa-Papi Otthonban belső felújítási munkákat végeztek. Kalocsa-Szent Péter plébániára bekötötték a gázt, illetve felújították a plébániát. Kecel-Szentcsalád plébánián a templomba bekötötték a gázt. Kecskemét-Hetényegyházán felállították a Lourdesi barlangot. Kiskunhalas-Felsővárosban plébániát építettek. Kiskunmajsán felújították a Katolikus Iskola épületét. Kunszentmiklóson bővítették a kollégiumot. Mátételkén a templomot renoválták. Mélykút-Beltér plébániát felújították. Ordason a kápolnába bekötötték a gázt. Soltszentimrén a plébánia felújítására került sor. Sükösdön a templomtetőt, Szakon a templomot újították fel. Tatházán kicserélték a plébánia tetőt. Vaskúton a templom felújítását kezdték el. (14/1998. Körl.)

január 6. Avatások, jelölések. 1997. november 29-án Gyulay Endre püspök Szegeden lektorrá avatta Tóth Tamást. Ugyanekkor Földi Tibor, Gavula Sándor, Katona Attila és Vincze Attila akolitussá avatása is megtörtént. Az Érseki Kastély kápolnájában megtörtént december 14-én Molnár Ferenc állandó diakonátusra való jelölése. (19/1998. Körl.)

január 6. Papi jubileumok körlevéli közlése. Vasmisés: Tassi Ferenc Kolos OCD. Gyémántmisés: Soproni János. Aranymisés: Fonó Ödön. Ezüstmisés: Boromisza Péter. (27/1998. Körl.)

január 6. Halálozás. Major István váci egyházmegyés áldozópap Kecskeméten december 24-én hosszú, súlyos betegség után elhunyt, életének 71., papságának 46. évében. Az elhunyt a Kalocsa-Kecskeméti egyházmegye nyugdíjasa lett az egyházmegyei határok rendezése után. (35/1998. Körl.)

január 6. Halálozás. P. Pesti József SJ életének 79., papságának 49. évében december 30-án Buenos Aires-ben elhunyt. 34 éves argentínai magyarokat pasztoráló működése után a Kalocsa-Szent István (Jezsuita) templomban folytatta lelkipásztorkodását. Buenos Aires-ben temették el. (36/1998. Körl.)

február 20. Kinevezések. Kormos Miklós baja-belvárosi káplánt megbízták a Bajai Katolikus Ifjúsági Körzet vezetői feladatainak ellátásával, valamint eddigi megbízatása mellett kinevezték az oldallagosan ellátott szeremlei plébániára plébániai kormányzónak. Törjék Norbertet kisegítő lelkésznek nevezték ki Szeremlére. (219/1998. Körl.)

február 20. Oldallagos ellátás. A szeremlei plébániát Baja-Belvároshoz csatolták oldallagos lelkipásztori ellátásra. (220/1998. Körl.)

február 25. Halálozás. Dr. Ipolyi László c. apát, kanonok, ny. teológiai tanár és bírósági helynök Székesfehérváron a Papi Otthonban január 27-én 83 évesen elhunyt. 1941. október 26-án Al Gesu-ban szentelték pappá. A papi kriptában helyezték örök nyugalomra. (236/1998. Körl.)

április 8. Horn Gyula miniszterelnök fogadta a történelmi egyházak képviselőit. A találkozón megállapodás született arról, hogy közös bizottságot állítanak fel az ingatlanrendezés során felmerült vitás kérdések vizsgálatára. (B-L)

április 8. Káptalani kinevezések. Betöltötték a Főszékesegyházi Káptalan Dr. Ipolyi László halálával megüresedett stallumát, a testület teljessé vált. Ifjabb mesterkanonokká Szeghalmi Ambrus tb. kanonok, Kalocsa-Belváros plébánosát nevezték ki. A Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan a változás után a következő tagokból áll: Nagyprépost. Kováts Géza, Olvasókanonok: Széll János, Éneklőkanonok: Mons. Kühner János, Őrkanonok: Mons. Anisich Jenő, Bácsi kisprépost: Kövesi István, Főszékesegyházi főesperes: Mons. Farkas László, Bácsi főesperes: Szlanka József, Bodrogi főesperes: Mons. Szabó István, Idősebb mesterkanonok: Mons. Fejes László, Ifjabb mesterkanonok: Szeghalmi Ambrus. Tiszteletbeli kanonoki kinevezést kapott Katona Lajos kötelékvédő, ny. plébános. (427/1998. Körl.)

április 8. Felmentések – kinevezések. Mons. Szabó István pápai káplán, kanonok, ker. esp. plébánost saját kérésére felmentették az Ökumenikus Bizottság elnöki tiszte alól. Vangel Imre tb. kanonok, ker. esp. plébánost nevezték ki az Ökumenikus Bizottság elnökévé. (428/1998. Körl.)

április 8. Halálozás. Hegedűs Géza nyugalmazott lelkész hosszú betegség után életének 83., papságának 18. évében március 12-én Baján elhunyt. A Rókus temető családi sírjába helyezték hitvese mellé. Kalocsai jezsuita diákként megszerezte a teológiai abszolutóriumot, de nem szenteltette magát. Megözvegyülve két kiskorú gyermekét iskoláztatta. Baján 1980. április 26-án 64 éves korában „saját patrimóniájára” pappá lett. (434/1998. Körl.)

május 8. Avatások, szentelés. Április 9-án Kalocsán a Főszékesegyházban Bíró László segédpüspök Both József, Csukor Árpád és Soós István világiakat lektorrá avatta. Május 2-án Kecskeméten a Társszékesegyházban Molnár Ferenc világi hívet állandó diakónussá szentelték, és kinevezték lelkipásztori kisegítőnek Kecskemét-Főplébániára. Ugyanekkor a kecskeméti Társszékesegyházban Szabó László világi hívet lektorrá avatták. (538/1998. Körl.)

május 8. Kinevezések. Bárkányi Ernő Kecskemét-Főplébánia káplánját kinevezték kórházi lelkésznek a kecskeméti Megyei Kórház Onko-Radiológiai Osztályára. Szent Benedek Leányai Nagykáptalanja Varga Magdolna örökfogadalmas nővért választotta meg perjelnővé. (541/1998. Körl.)

május 8. Személyi változás. Dr. Molnár Gyula állandó diakónust saját kérésére elbocsátották a Főegyházmegyéből a Szeged-Csanádi Egyházmegyébe. (542/1998. Körl.)

május 8. Halálozás. Kovács Mihály tb. kanonok életének 92., papságának 69. évében május 6-án elhunyt. Papi Otthon legrégebbi lakója is ő volt. A papi kriptában helyezték örök nyugalomra. (550/1998. Körl.)

június 2. A kormány elfogadja a Magyar Katolikus Egyház kezdeményezését, hogy hozzanak létre nemzetközi vegyes bizottságot a magyar-vatikáni megállapodás és az egyház-finanszírozási törvénycsomag között feszülő ellentétek vizsgálatára. (B-L)

június 23. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara új épületbe költözik a Veres Pálné utcába. (B-L)

június 23. Személyi változások (dispozíciók). Gál Jenő érs. tan. érsekcsanádi plébániai kormányzót felmentették a sükösdi plébánia vezetése alól, és eddigi megbízatása mellett kinevezték lelkésznek Baja-Szent Antal plébániára. Kovács Sándor bácsbokodi plébánost felmentették a plébánia vezetése és a bácsborsódi plébánia oldallagos ellátása alól és kinevezték a sükösdi plébániára plébániai kormányzónak. Knipf József bácsalmási káplánt felmentették a bácsalmási plébánián betöltött beosztása alól és kinevezték a bácsbokodi plébániára plébániai kormányzónak, Bácsborsód oldallagos ellátásával. Törjék Norbert szeremlei kisegítő lelkészt felmentették a szeremlei plébánián betöltött tisztsége alól és a bácsalmási plébániára nevezték ki káplánnak. Keserű István szabadszállási plébániai kormányzót felmentették a plébánia vezetése és fülöpszállási plébánia oldallagos ellátása alól és a nyugdíjazás miatt megüresedett bugaci plébániára plébániai kormányzónak nevezték ki. Kiss József Kalocsa-Szent Péter plébániai kormányzóját felmentették a plébánia vezetése és Kalocsán betöltött tisztségei alól és kinevezték a szabadszállási plébániára plébániai kormányzónak, Fülöpszállás oldallagos ellátásával. Finta József római tanulmányai befejeztével kinevezték a Kalocsa-Szent Péter plébánia plébániai kormányzójává, és kinevezést kapott a Főegyházmegye központi szolgálatára. Czár Iván diakónust lelkipásztori gyakorlatra küldték Baja-Szent Antal plébániára. (927/1998. Körl.)

június 23. Felmentések – kinevezések. Letanóczky Ernő bugaci plébánost címzetes esperesi kitüntetésben részesítették. Mons. Tajdina József pápai káplán, plébánost saját kérésére felmentették a Főegyházmegye felnőttképzési referensi tisztségéből. Finta József plébániai kormányzót kinevezték a Főegyházmegye felnőttképzési referensévé, a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola Gimnázium lelki igazgatójává, valamint Kalocsa és környéke ifjúsági és hitoktatási referensévé. Jagicza József állandó diakónust két éves időtartamra kinevezték a Szent István Diakónus Kör titkárává. (928/1998. Körl.)

június 23. Nyugdíjazás. Tassi Lászlót és Letanóczky Ernő bugaci plébánost nyugállományba helyezték. (929/1998. Körl.)

július 14. A kormány egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkári posztot hoz létre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában. A tisztségre Semjén Zsoltot nevezik ki. Orbán Viktor miniszterelnök egyházügyi főtanácsadója Balog Zoltán református lelkész lett. (B-L)

július 26. Személyi változások (dispozíció). Kormos Miklós plébániai kormányzót, bajai megbízatásainak megtartása mellett felmentették a szeremlei plébánia vezetése alól. Törjék Norbert kisegítő lelkészt kinevezték lelkésznek a szeremlei plébániára, ezzel egyidejűleg Bácsalmásra szóló kápláni kinevezését semmisnek tekintik. (1055/1998. Körl.)

szeptember 7. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) nyilatkozatot ad ki az SZDSZ állásfoglalásaival szemben, mert a párt elfogadhatatlannak tarja, hogy az iskolákban az erkölcstant bevezessék. (B-L)

október 13. Felfüggesztés. Várnai Jakab OFM tartományfőnök szeptember 1-i hatállyal Marik Tamást felfüggesztette a papi szolgálat gyakorlása alól. (1328/1998. Körl.)

október 13. Személyi változások. P. Tölgyes Kálmán OSPPE atyát kinevezték Pálmonosotrára plébániai kormányzónak. P. Dr. Mihályi Imre Gilbert O. Praem. templomigazgatót felmentették a kecskeméti Szent Erzsébet templom vezetése alól és kinevezték kisegítő lelkésznek Kecskemét-Főplébániára. Bárkányi Ernő káplánt is felmentették a Kecskemét-Főplébánián betöltött kápláni beosztása alól és kinevezték a kecskeméti Szent Erzsébet templom igazgatójává. (1332/1998. Körl.)

október 13. Felmentések – kinevezések. Mons. Farkas László pápai prelátus, kanonok, ált. érseki helynök plébánost felmentették a kecskeméti Szent Miklós Leánykollégium mb. igazgatói tisztsége alól. Molnár Ferenc állandó diakónust kinevezték a Leánykollégium mb. igazgatójává. Dr. Siklósi Csaba akolitust felmentették a kisszállási plébánián betöltött lelkipásztori kisegítői tisztsége alól és kinevezték Petőfi-szállás-Szentkút plébániára lelkipásztori kisegítőnek. Soós István lektort felmentették a Baja-Szent Antal plébánián betöltött lelkipásztori kisegítői tisztsége alól és kinevezték lelkipásztori kisegítőnek a kisszállási plébániára. (1333/1998. Körl.)

október 13. Nyugdíjazás. Maár Zoltán SDB atyát saját kérésére Bugac-Alsómonostori plébánosságának 41. évfordulója alkalmából nyugállományba helyezték, egyben engedélyt kapott arra, hogy év végéig teljes felelősséggel tovább végezze lelkipásztori munkáját. (1334/1998. Körl.)

november 11. Orbán Viktor miniszterelnök találkozott a történelmi egyházak vezetőivel. Rendszeressé kívánta tenni a találkozókat, hogy az összefogás és a jobbítás szándékával, együtt tekinthessék át az ország helyzetét. (B-L)

december 14. Személyi változások az Érseki Főszentszéknél. Mons. Kühner János pápai prelátus, kanonok, püspöki helynök nemesnádudvari plébánost saját kérésére felmentették főszentszéki bírói tisztsége alól. Sasvári Jenő Kecskemét-Szent Miklós templom igazgatóját kinevezték főszentszéki bíróvá. Kereskedő Zoltán h. esp. Baja-Szent Szív plébánosát saját kérésére felmentették a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Főszentszék ügyvédi tisztsége alól. Csernák Pál Kiskunahalas-Felsőváros plébánosát kinevezték a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Főszentszék ügyvédjévé. (1501/1998. Körl.)

december 14. Avatások, jelölések. Főegyházmegye papnövendékei közül december 12-án Gyulay Endre megyéspüspök Szegeden Halász Zsoltot és Szappanos Tibort diakonátusi szolgálatra jelölte. Both József és Csukor Árpád világi híveket december 5-én az Érseki Kastély Szent Sebestyén kápolnájában akolitussá avatták. (1505/1998. Körl.)

december 14. Kitüntetés. Csorba József kunszentmiklósi plébános, igazgatónak lelkipásztori munkájának, az ifjúság és a rászorulók megsegítésére tett erőfeszítéseinek elismeréséül tiszteletbeli főesperesi címet adományoztak. (1509/1998. Körl.)

december 14. Személyi változások. Zarioiu Christea Gyula gyulafehérvári egyházmegyés atyát felmentették a Tompa-Szent János plébánia ellátása, valamint Tompa-Szent Anna, Kisszállás és Kelebia plébániák oldallagos lelkipásztori ellátása alól és elbocsátották a Főegyházmegye területén történő lelkipásztorkodásból. (1511/1998. Körl.)

december 14. Oldallagos ellátások. A vaskúti plébániát felmentették a garai és bácsszentgyörgyi plébániák oldallagos lelkipásztori ellátása alól. A garai plébániát és Sárhátot – Dunafalva fíliáját – Hercegszántóhoz csatolták odallagos lelkipásztori ellátásra, a bácsszentgyörgyi plébániát pedig Nagybaracskához. Kovács Sándor igazgató sükösdi plébániai kormányzó betegszabadsága miatt a sükösdi plébániát a fajszi plébániához csatolták oldallagos ellátásra. Zarioiu Christea Gyula atya távozása után Tompa-Szent János, Tompa-Szent Anna és Kelebia plébániákat Jánoshalmához csatolták oldallagos lelkipásztori ellátásra. Ugyancsak Zarioiu atya távozása miatt a kisszállási plébániát Mélykút-Beltér plébániához csatolták. (1512/1998. Körl.)

december 14. Halálozás. November 20-án kalocsai kórházban életének 91., papságának 68. évében elhunyt Rózsa Ernő c. esperes, az Egyházmegye nesztora. A kalocsai papi kriptába helyezték örök nyugalomra. (1515/1998. Körl.)

december 26. A budapesti Szent István-bazilikában Franz König bíboros, Bécs volt érseke engesztelő szentmisét mutatott be annak emlékére, hogy 50 évvel azelőtt hurcolták el az esztergomi prímási palotából Mindszenty József hercegprímást. (B-L)