A Levéltár feladatai, működése

13.) A Levéltár gondoskodik az illetékességi és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyag védelméről. Ennek érdekében:

a) Nyilvántartja a D. pontban meghatározott, az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát, kapcsolatot tart fenn velük, és iratkezelésükre vonatkozóan javaslatokat tehet.
b) Hivatalból átveszi az illetékességi körébe tartozó levéltári anyagot és gyűjti (ajándékként vagy letétként elfogadja, esetenként megvásárolja) a gyűjtőkörébe tartozó iratokat. A gyarapodásról minden esetben jegyzék, átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, s e jegyzékben foglaltaknak megfelelő szintű az őrzött levéltári anyaggal kapcsolatosan a Levéltár felelőssége (darabszinten átvett iratokért a Levéltár darabszinten, raktári egységenként leírt iratok esetében viszont csak a raktári egységek szintjén felel).
c) Levéltári anyagot raktári őrzési helyéről kiemelni csak kutatószolgálat, kölcsönzés, ill. központi hivatali használat céljából, őrcédula használatával szabad. A Levéltár épületéből levéltári anyagot kivinni csak a levéltárvezető engedélyével, külön ügyiratban rögzített céllal és feltételekkel lehet.
d) Gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag nyilvántartásáról, biztonságos őrzéséről, az állományvédelmi és munkavédelmi követelményeknek megfelelő, szakszerű kezeléséről és tárolásáról. Biztosítja a raktárak rendszeres takarítását, törekszik a megfelelő hőmérséklet, relatív páratartalom és fényvédelem kialakítására.
e) Gondoskodik az őrizetében lévő károsodott levéltári anyag fertőtlenítéséről, restaurálásáról és konzerválásáról.
f)  Biztonsági- és kutatási célú másolatokat (mikrofilmek, fotók, digitális másolatok) készíttet-készít az őrizetében lévő levéltári anyagról. A másolatokat nyilvántartja és rendszerezi, elkészítésükhöz a levéltári anyagot gondosan előkészíti. A reprodukciós eljárás a levéltári anyag fizikai állapotát nem veszélyeztetheti.
g) Lehetőségeinek megfelelően gondoskodik az illetékességi területére vonatkozó források, az őrizetében lévő levéltári anyagok kiegészítéséről.

14.) A Levéltár gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag használhatóságáról. Ennek érdekében:

a) Rendszerezi, rendezi, selejtezi és segédletekkel látja el levéltári anyagát, s e munka során figyelembe veszi a jogszabályokban megfogalmazott szakmai követelményeket.
b) Segédletei alapján tájékoztatást nyújt az őrizetében lévő levéltári anyagról.
c) Kutatási szabályzata alapján biztosítja a kutatás feltételeit az őrzött iratanyagban, a kutatók rendelkezésre bocsátja kutatási segédleteit, és a szakmai követelményeknek megfelelő módon, indokolt esetben kutatási célból iratokat kölcsönöz.
d) A kutatók kérésére - külön díjszabásban rögzített áron - fénymásolatokat, digitális másolatokat készít, és hiteles másolatokat ad ki a levéltárban őrzött dokumentumokról, valamint alkalmanként kutatási megbízásokat is teljesíthet. A másolatok készítése során a levéltári anyag fizikai állapota nem károsodhat, a másolási technológiát ennek megfelelően kell kiválasztani, ill. alkalmazni.
e) Szakkönyvtárat tart fenn, nyilvántartási és kutatási célú adatbázisokat épít, tájékoztatási célból internetes honlapot működtet.
f) A levéltári anyag oktatási, közművelődési célú felhasználását, a levéltári tevékenység megismerését kiadványokkal, előadásokkal, konferencia-részvétellel és egyéb módon (pl. a levéltári anyag bemutatásával kiállítások alkalmával) elősegíti.
g) Szakmai kapcsolatokat tart fenn hazai- és külföldi levéltárakkal, levéltáros szervezetekkel- és egyesületekkel.
h) Részt vesz az őrizetében lévő levéltári anyag kutatásában, történettudományi feldolgozásában, az eredmények publikálásában, s az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetésében. Saját kiadványai elsősorban levéltári segédletek (iratanyag-ismertetők, hivataltörténeti és helytörténeti munkák, kutatást segítő adattárak) és forrásközlések.