KFL.II.1.b. Szervezeti, működési iratok

1735-1945, 2,28 ifm (1 fiók, 4 kötet, 9 doboz) nyelv: magyar, latin

A káptalan alapításával, szervezetével, életével kapcsolatos legfontosabb iratok éppúgy megtalálhatók ebben az állagban, mint a más kiemelt tevékenységekhez - azaz más címszavakhoz - be nem sorolható jelentéktelen, apró-cseprő ügyek. A témák tehát nagyon vegyesek, előfordulnak egy-egy stallum jövedelmével, betöltésével kapcsolatos döntések éppúgy, mint az országgyűlési követ küldéséről, adományok kifizetéséről, Kalocsa lakóinak szegénységéről vagy éppen a Vajas folyó vizének felfrissítéséről írt levelek. Ez a sokrétű, összetett iratanyag kapta végül közös nevezőként a működési iratok elnevezést, amely önmagában nem ad pontos meghatározást, de jobbat nem találtunk. Az állagon belüli legfőbb rendező elv az időrend lett, láthatóan a kezdetektől egészen a második világháború végéig vannak iratok. Utóbbi időhatárt nem "elvágólag" értelmeztük.

Az állag első sorozatát a külön kezelt iratok gyűjteménye alkotja. A káptalan tematikusan csoportosított levéltári anyaga mindig is kedvező alapot nyújtott a gyűjtemények létrehozásához. A különféle szempontok alapján fontossá vált iratanyag azután gyakran megkülönböztetett ellátásban, pl. darabszintű leírásban részesült. Formailag is jól elkülönültek az uralkodóktól, pápáktól a káptalanhoz érkező oklevelek. Nyelvük természetesen döntően latin. A káptalan legfontosabb jogait rögzítő oklevelek sora a következő:

KFL.II.1.b. 1. Oklevelek: (2002-től elhelyezésük a Gyűjtemények fondcsoportban, az Okleveleknél)
1) XII. Kelemen pápa 1735. november 30-án kelt oklevele, melyben megerősíti Patachich Gábor érsek káptalanszervezési szándékát, tervét. A terjedelmes, fűzött pergamen okirat egyben a szeminárium alapítását is jóváhagyja. A szokásos módon, a pápa ólombullájával megerősítve.
2) VI. (III.) Károly 1738. november 28-án, Bécsben kelt oklevele, melyben újraalapítja a káptalant, megerősíti javadalmazását. Vörös bársonyborítású, fűzött pergamen okirat, fa tokban a király függőpecsétjével megerősítve.
3) VI. (III.) Károly 1739. február 10-én, Bécsben kelt oklevele, melyben megerősíti a káptalan hiteleshelyi jogát és pecsétet adományoz neki. Egy lapos, összehajtott pergamen okirat a pecsét festett, szép kivitelű ábrázolásával. Fa tokban a király függőpecsétjével megerősítve.
4) Mária Terézia 1776. március 8-án, Bécsben kelt oklevele, melyben kibővíti a káptalan testületét, megállapítja javadalmazását. Szintén bőrkötésű pergamen okirat, fa tokban a királynő ép titkos függőpecsétjével.
5) Mária Terézia 1776. március 8-án, Bécsben kelt oklevelében megerősíti a kalocsai szeminárium alapítását, jóváhagyja annak javadalmazását. Bőrkötésű, pergamen irat, fa tokban a királynő ép titkos függőpecsétjével.
6) Mária Terézia 1777. május 31-én, Bécsben kelt oklevele Patachich Ádám érsek anyagi helyzetéről. Egy oldalas pergamen okirat, fa tokban a királynő titkos függőpecsétjével megerősítve.
7) Mária Terézia 1779. november 19-én, Bécsben kelt oklevele, melyben a Crux Tolosana viselésére jogosítja fel a káptalan tagjait. Fűzött pergamen oklevél, bőr kötésben, első oldalán festett ábrázolás látható az adományozott kereszt két oldaláról. Réz tokban a királynő nagy függőpecsétjével megerősítve.
8) II. Lipót 1791. november 28-án, Bécsben kelt oklevele, melyben Kollonich László kérésére megerősíti a szentbenedeki rév bevételi jogát. Egy oldalas pergamen okirat, fa tokban a király titkos függőpecsétjével megerősítve, összehajtva, fém tokban tárolva.
9) I. Ferenc király 1827. augusztus 17-én, Bécsben kelt oklevele, melyben Újváry Dávid Uriel nagyprépostot címzetes püspökké nevezi ki.
10) I. (V.) Ferdinánd 1847. április 29-én, Bécsben kelt oklevele, melyben kibővíti és megerősíti a káptalan birtokadományát. Bársonnyal borított, pergamen okirat, réz tokban a király titkos függőpecsétjével megerősítve.

A külön kezelt iratok között ezenkívül megkülönböztetjük a kéziratos kötetek csoportját. A káptalan életével kapcsolatos, már keletkezésükkor fontosnak tartott iratokat ugyanis ilyen kötetekbe másolták, hasonlóképpen ide jegyezték föl a legfontosabb eseményeket is. Itt található a levéltár egyetlen, 1824 és 1867 között vezetett irattári segédlete, ún. Elenchusa is. Az iratok különféle szempontból történő kigyűjtésére később is volt példa, így pl. bizonyos jogi kérdésekkel, kiváltságokkal kapcsolatban, a régi szokások földerítése érdekében a káptalan tagjai is végeztek belső kutatásokat, elsősorban a statutumokban. A vizsgálódás során kigyűjtött iratok azután együtt maradhattak. Végül, de nem utolsó sorban a második világháború viszontagságaitól való félelem is szerepet játszhatott az iratok válogatásában, menekítésében, s ezért vihette magával pl. Máté-Tóth Jenő káptalani jegyző a káptalan alapításával kapcsolatos levelezést, s a testület statutumait. A háborús félelmek helyét később valószínűleg átvette a levéltár államosításától, bezárásától való félelem, nem csoda tehát, hogy csak sokára kerültek vissza helyükre az iratok. A kalandos évek után, végül 1959-ben hozták vissza pl. Mária Terézia 1779. november 19-én kelt oklevelét, melyet egyébként akkor a káptalan alapítólevelének hittek. Máté-Tóth Jenő ügyvéd pedig egy küldött útján 1954-ben juttatta el Kalocsára az addig általa őrzött iratokat.

Külön kezelt kéziratos kötetek:
KFL.II.1.b. 2. Protocollum Promotionum Capitularium 1738-1893. (Káptalani kinevezések könyve) Egybekötve még itt találhatók a székesegyház bevételei, kiadásai 1752-1760.
KFL.II.1.b. 3. Statuta Capituli Colocensis 1748. (A káptalan szabályzatának könyve) A szabályzat érseki megerősítése, későbbi módosításai mellett ide vezették be a használatos esküformákat is. Ebben a kötetben találhatók még a különféle királyi leiratok is, a már felsorolt okleveles anyag, s a továbbiakban ismertetendő alapítási iratok zöme itt is megtalálható másolatban.
KFL.II.1.b. 4. Responsa et Acta Visitationis Canonicae Metr. Capituli Colocensis 1846. (A káptalan 1846-os vizitációjának iratai) Részletekbe menő, igen életszerű képet ad a káptalanról ez a vizsgálati anyag, kiadásra volna érdemes.
KFL.II.1.b. 5. Elenchus Litteralium Instrumentorum in privato Metropolitani Colocensis Capituli Archivo existentium... 1824-1867. Jankovich György káptalani ügyvéd által elkezdett irattári segédlet, mely a káptalan okmányait 16 tárgyi csoportra osztotta. A kötetet 1867-ig tovább vezették. Ismertetését ld. 3. a. fejezetben.
KFL.II.1.b. 6. Alapítási iratok, statutumok
1) VI. Károly 1734. december 20-án, Bécsben kelt rescriptuma Patachich Gábor érsekhez a káptalan fölállításával kapcsolatban.
2) A helytartótanács 1735. április 27-én, Pozsonyban kelt levele - aláírta Pálffy János országbíró -, melyben tudatja a király jóváhagyását a káptalan fölállítását illetően.
3) Mária Terézia 1776. március 8-án, Bécsben kelt, a káptalanhoz intézett levele, melyben tudatja a testület kibővítésének, anyagi ellátásának jóváhagyását. Külön lapon mellékelve a káptalan új dotációjának táblázata.
4) Mária Terézia 1776. március 8-án, Bécsben kelt ünnepélyes oklevelének másolata - lásd KFL.II.1.b. 1/4. sz. oklevél.
5) Mária Terézia 1776. március 8-án, Bécsben kelt levelének XX. sz-i másolata, melyben átruházza kegyúri jogát Patachich Ádám érsekre a kanonokok kinevezésével kapcsolatban. Ugyanitt található a másolattal egyidős fordítás is.
6) A helytartótanács 1832. szeptember 8-án, Budán kelt leirata a káptalanhoz a testület részére kiadandó dotációról (birtokadomány). Pálffy Fidél gróf aláírásával. 7) 1834. június 14-én Rómában kelt, a káptalan dotációját jóváhagyó apostoli bréve másolata és fordítása 1934-ből.
8) Statuta Privata V. Capituli Colocensis Anno 1748. Die 8-a Augusti Condita (XIX. sz-i másolat).
9) Statuta Privata Metr. Capituli Colocensis anno 1847. condita seu potius modificata XIX-XX. századi másolatok, 3 db.
10) A kalocsai főszékesegyházi káptalan szabályzata, jóváhagyva 1985. június 14-én.

Az állag második sorozatát a bevezetőben említett, sokrétű anyagot tartalmazó vegyes működési iratok alkotják (1745-1945). Az időrendben tárolt iratokon kívül itt is találhatók bizonyos tematikus csoportok, tételek, melyeket a rendezés során helyreállítottunk illetve megőriztünk. Így alakult ki pl. az adományok, a részvétnyilvánítások iratainak csomója, illetve a különféle intézményekkel - kórházzal, néplappal, kisszemináriummal - kapcsolatos iratok sorozata. A polgári kor kegyúri iratainak elkülönített sora igazából a patronátusi iratok folytatása - lásd 1/f. állagot. A káptalan működésével, szervezetével, gazdálkodásával kapcsolatos egyéb témák a következők: XIX-XX. századi kinevezési iratok, birtokleírások, jövedelmi kimutatások. Olvashatunk a dékán kanonokok, a gazdatisztek kötelmeiről, az alapítványkezelő hivatal fölépítéséről is.
KFL.II.1.b. 7. Vegyes működési iratok 1745-1895.
KFL.II.1.b. 8. Vegyes működési iratok 1896-1945. Adományok 1853-1943.
KFL.II.1.b. 9. A káptalan javadalmazása 1822-1833. Dékáni, tiszttartói kötelmek, kanonoki kinevezések, taxák 1833-1945. Kalocsai kórházzal kapcsolatos iratok 1804-1871, 1909, 1939-1942. Kalocsai Néplap 1878-1921. Részvétnyilvánítások 1854-1857, 1938-1944. Kisszeminárium 1877-1909. Kegyúri iratok 1868-1944.

Érdekes és terjedelmes külön sorozatot alkot a káptalan két világháború közti irattára, melynek kezelése, kialakítása Máté-Tóth Jenő káptalani jegyző nevéhez fűződik. 1919 januárjában állt munkába, s jegyzőségének idején a régi iratsorozatokat figyelmen kívül hagyva folyamatosan új tételeket alkotott a gyarapodó iratokból. Idővel címet, sorszámot adott nekik, s alfabetikusan rendezte őket. Az alfabetikus rend később tarthatatlan lett az új témák, új címek születése miatt. A számozott, külön kezelt ügyek sorában 1946-ra eljutott egészen 157-ig, ezek közül azonban mára tekintélyes mennyiség hiányzik. A két világháború közti irattár kialakított rendjét megtartottuk, néhány tételt azonban témája alapján áthelyeztünk. Így pl. az állagon belül a kalocsai kórház sorozatához tettük át a 128-as tételt - Érseki Szent Kereszt Kórház iratai 1939 -, továbbá a hagyatékok állagához helyeztük át három kanonok, és két érsek hagyatéki iratait - Kis-Erős Ferenc 124, Wiederkehr József 142, Kalmár Sándor 143. Várady Lipót 95. Zichy Gyula 148. sz. tételeit. A "Máté-Tóth irattár" tételeit számsorrendben helyeztük el, de az anyag használatához segítségképpen közöljük a tételek címeinek alfabetikus listáját. Egy-egy szűkszavú címszó jelentését zárójelben fejtjük ki, majd megadjuk a tétel iratainak időhatárait s végül szintén zárójelben a tétel sorszámát, mely az elhelyezésre utal.
KFL.II.1.b. 10. Máté-Tóth irattár - a káptalan két világháború közti iratai - 1-7. tétel
KFL.II.1.b. 11. Máté-Tóth irattár 8-39. tétel
KFL.II.1.b. 12. Máté-Tóth irattár 40-55. tétel
KFL.II.1.b. 13. Máté-Tóth irattár 56-110. tétel
KFL.II.1.b. 14. Máté-Tóth irattár 111-157. és a számozás nélküli tételek

A káptalan két világháború közti irattárának (Máté-Tóth irattár) tételei alfabetikus rendben:
Ácsi bérgazdaság földreform 1917-1937. (3)
Ácsi bérgazdaság, haszonbérlet 1935-1944. (110)
Akasztói templombővítés 1939-1940. (135)
Alapok összevonása 1927-1930. (1)
Alsógaráb (erdőterület megzőgazdasági művelés alá vonása) 1927, 1933-34. (78)
Apátok, prépostok (jogállásuk, jelvényeik) 1927-1930. (2)
Ármentesítő Társulat (Pestmegyei Sárközi Ármentesítő és Belvízlevezető Társ.) 1925-1941. (5)
Ármentesítő Társulat kisajátítás (Sárközi Ármentesítő Társulat által kért terület) 1927-1935. (4)
Árpád R.T. 1938-1940. (6)
Bácsi préposti stallum (koadjutor-kérdés) 1940-1944. (137)
Balázs-nyugdíj (Balázs Rezső alapítványi főkönyvelő nyugdíjának ügye) 1910-1928. (7)
Bátya, Oroszpuszta (bérlete, Országos Földrendezési Bíróság (OFB iratai) 1907, 1921-1935. (8)
Belső kölcsön (Hitelintézetek Szövetkezete, Bp.) 1937-1941. (76)
Beruházási hozzájárulás (lényegében adó) 1938-1940. (120)
Borsosháti iskola felállítása 1942-1943. (149)
Bölcske-Madocsa-Dunakömlődi Ármentesítő Társulat (Imsóssal kapcsolatos iratai) 1926-1929, 1942. (12)
Csala-Őrjegi csatorna (Pestmegyei Sárközi Ármentesítő...Társ.) 1927-1934. (14)
Csalai iskola (szervezése, létrehozása) 1923-1940. (16)
Csalai templom építése 1943-1944. (156)
Csalapuszta, ármentesítés 1931-1932. (65)
Császártöltés, csalai útrendezés 1943. (151)
Császártöltés-Csala (OFB) 1923-1932. (13)
Császártöltési templomépítés 1921-1944. (96) megjegyzés a felzeten: összefügghet a 494-es irodai csomó
Cselédek gyógykezelése 1930-1944. (77)
Dignitások (káptalani méltóságok és funkciók kérdése) 1924-1930. (18)
Dunakömlődi egyházközség fa ügye 1935-1936. (109)
Dunaszentbenedek O.F.B. 1922-1937. (22)
Dunaszentbenedek. Házhelyek árvízkárosultaknak 1936, 1941-1942. (146)
Dunaszentbenedeki plébánia (illetmények, jogosítványok) 1918-1930. (23)
Dunavölgylecsapoló (Pestvármegyei Dunavölgylecsapoló és Öntöző-Társulat) 1922-1936. (24)
Dusnok község O.F.B. 1925-1934. (21)
Dusnoki földrendezés (OFB) 1929-1941. (127)
Dusnoki iskola (új épület) 1926-1927. (19)
Dusnoki Vajas-halászat 1928-1944. (67)
Dusnoki Vajas-meder (tagosítás, patronátusi földek) 1932-1942. (89)
Dusnoki vízfok (földbirtokrendezés, OFB) 1931-1942. (108)
Egyházmegyei számvitel 1947. számozás nélkül
Egyházmegyei Takarékpénztár 1936-1943. számozás nélkül
Erdélyi Henrik (belvízlecsapolási ügye, Kecel) 1925-1927. (26)
Erdészet (üzemrendezési utasítás, üzemtervek) 1922-1925. (25)
Fa forgalmi adó 1927-1930. (27)
Földbirtokreform (általában) 1920. (28)
Géderlak O.F.B. 1921-1935. (29)
Géderlaki tanítói javadalom 1926-1937. (30)
Gyermeknyaraltatás (általában Orosz nevű birtokon, Bátya mellett) 1930-1937. (82)
Husszyné (ökördipusztai bérlői védgátjárulék fizetésének ügye) 1926-1927.
Imsós 1920-1938. (38.)
Ingó vagyonváltság 1921-1924. (36)
Kalocsa O.F.B. 1923-1940. (39)
Kántori állás (Kalocsa, belvárosi plébánia kántorának javadalmazása) 1930-1940. (115)
Káptalani lakások átengedése 1943. (154)
Karitász 1932-1934. számozás nélkül
Karkáplánok (kinevezésük, fizetésük, feladataik) 1932-1950. (81)
Kavicsbánya (Dunaszentbenedek közelében) 1925-1941. (84)
Kecel O.F.B. 1921-1932. (40)
Kegyúri egyházközségi képviselet 1934-1942. (119)
Képviselőtestületi közgyűlések (vegyes, kápt. birtokok által érintett falvakból) 1940-1944. (66)
Kongrua (kápt. által fizetendő hozzájárulás) 1927-1944. (42)
Lebosz (A földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítására alakult szövetkezet) 1928-1932. (43) ide csatolva még a (47) Pénzügyi lebonyolítás c. iratok Macskovics Pál (alapítványával kapcsolatos iratai, végrendelete) 1922-1931. (138)
Mesterkanonoki jövedelem fenntartása a szeminárium javára 1931-1942. (87)
Mezőőri ügyek 1938-39. (132)
Művelési ág változás, Csalapuszta 1930-1937. (44)
Ökördi puszta 1925-1936. (46)
Pálinka eladás 1931-1944. (48)
Papi nyugdíj (hozzájárulás a nyugdíj-alaphoz, annak szabályzata 1913-ból) 1913, 1930-1944. (86)
Papi nyugdíj 1944-1946. számozás nélkül
Praescissio 1937. (111)
Sokgyermekes családok házépítése 1940-1942. (145)
Stációk (fehérmárvány keresztút a székesegyházban) 1940-1941. (136)
Szarkási iskola 1925-1937. (49)
Szegszárdy Fanni hagyatéka (egyben alapítvány kalocsai szegény diákok számára) 1933-34. (79)
Szent Szív Otthon fa ügye (idős nővérek otthonának segítése) 1939-1940. (141)
Szentimrehegy (szarkási szőlő névváltoztatási ügye) 1930-1934. (50)
Tanítóképző elhelyezése 1941-1942. (147)
Telekkönyvi szemlék, betétek 1922-1936. (105, 61)
Telepítés (telepítési törvénnyel kapcsolatos ügyek, a katolikus vagyon, földbirtok jogi megítéléséről külön kis sajtó- és kiadvány gyűjtemény) 1935-1937. (106)
Tiszai főesperesi stallum (üresedésben tartása, jövedelme a Nagyszeminárium vízvezetékének és csatornázásának céljaira) 1934-1944. (90)
Tiszttartói lakás 1928-1930. (51)
Újmisés papok segélye 1942-1944. (157)
Uszód O.F.B. 1922-1941. (52)
Uszód-Szakmár (Pálföld közigazgatási helyzetéről) 1937-1938. (114)
Uszódi és géderlaki tanítói javadalom ingatlanai 1925-1943. (153)
Vagyonfelügyelet (egyházi közalapítványok, nagyjavadalmak felügyeletének kérdései, kegyúri jog) 1934-1944. (130)
Vagyonváltság 1921-1941. (53)
Valihora Ágnes pere (Valihora Ágoston hagyatékával kapcsolatban) 1924-1935. (139)
Vass József halálakor kapott részvétnyilvánítások 1930. (56)
Virilizmus 1930-1944. (55)

Csak a felzetei találhatók meg a következő tételeknek: Aszfalt (102) Géderlaki kobolya Megjegyzés: vitte Kemény úr 1936. január 23. (83) Kripta-terv (113) Uszódi plébánia földjei (93)
Hiányzó tételek: 9-11, 15, 17, 20, 31-34, 37, 41, 45, 54, 57-60, 62-64, 68-71, 73-75, 80, 85, 88, 91-95, 97-104, 107, 112, 116-118, 121-123, 125-126, 129, 131, 133-134, 140, 144, 148, 150, 152, 155.