KFL.II.1.c. Hagyatéki iratok

1734-1942, 3,3 ifm (14 doboz) nyelv: latin, magyar, német

A hagyatéki iratok sorozatát túlnyomórészt a halálesetek bekövetkeztével kezdődő hagyatéki eljárások iratai alkotják. Bizonyos értelemben az anyag logikai előzményének tekinthetők a hiteleshelyi levéltár végrendeletei - lásd 4/c/8. sorozatot. Gyakorlatilag mégsincs minden hagyatéknak végrendeleti előzmény, ugyanakkor nem minden végrendelkező hagyatékát találhatjuk meg itt. Az iratanyag két fő csoportra osztható: az érseki s a kanonoki hagyatékok sorozatára.

A XIX. századi érsekek iratai (1-9. doboz) is nagyobb részt a hagyatéki eljárások irataiból állnak: hagyatéki leltárak, a hagyatéki tömeg kimutatásai, annak változásai, kifizetési bizonylatok, kintlevőségek behajtása, mindez gyakran évekig elhúzódott. Az ilyen jellegű iratanyag terjedelme miatt olykor előfordult, hogy külön hagyatéki iktatókönyvet is vezettek - pl. Haynald érsek hagyatéki levelezésének esetében. Általában megtalálhatók a halálesettel, temetéssel kapcsolatos iratok is. Nádasdy Ferenc és Kunszt József érsek esetében pl. különös részletességgel tükrözik a temetéssel kapcsolatos eseményeket a temetés és tor gondosan begyűjtött számlái. Kerülhetett vegyes jellegű, perszonális iratanyag is az érseki hagyatékok közé, előfordulhatnak pl. kinevezések, oklevelek, pápai bullák. Ilyen gyűjteménnyel rendelkezik pl. Klobusiczky Ferenc hagyatéka. A további rendezés során az okleveles anyagot ki fogjuk emelni innen, és megfelelő tárolóhelyen darabszintű nyilvántartásba vesszük majd. A káptalan számára logikailag az érseki hagyatékokhoz kapcsolódtak a halálesetek alkalmával készített leltárak, elszámolások is, melyek célja elsősorban az érseki vagyon vallásalap felé történő elszámolása, illetve az utód számára történő átadása volt. Az első részletesebb átadás-átvételi leltárak Városy Gyula hagyatékában találhatók. Ezek a leírások nagyon fontos metszetét adják az érsekség vagyoni helyzetének. A földbirtokok, a javadalom épületeinek, eszközeinek összeírásán túl kitérnek az érseki kastély fölszerelésére, a könyvekre, egyházi ruhákra, ékszerekre is. Sajnos mégsem kaphatunk teljes képet általában, mivel az elkészített leltárak sora gyakran hiányos.

Az érseki hagyatéki iratok elhelyezése időrendben történt, a következők szerint:
KFL.II.1.c. 1. Patachich Gábor 1734-1746. Klobusiczky Ferenc 1751, 1760. (érseki kinevezési bullájával) Patachich Ádám 1776, 1780-86. Kollonich László 1805, 1817-1824. Klobusiczky Péter 1843-1887 (külön csomóban öt db. pápai bullája, s azok kísérő iratai)
KFL.II.1.c. 2. Nádasdy Ferenc 1851-1855, 1876.
KFL.II.1.c. 3. Kunszt József 1866-1898.
KFL.II.1.c. 4. Kunszt József 1866. (temetésével kapcsolatos számlák, kifizetések) 1895-1911. (hagyatéki pere, felperes Török Jánosné, alperes az érsekség és a káptalan) Lonovics József 1868-1869. (mindössze két irat)
KFL.II.1.c. 5. Haynald Lajos 1891-1901. (benne a már említett hagyatéki iktatófüzettel, 8 db. leltárfüzettel és egy Kimutatás című kötettel, amelybe Haynald 1867 és 1891 közti adományai vannak bejegyezve)
KFL.II.1.c. 6. Haynald Lajos 1891-1901. (folyt.)
KFL.II.1.c. 7. Városy Gyula 1910-1918. (ekkortól kezdődik az átadás-átvételi leltárak sora) Átvétel Csernoch János érsektől 1913. (kimutatás a javadalom földbirtokairól) A kalocsai érsekségi javadalom átadási iratai Várady Lipót Árpád érsek úrnak 1917.
KFL.II.1.c. 8. A kalocsai érsekségi javadalom átvétele Várady Lipót Árpád érsek halála után és átadása Zichy Gyula apostoli kormányzó részére 1923-1926. Várady érsek hagyatékával kapcsolatos néhány irat 1934-1937. A kalocsai érsekség átvétel-átadási munkálata Zichy Gyula és Grősz József érsekek között 1942-1944. (már külön, kötetes leltárak is)
KFL.II.1.c. 9. Zichy-Grősz átadás-átvétel folytatása, kötetes leltárak 1942-1944. (öt db. kimutatás az érseki könyvekről, a javadalombeli épületekről, az épületek rajzairól és helyszínrajzairól, a 42 korona értéken aluli javadalmi felszerelésekről és egy erdészeti szakvélemény)

A kanonokok hagyatéki anyagának iratai (10-14. doboz) általában szorosabban a hagyatéki eljáráshoz kötődnek, kisebb terjedelműek. Bár az iratok nagy részén egy N-betűből és egy sorszámból álló jelzet található, mégsem láttuk indokoltnak az "eredeti" állapot visszaállítását, mivel a jelzetek segítségével kirakott sor nem felelt meg sem az időrendnek, sem más logikus elrendezésnek. A talált hagyatéki anyagot így alfabetikus rendben helyeztük el, föltüntetve a kanonokok neve után halálozási évüket. Hagyatéki anyaguk is általában ehhez az évhez kötődik. A kanonoki hagyatékok között egyetlen világi anyag is szerepel, ez Khünel Antal 1847-ben elhunyt székesegyházi karnagyé. A mellékletek között általában megtalálható hagyatéki leltárak a korabeli házak, háztartási eszközök és vagyon részletes leírását adják.
KFL.II.1.c. 10. Ámon Pál +1930. Bagó Gergely +1885. (Uralkodói kanonoki kinevezésekkel.) Bajzik János +1839. Barakovics Antal +1868. Barkóczy Sándor +1780. Bartók Mátyás +1859. Bedcsula Tamás +1864. Bednánics Pál +1817. Csáby Mihály +1812. Csupor Mihály +1842. Demerácz Imre +1826. Gaslevich Antal +1787.
KFL.II.1.c. 11. Firán Miklós +1815. Girk György (1852-től pécsi pk. hagyatéki pere, a fiskus és a család között, 1879-1881) Glaser Gábor +1780. Göbel Ferenc +1856. Hausenplasz József +1860. Házy Pál +1801. Hedry Baltazár +1748. Horváth József +1837. Kalmár Sándor +1941. Katona István +1811.
KFL.II.1.c. 12. Khünel Antal +1847. (székesegyházi karnagy, világi) Kis Erős Ferenc +1939. Klassanovich Marián +1867. Knezovich Antal +1764. Korsós József +1850. Kovács János +1821. Körmöczy Miklós +1853. Kurcz Adolf +1939. Lovass Imre +1822. Markovich Antal +1858. Rácz József +1844. Rein Jakab +1848.
KFL.II.1.c. 13. Palma Ferenc +1787. Schreyer János +1878. Szathmáry Antal +1852. Szerdahelyi József +1802. Tantos Gyula +1955.(iratai: 1900-1937) Tary Ferenc +1865. Teklics József +1789.
KFL.II.1.c. 14. Tering Gáspár +1837. Thueguth Vencel +1839. Újváry Dávid Uriel +1831. Vojnics Adalbert +1805. Wagner Ferenc +1847. Wiederkehr József +1941.