1982 – Bulányi György és a „bokor” közösségek elítélése. Paskai László az új koadjutor-érsek Kalocsán

 

1982 – Bulányi György és a „bokor” közösségek elítélése. Paskai László az új koadjutor-érsek Kalocsán

január: Újévi köszöntőjében Ijjas érsek az elmúlt év jeles évfordulói (Szent Erzsébet, Assisi Szent Ferenc, Páli Szent Vince) mellett megemlékezett arról, hogy a keresztény világ szolidaritása a Harmadik Világ éhezőinek segélyezésében, ill. természeti csapások utáni gyűjtések alkalmával is megvalósult. Az öröm mellett azonban szégyenletes és fájdalmas a háborús konfliktusok, terrorcselekmények terjedése, mely utóbbi sajnálatos módon a Szentatyát is elérte. A következő évre a legnagyobb feladatként a családok életének megszentelését nevezi az érsek, melyhez utat mutat a pápa „Familiaris consortio” kezdetű apostoli körlevele. Építkezések az elmúlt évben: új templom és lelkészlak épült Kecel-Újfaluban, Szent Család tiszteletére. Új plébánia épült Bácsbokodon. Külső templomtatarozást végeztek Dunatetétlenen, Császártöltésen, Hercegszántón és Vaskúton. Bácsszentgyörgyön a templomtornyot javították. Csátalján a templomtető szerkezetét, Vaskúton a plébánia külsejét és a temetőgondnoki lakást tették rendbe. Baján felújították a Rókus temető falát. Villamosították a harangokat Homokmégyen és Kalocsa-Szent Istvánban. Kalocsa-Szent Péterben 21 Prokop-képet helyeztek el a templom szentélyében. Negyvenszálláson felújították a kápolna tetőzetét. (100/82. Körl.)

január 25. A püspöki kar körlevélben fordult a papsághoz az ökumenizmussal kapcsolatban. A dokumentum utal a korábbi, Rómában rendezett ökumenikus értekezletre, melynek témája a következő volt: „Az ökumenizmus, mint elsőrendű lelkipásztori feladat az Egyház küldetésében.” A körlevél összefoglalja az ökumenizmus tartalmát és teendőit. (sz.n./82. Körl.)

február 7. Életének 67., papságának 44. évében, Kalocsán elhunyt Vág Imre kanonok. Élete az egyházi zene szolgálatával-tanításával telt, teológiai főiskolai tanár volt hosszú időn át Kalocsán majd Szegeden, és közben a főszékesegyház karnagya és zeneigazgatója. 1979-ben tért vissza Kalocsára, ekkor kapott kanonoki kinevezést, és az érseki székházban lakott. Kalocsán, a papi kriptában temették el. (378/82. Körl.)

február 24. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisés: Korsós Imre nyugalmazott sükösdi plébános. Ezüstmisés: Illés Ferenc katymári plébános. (160/82. Körl.)

február 24. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy április-június hónapokban, valamint szeptemberben 9 napon, összesen 15 helyszínen tervez bérmálást és kánoni vizitációt. Idővel három éves bérmálási ciklusra szeretnének áttérni a korábbi öt éves helyett, addig is elfogadható még az 5. osztályos tanulók bérmálásra bocsátása. Később viszont a bérmálásra bocsátható korosztály a 6-8. osztály lesz. (233/82. Körl.)

március 9-10. A püspöki kar ülésén fölszólította Bulányi György piarista szerzetest, hogy vonja vissza tévesnek ítélt teológiai magyarázatait. Áprilisban újabb felszólítás is történt, majd június 9-én lezárták a vizsgálatot, a püspöki kar a kifogásolt nézeteket fölterjesztette Rómába, a Hittani Kongregációhoz. Annak döntéséig a püspökök megvonták Bulányi Györgytől a misézés és igehirdetés, a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásának jogát. (BM-GJ)

április 5. II. János Pál pápa pécsi segédpüspökké nevezte ki Belon Gellért jánoshalmi plébánost (akinek korábbi kinevezése állami részről akadályoztatva volt). Dr. Paskai László veszprémi megyéspüspök ugyanekkor kalocsai koadjutor-érsek lett. (SzK) Belon Gellértet április 21-én szentelték püspökké, de egészségi állapotára való tekintettel a Szentatya felmentette őt pécsi resideálási kötelezettsége alól, és így továbbra is Jánoshalmán maradt. (597/84. Körl.)

április 24. Életének 72., papságának 49. évében elhunyt Hrubiány Endre érseki tanácsos, mélykúti kisegítő lelkész. A Mélykút-beltéri templom alatti sírhelyen temették el. (672/82. Körl.)

május 4. Ijjas érsek körlevelében köszöntötte a koadjutor-érsekké kinevezett Paskai Lászlót, és megköszönte áldozatát, amelyet a veszprémi egyházmegyétől való megválással hozott. Szeretettel búcsúzott Belon Gellért elidei c. püspöktől is, aki az egyházmegye papjai közül Cserháti József pécsi püspök segédpüspökévé lépett elő. (670/82. Körl.)

május 4. Ijjas érsek körlevelében közölte a három napos papi továbbképzések idejét és témáját. A II. Vatikáni Zsinat „Gaudium et spes” kezdetű lelkipásztori konstitúcióját naponta négy előadás keretében dolgozták fel Kalocsán és Baján. A korábban szokásos papi lelkigyakorlatok viszont elmaradtak. (571/82. Körl.)

május 4. Anyagiak. Ijjas érsek körlevelében rendelkezett az egyházközségi költségvetések összeállításával kapcsolatban. Számos normatíva-kiadási tétel 50 %-os emelését engedélyezte, melynek oka elsősorban az energiaárak növekedése volt. (635/82. Körl.)

május 4. Ijjas érsek körlevelében adatszolgáltatást kért a harangokról. Az országos adatgyűjtést a Nemzeti Múzeum megbízásából az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ végezte, az űrlapok kitöltését június 1-ig kérte az érsek. (366/82. Körl.)

június 19. Papszentelés. Paskai László koadjutor-érsek Kalocsán, a főszékesegyházban áldozópappá szentelte Kamen Ferencet és Knipf Józsefet. (585/82. Körl.)

augusztus 15. Ijjas érsek élve a koadjutor által nyújtható segítség lehetőségével, a megyésfőpásztort megillető minden joghatósággal (in spiritualibus et temporalibus) felhatalmazta Dr. Paskai László koadjutor érseket. Tájékoztatta a papságot, hogy a koadjutor érsek neve aláírásával az érseki hatóság tekintélyével intézkedik, rendelkezései elfogadásában és követésében ugyanaz az engedelmesség illeti meg, mint a megyés főpásztort. (1101/82. Körl.)

augusztus 20-21. Ifjúsági búcsút tartottak Hajóson Paskai László kalocsai koadjutor érsek mutatta be a szentmisét a jelenlévő papsággal együtt. (BM-GJ)

augusztus 20. A jezsuita rend központi vezetésének képviseletében Giuseppe Pittau meglátogathatta magyarországi rendtársait. Makkosmária után találkozója volt Miklósi Imrével, Lékai bíboros jelenlétében. Pittau a jezsuiták működésének engedélyezését-legalizálását kérte, felvetésére kitérő, ill. türelemre intő választ kapott. (Mészáros III.B. 88.)

szeptember 24. Életének 75., papságának 50., püspökségének 32. évében, Kalocsán, az érseki székházban elhunyt Dr. Bárd János ulpiai c. püspök, főszékesegyházi kanonok. Szeptember 27-én tartott temetésén a püspöki kar 7 tagja és az egyházmegye teljes papsága részt vett. (1320/82. Körl.)

október 1-11. A huszonkét tagú katolikus püspöki kar ad limina látogatást tett II. János Pál pápánál, aki október 7-én fogadta a magyar püspököket. A látogatásról a pápa egy alkalommal még decemberben is megemlékezett, és elmondta, hogy Magyarországon a lelkipásztorkodásban elsőbbséget kell adni a következő feladatoknak: ifjúsági katekézis, a család, egyházi hivatások, férfi és női szerzetesközösségek. (BM-GJ) Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy Paskai László koadjutor érsekkel kettesben külön kihallgatáson is részt vettek a főegyházmegye képviseletében a pápánál. Kiemelte, hogy a Szentatya örült annak, hogy a vallási érdeklődés fokozódása tapasztalható az ifjúság körében, és a hit elmélyítése iránti igény a teológiai levelező tagozat szép létszámában is megmutatkozik. (100/83. Körl.)

október 14. Ijjas érsek körlevelében közölte a nyári püspökkari konferencia Bulányi Györggyel kapcsolatban hozott határozatát, a nyilvános misézés és igehirdetés jogának megvonását. Végrehajtását a papság lelkiismeretbeli kötelességének mondta, kérve, hogy tartsák távol magukat Bulányi atya és szélsőséges követőinek összejöveteleitől, és ilyenek megrendezésére se nyújtsanak lehetőséget. (1006/82. Körl.)

október 14. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy Vág Imre halálával főegyházmegyei főszámvevőnek Molnár G. Pál tb. kanonok, esperes, Mélykút-beltéri plébánost nevezte ki. (705/82. Körl.)

október 14. Személyi változások. Bene László bátyai esperes-plébánost és Porvay Jánost, Baja-Szent János lelkészét egészségi állapotára való tekintettel felmentették és nyugállományba helyezték. Bene Lászlót felmentették a hajósi kerületben viselt esperesi tiszte alól is, utóda Ivó József miskei plébános lett. Vicarius oeconomusként kapott kinevezést: Cselik László Bátyára, Csorba Benedek Öregcsertőre, Hegedűs Gyula Baja-Szent Jánosba. Bene László Akasztón vállalt kisegítő lelkészi szolgálatot. Kápláni áthelyezések: Mityók János Garáról Baja-Belvárosba, Moró László Kecel-Beltérről Mélykút-Beltérre került. Kamen Ferenc újmisést Hercegszántóra, Knipf József újmisést pedig Bácsalmásra helyezték káplánnak. (1300/1982. Körl.)

november 6. Életének 65. évében, a kiskunhalasi kórházban elhunyt Tóth István, Mélykút-Szent Erzsébet nyugalmazott plébánosa. (1445/82. Körl.) Végrendeletében hagyatékát kis egyházközségek templomainak felújítására ajánlotta, nagylelkű felajánlásának komoly része lett az uszódi templom felújításában 1985-ben. (1307/85. Körl.)

november 15. A Szentszék a Csanádi egyházmegye elnevezését Szeged-Csanádira változtatta. (B-L)

november 16. Paskai László koadjutor érsek részvételével ülésezett az Egyházmegyei Papi Szenátus. Az „ad limina” látogatásról történő beszámoló mellett két fontos téma volt. Az egyik a papi hivatások gondozása-ébresztése. A közelmúlt statisztikai adatai szomorú képet mutattak: 1975-ben 115 aktív pap működött a főegyházmegyében, 1982-re ez a szám 91-re csökkent. Ugyanakkor 10 %-kal nőtt a 60 év felettiek aránya, 36-ról 46 %-ra. Hét esztendő alatt 10 plébánia veszítette el önálló lelkipásztorát. A szemináriumokban ugyanakkor csak hét papnövendék tanult. Az EPSZ ebben a helyzetben hangsúlyozta a ministránsokkal való foglalkozást, ill. az egyházi iskolák lehetőségeit-munkáját. A másik fontos téma a világi hívek bekapcsolása a lelkipásztori munkába, mellyel kapcsolatban a püspöki kar iránymutatása fogja a kereteket meghatározni, de kb. a következő tevékenységekről lehet szó: hitoktatás, áldoztatás (főleg betegek esetében), ige-liturgia vezetése, karitatív tevékenység. (100/83. Körl.)

novemberben: A püspöki kar körlevélben fordult a hívekhez a Róm. Kat. Egyházi Szeretetszolgálat (Caritas) javára történő országos perselygyűjtés alkalmából. (sz.n./82. Körl.)

december 25. A püspöki kar körlevélben fordult a hívekhez Szent Család vasárnapja alkalmából. A házasság szentsége, a családi közösség, az ún. családegyház fogalmainak-hivatásának kifejtésén túl a körlevél szól az árnyoldalakról-válságjelenségekről is (ide sorolva a házastársak függetlenségének túlzott hangoztatását, a válások gyakoriságát, a harmonikus nevelést nélkülöző gyermekek nagy számát, az élettársi kapcsolatok szaporodását, az alkoholizmust). Végezetül hangsúlyozták a családvédő kormányzati intézkedések fontosságát (gyes, lakástámogatás, pihenési-üdülési lehetőségek). (sz.n./82. Körl.)

az év során: Egy statisztikai felmérés alkalmával a megkérdezettek 9,2 százaléka mondta magáról, hogy gyakran jár templomba, 19,6 % ritkán, 71,2 % pedig egyáltalán nem. A felmérést végzők szerint viszont a valóság ennél valamivel jobb volt, úgy látták, hogy sokan gyanakodva fogadták a kérdést, és nem válaszoltak egészen őszintén. (Egyszerűbb volt csak nemet mondani, abból nem lehetett baj.) (Mészáros III.B. 24.)