1983 – Jubileumi Szentév Rómában. Lelkigyakorlatos ház Leányfalun

 

1983 – Jubileumi Szentév Rómában. Lelkigyakorlatos ház Leányfalun.

január: A Hazafias Népfront ülésén Pozsgay Imre főtitkár az egyházak fő társadalmi feladatát a család megmentésében, az ifjúság erkölcsi nevelésében, valamint az öregek és betegek gondozásában látta. (BM-GJ)

január 10. Ijjas érsek újévi köszöntőjében kiemelte, hogy a megváltás 1950. évfordulójának ünnepe alkalmából jubileumi szentév közeleg, amely 1983. március 25-től 1984. április 22-ig fog tartani. (100/83. Körl.) Építési munkák az előző évben: Akasztón Prokop Péter keresztútjának stációit helyezték el a templomban és beszerelték a Dantherm fűtést. Baja-Szent Józsefben melléképületet emeltek. Bácsalmáson tatarozták a temetőkápolnát. Bácsbokodon külső templomfelújítás történt és felépült az új plébánia. Bácsszőlősön belülről festették a templomot. Bátmonostoron a plébánia homlokzatát javították és csatornáztak. Császártöltésen a templom belső felújítását-festését végezték el. Dávodon kívülről újították fel a templomot. Dusnokon beköltözhettek a lelkipásztorok az új, modern plébániára. Drágszélen belülről festették és felújították a kápolnát-sekrestyét. Fajszon külső templomfelújítás történt, megoldották a templom fűtését és befejezték a temetőkápolna tatarozását. Foktőn Dantherm fűtést szereltek be. Garán a plébánián új fürdőszobát létesítettek és festettek. Géderlakon elkészült az új liturgikus tér kialakítása. Hajóson a kegytemplom szentélyében új oltárt állítottak, a plébániát belülről felújították. Kalocsán a főszékesegyházban elkészült a belső festés (eredeti színek visszaállításával), valamint a stukkók helyreállítása. Kalocsa-Szent Imrén a liturgikus teret siklósi márvánnyal burkolták és újrarendezték. A plébánia villamoshálózatát is korszerűsítették. Kalocsa-Szent Péter filiájában, Negyvenszálláson rendbehozták és kifestették a kápolnabelsőt. Katymáron felújították a toronysisakot. Kecel-Beltéren rézlemezzel borították a toronysisakot, felújították a templom külsejét és belül lambériázták a lábazatot. Kisszálláson a négyestelepi filiában a volt plébánia épületet átalakították misézőhelynek. Miskén vörös márványlapokkal burkolták a templom egész padlózlatát. Sükösdön a templomtető felújítása történt meg „pikkelyfedéssel”. Szakmáron a templomkülsőt javították és a templomkertet rendezték. Tompán a Szent Anna templom külsejét felújították. Vaskúton tatarozták a kálvária- és temetőkápolnát, a plébánián pedig modernizálták a fürdőszobát. (100/83. Körl.)

január 10. Papi jubileumok körlevéli közlése. Aranymisések: Öffenberger József c. esperes csávolyi plébános, Tassi Ferenc érseki titkár. Ezüstmisés: Lezák Gyula császártöltési plébános. (1603/82. Körl.)

január 10. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy április-június hónapokban 12 napon, összesen 21 helyszínen tervez bérmálást és kánoni vizitációt. (108/83. Körl.)

január 10. Ijjas érsek körlevelében a tavaszi korónák témájául II. János Pál pápa „Familiaris consortio” kezdetű apostoli buzdításának egy részletét jelöli ki „A családi pasztoráció időszakai, formái, munkásai és nehéz esetei” címmel. (108/83. Körl.)

február 7. Életének 83., papságának 60. évében, a kalocsai kórházban elhunyt Raffai Imre ny. lelkész. Közel 20 esztendőn át szolgált Baján hitoktató-lelkészként. Február 11-én temették el Kalocsán, a papi kriptában. (375/83. Körl.)

március 15. A püspöki kar pásztorlevélben fordult a hívekhez a megváltás 1950. évfordulója alkalmából, tájékoztatást adva a jubileumi Szentév római megnyitásáról. (sz.n./83. Körl.) A szentévi eseményekhez-búcsúkhoz a főegyházmegye Hajós, Kalocsa és Baja-Vodica rendezvényeivel csatlakozott. (484/83. Körl.)

március 19. Lékai bíboros négy budapesti lelkipásztort jelölt ki a csökkent látásúak, a hallássérültek, a szellemi fogyatékosok és a mozgássérültek lelki gondozására. (BM-GJ)

március 25. Ijjas érsek körlevelében meghirdeti az éves papi továbbképzés időpontjait-témáját. A Kalocsán és Baján is megrendezett, három napos programok témája: A megújult kánonjog szerepe egyházunk életében. A papi rekollekciós programok ettől függetlenül zajlottak mindkét városban, az év négy-négy napján. (471/83. Körl.)

március 25. Ijjas érsek körlevelében közölte, hogy a három évvel korábban megválasztott EPSZ megbízatása hamarosan lejár, ezért új választást kezdeményezett. A szavazatok postára adásának határideje április 30. (377/83. Körl.)

április 25. Életének 66., papságának 42. évében, Budapesten elhunyt Várkonyi Imre c. kanonok, az Actio Catholica országos igazgatója, a Béke Világtanács és az Országos Béketanács tagja, országgyűlési képviselő. (BM-GJ) Az egyházmegyei körlevélben ismertették életútját, országos megbízatásait. A Katolikus Püspöki Kar Külügyi Bizottságának főtitkáraként fontos szerepe volt az egyházi külügyi tevékenység koordinálásában. Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója is volt, és ő volt a Magyar Rádióban elhangzó katolikus félórák szerkesztő bizottságának is az igazgatója. 1966-ban a Munka Érdemrend arany fokozatát, 1974-ben a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének második fokozatát kapta. Május 3-án temették Budapesten, a farkasréti temetőben. (601/83. Körl.)

április 30. Casaroli bíboros államtitkár levélben kérte Lékai bíborost, hogy Bulányi Györgyöt és követőit győzzék meg, hogy engedelmeskedjenek a püspöki tanácsoknak és parancsoknak. A Szentszék ugyanakkor buzdította a magyar püspököket, hogy támogassák a pápai dokumentumok szabályait követő bázisközösségek működését. (BM-GJ)

május 4-12. Luigi Poggi, a pápa utazó nunciusa Magyarországra látogatott és átadta a püspöki karnak a Szentszék instrukcióit a „kisközösségekről”. (B-L)

május 10. A Baja-belvárosi templomban lelki napot rendeztek a főegyházmegye kántorai számára. (113/83. Körl.)

május 21. A pápa kinevezte a Washingtonban élő Irányi László piarista atyát a külföldi magyarok püspökévé. Joghatósága a Kárpát-medencén kívül élő magyarságra terjedt ki. Halála után, 1987-től Miklósházi Attila lett az utóda, aki Torontóban volt teológiai professzor és jezsuita szerzetes. Az MKPK 1990-ig semmiféle kapcsolatot nem tartott velük, nyilván az ÁEH kívánságának megfelelően. (Mészáros III.B. 45.)

június 30. Josef Höffner bíboros, kölni érsek megáldja Leányfalun az első magyarországi lelkigyakorlatos házat. (B-L) A rendszeres lelkigyakorlatok ősszel kezdődhetnek.

július 2-3. Több száz katolikus fiatal találkozott Máriagyűdön, hogy imádkozzanak és beszélgessenek a közösségek és az egész egyház megújulásáról. (BM-GJ)

szeptember 5. A leányfalui Szent Gellért lelkigyakorlatos házban megkezdődtek a lelkigyakorlatok. (BM-GJ) A lelkigyakorlatok tartásában két jezsuita szerzetes állami engedéllyel közreműködhetett. Az év során a kalocsai főegyházmegye számára 30 férfi és 30 nő jelentkezésére és lelkigyakorlatos részvételére volt lehetőség. A kapcsolattartó személy, a jelentkezések koordinátora Antal Géza kanonok volt. (1464/83. Körl.)

szeptember 11. Életének 89., papságának 63. évében elhunyt Ketterer Péter, a budapesti Alcantarai Szent Péter templom kisegítő lelkésze. Pályája káplánként indult a Délvidéken, 1921-1951 között szolgálaton kívül élt. 1951-től haláláig Budapesten kisegített, elsősorban gyóntatóként segédkezett. Szeptember 23-án temették el a remetekertvárosi Szentlélek templom kriptájában. (1449/83. Körl.)

október 1. Ijjas érsek körlevelét „Buzdítás hitoktatásra” fejezettel indítja, hangsúlyozva a téma fontosságát, a pápai útmutatásokat. Szorgalmazza a bibliaórákat, a fiatalokkal történő személyes kapcsolatot-dialógust, az így kialakuló kisközösségeket vagy másnéven bázis-közösségeket, a lelkipásztorokkal egységben. Az ifjúsági hittanórákból nőhetnek ki a kisközösségek. Az érsek megemlíti, jól tudja, hogy a hitoktatói munkát nemcsak öröm kíséri, szembe kell nézni a sikertelenséggel, eredménytelenséggel, közönnyel is. Ennek ellenére nem szabad megfáradni a buzgóságban. (1463/83. Körl.)

október 1. Kinevezések (EPSZ) Ijjas érsek körlevelében közli, hogy az Egyházmegyei Papi Szenátus választását lezárta, a szavazás eredményét érvényesnek nyilvánította. Az újonnan megválasztott EPSZ tagjai lettek: Széll János (káptalan), Dr. Kerekes Károly (szentszéki csoport), Kovács Mihály (nyugdíjasok), Kiss Ernő és Nagyházi Sándor (főszékesegyházi főesperesség), Dr. Belon Gellért és Bergmann János (bácsi főesperesség), Kühner János és Virágh József (bodrogi főesperesség), valamint Antal Géza, Kováts Géza és Nagygyörgy László (érseki delegáltak). A Szenátus titkára Széll János, jegyzője Virágh József lett. (1086/83. Körl.)

október 1. Kanonoki kinevezések. Ijjas érsek körlevelében közölte, hogy a Főszékesegyházi Káptalanban előléptetéseket-kinevezéseket eszközölt: Dr. Angeli Ottó olvasó-, Kováts Géza éneklő-, Dr. Mészáros Károly őrkanonok, Antal Géza bácsi kisprépost lett. Nagygyörgy László főszékesegyházi-, Széll János bácsi, Molnár G. Pál (Mélykút-beltéri plébános) bodrogi főesperesi kinevezést kapott. Dr. Ipolyi László c. apát, teológiai tanár idősebb mesterkanonok, Dr. Csanád Béla c. apát, akadémiai tanár pedig ifjabb mesterkanonok lett. (1434/83. Körl.)

október 1. Személyi változások. Dr. Mészáros Károly provicarius kanonok Baja-belvárosi plébánost meggyengült egészségi állapota miatt felmentették plébánosi tiszte alól. Szabó András tb. kanonok Kecel-beltéri plébánost szintén megrendült egészségi állapota miatt felmentették plébánosi tiszte alól és nyugállományba helyezték. Dr. Kerekes János Károly teológiai tanárt felmentették szegedi tanári állása alól, és saját kérelmére rendelkezési állományba vették. Szentgyörgyi József c. prépost akasztói plébánost Baja-Belvárosba, Dr. Scharpf Egon tataházi plébánost pedig Kecel-Beltérre helyezték át plébánosnak. Virág József káplán Akasztóra, Mityók János káplán Tataházára kapott plébánosi kinevezést, Mityók János oldallagosan Mátételkét is ellátja. Gál Jenő Kalocsa-Belvárosból Baja-Szent Antal plébániára, Kamen Ferenc Hercegszántóról Kalocsa-Belvárosba kapott kápláni áthelyezést. Tassi Ferencet saját kérésére nyugállományba helyezték. (1432/83. Körl.)

október 1. Kinevezés. Ijjas érsek körlevelében jelezte, hogy a keceli kerület esperese Szentgyörgyi József plébános bajai áthelyezésével Dr. Scharpf Egon, újonnan kinevezett Kecel-beltéri plébános lett. (1433/83. Körl.)

október 4-11. Lékai László bíboros és több püspök részvételével 520 főnyi zarándokcsoport utazott Rómába a szentévi zarándoklatra. Október 8-án fogadta őket a pápa. (BM-GJ)

október 15. Budapest-Zugliget templomában a plébános vendégeként megjelent Roger Schütz taizei perjel egy csendes imaórán. A hatóságok nem engedélyeztek számára nyilvános szereplést, így nem szólhatott a hívekhez. (BM-GJ)

november 25. Életének 72., papságának 48. évében elhunyt Dr. Mészáros Károly provikárius, őrkanonok, volt Baja-belvárosi esperes-plébános, aki a Bács-Kiskun megyei Papi Békebizottság elnöki tisztét is ellátta. December 1-jén temették el a bajai Szent Rókus temetőben. (156/84. Körl.)

decemberben: Megjelent a História c. folyóirat 1983/5-6. száma, amely az egyház pozitív társadalmi és közösségi megtartó voltát, az egyház történeti szerepének újraértékelését, az egyháztörténet-írás megújítását sürgette. (BM-GJ)

az év során: Az Országos Hitoktatási Bizottság budapesti konzultációs irodája saját kezdeményezésként 1983 őszén szemináriumot indított kezdő világi hitoktatók számára, mintegy 50 fővel. Később kialakult a kapcsolat a Hittudományi Akadémia teológiai levelező tagozatával, annak 3 éves képzését egy éves hitoktatói képzéssel befejezve már alapos felkészítést lehetett adni. Amikor 1990-ben egészen váratlanul szabaddá vált a hitoktatás, akkor főként a hasonló tanfolyamok munkájának volt köszönhető, hogy világi hitoktatók egyáltalán rendelkezésre álltak. A világi hitoktatók ügyének előmozdítása rendszerint heves ellenkezést váltott ki az ÁEH-ból. (Mészáros III.B. 61-63.)

az év során: A Kritika c. folyóiratban megjelent tanulmányában írt Cserháti püspök az ifjúságról. „Szeretnénk jobban behatolni a fiatalok lelkületébe. De ha az ifjúsággal nem tudunk közvetlenül foglalkozni, hogy érjünk el eredményt? Eszünkbe sem jut, hogy katolikus ifjúsági mozgalmat hozzunk létre. Egyetlen kérésünk a kormányzattól, hogy többet, szabadabban foglalkozhassunk az ifjúsággal.” „Csak azzal az ifjúsággal, amely templomba jár, csak azokkal a fiatalokkal, akik mélyebb, vallásos tartalom után vágyódnak, akik szentírást akarnak olvasni, akik itt-ott igénylik a pap útmutatását, mert el akarnak mélyülni a keresztény szellemben, a krisztusi tanításban. Politikamentesen, minden külön célzattól megtisztítva szeretnénk e munkát felajánlani az egész magyar egyháznak, a társadalomnak is…” (Mészáros III.B. 168-169.)